HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind pieţele reglementate şi sistemele multilaterale de tranzacţionare

Nr. 49/2 din 26.08.2015 (în vigoare 04.12.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 324-329 art. 2294 din 04.12.2015

In temeiul art.60 alin.(1) si alin.(4), art.65 alin.(2) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012 “Privind piata de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665) si art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Nationala a Pietei Financiare (republicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Nationala a Pietei Financiare

HOTARASTE:

1. Se aproba Regulamentul privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare, conform anexei.

2. Persoanele care cad sub incidenta prevederilor Regulamentului privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare sunt obligate sa se conformeze in termen de 3 luni de la data publicarii prezentei hotariri, cu informarea Comisiei Nationale a Pietei Financiare.

3. Prezenta hotarire intra in vigoare din data publicarii.

VICEPRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A PIETEI FINANCIARE
Iurie FILIP
Nr.49/2. Chisinau, 26 august 2015.

Anexa la Hotarirea Comisiei Nationale a Pietei Financiare nr.49/2 din 26 august 2015

REGULAMENT
privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare

Prezentul Regulament transpune partial:

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pietele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE si 93/6/CEE ale Consiliului si a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145 din 30 aprilie 2004;

Orientarile Autoritatii Europene pentru Valori Mobilare si Piete din 24 februarie 2012 privind sistemele si controalele intr-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritatile competente, ESMA/2012/122.

Capitolul 1

DISPOZITII GENERALE

1. Regulamentul privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare (in continuare – Regulament) stabileste reguli si proceduri cu privire la crearea, administrarea si exploatarea pietelor reglementate si a sistemelor multilaterale de tranzactionare (in continuare – MTF), precum si cu privire la obligatiile membrilor acestora.

2. Actiunea prezentului Regulament se extinde asupra operatorilor de piata, operatorilor de sistem si membrilor unei piete reglementate sau MTF. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pe toata durata de desfasurare a activitatii persoanelor care cad sub incidenta acestuia.

3. Termenii si expresiile utilizate in prezentul Regulament au semnificatia prevazuta in Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piata de capital (in continuare – Legea privind piata de capital). In sensul prezentului Regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1) Membrii unei piete reglementate sau MTF - persoanele care au dreptul de tranzactionare directa pe o piata reglementata sau pe o piata organizata (MTF) si de compensare si decontare a tranzactiilor lor direct prin intermediul sistemelor depozitarului central;

2) Operator de piata - persoana juridica care administreaza si/sau exploateaza o piata reglementata;

3) Operator de sistem - persoana juridica care administreaza si/sau exploateaza o piata organizata (MTF).

4. Operatorul de piata si operatorul de sistem sunt responsabili pentru administrarea sigura, prudenta si transparenta a operatiunilor pe piata reglementata si in cadrul MTF, precum si pentru supravegherea respectarii de catre piata reglementata sau MTF pe care le gestioneaza a cerintelor stabilite de Legea privind piata de capital, prezentul Regulament si actele normative ale Comisiei Nationale a Pietei Financiare (in continuare – Comisia Nationala).

5. Operatorii de piata si operatorii de sistem sunt obligati:

1) sa identifice circumstante care ar putea constitui sau ar putea crea un conflict de interese potential si sa reactioneze la orice conflict de interese care ar putea prejudicia integritatea pietei reglementate si MTF;

2) sa controleze orice risc operational, care include identificarea oricaror riscuri si punerea in aplicare a masurilor pentru a le reduce la minimum;

3) sa asigure un sistem informatic adecvat si sa aplice masuri corespunzatoare privind securitatea, integritatea si confidentialitatea informatiilor;

4) sa asigure functionarea eficienta a sistemelor tehnice, inclusiv sa aplice un plan de urgenta pentru a reactiona la evenimente neprevazute care ar putea perturba activitatea;

5) sa asigure o tranzactionare onesta si corecta, precum si o executare eficienta a ordinelor;

6) sa ia masuri pentru a asigura finalizarea in siguranta a tranzactiilor;

7) sa dispuna de resurse necesare pentru a asigura activitatea ordonata si continua;

8) sa efectueze auditul situatiilor financiare si a sistemelor informatice;

9) sa creeze conditii de supraveghere si control din partea Comisiei Nationale, cu conectarea la sistemele electronice;

10) sa permita accesul Comisiei Nationale la informatia cu privire la oricare instrument financiar, orice tip de tranzactie, orice membru sau orice investitor pe piata;

11) sa asigure integritatea si plenitudinea inregistrarilor si evidentelor, precum si pastrarea acestora cel putin pe o perioada de 7 ani.

6. Operatorul de piata si operatorul de sistem stabilesc reguli cu privire la incheierea contractului cu Depozitarul central, in scopul instituirii unor mecanisme adecvate in vederea asigurarii clearingului si decontarii tranzactiilor incheiate pe piata reglementata si in cadrul MTF.

Capitolul 2

OPERATORII DE PIATA SI PIETELE REGLEMENTATE

Sectiunea 1-a

Activitatile pietei reglementate sau ale operatorului de piata

7. Operatorul de piata este o societate pe actiuni, legal constituita si inregistrata in Republica Moldova, care creeaza, administreaza si exploateaza una sau mai multe piete reglementate si/sau MTF in conformitate cu Legea privind piata de capital, actele normative ale Comisiei Nationale, statutul si regulile sale.

8. Prevederile statutului operatorului de piata vor corespunde prevederilor legislatiei privind piata de capital si legislatiei privind societatile pe actiuni.

9. Operatorul de piata notifica Comisia Nationala privind statutul acestuia si orice modificare adoptata la acesta.

10. Operatorul de piata este obligat sa respecte cerintele prevazute in art.62 din Legea privind piata de capital.

11. Piata reglementata sau operatorul de piata sunt in drept sa realizeze in temeiul autorizatiei/licentei eliberate de catre Comisia Nationala urmatoarele activitati:

1) elaborarea, implementarea si aplicarea normelor privind cerintele si conditiile de obtinere, suspendare si retragere a calitatii de membru al pietei reglementate;

2) adoptarea si implementarea normelor privind cerintele de admitere, suspendare si retragere a instrumentelor financiare la si de la tranzactionare;

3) stabilirea conditiilor, procedurilor de tranzactionare, precum si a obligatiilor membrilor si ale emitentilor ale caror instrumente financiare au fost admise la tranzactionare;

4) elaborarea si implementarea procedurilor privind modul de determinare si publicare a preturilor si a cotatiilor, tipurile de contracte si operatiuni permise, standardele contractuale;

5) adoptarea masurilor necesare functionarii in mod regulat si ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pietei reglementate si verificarea respectarii regulilor acesteia;

6) administrarea si diseminarea catre public a informatiilor privind emitentii, tipurile de instrumente financiare tranzactionate si serviciile de acces a membrilor pe piata reglementata;

7) elaborarea si implementarea mecanismelor de securitate si control al sistemelor informatice, pentru protectia drepturilor de autor implicate si a informatiilor confidentiale, in conditiile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si Cerintelor fata de asigurarea securitatii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora in cadrul sistemelor informationale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern;

8) asigurarea pastrarii in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor calamitati naturale, dezastre si alte evenimente deosebite.

