Svetlana Lupaşcu: „RCA Data permite de a aprecia obiectiv comportamentul conducătorului auto şi de a-i oferi reduceri sau majorări a primei de asigurare”

Interviu oferit ziarului Capital Market de Svetlana Lupaşcu, şef-interimar al Direcţiei generale supraveghere asigurări în cadrul Comisie Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF).

– De la 20 mai curent, în R. Moldova a fost pus în aplicare noul sistem bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (RCA). Care va fi impactul noului sistem asupra conducătorilor auto?
– Sistemul de reduceri şi majorări a primei de asigurare (bonus-malus) despre care urmează să discutăm, se aplică la încheierea contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, cu perioada de valabilitate de un an, pentru autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Noul sistem are menirea de a acorda reduceri de prime pentru conducătorii auto disciplinaţi şi de a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente rutiere.

– Câte clase şi coeficienţi bonus-malus prevede sistemul? La includerea iniţială în sistem, ce clasă va primi conducătorul auto şi ce coeficient bonus-malus îi va fi atribuit?
– Sistemul conţine 18 clase şi, respectiv, tot atâţia coeficienţi, inclusiv “malus”. La încheierea pentru prima dată a contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), conducătorul auto or, altfel spus, posesorul autovehiculului va primi clasa 7 şi, corespunzător, coeficientul 1. Cu alte cuvinte, persoana care nu deţine un istoric de asigurare şi de daune până la data încheierii primului contract, va achita prima de asigurare integral în cuantum prestabilit.

– Mecanismul bonus-malus prevede că procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto sunt efectuate în regim online prin intermediul sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data care, la rândul său, este funcţional deja de doi ani. Pe lângă faptul că presupune excluderea factorului uman, ce alte avantaje oferă conectarea celor două sisteme: RCA Data şi mecanismul bonus-malus?
– De fapt, însăşi necesitatea implementării Regulamentului în redacţie nouă se explică prin punerea în funcţiune a modulului bonus-malus în Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, respectiv, acumularea în bazele de date a informaţiei privind istoricul daunelor asiguraţilor şi utilizatorilor. Actele normative în domeniul asigurărilor stabilesc această obligaţie. Funcţionarea acestui modul în regim automatizat permite aprecierea obiectivă a comportamentului conducătorului auto pe parcursul deţinerii în posesiune a autovehiculelor şi aplicarea corespunzătoare a reducerii ori majorării mărimii primei de asigurare, care urmează a fi achitată.
Totodată, acest regim exclude practicile anticoncurenţiale în partea ce ţine de acordarea reducerilor de primă din contul sistemului bonus-malus şi riscul că posesorul autovehiculului se poate “goni” după un alt asigurător pentru un preţ mai mic, având în vedere că Sistemul informaţional de stat, RCA Data, va oferi aceleaşi preţuri pentru toate companiile de asigurare.
Astfel, metoda de selecţie de către cetăţeni sau agenţi economici a asigurătorului RCA se va baza pe alte principii, decât reducerea lipsită de temei juridic a primei de asigurare.
Vreau să menţionez că, potrivit noilor reglementări, persoana asigurată este scutită de obligaţia de a solicita de la asigurătorul precedent informaţia privind cazurile asigurate pe contractele de asigurare. Mai mult, la încheierea unui nou contract, la cererea potenţialilor asiguraţi, sistemul va oferi informaţia privind istoricul daunelor, fapt care va sta la baza argumentărilor privind cuantumul majorat sau diminuat al primei de asigurare.

– Care este costul sistemului automatizat RCA Data şi cine este responsabil de administrarea acestuia?
– Costurile Sistemului informaţional de stat RCA Data sunt stabilite în baza contractului de achiziţionare a serviciilor de întreţinere şi modernizare a Sistemului, încheiat între Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi un agent economic specializat în domeniu. Potrivit Legii privind RCA, dar şi Conceptului tehnic al Sistemului informaţional automatizat de stat, CNPF este desemnată în calitate de posesor, care să asigure implementarea, funcţionarea, dezvoltarea şi administrarea acestuia.

– Odată cu lansarea sistemului automatizat RCA Data, la 1 februarie 2013, a fost interzisă perfectarea şi eliberarea către asiguraţi a contractelor şi poliţelor de asigurare de răspundere civilă auto internă în afara sistemului dat. În aceste condiţii, putem vorbi despre o reducere a numărului de fraude legate de încheierea contractelor de asigurare? În acest sens, există statistici cu privire la creşterea numărului de automobile asigurate, scăderea dosarelor de daune, dar şi a fraudelor?
– Spre regret, fenomenul “fraudă” în sistemul asigurărilor este perpetuu. În pofida obiectivelor lansării sistemului informaţional, se constată cazuri de nevalabilitate a poliţelor de asigurare, atât în asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă, cât şi poliţe de asigurare “Carte Verde”. În acest context, CNPF, în limita competenţei legale, întreprinde măsuri în vederea acordării accesului organelor investite cu funcţia de control a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, la unele date din Sistemul informaţional de stat RCA Data.
Concomitent, se conlucrează cu organele de drept, pentru contracararea acestui fenomen. Ţin să menţionez că CNPF a iniţiat un proiect de lege de modificări şi completări a Legii 414/2006 care vor reconfirma atribuţiile de control al asigurării de către angajaţii Inspectoratului Naţional de Patrulare şi al Poliţiei de Frontieră bazat pe schimbul de date dintre sistemele informaţionale de stat, întrucât controlul asupra deţinerii de către participanţii la trafic a asigurării RCA constituie un element important în funcţionarea adecvată a mecanismului de protecţie prin asigurare şi având în vedere punerea în aplicare la nivel naţional a sistemului informaţional unic în domeniul asigurărilor RCA.
Nu în ultimul rând, vreau să amintesc că, recent, a fost lansat serviciul de verificare interactivă a valabilităţii poliţelor de asigurare, rca.cnpf.md, prin intermediul căruia orice utilizator poate să-ţi verifice autenticitatea protecţiei prin asigurarea răspunderii civile pentru pagube produse de autovehicule.

