Parlamentul a adoptat în a doua lectură amendamente în legislaţie, care reglementează procedurile de contestare şi suspendare a actelor emise de CNPF

Este vorba de amendamente la Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Legea contenciosului administrativ, Codul de procedură civilă, care vizează procedura de contestare şi de suspendare a actelor emise de CNPF.

Potrivit modificărilor operate, hotărârile cu privire la remedierea financiară, emiterea de prescripţii, înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor, retragerea sau suspendarea licenţei participanţilor profesionişti şi ordonanţele CNPF, intră în vigoare la data emiterii acestora, se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se publică în Monitorul Oficial al Moldovei şi pe pagina web a Comisiei Naţionale. Suspendarea executării actelor CNPF poate fi cerută în instanţă de contencios administrativ numai după contestarea acestor acte la CNPF, în termen de 30 de zile de la data comunicării răspunsului Comisiei Naţionale pe marginea cererii prealabile privind aceste acte sau de la data expirării termenului pentru soluţionarea cererii prealabile.
Totodată, suspendarea executării actelor CNPF poate fi dispusă de instanţa de judecată numai la cererea reclamantului, concomitent cu înaintarea acţiunii şi doar în cazul în care sunt întrunite cumulativ un şir de condiţii. Astfel, procedura are loc doar în cazul în care motivele invocate de reclamant sunt pertinente şi bine întemeiate şi pot crea o suspiciune serioasă în privinţa legalităţii actului contestat. Reclamantul prezintă argumente care au o bază factologică privind circumstanţele litigiului care reclamă dispunerea urgentă a suspendării actului administrativ contestat, pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a interesului reclamantului sau în cazul când prejudicierea, care ar putea fi cauzată reclamantului, depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.
Sarcina probaţiunii acestor criterii este pusă pe seama reclamantului. Până la proba contrară se prezumă existenţa unui interes public în executarea imediată şi neîntreruptă a actelor CNPF.
În cadrul examinării cererilor privind suspendarea executării actelor CNPF, instanţa de judecată citează părţile la proces, indicând data şi ora desfăşurării şedinţei de judecată şi anexând copia cererii de suspendare a actului CNPF, precum şi solicită de la Comisie să prezinte referinţa pe marginea cererii de suspendare în termen de trei zile lucrătoare. Instanţa de judecată este obligată să soluţio­neze cererea de suspendare a executării actelor Comisiei Naţionale în cel mult cinci zile de la prezentarea referinţei de către CNPF sau de la data la care trebuia prezentată referinţa.
Acţiunile de contencios administrativ privind actele CNPF sau nesoluţionarea de către aceasta a unei cereri se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul CNPF, cu condiţia respectării obligatorii de către reclamant a procedurii prealabile.
Încheierea judecătorească privind suspendarea sau refuzul suspendării actelor CNPF poate fi atacată cu recurs în condiţiile Codului de procedură civilă. Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de maxim 10 zile.

InfoMarket

Numarul ziarului: 
Nr.27 (597) din 8 iulie 2015