Suplimentar, activitatile pietei reglementate sau operatorului de piata includ urmatoarele:

1) promovarea si dezvoltarea pietei de capital din Republica Moldova;

2) realizarea, implementarea, dezvoltarea, comercializarea de programe IT si solutii informatice in legatura cu activitatile desfasurate cu privire la instrumentele financiare, emitentii, tranzactiile si entitatile ce opereaza pe piata de capital;

3) servicii de analiza a pietei de capital, a instrumentelor financiare si operatiunilor cu acestea, a comportamentului investitorilor si alte subiecte in legatura cu piata de capital;

4) servicii de publicitate pentru membrii pietei reglementate si pentru emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise spre tranzactionare, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, conferinte, simpozioane etc.;

5) organizarea de instruiri si cursuri de educatie financiara, intruniri, seminarii destinate persoanelor implicate in prestarea serviciilor de investitii financiare, publicului larg si altor categorii de persoane, editarea si comercializarea de materiale in domeniul pietei de capital;

6) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piata;

7) constituirea si administrarea de sisteme multilaterale de tranzactionare.

12. Operatorul de piata informeaza imediat Comisia Nationala despre activitatile pe care intentioneaza sa le desfasoare in conformitate cu pct.11.

13. Operatorul de piata informeaza in prealabil Comisia Nationala, cu trei zile inainte de luarea deciziei, despre orice intentie de a efectua investitii.

14. O piata reglementata, un operator de piata sau persoanele cu functie de raspundere si angajatii acestora nu vor oferi consultanta cu privire la cumpararea si vinzarea de instrumente financiare sau selectia unui membru al pietei reglementate.

Sectiunea a 2-a

Persoanele cu participatiuni calificate in capitalul social al operatorului de piata

15. Operatorul unei piete reglementate este obligat:

1) sa furnizeze Comisiei Nationale si sa faca publice informatii privind persoanele care detin drepturi de proprietate asupra operatorului de piata, inclusiv numele, prenumele/denumirea oricarei persoane care detine participatiuni calificate, precum si marimea cotei detinute;

2) sa comunice imediat ce ia cunostinta Comisiei Nationale si sa faca public orice transfer de proprietate care da nastere unei schimbari a identitatii persoanelor cu participatiuni calificate.

16. Persoanele sau potentialele persoane cu participatiuni calificate in cadrul unui operator de piata se evalueaza de catre Comisia Nationala in conformitate cu prevederile Legii privind piata de capital si Regulamentului privind licentierea si autorizarea pe piata de capital.

Sectiunea a 3-a

Guvernanta corporativa

17. Organele de administrare ale operatorului de piata se constituie si au atributiile si responsabilitatile stabilite in statutul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societatile pe actiuni, cu respectarea prevederilor Legii privind piata de capital, precum si ale prezentului Regulament.

18. Operatorul de piata este in drept sa instituie comisii si comitete care pot include si alte persoane decit membrii consiliului societatii sau ai organului executiv, cu privire la:

1) admiterea spre tranzactionare (listare);

2) practicile de tranzactionare;

3) disciplina de piata;

4) alte comisii considerate necesare de catre consiliul societatii.

19. Membrii consiliului societatii si conducatorii operatorului de piata sunt obligati sa respecte pe parcursul mandatului acestora cerintele prevazute de art.61 alin.(2) si alin.(3) din Legea privind piata de capital.

20. Conducerea efectiva a operatorului de piata este compusa din doua persoane angajate cu contract individual de munca, care, in conformitate cu actele de constituire si/sau deciziile organelor statutare ale operatorului de piata, sunt imputernicite sa coordoneze activitatea zilnica a acestuia si sunt investite cu competenta de a angaja raspunderea operatorului de piata.

21. In cadrul conducerii efective a operatorului de piata nu se includ persoanele care asigura conducerea nemijlocita a compartimentelor din cadrul operatorului de piata sau a sediilor secundare ale acestuia.

22. Modul de repartizare a responsabilitatilor si a atributiilor conducerii efective a operatorului de piata se reglementeaza de normele interne ale operatorului de piata.

23. Comisia Nationala va fi notificata in prealabil cu cel putin 5 zile lucratoare cu privire la adunarile generale ale actionarilor si sedintele consiliului societatii si ordinea de zi propusa. Comisia Nationala poate delega reprezentanti.

24. Consiliul operatorului de piata va fi abilitat sa se reuneasca, fara ca reprezentantii Comisiei Nationale sa fie prezenti, pentru a decide cu privire la unele propuneri sau alte chestiuni care urmeaza sa fie prezentate catre Comisia Nationala si cu privire la aspecte legate de examinare, ancheta si executare, care pot exista intre operatorul de piata si Comisia Nationala.

Sectiunea a 4-a

Confirmarea persoanelor cu functie de raspundere ale operatorului de piata

25. Candidatii pentru membru al consiliului societatii si al organului executiv al operatorului de piata trebuie sa aiba o buna reputatie, calificare si experienta profesionala corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii operatorului de piata si sa detina un comportament prudent caracteristic unui expert in domeniu.

26. Membrii consiliului societatii si ai organului executiv al operatorului de piata incep sa isi exercite atributiile numai dupa confirmarea lor in functie de catre Comisia Nationala.

27. In vederea confirmarii membrilor consiliului societatii si organului executiv a operatorului de piata, Comisia Nationala evalueaza toate circumstantele si informatiile legate de activitatea, reputatia si experienta fiecarei persoane propuse sau care pot avea un impact asupra evaluarii candidatului, luind in considerare documentele prezentate Comisiei Nationale ce vor asigura indeplinirea conditiilor prevazute de prezentul Regulament, precum si protectia si mentinerea increderii in activitatile operatorului de piata in toate circumstantele.

28. O persoana are o buna reputatie, calificare si experienta profesionala in cazul in care aceasta are studii corespunzatoare si capacitatea de a gestiona activitatile operatorului de piata in conformitate cu cerintele prevederilor art.61 alin.(3) din Legea privind piata de capital si, ca urmare, se poate presupune ca, pe baza activitatilor sale anterioare, persoana va efectua activitatile de membru al consiliului si de conducator al operatorului de piata in mod legal si constiincios.

29. Candidatii pentru membru al consiliului societatii si al organului executiv al operatorului de piata detin capacitatea de a conduce activitatea operatorului de piata cu prudenta unui expert in domeniu daca acestia:

1) detin autonomie, independenta si responsabilitate profesionala;

2) detin cunostinte profesionale adecvate;

3) detin metode de administrare si cultura organizationala adecvate;

4) administreaza in mod eficient conflictele de interese personale.

