Reglementări noi – prevederi noi

Recent, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat un set de Regulamente pe piaţa de capital care vizează sectorul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare. Pe marginea acestui subiect, vă oferim un interviu acordat de Raisa Andronic, director-adjunct al Direcţiei generale plasamente colective şi microfinanţare.

– Dna Andronic, care a fost mobilul ce a determinat elaborarea şi aprobarea acestor documente?
– Reglementările în cauză au fost elaborate şi aprobate în scopul punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital” care, în Capitolul V „Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”, stabilesc norme generale privind principiile şi mecanismele de funcţionare, instituţiile implicate şi politicile investiţio­nale care şi-au demonstrat eficienţa în practica internaţională. Prevederile propun şi stabilirea unui ansamblu de condiţii bine delimitate privind modalitatea de investire a mijloacelor băneşti atrase de la populaţie prin intermediul organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM). În acest sens, sunt prevăzute condiţii pentru constituirea OPCVM care plasează şi răscumpără în mod continuu titlurile de participare, posibilitatea extinsă de diversificare a investiţiilor, cerinţe privind capitalul, cumulate cu obligaţii privind asigurarea transparenţei activităţii desfăşurate, siguranţa activelor, prin respectarea principiului de diversificare a portofoliului de active, gestionate în mod prudenţial, obligaţia de a forma un fond de garantare a plasamentelor în scopul asigurării procedurii de răscumpărare etc. Entităţile reglementate de acest capitol sunt OPCVM, societăţile de administrare fiduciară a investiţiilor şi depozitariile.
Regulamentele vizate vin în completarea şi detalierea normelor expuse în Legea privind piaţa de capital. Astfel, Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, urmăreşte scopul stabilirii unor reguli şi proceduri cu privire la avizarea constituirii OPCVM care, conform Legii privind piaţa de capital, poate fi înfiinţat prin act constitutiv sub formă de companie investiţională sau pe bază de contract de societate civilă sub formă de fond de investiţii şi, în cazul modificării condiţiilor care au stat la baza avizului prealabil emis de CNPF. De asemenea, regulamentul are ca scop stabilirea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor (SAFI), companiei investiţionale şi depozitarului, în vederea asigurării unei protecţii adecvate a intereselor investitorilor. Legislaţia comunitară prevede că SAFI trebuie să angajeze personal care să deţină aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa necesară îndeplinirii responsabilităţilor atribuite, să acţioneze în mod onest, echitabil, cu competenţă, prudenţă şi diligenţă în interesul OPCVM. Conducătorii SAFI, ai companiei investiţionale şi depozitarului trebuie să aibă o bună reputaţie şi suficientă experienţă pentru tipul de activităţi desfăşurate şi, în acest scop, identitatea conducătorilor şi a oricărei persoane care le succedă în funcţii trebuie notificată de îndată autorităţilor competente.
Totodată, Regulamentul conţine prevederi ce stabilesc lista exhaustivă a documentelor care se prezintă Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare în vederea obţinerii avizului prealabil la constituirea OPCVM, prevederi ce ţin de protecţia drepturilor investitorilor, precum: modul de înştiinţare a deţinătorilor de unităţi de fond despre înlocuirea SAFI şi conţinutul notificării adresate deţinătorilor de unităţi de fond la înlocuirea SAFI, prevederi privind transferul activelor OPCVM şi înlocuirea depozitarului.
Un alt act normativ ce ţine de acelaşi subiect este Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare care stabileşte cerinţele faţă de emiterea, vânzarea către public şi răscumpărarea unităţilor de fond a fondurilor de investiţii şi acţiunilor companii­lor investiţionale, înregistrarea la Comisia Naţională a ofertei publice continue de titluri de participare (acţiuni sau de unităţi de fond).
Astfel, informaţiile cu privire la caracteristicile esenţiale ale OPCVM incluse în prospectul ofertei publice de titluri de participare urmează a fi expuse astfel încât investitorii să fie în măsură să înţeleagă natura şi riscurile OPCVM şi, prin urmare, să ia decizii de investiţii în cunoştinţă de cauză. În acest sens, în anexele la Regulament este stabilit conţinutul minim al prospectului, prospectului simplificat şi informaţiilor-cheie destinate investitorilor, care se pun obligatoriu la dispoziţia publicului înainte de subscriere. Regulamentul stabileşte procedura de înregistrare a ofertei publice de titluri de participare la CNPF, inclusiv actele necesare ce urmează a fi depuse în vederea înregistrării ofertei publice de titluri de participare sau a modificărilor în datele despre ofertă după înregistrarea prospectului ofertei publice, în cazul producerii evenimentelor ce pot afecta efectuarea ofertei în perioada subscrierii. În acest sens, OPCVM sunt obligate să actualizeze anual prospectele cu toate modificările care apar, care sunt disponibile publicului în modul stabilit de legislaţie şi actele de constituire/regulile fondului.
Un compartiment important din regulamentul menţionat este destinat procedurii de emitere şi anulare a titlurilor de participare, ca rezultat al ofertei publice continue, inclusiv metode de stabilire a preţului de plasare şi de răscumpărare a titlurilor de participare. Astfel, o persoană devine investitor după achitarea contravalorii titlurilor de participare, suma plăţii fiind convertită în unităţi de fond sau acţiuni potrivit preţului de plasare, calculat în funcţie de momentul depunerii cererii de subscriere la valoarea activului net unitar, certificată de depozitar. Totodată, în cadrul procedurilor de emitere şi răscumpărare trebuie asigurat un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice în timpul procesării electronice a datelor şi integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor înregistrate, astfel, regulamentul stabileşte măsurile de siguranţă întreprinse de către societatea de administrare fiduciară a investiţiilor şi depozitar în cadrul operaţiunilor de emisiune şi răscumpărare.
Încă două acte normative (Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea SAFI şi Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea OPCVM şi SAFI) aprobate recent de Comisia Naţională a Pieţei Financiare se referă la cerinţele de reglementare şi supraveghere a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor. Modelul de reglementare bazat pe norme prescriptive aplicat anterior participanţilor profesionişti pe piaţa de capital, este depăşit şi contravine Directivelor UE, care aplică o reglementare bazată pe principii. Totodată, aplicarea unui model de reglementare diferit de modelul stabilit prin Directivele UE limitează posibilitatea apariţiei investitorilor instituţionali din statele-membre ale UE şi alte state avansate.
În contextul acestor abordări, Legea privind piaţa de capital a stabilit condiţiile generale de funcţionare, aplicabile societăţilor de investiţii care reflectă modelul de reglementare bazat pe principii şi aplicarea unei supravegheri prudenţiale de către Comisia Naţională. Astfel, Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor, impune societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor elaborarea şi aplicarea unui set de politici şi proceduri interne în scopul asigurării protecţiei intereselor deţinătorilor de titluri de participare, şi care se referă la organizarea internă a activităţii, evaluarea conformităţii, auditul intern, managementul eficient al riscurilor, gestionarea conflictelor de interese, normele de conduită. De asemenea, Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea OPCVM şi SAFI stabileşte cerinţe faţă de dezvăluirea informaţiei referitoare la activitatea şi performanţa OPCVM către public şi, în vederea verificării plenitudinii şi corectitudinii informaţiei prezentate către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

