20/02/2019 - 12:22
Cei aproape un milion de moldoveni plecaţi în ultimii cinci ani la muncă în UE şi în CSI au adunat economii în echivalentul a 404 miliarde lei pe care le ţin în băncile străine, potrivit datelor...
13/02/2019 - 12:35
Apropierea alegerilor parlamentare sporeşte cererea de valută din partea agenţilor economici. Acest lucru poate fi observat din intervenţiile BNM pe piaţa valutară. Doar în prima lună a anului 2019...
13/02/2019 - 12:32
Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) a fost reorganizată prin absorbţie cu Fondul pentru Eficienţă Energetică. Hotărârea guvernului cu privire la reorganizarea AEE a intrat în vigoare la 8...

Anunţuri speciale

Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în calitate de fondator al Instituţiei Publice Ediţia periodică „Capital Market”, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de administrator (redactor-şef) al Instituţiei Publice Ediţia periodică „Capital Market”.

Dosarele pentru înscriere pot fi depuse la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 77, mun. Chişinău, MD 2012) până în data de 15 martie 2019, ora 16:00.

Candidaţii trebuie să deţină cetăţenia Republicii Moldova, să cunoască limba română, să fie licenţiaţi în jurnalism, comunicare, alte domenii relevante, să deţină experienţă profesională în funcţii de conducere de minim cinci ani şi să nu aibă antecedente penale.

Responsabil de recepţionarea dosarelor este şeful Serviciului resurse umane şi integritate al CNPF, dna Natalia CVASIUC. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la numărul de telefon 022-859-420. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei limită nu va fi examinat.

Comisia de concurs, desemnată de CNPF, va selecta candidatul corespunzător după examinarea şi evaluarea dosarelor depuse, în cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru depunerea dosarelor. Candidatura persoanei selectate va fi propusă spre examinare şi aprobare Consiliului de administraţie al CNPF în termen de 5 zile lucrătoare.

Ediţia periodică „Capital Market” este o instituţie publică fondată de Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi are scopul de a crea o platformă informaţională pentru acumularea informaţiei, analizelor, articolelor şi interviurilor despre piaţa financiară, cu accente pe segmentul nebancar, datelor despre adunările generale ale acţionarilor şi deciziilor luate de acestea, dărilor de seamă anuale ale emitenţilor şi alte informaţii aferente activităţii entităţilor din domeniu.

Scopul general al funcţiei de administrator (redactor-şef): exercitarea managementului operational şi administrativ al Ediţiei periodice „Capital Market” întru atingerea obiectivelor statutare, implicit promovarea politicii editoriale în scopul asigurării transparenţei şi dezvăluirii informaţiei pe piaţa financiară nebancară.

Notă: Informaţia conexă desfăşurării concursului privind selectarea administratorului.

 

Informaţia conexă desfăşurării concursului privind selectarea administratorului (redactor-şef) al Instituţiei Publice Ediţia periodică “Capital Market”

1. Pentru funcţia de administrator (redactor-şef) poate candida persoana care corespunde următoarelor cerinţe:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) în privinţa sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
c) posedă limba română;
d) deţine studii superioare în domeniul jurnalism, comunicare şi alte domenii relevante;
e) posedă cunoştinţe şi experienţă în domeniul jurnalism, comunicare şi alte domenii relevante;
f) deţine 5 ani de experienţă profesională în funcţii de conducere;
g) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – reprezintă un avantaj;
h) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
i) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
j) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

2. Dosarul de participare la concurs trebuie să conţină:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) scrisoare de motivare cu expunerea viziunii candidatului asupra dezvoltării instituţiei, inclusiv în materie de abordări aferente pieţei financiare;
c) curriculum vitae;
d) copia de pe actul de identitate;
e) copia de pe diploma de studii superioare;
f) copia de pe carnetul de muncă;
g) cazierul judiciar.

3. Dosarul complet pentru înscrierea la concurs trebuie să fie depus la sediul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare până în data de 15 martie 2019, ora 16:00. Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.

Cuprins Nr.07 (781) 20/02/19