30. Cererea de confirmare a persoanelor cu functie de raspundere se depune in scris de catre operatorul de piata, in forma prevazuta la Anexa nr.1 la prezentul Regulament, fiind completata integral, fara stersaturi si corectari, la care se anexeaza urmatoarele documente:

1) copia actelor de identitate sau a permisului de sedere temporara/pasaportului, in cazul in care persoana cu functie de raspundere propusa nu este un cetatean al Republicii Moldova, care sa contina informatii privind numele, prenumele, data si locul nasterii, adresa de resedinta (tara, oras, cod postal, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament), codul personal (IDNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine;

2) curriculum vitae al persoanei cu functie de raspundere propuse, ce contine informatii detaliate cu privire la educatie si experienta de lucru – perioada de timp, descrierea activitatilor;

3) copia deciziei organului competent al operatorului de piata de numire in functie;

4) cazierul judiciar;

5) copia actelor de studii finalizate in domeniul economic, financiar-bancar sau al pietei de capital;

6) copia certificatului de calificare cu dreptul de activitate in domeniul valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Nationala;

7) declaratia candidatului pe propria raspundere privind indeplinirea cerintelor stabilite de legislatia privind piata de capital;

8) dovada unei experiente de lucru de cel putin cinci ani in domeniul economic, financiar-bancar sau al pietei de capital (carnetul de munca, alte documente confirmative);

9) copia contractului de munca cu operatorul de piata sau pre-contractul sau declaratia de intentie cu privire la pozitia pentru care se solicita confirmare, dupa caz;

10) lista persoanelor care actioneaza in mod concertat, in legaturi strinse si in relatie de familie cu persoana care necesita confirmare, intocmita in conformitate cu prevederile Legii privind piata de capital;

11) declaratia privind detinerile personale si ale persoanelor mentionate in subpct.10) care reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau drepturile de vot ale persoanei juridice;

12) declaratia pe propria raspundere de buna reputatie/cu privire la sanctiunile aplicate de catre Comisia Nationala sau Banca Nationala a Moldovei, ori pentru cetatenii straini de catre autoritatile similare din tara de origine;

13) chestionarul completat in conformitate cu Anexa nr.2 la prezentul Regulament;

14) alte documente prezentate pentru evaluarea conditiilor stabilite in pct.25.

31. Cererea si documentele prevazute in pct.30 se prezinta Comisiei Nationale in original, copie legalizata conform legislatiei in vigoare sau in copie autentificata cu stampila si semnatura persoanei cu functie de raspundere.

32. Documentele se traduc in limba de stat a Republicii Moldova in cazul in care acestea sunt intr-o limba straina.

33. In procesul de luare a deciziilor privind solicitarea confirmarii persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata, Comisia Nationala poate solicita clarificari/explicatii privind documentele depuse si va utiliza, de asemenea, orice informatie de care dispune.

34. Comisia Nationala decide cu privire la eliberarea confirmarii persoanei cu functie de raspundere in termen de 30 de zile lucratoare, dupa ce solicitantul a depus toate documentele prevazute de prezentul Regulament. In cazul depunerii documentelor cu date incomplete sau neclare, Comisia Nationala stabileste un termen limita pentru completarea informatiilor prezentate. Daca solicitantul nu inlatura obiectiile prezentate in termenul stabilit, se considera ca solicitantul nu a indeplinit cerintele stabilite de prezentul Regulament si, respectiv, Comisia Nationala nu va confirma persoana in functia solicitata.

35. Comisia Nationala refuza sa confirme membrii consiliului societatii sau organului executiv al operatorului de piata daca exista motive obiective si demonstrabile pentru a crede ca acestia nu pot asigura administrarea si efectuarea operatiunilor pe piata reglementata in conditii sigure si prudente si poate aplica masuri in conformitate cu art.39 alin.(5) din Legea privind piata de capital.

36. Comisia Nationala retrage confirmarea eliberata in cazul in care persoanele confirmate anterior nu respecta cerintele si conditiile care au stat la baza emiterii avizului. Comisia Nationala aplica masurile stabilite conform art.39 alin.(5) din Legea privind piata de capital in cazul in care operatorul de piata nu intreprinde masuri de conformare in termenul stabilit de aceasta.

37. La autorizarea operatorului de piata, cererea de confirmare a persoanelor cu functie de raspundere poate fi depusa odata cu cererea pentru obtinerea licentei.

38. Imediat dupa aparitia unei situatii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate de exercitare a mandatului sau de vacanta a postului de membru al consiliului societatii sau al organului executiv al operatorului de piata, sau dupa efectuarea unor modificari in componenta organelor de conducere ale operatorului de piata, operatorul de piata supune confirmarii Comisiei Nationale persoana nou-desemnata in conformitate cu statutul societatii.

39. Comisia Nationala confirma persoana cu functie de raspundere a operatorului de piata pentru o perioada pentru care candidatul este numit in functia respectiva, in conformitate cu decizia de numire a organului competent al operatorului de piata. Exercitarea mandatului persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata incepe de la data adoptarii deciziei de confirmare a Comisiei Nationale.

40. Efectele deciziei Comisiei Nationale privind confirmarea persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata inceteaza din data retragerii confirmarii de catre Comisia Nationala, de la aparitia unei situatii de incompatibilitate, imposibilitate de exercitare a mandatului de membru al consiliului societatii sau de conducator al operatorului de piata.

41. In cazul unor incalcari grave in administrarea pietei reglementate sau operatorului de piata, in scopul protectiei investitorilor, Comisia Nationala poate retrage confirmarea sa eliberata membrilor consiliului sau conducatorilor operatorului de piata si poate solicita numirea unei alte persoane cu functie de raspundere pentru confirmare.

Sectiunea a 5-a

Conflictele de interese

42. Operatorul de piata si persoanele terte mentionate la pct.43 trebuie sa-si exercite activitatea cu sirguinta, loialitate si impartialitate, respectind integritatea pietei de capital.

43. In aplicarea cerintelor art.62 alin.(1) lit.a) din Legea privind piata de capital, operatorul de piata instituie si pune in aplicare politici scrise pentru identificarea si gestionarea efectelor potential daunatoare pentru functionarea lui sau pentru membrii acestuia ale oricarui conflict de interese care poate aparea intre cerintele functionarii corespunzatoare a pietelor reglementate si propriile lor interese sau cele ale actionarilor sau operatorilor lor, intre actionarii operatorului de piata si angajatii operatorului de piata, sau intre membrii pietei reglementate si clientii acestora, in special, in cazul in care un astfel de conflict risca sa compromita exercitarea unei functii stabilite de lege.

44. Politicile specificate la pct.43 trebuie sa includa toate masurile rezonabile pentru a preveni orice influenta negativa a conflictelor de interese asupra sigurantei, calitatii, integritatii si eficientei activitatilor si serviciilor operatorului de piata si ale pietei reglementate si care vor lua in consideratie dimensiunea, modul de organizare si ansamblul activitatilor operatorului de piata.

45. Politica de gestionare a conflictelor de interese trebuie:

1) sa identifice, cu referinta la activitatile operatorului de piata, situatiile care pot fi suspectate ca avind loc un conflict de interese ce comporta riscul de a atinge interesele unuia sau mai multor membri;

2) sa defineasca procedurile de urmat si masurile aplicate in vederea gestiunii acestor conflicte.

46. Operatorul de piata mentine, in conditiile legislatiei cu privire la registre si celei privind protectia datelor cu caracter personal, un registru referitor la activitatile pentru care conflictul de interese comporta riscul de a atinge interesul unuia sau mai multor membri pe piata, care s-a produs sau, in cazul unei activitati in derulare, risca sa se produca, precum si nominalizeaza o persoana responsabila de tinerea acestuia.

47. Conducatorii sau angajatii operatorului de piata nu trebuie sa fie afiliati unui membru al pietei reglementate.

48. Fiecare membru al consiliului societatii si al organului executiv al operatorului de piata este obligat sa notifice in scris consiliul operatorului de piata atunci cind a cunoscut sau trebuia sa cunoasca faptul ca a fost incheiat sau este in curs de a fi incheiat un contract fata de care acesta are un interes material sau in situatia in care pe ordinea de zi se dezbat si se supun aprobarii probleme fata de care respectiva persoana se afla in conflict de interese si, cel putin o data pe an, pina la 31 martie, natura si intinderea interesului sau a relatiilor sale materiale.

