La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

La Chişinău a fost discutată concepţia privind un Depozitar Central Unic

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a organizat la 25 ianuarie curent o întrunire cu managerii şi specialiştii din cadrul băncilor comerciale din R. Moldova, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Bursei de Valori a Moldovei şi Bursei de Valori Chişinău. În cadrul întrunirii au fost prezentate recomandările Fondului Monetar Internaţional cu referire la crearea Depozitarului Central Unic în Republica Moldova. Despre toate acestea a vorbit reprezentantul FMI, expert în sisteme de plăţi şi de decontare ale valorilor mobiliare, dna Froukelien Wendt.

Ţinând cont de actualitatea acestui subiect, redacţia ziarului Capital Market a solicitat opiniile participanţilor la această întâlnire. Din păcate, nu toţi cei abordaţi de către jurnalişti au fost gata să comenteze subiectul. În cele ce urmează, ziarul Capital Market prezintă opinia CNPF şi a Bursei de Valori a Moldovei despre evenimentul menţionat mai sus, în speranţa că acest dialog va fi continuat şi de către alţi participanţi profesionişti de pe piaţa valorilor mobiliare.

Comunicat de presă al CNPF

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) doreşte să-şi exprime aprecierea faţă de organismele internaţionale: Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială pentru susţinerea şi asistenţa acordată în cadrul consilierii politicilor pentru punerea în aplicare a reformelor pe piaţa de capital.

Având ca bază standardele internaţionale şi cele mai bune practici în domeniu, precum şi recomandările oferite în cadrul misiunilor de suport ale organismelor internaţionale, în vederea dezvoltării pieţei de capital în Republica Moldova s-a întreprins un efort semnificativ prin aprobarea Legii nr. 35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014” şi aprobarea Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”.

Reieşind din angajamentele asumate, CNPF, în cooperare cu partenerii de dezvoltare şi participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare, a realizat integrarea sistemului de decontare a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) în Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI). Obiectivele integrării DNVM în SAPI sunt următoarele:

a) modernizarea sistemului de decontare conform practicilor internaţionale;

b) prevenirea riscurilor sistemice în tranzacţiile cu valori mobiliare;

c) creşterea încrederii din partea investitorilor în investiţiile în valori mobiliare;

d) crearea condiţiilor de circulaţie pe piaţa bursieră a valorilor mobiliare de stat cu termen mai mare de un an.

Activităţile desfăşurate pe parcursul integrării DNVM în SAPI, cât şi după integrare, sunt monitorizate de către CNPF şi Banca Naţională a Moldovei (BNM).

Pentru a încuraja dezvoltarea în continuare, CNPF a purtat discuţii deschise cu mai multe autorităţi şi participanţi profesionişti la piaţa valorilor mobiliare privind viitoarea strategie posibilă de funcţionare a pieţei de capital.

Un subiect al discuţiilor îl reprezintă implementarea prevederilor Legii nr. 199-XIV din 18.11.1998 „Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”, Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 „Cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat” şi ale Legii nr. 35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014” referitor la circulaţia la bursa de valori a valorilor mobiliare de stat cu termenul de circulaţie mai mare de un an. În acest scop, CNPF a convocat reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Finanţelor şi Bursei de Valori a Moldovei, fiind stabilite măsurile necesare pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori, inclusiv studierea practicilor internaţionale în domeniu. La moment se află la etapa de definitivare conceptul mecanismului de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat pe segmentul bursier în Republica Moldova, care va fi discutat cu toate instituţiile interesate. Atragem atenţia că tranzacţionarea tuturor valorilor mobiliare de stat pe segmentul bursier este un element-cheie pentru dezvoltarea generală a pieţei de capital naţionale. Astfel, pe partea de ofertă a pieţei de capital valorile mobiliare de stat sunt ca o alternativă la depozitele bancare.

Un alt subiect al discuţiilor îl reprezintă viitoarea strategie de modernizare a Bursei de Valori a Moldovei şi a Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, în contextul implementării prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”.

În cadrul întrevederii de la BNM din 25 ianuarie curent au fost prezentate recomandările expertului FMI în sisteme de plăţi şi decontare privind crearea unei noi structuri a depozitarului central unic în Republica Moldova, care va deconta valorile mobiliare de stat şi cele corporative, va deservi toate tranzacţiile bursiere şi extrabursiere şi care va fi singurul registrator pentru valorile mobiliare tranzacţionate. Noua structură va fi accesibilă pentru toţi participanţii printr-o singură conexiune (sisteme IT moderne), va activa în conformitate cu standardele internaţionale orientate spre îmbunătăţirea stabilităţii şi eficienţei decontărilor. Statutul juridic al depozitarului central unic în Republica Moldova se recomandă a fi de societate pe acţiuni, iar structura acţionariatului în componenţa: BNM – 75% şi eventual bursele – 25%. Depozitarul central unic va fi administrat de către BNM şi supravegheat de CNPF prin intermediul BVM.