– În ce proporţie aplicarea sistemului bonus-malus poate determina scumpirea contractelor de asigurare obligatorie RCA? CNPF a analizat câţi conducători auto vor fi obligaţi să achite prime majorate ca rezultat al aplicării coeficientului de malus?
– Am menţionat şi anterior că aplicarea sistemului bonus-malus influenţează diferit asupra cuantumului primei de asigurare. Astfel, este omogenă doar reducerea de 5 la sută anual, în cazul în care posesorul nu a admis accidente de autovehicule. Majorarea primei de asigurare pentru utilizatorii care au comis accidente, se face în felul următor: pentru un caz asigurat pentru care s-a plătit despăgubirea de asigurare, clasa sistemului bonus-malus se majorează cu două trepte, pentru două cazuri – cu patru trepte, pentru trei cazuri – cu şase trepte, pentru patru şi mai multe cazuri – până la treapta superioară malus. Respectiv claselor aplicate, se atribuie coeficientul corespunzător.
De exemplu, pentru persoanele ce au încheiat contracte de asigurare în anul 2014 şi au beneficiat de coeficientul 0,70, altfel spus – de reduceri în mărime de 30%. Dacă în perioada acelor contracte de asigurare, au comis un accident rutier, în anul 2015, după data de 20 mai, în aceleaşi condiţii, vor fi obligate să achite o primă cu aproximativ 14% mai scumpă comparativ cu 2014, dacă au comis doua accidente – cu aproape 28% mai mult, pentru trei accidente – cu aproximativ 42 la sută mai mult, toate comparativ cu prima plătită în anul 2014. În cazul aplicării clasei “malus” în anul 2015, prima se majorează cu aproape 257% comparativ cu anul 2014, iarăşi, în situaţia în care asiguratul a beneficiat de reducere în mărime de 30 la sută.
Potrivit statisticilor, anual sunt înregistrate aproximativ 10 mii de despăgubiri achitate pe contractele de asigurare de răspundere civilă auto internă. Aplicarea sistemului bonus-malus ar putea genera, estimativ, o creştere de 0,7 la sută a volumului anual de prime brute subscrise pe RCA.

– Cum se pot informa conducătorii auto cu istoricul daunelor achitate şi contractele anterioare de asigurare din sistemul RCA Data?
– La solicitarea asiguraţilor sau potenţialilor asiguraţi, asigurătorul este obligat să ofere informaţia privind istoricul daunelor acestora şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul, pentru care au fost plătite despăgubiri de asigurare, în conformitate cu baza de date din Sistemul informaţional de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

– Posesorii de autovehicule pot contesta datele generate de RCA Data, în cazul în care nu sunt de acord cu coeficientul de bonus-malus generat de acesta? În ce mod?
– Sistemul informaţional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware, informaţionale, organizaţionale, sistemelor de transmitere a datelor, tehnologiilor de utilizare a lor, normelor de drept şi infrastructurii, destinate pentru susţinerea informaţională a activităţii organelor de stat.
Ca rezultat al funcţionării Sistemului, se formează resursa informaţională unică a acestor organe din ţară. Resursa respectivă este parte integrantă a Resurselor informaţio­nale de stat ale Republicii Moldova pe segmentul “Administrarea şi controlul de stat”. În această ordine de idei, datele generate de sistem exclud orice erori tehnice. Or, din alt aspect, informaţiile în bazele de date sunt furnizate de către asigurători, respectiv, aceştia poartă răspundere pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor introduse în bazele de date ale sistemului, conform legislaţiei. În acelaşi timp, consumatorii serviciilor de asigurare deţin dreptul la contestare în conformitate cu ordinea stabilită de lege.

– Sistemul informaţional RCA Data permite accesul la program a organelor afacerilor interne în scopul exercitării funcţiei de control privind posesia asigurării RCA. Înseamnă aceasta că posesorii de automobile pot confirma online existenţa poliţei de asigurare obligatorie RCA fără a o prezenta în mod fizic?
– Este o perspectivă de viitor. În condiţiile legislaţiei actuale, contractul de asigurare atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto. Încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă se dovedeşte cu poliţa de asigurare RCA, iar încheierea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă se confirmă cu certificatul de asigurare “Carte Verde”.
Totodată, practicile internaţionale, precum şi mai multe situaţii recente din spaţiul autohton, ne inspiră să elaborăm un mecanism care ar veni să excludă din obligaţia asiguraţilor probaţiunea deţinerii unei poliţe de asigurare RCA pe format de hârtie.
– Vă mulţumesc!

A discutat Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.25 (595) din 24 iunie 2015