49. Obligatia de notificare prevazuta la pct.48 intervine daca persoana respectiva:

1) este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata; si/sau

2) este administrator al unei persoane juridice care este parte a unui contract incheiat cu operatorul de piata; si/sau

3) se afla in legaturi strinse sau are o relatie materiala cu o persoana care este parte intr-un contract incheiat cu operatorul de piata; si/sau

4) se afla in situatia care ar putea influenta adoptarea deciziei in cadrul sedintelor consiliului societatii.

50. Persoanele mentionate in pct.48 au un interes material sau se afla in conflict de interese in orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale sau ale sotului/sotiei, rudelor si afinilor pina la gradul al II-lea inclusiv si care se afla in legatura directa sau indirecta cu activitatea operatorului de piata.

Sectiunea a 6-a

Personalul operatorului de piata

51. Operatorul de piata se asigura ca angajatii acestuia sau persoanele care actioneaza in numele sau pastreaza secretul profesional si orice informatie confidentiala in conditiile si sub sanctiunile prevazute de lege. Aceste persoane nu pot utiliza informatia confidentiala care o detin decit numai pentru a-si indeplini functiile pe care le exercita in cadrul sau din numele operatorului de piata.

52. Operatorul de piata aproba un regulament intern ce cuprinde regulile deontologice aplicabile persoanelor specificate la pct.51. Acest regulament prevede conditiile in care aceste persoane pot efectua tranzactii cu instrumente financiare pe cont propriu, precum si faptul ca persoanele ce au o functie legata de admiterea instrumentelor financiare spre tranzactionare sau legata de supravegherea pietei nu pot opera pe contul lor cu instrumentele de care raspund.

53. Operatorul de piata este in drept sa numeasca persoane responsabile de urmatoarele functii:

1) supravegherea tranzactiilor;

2) controlul membrilor pietei;

3) controlul deontologic al operatorului de piata si al personalului sau.

54. Persoanele responsabile specificate in pct.53 trebuie sa dispuna de autonomie in luarea deciziilor, precum si de resurse umane si tehnice necesare pentru realizarea functiilor lor si sa detina certificatul de calificare cu dreptul de activitate in domeniul valorilor mobiliare eliberat de Comisia Nationala. Operatorul de piata informeaza Comisia Nationala despre identitatea persoanelor responsabile si orice modificare in acest sens.

55. Operatorul de piata mentine un dosar pentru fiecare persoana responsabila in parte ce cuprinde informatii ce confirma buna reputatie, calificarea si experienta profesionala, studiile absolvite, existenta sanctiunilor, functiile si participatiunile detinute la persoane juridice.

Sectiunea a 7-a

Cerintele privind dotarile tehnice si resursele necesare

56. Operatorul de piata trebuie sa asigure respectarea cerintelor privind dotarile tehnice si resursele necesare specifice stabilite in conformitate cu prevederile art.62 alin.(2) si art.69 din Legea privind piata de capital, intru asigurarea unui sistem bine adaptat la activitatea desfasurata prin intermediul acestuia si suficient de solid pentru asigurarea continuitatii si functionarii ordonate a pietei reglementate.

57. Sistemul tehnico - informatic folosit de operatorul de piata trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele functii:

1) tranzactionarea automata, sigura si transparenta a tuturor instrumentelor financiare, permitind accesul la distanta, introducerea in sistem, modificarea, retragerea si anularea ordinelor individual de catre participantii care indeplinesc conditiile de acces stabilite de catre operatorul de piata, pentru fiecare tip de piata reglementata in parte;

2) furnizarea informatiilor care sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) identificarea participantilor in contul carora s-au introdus ordine de tranzactionare si/sau au fost incheiate tranzactii;

b) identificarea instrumentelor financiare tranzactionate, cantitatea, pretul pe unitate;

c) identificarea tipului de ordin primit;

d) calificarea ordinului ca fiind de vinzare sau de cumparare;

e) pretul la care a fost introdus ordinul;

f) orice limita/restrictie continuta de ordin;

g) durata de valabilitate a ordinului;

h) orice instructiuni de modificare sau anulare a ordinului;

i) tipul de cont aferent ordinului introdus in sistem;

j) data, ora, minutul si secunda introducerii ordinului;

k) data, ora, minutul si secunda la care s-au executat ordinul;

l) pretul la care ordinul a fost executat;

m) marimea ordinului executat (cantitatea);

n) codul/tipul/ numarul fiecarei tranzactii;

3) inregistrarea si tinerea evidentei, precum si arhivarea tuturor detaliilor privind tranzactiile incheiate;

4) protectia adecvata a integritatii pietei reglementate prin asigurarea comunicarii in timp real prin intermediul sistemului intre membri, operatorul de piata, depozitarul central si sistemul de clearing si decontare administrat de acesta;

5) existenta unei capacitati suficiente pentru a permite gazduirea volumelor de date necesare;

6) realizarea accesului intermediarilor prin agenti de bursa atestati de operatorul de piata;

7) deschiderea conturilor se realizeaza prin inregistrarea corecta si completa a tuturor elementelor de identificare, care sunt verificate in permanenta;

8) asigurarea accesului la distanta a societatilor de investitii si altor participanti;

9) asigurarea conditiilor de supraveghere in timp real de catre Comisia Nationala.

58. Operatorul de piata trebuie sa se asigure ca:

1) este dotat in mod corespunzator pentru gestionarea riscurilor la care este expus, fiind instituite facilitati si sisteme adecvate care sa-i permita sa identifice toate riscurile semnificative ce pot compromite buna lui functionare si sa aplice masuri efective de diminuare a riscurilor;

2) sunt stabilite reglementari si proceduri transparente si nediscretionare care sa asigure tranzactionarea corecta si ordonata pentru fiecare din pietele reglementate pe care le administreaza si, totodata, sunt stabilite criterii obiective pentru executarea eficienta a ordinelor, in scopul asigurarii protectiei investitorilor;

3) dispune de mecanisme eficace de continuitate a activitatii in legatura cu sistemele electronice de tranzactionare proprii. Aceste mecanisme de continuitate vor garanta reluarea in timp util a tranzactiilor, inclusiv, dar fara limitare, in cazul defectarii sistemului. Procedurile interne in acest sens vor acoperi, dupa caz, aspecte precum:

a) dezvoltarea si punerea in aplicare a mecanismelor de continuitate;

b) luarea in considerare a unei game adecvate de scenarii posibile in legatura cu operarea sistemelor electronice de tranzactionare proprii care necesita mecanisme specifice de continuitate;

c) crearea de copii de rezerva ale datelor critice ale societatii care circula prin sistemele electronice de tranzactionare ale acestora;

d) procedurile de trecere si de operare a sistemului electronic de tranzactionare de la locatia de rezerva;

e) formarea personalului privind functionarea mecanismelor si rolurile persoanelor din cadrul acestora;

f) un program continuu pentru testarea, evaluarea si revizuirea mecanismelor, inclusiv a masurilor de modificare a acestora, avind in vedere rezultatele programului;

4) dispune de mecanisme care sa faciliteze incheierea, executarea si inregistrarea eficienta si la timp a tranzactiilor executate in cadrul sistemelor sale.

