CNPF şi-a propus să reglementeze mecanismul de licenţiere a asigurătorilor

Interviu oferit ziarului Capital Market de către responsabili din cadrul Direcţiei generale supraveghere asigurări în cadrul CNPF

– Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a elaborat un proiect de lege ce vizează reglementarea mecanismului de licenţiere a activităţii de asigurare şi de intermediere în asigurări. Care a fost necesitatea acestor modificări?

– Actualmente, legea cu privire la asigurări nu prevede mecanismul integral de reglementare prin licenţiere a activităţii de asigurare/intermediere în asigurări. Parţial, acest mecanism este descris şi în Legea nr. 451 cu privire la reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Astfel, pentru reglementarea procesului de autorizare prin licenţiere, au fost transpuse şi actualizate clauze atât din legea generală, cât şi din legea specială privind asigurările. Totodată, art. 1 alin. (2) din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 stabileşte că modul de eliberare, prelungire, reperfectare, suspendare, reluare a valabilităţii şi retragere a licenţelor, de eliberare a copiilor şi duplicatelor, de ţinere a dosarelor de licenţiere şi a registrelor de licenţiere, controlul asupra respectării de către titularii de licenţă a condiţiilor de licenţiere şi aplicarea măsurilor şi sancţiunilor respective pentru genurile de activitate pe piaţa financiară bancară şi nebancară sunt prevăzute de legile ce reglementează expres aceste genuri de activitate. Astfel, având în vedere că actualmente procedura de licenţiere este prevăzută parţial în legea cu privire la asigurări, proiectul de amendare urmăreşte scopul de a reglementa mecanismul integral de licenţiere a participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor ce sunt supuşi autorizării prin licenţiere.

Un alt moment care a stat la baza acestor modificări a fost specificarea detaliată a temeiurilor de perfectare a licenţei, având în vedere că Legea nr. 451 prevede obligativitatea reperfectării licenţelor în cazul modificării oricărui element care se conţine în licenţă, inclusiv creare, modificare sau lichidare a subdiviziunii. În prezent, fiecare subdiviziune deschisă, excluderea acesteia sau modificarea adresei în reţeaua de vânzări a asigurătorilor/brokerilor de asigurare/reasigurare necesită o concentrare suplimentară şi un efort tehnic exagerat atât din partea CNPF, cât şi din partea asigurătorilor/brokerilor de asigurare, pentru actualizarea continuă a informaţiei privind punctele de prestare a serviciilor de asigurare/intermediere în asigurări. Noul proiect de modificare a legii propune ca reţeaua de vânzări a asigurătorului/brokerului de asigurare să fie exclusă din anexa la licenţă şi astfel să nu necesite avizarea regulatorului la orice modificare de element al reţelei de vânzări. În aceste condiţii, asigurătorul/brokerul va fi obligat să informeze autoritatea de supraveghere despre schimbările operate, iar CNPF le va notifica într-un registru special, în scop de supraveghere.

– Printre altele, documentul prevede şi majorarea taxei pentru eliberarea licenţelor de la 13 mii de lei până la 20 mii de lei? Care este explicaţia CNPF cu privire la această scumpire? Dar ce spun asigurătorii şi brokerii?
– La moment, proiectul se află în proces de consultare cu operatorii pieţei. Aşadar, opiniile lor le vom afla după încheierea consultărilor. În acelaşi timp, nu credem că această modificare îi va afecta în vreun fel pe asigurători, pentru că ei toţi deţin licenţe pe termen nelimitat. Doar asigurătorii nou formaţi vor trebui să achite taxa de 20 mii de lei.

Privind acordarea licenţelor pentru activitatea de intermediere în asigurări/reasigurări a brokerilor de asigurare, taxa rămâne a fi una neschimbată.

– Proiectul de lege mai prevede extinderea termenului de examinare a declaraţiei pentru autorizarea activităţii de asigurare până la 3 luni şi a perioadei de reperfectare a licenţei – până la 20 zile. Extinderea acestor termene a fost dictată de necesitatea efectuării unor verificări suplimentare de către CNPF?

