HOTĂRÎRE cu privire la unele măsuri provizorii pe piaţa de capital

Nr. 12/4 din 10.03.2015 (în vigoare 16.03.2015)
Monitorul Oficial nr. 59-66 art. 479 din 13.03.2015

În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în temeiul art. 1 alin. (1), art. 3, art. 8 lit. b) şi lit. t), art. 9 lit. d), art. 21 alin. (1), art. 22 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 1 alin. (2)-(4), art. 5, art. 147 alin. (8) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), art. II din Legea nr. 163-XVI din 13.07.2007 “Pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 “Privind societăţile pe acţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 141-145, art. 593), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Valorile mobiliare admise pe piaţa reglementată vor fi tranzacţionate doar pe pieţele reglementate conform Regulilor acestora, cu excepţia tranzacţiilor prevăzute în pct. 6 subpct. 2)-14) din prezenta hotărîre.
2. Tranzacţiile cu valorile mobiliare în afara pieţei reglementate vor fi înregistrate:
1) în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare (MTF),
2) la societatea de registru, depozitarul central şi societatea de investiţii care desfăşoară activitate de custodie.
3. Valorile mobiliare admise în cadrul MTF vor fi tranzacţionate în cadrul MTF conform Regulilor MTF şi în afara acestuia conform pct. 7-22 din prezenta hotărîre.
4. Valorile mobiliare care nu sunt admise pe piaţa reglementată şi/sau MTF vor fi tranzacţionate conform pct. 7-22 din prezenta hotărîre.
5. În cazul în care valorile mobiliare proprietate publică şi valorile mobiliare sechestrate nu pot fi tranzacţionate pe piaţa reglementată, acestea vor fi înregistrate pe această piaţă fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieţei reglementate, doar în scopul înstrăinării lor.
6. În afara pieţei reglementate sau MTF pot fi înregistrate următoarele tipuri de tranzacţii cu valori mobiliare:
1) vînzare – cumpărare;
2) depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale;
3) încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice;
4) moştenire;
5) vînzare-cumpărare conform prevederilor art. II alin. (3) din Legea nr. 163-XVI din 13.07.2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 “Privind societăţile pe acţiuni” şi art. 27 alin. (8) din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 “Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art. 1);
6) răscumpărare şi/sau achiziţionare de către emitent;
7) achiziţionare sau răscumpărare de către acţionarul majoritar a valorilor mobiliare deţinute de acţionarii minoritari;
8) succesiunea valorilor mobiliare în cazul reorganizării sau lichidării persoanei juridice acţionar;
9) înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent;
10) executarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată, în cazul în care valorile mobiliare sunt obiect material al litigiului;
11) transmiterea valorilor mobiliare în calitate de active ca rezultat al reorganizării emitentului;
12) vînzare-cumpărare, schimb, consolidarea pachetelor de acţiuni, transmiterea valorilor mobiliare cu titlu gratuit, achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare, toate în condiţiile Legii nr. 121-XVI din 04.05.2007 “Privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401);
13) transferurile valorilor mobiliare nesolicitate în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr. 392-XIV din 13.05.1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73-77, art. 341);
14) transferurile rezultate din partajul bunurilor în formă de valori mobiliare.
7. Tranzacţiile specificate în pct. 6 se efectuează cu participarea societăţilor de investiţii sau direct între părţile tranzacţiei şi se înregistrează în sistemul de evidenţă al societăţii de registru sau depozitarului central. Tranzacţiile specificate în pct. 6 subpct. 1), subpct. 4) şi subpct. 10) pot fi înregistrate şi la societatea de investiţii care desfăşoară activitatea de custodie pentru valorile mobiliare deţinute în numele clienţilor.
8. Tranzacţiile specificate în pct. 6 subpct. 1) în volumele ce depăşesc 10% din numărul total de valori mobiliare emise de o anumită clasă sau în volumele ce depăşesc 1% din numărul total de valori mobiliare de o anumită clasă emise de o bancă comercială pot fi înregistrate doar la societatea de investiţii care desfăşoară activitatea de custodie.