59. Pietele reglementate sunt obligate sa monitorizeze in timp real sistemele electronice de tranzactionare. Acestea gestioneaza in mod adecvat problemele identificate in cel mai scurt timp posibil in ordinea prioritatilor. Deciziile privind masurile necesare pentru gestionarea problemelor aparute la sistemele electronice de tranzactionare includ norme si masuri pentru a asigura o desfasurare a activitatii acestora intr-o maniera ordonata.

60. Pietele reglementate vor evalua si revizui periodic propriile sisteme electronice de tranzactionare, iar operatorii de piata vor lua masuri in urma acestor analize si evaluari in vederea remedierii deficientelor.

61. Cel putin o data la doi ani operatorul de piata are obligatia sa testeze echipamentele informatice si programul pentru calculator de tranzactionare specializat, in special cu privire la masurile de securitate ale sistemului informatic, precum si la procedurile de recuperare. Rezultatele auditului tehnic va fi notificat Comisiei Nationale impreuna cu masurile luate sau propuse a se lua de catre operatorul de piata pentru a elimina disfunctionalitatile constatate.

62. Pietele reglementate sunt obligate sa pastreze evidente in legatura cu sistemele lor electronice de tranzactionare (informatii referitoare la principalele decizii, proprietatile sistemului, metodologiile de testare, rezultatele testelor si revizuirile periodice), politicile si procedurile interne, cel putin cu privire la aspectele mentionate in prezentul Regulament.

63. Operatorul de piata este obligat sa informeze imediat Comisia Nationala cu privire la orice risc semnificativ care poate afecta buna gestionare a operatiunilor tehnice ale sistemului, orice risc semnificativ ce ar putea afecta tranzactionarea corecta si ordonata, precum si incidentele majore in cazul materializarii acestor riscuri, si masurile stabilite de catre operatorul de piata in acest sens.

Sectiunea a 8-a

Comisioanele si taxele pentru servicii

64. Operatorul de piata va publica lista comisioanelor si taxelor percepute pentru toate activitatile si serviciile sale si ale pietei reglementate pe pagina sa electronica si va notifica separat membrii sai si emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise spre tranzactionare cu privire la orice modificari care ii afecteaza, nu mai tirziu de 7 zile de la data intrarii in vigoare a modificarilor.

65. La stabilirea comisioanelor si taxelor pentru activitatile si serviciile sale, operatorul de piata se va ghida de urmatoarele principii:

1) egalitatea de tratament pentru fiecare categorie de persoane cu pozitie similara pentru care sunt prestate servicii;

2) adoptarea unei structuri a taxelor aplicabila membrilor si emitentilor de instrumente financiare admise la tranzactionare, care repartizeaza in mod echitabil taxele intre aceste doua grupuri;

3) emiterea de instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piata reglementata de catre Ministerul Finantelor este in interesul public si economic al Republicii Moldova si in acest caz, emitentul nu va fi obligat sa plateasca taxe operatorului de piata.

66. Comisioanele si taxele operatorului de piata, modul de formare si aplicare a acestora, precum si orice modificare efectuata in acest sens, se notifica Comisiei Nationale.

Sectiunea a 9-a

Regulile pietei reglementate

67. Piata reglementata va elabora si aplica regulile sale de activitate ce vor include masuri si proceduri interne in conformitate cu prevederile Legii privind piata de capital si prevederile prezentului Regulament.

68. Regulile pietei reglementate, modificarile si completarile operate la aceste reguli pot fi aplicate numai dupa acceptarea lor de catre Comisia Nationala. Pentru examinarea prevederilor regulilor si modificarilor/completarilor la acestea, operatorul de piata le va prezenta Comisiei Nationale atit in format pe hirtie, cit si in format electronic, cu anexarea descrierii oportunitatii modificarilor/completarilor propuse si argumentarilor in acest sens, precum si a eventualului impact al aplicarii acestora.

69. Comisia Nationala este in drept sa ceara modificarea regulilor pietei reglementate la momentul depunerii cererii de obtinere a autorizatiei de piata reglementata sau ulterior, daca regulile nu corespund si/sau daca considera ca acestea nu asigura conditiile specificate de prevederile Legii privind piata de capital si de actele normative ale Comisiei Nationale.

70. Regulile pietei reglementate pot atribui conducerii efective a operatorului de piata competente de stabilire a prevederilor de implementare a acestora.

Sectiunea a 10-a

Accesul pe piata reglementata

71. Piata reglementata va institui si va mentine norme transparente si nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, care reglementeaza accesul sau aderarea membrilor la aceasta piata, in conformitate cu prevederile art.55 si art.65 din Legea privind piata de capital si prezentul Regulament.

72. Normele operatorului de piata stabilesc procedura de obtinere, suspendare si retragere a calitatii de membru al pietei reglementate, inclusiv drepturile si obligatiile acestuia.

73. Operatorul de piata nu poate limita numarul persoanelor cu drept de acces pe piata reglementata administrata.

74. Operatorul de piata permite accesul pe o piata reglementata persoanelor care:

1) indeplinesc cerintele impuse de Legea privind piata de capital, actele normative ale Comisiei Nationale si regulile pietei respective;

2) fac dovada dotarii tehnice adecvate;

3) fac dovada calificarii corespunzatoare a agentilor de bursa;

4) au o structura organizatorica corespunzatoare.

75. Operatorul de piata notifica Comisia Nationala in termen de o zi lucratoare si publica pe pagina sa electronica informatia despre admiterea membrilor sai in cadrul pietei reglementate.

76. Operatorul de piata este obligat sa notifice Comisia Nationala cu privire la orice actiune intreprinsa de catre operatorul de piata pentru a refuza, suspenda sau retrage calitatea de membru al pietei reglementate. Aceasta notificare va fi prezentata in termen de o zi lucratoare de la actiunea intreprinsa. Un membru afectat de o astfel de actiune va avea la dispozitie 30 de zile pentru a contesta decizia operatorului de piata la Comisia Nationala, iar Comisia Nationala va avea la dispozitie 30 de zile de la primirea contestatiei pentru a se expune asupra acesteia.

77. Membrii pietei reglementate sunt obligati sa semneze un angajament privind respectarea normelor operatorului de piata, inclusiv autoritatea acestuia de a-si pune in aplicare normele si de a examina registrele si evidentele contabile ale membrilor referitoare la activitatile desfasurate pe piata reglementata si de a solicita orice informatie necesara realizarii functiilor sale.

Sectiunea a 11-a

Monitorizarea respectarii regulilor si altor norme interne ale pietei reglementate

78. Pietele reglementate sunt obligate sa stabileasca si sa mentina masuri si proceduri eficiente pentru monitorizarea permanenta a respectarii normelor sale de catre membrii pietei reglementate, precum si pentru controlul in mod regulat a respectarii conditiilor de admitere a instrumentelor financiare.

79. Pietele reglementate monitorizeaza tranzactiile efectuate de membrii pietei reglementate in vederea identificarii oricarei incalcari a normelor interne sau a comportamentelor care pot implica un abuz pe piata sau o incalcare a legislatiei cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

80. Masurile si procedurile mentionate la pct.78 includ cel putin urmatoarele:

1) sisteme de monitorizare a ordinelor introduse si tranzactiilor efectuate, precum si a oricarui comportament care ar putea implica abuz pe piata sau o incalcare a legislatiei cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului;

2) masuri de identificare a tranzactiilor si raportare catre autoritatile competente in legatura cu abuzurile pe piata;

3) analize si audituri interne periodice ale procedurilor si masurilor de prevenire si identificare a cazurilor de comportament care ar putea implica abuz pe piata.