– Proiectul dat de lege a fost elaborat în conformitate cu standardele internaţionale de specialitate şi Directivele de profil eurocomunitare. Documentul propus pentru discuţii prevede extinderea termenului de examinare a declaraţiei pentru autorizarea activităţii de asigurare de la 30 de zile până la 3 luni, care se consideră a fi suficient pentru examinarea obiectivă a veridicităţii datelor şi informaţiilor expuse de potenţialul titular de licenţă. De asemenea, a fost extinsă şi perioada de reperfectare a licenţei – de la 10 zile până la 20 zile – pentru a avea suficient timp pentru examinarea detaliată a tuturor aspectelor legate de noile clase şi produse de asigurare, ce urmează a fi incluse în licenţă.

– Ce avantaje vor obţine asigurătorii şi brokerii odată cu implementarea acestor amendamente? Ce va avea de câştigat CNPF?

– În primul rând, se urmăreşte încetarea „goanei” de reperfectare a licenţelor de fiecare dată când se modifică adresele reţelei de vânzări ale asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, precum şi eficientizarea resurselor de timp şi efort consumate de angajaţii CNPF pentru examinarea şi propunerea spre aprobare a acestor modificări. Modificarea amplasării subdiviziu­nilor nu are impact semnificativ asupra condiţiilor de licenţiere ale companiilor şi brokerilor de asigurare, astfel concentrarea obiectivelor de activitate asupra acestui proces este inutil. În proiectul de lege se propune o evidenţă a structurii adreselor de desfăşurare a activităţii de asigurare/intermediere în asigurări prin intermediul unui registru special, totodată fiind exclusă obligativitatea actualizării acestor date în licenţă.

În aceste condiţii, regulatorul va câştiga resurse de timp pentru a se focusa asupra activităţilor de reglementare şi supraveghere, inclusiv în contextul cerinţelor directivelor europene şi recomandărilor experţilor externi, de asistenţa cărora am beneficiat ultimul timp.

– Care este noutatea în ceea ce priveşte procedura de retragere a licenţei şi instituire a administrării speciale şi lichidării asigurătorului şi a brokerilor de asigurare?

– Actualmente, legislaţia nu prevede depunerea benevolă a licenţei, ci stabileşte doar măsuri de retragere silită cu consecinţa de lichidare forţată a asigurătorului. Modificările propuse includ completări clare cu privire la procedura de retragere a licenţei şi instituire a administrării speciale, lichidării asigurătorului şi brokerului de asigurare. Astfel, noile amendamente permit asigurătorului să depună benevol licenţa de activitate dacă decide să nu mai desfăşoare activitate. Totodată, având în vedere că acesta deţine un portofoliu de obligaţii pe care trebuie să le onoreze până la expirarea ultimului contract, se propune instituirea unei supravegheri speciale prin care va fi desemnat un administrator din oficiu, care va urmări detaliat cum compania de asigurări cărei a fost retrasă licenţa va onora obligaţiile pe despăgubirile/indemnizaţiile de asigurare.

– Ce alte modificări importante mai sunt prevăzute de proiectul dat de lege?

– Sunt propuse modificări la normele de prudenţă referitor la activitatea agenţilor de asigurare. În particular, documentul stabileşte că în responsabilitatea companiilor de asigurări în numele cărora activează agentul de asigurare, vor fi puse toate acţiunile sau omisiunile acestuia, care sunt considerate încălcări pe piaţa asigurărilor. În prezent pe piaţă activează circa 200 de agenţi de asigurare persoane juridice şi peste 1500 de agenţi de asigurare persoane fizice. Este un număr semnificativ în raport cu numărul de angajaţi responsabili de acest sector şi, cu regret, segmentul de piaţă al acestor participanţi profesionişti rămâne neacoperit. Prin această iniţiativă, ne-am propus să fortificăm responsabilitatea asigurătorilor pentru activitatea agenţilor de asigurare, care îi reprezintă.

Un alt aspect ţine de structura comisionului de asigurare. Astfel, documentul va fi completat cu următorul alineat: „structura comisionului include toate tipurile de costuri de asigurare ale asigurătorului în legătură cu un agent de asigurare persoană juridică, inclusiv costurile de plata chiriei, tot felul de remuneraţii, precum şi furnizarea oricărui beneficiu de proprietate sau material”, pentru a evita riscul scurgerii activelor societăţilor de asigurare prin intermediul acestei ramuri de distribuţie a serviciilor de asigurare.
– Va mulţumesc.

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.27 (699) din 5 iulie 2017