9. Temei pentru înregistrarea de către societatea de investiţii a unei tranzacţii de vînzare-cumpărare în afara pieţei reglementate sau MTF serveşte contractul de vînzare-cumpărare încheiat între părţile interesate. Contractul de vînzare-cumpărare prevede în mod obligatoriu clauza referitoare la lipsa pretenţiilor privind executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de plată.
10. Temei pentru înregistrarea de către societatea de registru şi depozitarul central a unei tranzacţii de vînzare-cumpărare în afara pieţei reglementate sau MTF serveşte dispoziţia de transmitere la care se anexează contractul de vînzare-cumpărare şi declaraţia scrisă a cumpărătorului referitor la lipsa pretenţiilor privind executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de plată.
11. Pentru înregistrarea tranzacţiilor în afara pieţei reglementate sau MTF societatea de investiţii, societatea de registru şi depozitarul central sunt obligate să perceapă taxe care se achită Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare conform Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pentru anul respectiv.
12. Preţul valorilor mobiliare tranzacţionate în afara pieţei reglementate sau MTF se determină corespunzător prevederilor art. 23 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” şi este cel puţin egal cu:
1) pentru tranzacţii de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare:
a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de înregistrare a tranzacţiei pe piaţa reglementată sau MTF, iar în cazul în care nu există;
b) valoarea activelor nete pe o acţiune a societăţii, conform ultimei situaţii financiare auditate de compania de audit sau confirmate de comisia de cenzori în cazul în care societatea nu este supusă controlului de audit obligatoriu, sau:
c) valoarea acţiunilor rezultate dintr-o expertiză, efectuată de un evaluator independent, în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare;
d) valoarea stabilită de părţi în cazul în care activele nete ale emitentului de valori mobiliare sunt negative sau activitatea acestuia este suspendată sau nu a prezentat organului fiscal şi de statistică informaţia cu privire situaţia financiară mai mult de 3 ani;
2) pentru depunerea valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale, precum şi pentru încheierea contractelor de donaţie între persoane fizice, cu excepţia celor prevăzute la subpct. 3), cel mai mare preţ dintre ultimele 3 valori specificate la subpct. 1);
3) pentru încheierea contractelor de donaţie între persoanele fizice, rude pînă la gradul II inclusiv:
a) preţul mediu ponderat de tranzacţionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de înregistrare a tranzacţiei pe piaţa reglementată sau MTF; iar în cazul în care lipseşte:
b) valoarea nominală.
13. La determinarea preţului conform pct. 12 se vor lua în considerare volumele stabilite de art. 23 alin. (7) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital”.
14. Cerinţele faţă de preţ stabilite la pct. 12 şi pct. 13 nu se aplică tranzacţiilor specificate la pct. 6 subpct. 4) – 14), pentru care preţul se determină conform prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.
15. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie publicului larg cererea sau oferta de valori mobiliare doar în cazul în care nu există contrapartea în tranzacţie la data depunerii acestor cereri şi oferte.
16. Dezvăluirea informaţiei conform pct. 15 se efectuează prin intermediul unui sistem electronic unic de concentrare a cererilor şi ofertelor de valori mobiliare, accesibil publicului larg (în continuare – sistem de cotare), aflat în administrare comună de societăţile de investiţii.
17. Sistemul de cotare în mod obligatoriu asigură accesul la distanţă şi actualizarea informaţiei în timp real.
18. Societatea de investiţii este obligată să dezvăluie şi să actualizeze imediat în sistemul de cotare pentru a reflecta în timp real:
a) denumirea societăţii de investiţii;
b) preţul şi cantitatea de valori mobiliare.
19. Societatea de investiţii are sarcina exclusivă de a dezvălui şi actualiza în sistemul de cotare cererea şi oferta de valori mobiliare.
20. Dezvăluirea cererii şi ofertei de valori mobiliare se efectuează în baza ordinelor clienţilor.
21. Dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” şi orice reglementări ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de punere în aplicare a acestuia se aplică în mod corespunzător tranzacţiilor în afara pieţei reglementate sau MTF.
22. Dispoziţiile art. 58 şi art. 59 din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” şi orice reglementări ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare de punere în aplicare a acestora se aplică în mod corespunzător societăţilor de registru şi depozitarului central.
23. Prezenta hotărîre intră în vigoare din 16.03.2015.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Artur GHERMAN