81. Pietele reglementate obtin informatii de la un membru pentru a facilita monitorizarea respectarii normelor si procedurilor pietei reglementate in legatura cu cerintele organizatorice si controalele tranzactionarii instrumentelor financiare.

82. Operatorul de piata supravegheaza conduita membrilor si a altor participanti la piata si intreprinde investigatii si audieri in cazul incalcarii normelor pietei reglementate, cu stabilirea sanctiunilor aferente.

83. Operatorul de piata raporteaza Comisiei Nationale, imediat, orice incalcare semnificativa a normelor sale, orice conditii care perturba efectuarea ordonata a tranzactiilor sau orice comportament care poate sugera un abuz pe piata.

84. Operatorul de piata furnizeaza la solicitarea Comisiei Nationale orice informatie adecvata si acorda asistenta completa in investigarea si sanctionarea oricarui abuz pe piata care poate aparea in cadrul pietei reglementate.

Sectiunea a 12-a

Regulile de arbitraj ale pietei reglementate

85. Litigiile dintre membrii pietei reglementate, agenti de bursa, clienti, emitentii ale caror instrumente financiare sunt admise la tranzactionare pe pietele administrate de catre operatorul de piata pot fi solutionate prin arbitraj in conformitate cu regulile pietei reglementate care prevad conditiile examinarii si arbitrarii acestora (in continuare – reguli de arbitraj).

86. Regulile de arbitraj trebuie sa prevada inclusiv urmatoarele:

1) obligativitatea arbitrarii litigiilor intre membrii pietei reglementate si al litigiilor intre un membru si un client;

2) faptul ca un arbitru sau membrii unei comisii de arbitri care audiaza litigiile intre un membru si un client:

- nu poate avea nici o afiliere, asociere sau relatie cu persoanele cu functie de raspundere sau angajatii operatorului de piata, ai pietei reglementate, ai depozitarului central sau ai oricarui membru al pietei reglementate;

- se conformeaza prevederilor pct.25 din prezentul Regulament;

- detin certificatul de calificare cu dreptul de activitate in domeniul valorilor mobiliare, eliberat de Comisia Nationala;

- respecta alte cerinte stabilite de catre regulile pietei reglementate.

Sectiunea a 13-a

Cerinte de transparenta si raportare

87. Piata reglementata este obligata sa asigure cerintele de transparenta in conformitate cu prevederile art.71 din Legea privind piata de capital. Informatia prevazuta in art.71 alin.(5) din Legea privind piata de capital se dezvaluie pe pagina electronica in limba romana si engleza.

88. Operatorul de piata va mentine nivelul de transparenta prin publicarea in conformitate cu regulile sale a informatiilor adecvate pentru fiecare instrument financiar:

1) pina la tranzactionarea instrumentelor financiare admise spre tranzactionare: preturile de vinzare si de cumparare si marimea pozitiilor de tranzactionare;

2) dupa tranzactionarea instrumentelor financiare: pretul, volumul, ora exacta si tipul tranzactiei.

89. Informatiile de interes public se dezvaluie publicului larg in mod continuu in cadrul programului normal de tranzactionare si vor fi accesibile cel putin pe pagina electronica a operatorului de piata.

90. Obligatiile de transparenta se considera indeplinite daca informatia este publicata de indata ce devine disponibila si poate fi accesata in timpul programului de tranzactionare a pietei reglementate si ramine accesibila pina este actualizata.

91. Operatorii de piata stabilesc si mentin reguli adecvate de transparenta pre si post tranzactionare cu privire la instrumentele financiare altele decit actiunile, luind in considerare caracteristicile structurale ale pietei, tipul instrumentului tranzactionat, marimea tranzactiei si tipul investitorului, in special in ceea ce priveste cota de piata a investitorilor obisnuiti.

92. La aplicarea art.59 si art.71 alin.(4) din Legea privind piata de capital informatia post-tranzactionare va fi facuta publica in conformitate cu regulile pietei reglementate.

93. La publicarea informatiilor pre si post – tranzactionare operatorul de piata:

1) realizeaza toate actiunile necesare pentru a se asigura ca informatia publicata este sigura si corecta si pentru a monitoriza continuu cu privire la eventualele erori, care urmeaza a fi corectate imediat ce se detecteaza;

2) urmareste facilitarea consolidarii informatiilor cu date similare din alte surse;

3) dezvaluie informatiile in conditii comerciale nediscriminatorii si rezonabile.

94. Operatorul de piata transmite Comisiei Nationale raportari privind activitatea sa in conformitate cu actele normative ale Comisiei Nationale in acest sens.

95. Operatorul de piata publica pe pagina sa electronica informatii privind rezultatele sale financiare, precum si alte date aferente activitatii desfasurate.

Sectiunea a 14-a

Supravegherea pietei reglementate

96. Comisia Nationala supravegheaza pietele reglementate in scopul mentinerii si promovarii echitatii, eficientei, transparentei si functionarii corespunzatoare a activitatii de tranzactionare si protejarii drepturilor si intereselor investitorilor.

97. Intru exercitarea prerogativelor sale Comisia Nationala numeste inspectori care:

1) urmaresc respectarea reglementarilor in vigoare;

2) au dreptul sa asiste la adunarea generala a actionarilor, la sedintele consiliului societatii al operatorului de piata si alte sedinte;

3) au acces liber in toate incintele, la toate documentele, informatiile si evidentele operatorului de piata;

4) informeaza si propun Comisiei Nationale masuri pentru orice situatie constatata.

98. Operatorul de piata notifica imediat Comisia Nationala cu privire la urmatoarele situatii:

1) incalcarea regulilor de tranzactionare ale pietei reglementate de catre membri si alti participanti, precum si masurile adoptate;

2) erorile tehnice si de alta natura ale sistemelor informatice destinate tranzactionarii;

3) planificarea activitatilor corespunzatoare obiectivelor operatorului de piata;

4) orice eveniment relevant care ar putea avea consecinte asupra organizarii si functionarii pietei reglementate administrate.

99. Operatorul de piata prezinta Comisiei Nationale, imediat, orice intentie cu privire la filiale, obiective strategice, impreuna cu indicatiile referitor la metodele si termenele de implementare, acord, alianta sau cooperare specifica obiectului de activitate care ar putea avea un impact asupra organizarii si functionarii pietelor administrate.

100. Operatorul de piata are obligatia sa transmita Comisiei Nationale:

1) documentele ce confirma convocarea adunarii generale a actionarilor sau a sedintei consiliului societatii, cu indicarea ordinii de zi si anexarea documentelor necesare, dupa caz;

2) copia procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor sau al sedintei consiliului societatii, intocmite in conformitate cu cerintele stabilite de Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societatile pe actiuni.

101. Comisia Nationala efectueaza controlul asupra activitatilor desfasurate de catre piata reglementata si operatorul de piata in corespundere cu reglementarile sale in acest sens.

Capitolul 3

OPERATORII DE SISTEM SI MTF

Sectiunea 1-a

Prevederi generale

102. Sistemul multilateral de tranzactionare (MTF) reprezinta o piata organizata constituita in conformitate cu prevederile art.72 si art.73 din Legea privind piata de capital si reglementarile Comisiei Nationale.