Referitor la soluţia recomandată, CNPF îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că se propune crearea unei structuri noi în administrarea unei autorităţi publice, ceea ce nu se încadrează în politica statului de a încuraja şi implica activ sectorul privat în toate domeniile economiei naţionale. Întru menţinerea infrastructurii actuale poate fi examinată şi soluţia modernizării Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, soluţie discutată şi acceptată de participanţii profesionişti la piaţa valorilor mobiliare. Despre deschiderea sa pentru colaborare DNVM a informat şi BNM. Totodată, opţiunea de a crea o structură nouă a depozitarului central unic nu include estimarea impactului, costurile investiţiilor pentru participanţi, inclusiv costul de conectare pentru participanţi, costurile de conexiune între platformele de tranzacţionare, costurile pentru emitenţii de valori mobiliare pentru serviciile de ţinere a registrului, riscurile de implementare etc.

De asemenea, în cadrul discuţiilor s-a constatat intenţia de a tranzacţiona valorile mobiliare de stat prin intermediul platformei Bloomberg, conform Conceptului cu privire la implementarea platformei unice de tranzacţionare a instrumentelor monetar-valutare, aprobat prin Hotărârea BNM nr. 252 din 29 octombrie 2012. Menţionăm că această abordare contravine măsurilor prevăzute de Legea nr. 35 din 03.03.2011 „Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014”. Totodată, examinând practica a 30 de state, se evidenţiază un mecanism diversificat de plasare şi tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat: prin intermediul băncii centrale, bursei de valori, sistemelor de licitaţii, sistemul Bloomberg regăsindu-se în patru ţări (detalii în anexa 1).

În aceste circumstanţe, CNPF nu poate să-şi expună poziţia finală referitor la recomandările oferite privind noua structură a depozitarului central unic din următoarele considerente.

Practica internaţională privind structura acţionariatului depozitarilor de valori mobiliare din 28 de state relevă că doar într-un singur stat european banca centrală deţine poziţia de control (detalii în anexa 2).

Nu există cea mai bună practică evidentă la nivel mondial cu privire la infrastructura preferată pentru un depozitar central de valori mobiliare într-o ţară sau regiune. În toată lumea există diferite modele, variind de la depozitar central unic în ţară sau regiune la mai multe depozitare centrale în fiecare regiune sau ţară, care gestionează anumite tipuri de valori mobiliare sau toate tipurile de valori mobiliare (detalii în anexa 3). Mai mult decât atât, astăzi tehnologiile informaţionale acordă posibilităţi de a crea sisteme ce ar permite integrarea avantajelor oferite de Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei şi de sistemul existent al registratorilor independenţi.

Pentru a estima riscurile aferente creării unei noi structuri, CNPF va consulta autorităţile de supraveghere şi instituţiile de clearing şi decontare europene. În luna aprilie 2013, CNPF va efectua o vizită de studiu în Polonia şi, în acest context, toate părţile interesate sunt chemate să participe la acest schimb de experienţă.

Despre poziţia finală a CNPF asupra subiectelor abordate vă vom informa suplimentar.

Comunicat de presă al Bursei de Valori a Moldovei

La 25 ianuarie 2013, Banca Naţională a Moldovei a invitat reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, Bursei de Valori a Moldovei şi Bursei de Valori Chişinău pentru a aduce la cunoştinţă concepţia creării unui depozitar central unic în Republica Moldova. Concepţia a fost prezentată de către specialistul în sisteme de plăţi şi decontări cu valori mobiliare, doamna Froukelien Wendt, reprezentantul Fondului Monetar Internaţional. Din păcate, la această întrunire nu au fost prezenţi reprezentanţii băncilor comerciale, brokerilor, dealerilor şi ai registratorilor. Din cauza limitării stricte a timpului, nu au avut loc dezbateri cu privire la concepţia dată.

În prezent, în Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, activează un singur depozitar, care deţine licenţa de activitate a depozitarului central – Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM), care cu succes realizează clearingul şi decontările pentru toate tipurile de valori mobiliare, tranzacţionate la bursă (listing şi non-listing). DNVM este integrat cu piaţa bursieră organizată – Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare al Bursei de Valori a Moldovei (SAIT) şi cu Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare al Băncii Naţionale a Moldovei (SAPI).

Depozitarul Naţional actual, singurul care deţine licenţa de activitate a depozitarului central, asigură o concurenţă loială cu acces egal pentru toţi participanţii pieţei valorilor mobiliare: brokerii şi dealerii (societăţile bancare şi nonbancare) şi registratorii. Depozitarul Naţional activează în conformitate cu recomandările internaţionale şi minimizează/elimină complet riscurile. Concomitent, se studiază procesele de integrare internaţională şi posibilităţile de integrare cu alte pieţe. Începând cu anul 2001, DNVM este un membru activ al Asociaţiei Euroasiatice a Depozitarilor Centrali.

Ideea funcţionării unui singur depozitar este actuală şi Bursa de Valori a Moldovei o susţine. Mai mult ca atât, trebuie de remarcat că, în Republica Moldova, în anul 1998, cu suportul tehnic al USAID a fost înfiinţat şi cu succes activează deja de 15 ani singurul depozitar, care deţine licenţa de depozitar central – Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei. Bursa de Valori a Moldovei susţine concepţia de activitate pe piaţă a unui singur depozitar în baza Depozitarului Naţional actual şi acordarea suportului tehnic pentru dezvoltarea ulterioară a depozitarului.

Serviciul de presă al Bursei de Valori a Moldovei

Numarul ziarului: 
Nr.05 (476) din 6 februarie 2013