Centru de presă

Important e să stimulăm parcurgerea drumului spre locul de muncă, nu spre alimentară

Există, lângă biroul în care se află acest calculator, un local. Proaspăt deschis, adună în parcarea sa automobile dintre cele mai scumpe. Vedeam intrând în local oameni care nu prea ies la lumină. Îl ştiam şi pe patron. Un tânăr destul de înfipt, cum se spune, cu ambiţie, cu bună cunoaştere a domeniului în care îşi dezvolta businessul. De când a intrat ţara în carantină, localul nu mai lucrează. Geamuri prăfuite, trotuare nemăturate şi chiar multe locuri libere în parcare. Nici puţinele maşini oprite “în prag” nu au nimic cu localul. Au găsit şi ei un loc de parcare aici, dar sunt “cu treabă” la Primărie, poate la farmacie, poate la biserică.

Categorie:

Efectele pandemiei pe piaţa muncii

Statisticile oficiale privind forţa de muncă în R. Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul întâi sunt surprinzător de optimiste.

НБМ сохранил базовую ставку, применяемую к основным операциям краткосрочной денежной политики, на прежнем уровне 3,25% годовых.

Такое решение принял Исполнительный комитет НБМ на заседании в четверг, сохранив неизменными значения основных инструментов денежной политики. Так, базовая ставка рефинансирования осталась на прежнем уровне 3,25% годовых. Также без изменений останутся процентные ставки по кредитам и депозитам overnight в размере 6,25% и 0,25%, соответственно. На том же уровне сохраняется норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте - 34% от расчетной базы, а также норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте - 21% от расчетной базы. Как отмечают в НБМ, сегодняшнее решение Центробанка отражает преемственность предыдущих решений Нацбанка, которыми создаются денежные условия для кредитования экономики. Таким образом, базовая ставка остается по-прежнему стимулирующей и поддерживает макроэкономические рамки, что приобретает все большее значение, особенно в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией. В Нацбанке Молдовы указывают, что события, которые произошли после предыдущего раунда прогнозирования НБМ, подтвердили его правильность, гипотезы, предположения и риски, представленные Центральным банком. Подчеркивается, что дезинфляционное давление сохраняется, но в среднесрочной перспективе оно будет ниже. Более резкое снижение цен на нефть и, в то же время, рост мировых цен на продовольствие в этом году, обусловит в целом инфляцию, аналогичную ожидаемой. НБМ заявил, что постоянно следит за макроэкономической ситуацией, вызванной последствиями пандемии, и со временем, не ставя под угрозу свою основную цель обеспечения стабильности цен, примет необходимые меры для поддержания достаточного уровня ликвидности лицензированных банков для поддержки жизнеспособной и стабильной банковской системы. Следующее заседание Исполкома НБМ по денежной политике намечено провести 31 июля с.г.  InfoMarket.

Categorie:

BNM a menținut rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la același nivel de 3,25% anual.

Această decizie a fost luată de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei în cadrul ședinței de joi, care a menținut la același nivel valorile principalelor instrumente de politică monetară. Astfel, rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt este în continuare de 3,25% anual. Totodată, rămân neschimbate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight - 6,25% și, respectiv, 0,25% anual. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, de asemenea, se menține aceeași – 34% din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă – 21% din baza de calcul. Potrivit BNM, hotărârea de astăzi reflectă continuitatea deciziilor anterioare ale Băncii Naționale, prin care se creează condiții monetare pentru creditarea economiei. Astfel, rata de bază este în continuare una stimulativă și sprijină cadrul macroeconomic, ceea ce dobândește o importanță acută, în special în situația de criză economică provocată de pandemie. În comunicatul de presă se spune că, evenimentele care s-au conturat după runda anterioară de prognoză a Băncii Centrale au confirmat veridicidatea acesteia, ipotezele, asumările și riscurile prezentate de banca centrală. Se menționează că presiunile dezinflaționiste persistă în continuare, dar vor manifesta o intensitate mai redusă pe termen mediu. Diminuarea mai pronunțată a prețurilor la petrol și, în același timp, creșterea prețurilor internaționale la produsele alimentare în anul curent vor determina în ansamblu o inflație similară cu cea anticipată. BNM a declarat că monitorizează încontinuu situația macroeconomică determinată de implicațiile pandemiei și, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licențiate, în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil. Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 31 iulie. //11.06.2020 — InfoMarket.

Categorie:

A fost făcut public raportul de activitate a CNPF pentru 2019

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a generalizat şi a prezentat Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului Raportul de activitate pentru 2019. Documentul reflectă principalele evenimente şi evoluţii aferente sectoarelor pieţei financiare nebancare, rezultatele activităţii Regulatorului în domeniul reglementării şi supravegherii, cu accent pe realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi priorităţile pentru următorul an.

În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor art. XXVII din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 124-125, art. 222) şi Hotărârii CNPF nr. 23/14 din 27.05.2020 (înregistrată la Ministerul Justiţiei la 27.05.2020, publicată în Monitorul Oficial din 29.05.2020), informează despre extinderea termenului de dezvăluire a informaţiei şi de prezentare a raportului anual de către toţi emitenţii de valori mobiliare până la 30 iunie 2020.

Dincolo de prognoze. Ce arată statisticile

S-au făcut mai multe prognoze privind evoluţia economiei după pandemie. Previziuni relativ optimiste, dacă e să considerăm o cădere cu 3 la sută optimistă, dar şi pesimiste. Se vor confirma? Nu se vor confirma? Mai există multe semne de întrebare: cât va dura pandemia? Va fi al doilea val, nu va fi? Multă incertitudine deocamdată.

În atenţia societăţilor pe acţiuni

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor Legii cadru (nr. 192/1998) şi a prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital (Legea nr. 171/2012), întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţii de răspundere ale Societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei, conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 7/1 din 18.02.2019, publicat în Monitorul Oficial din nr. 76-85 от 01.03.2019 (în continuare Regulamentul CNPF).

Munca la distanţă, o nouă realitate

Munca la distanţă va deveni o realitate nouă după pandemie. Companiile şi lucrătorii vor trebui să se adapteze la o nouă modalitate de muncă. Este clar că nu în toate domeniile este posibilă munca la distanţă. Construcţiile, restaurantele şi tot ce ţine de domeniul HORECA, hotelurile, întreprinderile industriale, dar şi cele agricole, nu au cum să-şi organizeze activitatea, ca şi o companie din telecomunicaţii.

Atunci când ne comparăm cu alte ţări, trebuie să ţinem cont că avem economii de dimensiuni diferite

Speranţa şi încrederea cu care ne începem ziua şi aceeaşi speranţă cu care tragem cortina serii peste ziua trăită e că, sigur, va fi bine. Criza care a prins în cleştele sale economia lumii ne lasă să vedem şi să înţelegem care sunt părţile slabe în teatrul lumii şi ne obligă să identificăm soluţiile.

Pagini

Subscribe to Centru de presă