103. Pot fi tranzactionate in cadrul unui MTF instrumentele financiare care:

1) nu indeplinesc cerintele de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata sau

2) sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata dintr-un alt stat.

104. Operatorul de sistem prezinta Comisiei Nationale modul de administrare a sistemului, descrierea completa a caracteristicilor acestuia si regulile de functionare aferente.

105. Pct.8 - pct.11 se aplica corespunzator unui MTF.

Sectiunea a 2-a

Regulile de functionare a MTF

106. Regulile de functionare a MTF vor asigura respectarea prevederilor Legii privind piata de capital si ale prezentului Regulament.

107. Regulile de functionare a MTF cuprind cel putin urmatoarele:

1) norme care reglementeaza relatia operatorului de sistem cu membrii MTF si emitentii de valori mobiliare;

2) regulile care guverneaza procesul de tranzactionare, inclusiv tipurile de ordine ce pot fi introduse in sistem, modul de formare a pretului si de executare a ordinelor, structurile si modul de functionare a sistemului, precum si regulile de administrare a acestuia;

3) conditiile de admitere, suspendare sau retragere de la tranzactionare a instrumentelor financiare in cadrul MTF;

4) instrumentele financiare care pot fi tranzactionate in cadrul MTF si, dupa caz, emitentii acestora;

5) conditiile si procedurile privind accesul si mentinerea in sistem a membrilor MTF;

6) procedurile si termenele limita pentru compensarea si decontarea tranzactiilor incheiate in cadrul sistemului;

7) metodele de supraveghere a respectarii regulilor si masurile ce se iau in caz de incalcare a acestora;

8) procedurile de supraveghere pentru asigurarea integritatii sistemului si a unei activitati continue si ordonate a MTF;

9) reguli privind respectarea cerintelor Comisiei Nationale cu privire la prevenirea si detectarea abuzurilor pe piata, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

108. MTF-ul este obligat sa respecte urmatoarele cerinte:

1) sa asigure derularea ordonata si corecta a operatiunilor si executarea eficienta a ordinelor introduse in sistem;

2) sa asigure membrilor acces nediscriminatoriu la sistemul de tranzactionare si un tratament egal acestora;

3) sa garanteze ca procedurile aplicabile sistemului sunt in masura sa asigure posibilitatea de a obtine cel mai bun pret, la un moment dat;

4) sa furnizeze informatii suficiente cu privire la ordinele date si tranzactiile incheiate, care sa permita investitorilor sa-si formeze o decizie investitionala, luind in considerare natura investitorilor si tipul instrumentelor tranzactionate;

5) sa informeze membrii cu privire la obligatiile lor cu privire la regulile de tranzactionare prin intermediul sistemului respectiv;

6) sa execute imediat orice solicitare emisa de Comisia Nationala cu privire la suspendarea sau retragerea instrumentelor financiare de la tranzactionare;

7) sa monitorizeze tranzactiile executate ale membrilor prin intermediul sistemelor sale pentru identificarea oricarei incalcari ale regulilor sale sau cazurilor de tranzactionare ori conduita nefireasca care poate fi clasificata ca abuz pe piata.

109. Prevederile pct.68 si pct.69 se aplica corespunzator MTF.

Sectiunea a 3-a

Cerintele privind dotarile tehnice si resursele necesare

110. Accesul membrilor la MTF se efectueaza cu aplicarea corespunzatoare a procedurilor prevazute in Sectiunea a 10-a din Capitolul 2.

111. Operatorul de sistem trebuie sa se asigure ca procedurile de acces in sistem sunt respectate in mod corespunzator, astfel incit membrii acestuia sa fie protejati impotriva accesului neautorizat care poate pune in pericol confidentialitatea si integritatea datelor din sistem.

112. In vederea mentinerii integritatii sistemului tehnic care asigura inregistrarea, administrarea si executarea ordinelor, precum si raportarea tranzactiilor derulate in cadrul unui MTF, un operator de sistem are urmatoarele obligatii:

1) sa efectueze teste periodice pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele in timp real si in mod echitabil si de a administra variatiile substantiale ale volumului tranzactionat;

2) sa asigure recuperarea datelor pierdute in cazul unor disfunctionalitati ale sistemului;

3) sa analizeze vulnerabilitatea sistemelor sale fata de riscurile interne si externe, cazurile de forta majora si dezastrele naturale;

4) sa notifice imediat Comisia Nationala cu privire la toate modificarile produse in sistemele sale.

113. Prevederile Sectiunii a 7-a din Capitolul 2 se aplica corespunzator MTF.

Sectiunea a 4-a

Monitorizarea respectarii normelor unui MTF

114. Operatorul de sistem trebuie sa stabileasca si sa mentina masuri si proceduri eficiente, relevante pentru MTF, pentru monitorizarea periodica a respectarii de catre membrii sistemului a normelor sale. Operatorul de sistem trebuie sa monitorizeze tranzactiile efectuate de membri in cadrul sistemelor lor, in vederea identificarii oricarei incalcari a normelor, a conditiilor care perturba tranzactiile sau a comportamentelor care pot implica abuz pe piata.

115. Operatorul de sistem trebuie sa raporteze Comisiei Nationale, imediat, despre orice incalcare semnificativa a normelor sale, orice situatie care perturba tranzactiile sau orice comportament care poate sugera un abuz pe piata.

116. Operatorul de sistem furnizeaza la solicitarea Comisiei Nationale orice informatie adecvata si acorda asistenta completa in investigarea si sanctionarea oricarui abuz pe piata care apare in sau prin intermediul MTF.

117. Operatorul de sistem este in drept sa desemneze persoane responsabile pentru urmatoarele functii:

1) supravegherea tranzactiilor;

2) monitorizarea membrilor MTF.

118. Persoanele responsabile indicate la pct.117 trebuie sa dispuna de o autonomie adecvata in luarea deciziilor, precum si de resurse umane si tehnice necesare pentru realizarea functiei lor. Operatorul de sistem informeaza Comisia Nationala despre identitatea persoanelor responsabile si orice modificare in acest sens.

119. Operatorul de sistem incheie cu fiecare membru un contract de admitere ce contine:

1) obligatia membrilor:

– de a respecta in permanenta regulile sistemului;

– de a prezenta informatia ceruta de operatorul de sistem;

– de a se supune controalelor acestuia;

2) angajamentul operatorului de sistem de a lua masuri in cazul unei executii necorespunzatoare sau a neexecutiei contractului de catre membri, de a suspenda sau rezilia contractul.

Sectiunea a 5-a

Cerinte de transparenta in cadrul MTF

120. Prevederile Sectiunii a 13-a din Capitolul 2 se aplica corespunzator MTF.

121. Operatorul de sistem nu va mentine in cadrul MTF pe care il administreaza instrumente financiare cu care nu s-au efectuat tranzactii mai mult de cinci ani.

Sectiunea a 6-a

Supravegherea MTF

122. Prevederile Sectiunii a 14-a din Capitolul 2 se aplica corespunzator MTF.

123. Operatorul de sistem transmite Comisiei Nationale raportari privind activitatea sa in conformitate cu actele normative ale Comisiei Nationale in acest sens.