– În condiţiile în care Republica Moldova a păşit pe făgaşul integrării europene semnând Acordul de asociere cu UE, presupunem că pentru elaborarea Regulamentelor în cauză a fost iminentă studierea şi ghidarea de legislaţia comunitară?
– Desigur, atât Legea privind piaţa de capital, cât şi actele normative de completare vin să elimine deficienţele prezentei legislaţii în domeniu, ţinând cont de legislaţia şi experienţa Uniunii Europene, obiectivul fiind cel de optimizare a cadrului de reglementare şi supraveghere a entităţilor implicate. Astfel, la elaborarea regulamentelor prenotate s-a ţinut cont în primul rând de prevederile Directivei 2009/65/CE din 13.07.2009 a Parlamentului European şi a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), şi de alte acte europene adiţionale precum: Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare; Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile-cheie destinate investitorilor şi condiţiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informaţiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia sau prin intermediul unui site, precum şi practica europeană în domeniu.
Transpunerea Directivelor UE este una din premisele care va permite evoluţia pieţei de capital din Republica Moldova şi compatibilitatea modelului de reglementare naţional cu modelele de reglementare din statele-membre ale UE.

– Atunci când se elaborează noile acte normative, se impune consultarea şi expertizarea lor în diferite instituţii statale?
– Bineînţeles. În conformitate cu prevederile Legii „Privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale”, proiectele nominalizate au fost consultate cu autorităţile publice competente şi instituţiile interesate: Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Banca Naţională a Moldovei, Asociaţia Băncilor din Moldova, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, Camera Înregistrării de Stat, membrii Consiliului de experţi pe lângă CNPF. Totodată, în scopul verificării compatibilităţii actelor normative vizate cu legislaţia comunitară au fost întocmite tabelele de concordanţă la directivele europene care au a fost remise Centrului de Armonizare a Legislaţiei pentru examinare şi expertiză, fiind emise declaraţiile respective de compatibilitate.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.02 (572) din 21 ianuarie 2015