124. In scopul asigurarii protectiei investitorilor, operatorul de sistem trebuie sa asigure accesul Comisiei Nationale la urmatoarele:

1) rapoartele prevazute de actele normative ale Comisiei Nationale;

2) notificarile facute de operatorul de sistem catre membrii MTF, referitoare la orarul de tranzactionare, disfunctionalitatile sistemului, modificarile procedurilor de sistem, restrictiile sau limitarile privind accesul in cadrul MTF;

3) procedurile de acces la MTF, precum si la documentele referitoare la decizia operatorului de sistem de acordare, refuz sau limitare a accesului oricarei persoane la sistem;

4) orice alte documente intocmite sau primite de operatorul de sistem care justifica operatiunile din cadrul sistemului.

125. Operatorul de sistem face publica pe pagina sa electronica lista instrumentelor financiare admise spre tranzactionare si lista membrilor MTF, cu actualizarea imediata in dependenta de orice modificare.

Anexa nr.1 la Regulamentul privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare

Cererea de confirmare a persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata

1. Denumirea completa si sediul social al operatorului de piata.
____________________________________________________

2. Datele cu caracter personal cu privire la candidatul propus pentru functie de raspundere a operatorului de piata.
[Numele si prenumele, IDNP, adresa]

3. Lista documentatiei care este depusa impreuna cu cererea:
[Denumirea documentului, original sau copie, numarul de pagini]

1) ________________________________________________

2) ________________________________________________

3) ________________________________________________

4. Persoana care va comunica cu Comisia Nationala a Pietei Financiare in ceea ce priveste cererea de confirmare a persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata:

Numele si prenumele: ________________________________

IDNP: ____________________________________________

Adresa: ___________________________________________

Telefon: __________________________________________

Imi declar acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prezentate in cadrul procedurii de confirmare a persoanelor cu functie de raspundere a operatorului de piata de catre Comisia Nationala a Pietei Financiare.

Data depunerii cererii de confirmare a persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata:
[ziua/luna/an]

Numele si prenumele, semnatura si functia persoanei autorizate a operatorului de piata in conformitate cu statutul si legislatia in vigoare.

__________________________ _____________________ __________________________ _____________________

Anexa nr.2 la Regulamentul privind pietele reglementate si sistemele multilaterale de tranzactionare

Chestionar cu privire la confirmarea persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata

1. Informatii personale despre solicitant:

Prenume: _________________________________________

Nume: ___________________________________________

Data si locul nasterii: _______________________________

Cetatenie: ________________________________________

Adresa completa: __________________________________

2. Date cu privire la operatorul de piata la care se aplica pentru pozitia de persoana cu functie de raspundere:

Denumirea operatorului de piata: _______________________

Adresa sediului: ____________________________________

Numarul de identificare de stat al entitatii: ________________

3. Datele cu privire la entitatea la care sunteti angajat in prezent:

Numele entitatii: _____________________________________

Adresa sediului: _____________________________________

Activitatile pe care le efectuati/pozitia pe care o detineti:
__________________________________________________

4. Aveti participatii sau orice alte relatii financiare (credite etc.) cu operatorul de piata?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati detalii: ___________________

5. Sunteti persoana cu functie de raspundere sau participati in vreun fel la crearea si punerea in aplicare a politicii de afaceri a unei alte entitati?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Numele entitatii: _____________________________________

Adresa: ___________________________________________

Numarul de identificare de stat al entitatii: _________________

Functia detinuta:_____________________________________

6. Sunteti proprietarul, coproprietarul sau aveti orice alt interes financiar in vreo alta entitate?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Numele entitatii: ____________________________________

Adresa sediului:____________________________________

Relatia cu entitatea respectiva:________________________

7. Au existat cazuri in care societatile de investitii, institutiile financiare sau alte entitati, in care ati detinut pozitii de conducere sau ati participat in crearea si punerea in aplicare a politicilor de afaceri, sa intilneasca dificultati financiare care au dus la initierea procedurii de insolvabilitate/faliment a entitatilor respective, sau sa constituie obiectul unei investigatii din partea autoritatilor statului in acest sens?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Numele entitatii: ___________________________________

Adresa sediului: ___________________________________

Numarul de identificare de stat al entitatii: _______________

Functia detinuta: __________________________________

Acuzatiile si masurile intreprinse, in cazul investigatiei din partea autoritatilor statului:
________________________________________________

8. Au existat cazuri in care a fost revocata licenta de operare a societatii sau a orice alta institutie financiara in care ati detinut o pozitie de conducere sau ati participat in crearea si punerea in aplicare a politicilor de afaceri?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Numele entitatii: ___________________________________

Adresa sediului: ___________________________________

Numarul de identificare de stat al entitatii: _______________

Functia detinuta: __________________________________

9. Ati fost vreodata condamnat printr-o hotarire judecatoreasca definitiva pentru urmatoarele tipuri de infractiuni:

- abuz pe piata de instrumente financiare;

- impotriva proprietatii, in cazuri penale pornite de autoritatile statului;

- de falsificare a documentelor;

- evaziuni fiscale;

- ascunderea banilor obtinuti in mod ilegal;

- finantarea terorismului;

sau

au fost emise masuri de securitate, care va interzic desfasurarea activitatilor care sunt partial sau complet incluse in activitatile societatii autorizate?

DA
NU

In cazul in care raspunsul la oricare dintre intrebari este DA, rugam sa atasati un document separat la acest chestionar, oferind o explicatie detaliata a raspunsului.

10. Au fost identificate in ultimii 10 ani de catre autoritatile competente neregularitati operationale sau au fost raportate incalcari ale reglementarilor cu privire la piata de capital in cadrul societatii sau de la orice alta institutie financiara in care ati detinut o pozitie de conducere sau ati participat in crearea si punerea in aplicare a politicilor de afaceri?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Numele entitatii: ___________________________________

Adresa sediului: ___________________________________

Numarul de identificare de stat al entitatii: _______________

Functia detinuta: ___________________________________

Autoritatea competenta:_____________________________

Acuzatiile si masurile intreprinse: ______________________

11. Au existat cazuri in care autoritatile competente de supraveghere sa evalueze competenta dvs. profesionala sau integritatea personala? Ati fost refuzat sau revocat in detinerea unei pozitii de conducere sau de a efectua activitati in domeniul respectiv?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa furnizati urmatoarele detalii:

Autoritatea de supraveghere: _________________________

Decizia: __________________________________________

12. Credeti ca exista alte fapte sau circumstante care ar putea, in limite rezonabile, sa fie considerate importante pentru evaluarea capacitatilor dvs. de a detine functia de conducere a operatorului de piata (de exemplu: fapte sau imprejurari in legatura cu calificarile profesionale, eventualele dificultati financiare sau conflicte de interese)?

DA
NU

Daca DA, va rugam sa precizati: ______________________

Am luat cunostinta ca datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate cu respectarea regimului de confidentialitate si securitate, in conformitate cu prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal.

Semnind acest chestionar confirm ca toate raspunsurile la intrebarile din acest chestionar sunt adevarate, complete si date in cunostinta de cauza si ca nu retin nicio informatie care ar putea influenta decizia autoritatii. Ma angajez sa informez prompt autoritatea despre orice schimbari care ar putea avea un efect major asupra eliberarii confirmarii.

Locul si data: _____________________________________

Numele si prenumele solicitantului: ____________________

Semnatura solicitantului: ____________________________

Nota: Informatiile obtinute prin acest chestionar sunt strict confidentiale si vor fi disponibile doar autoritatii, cu scopul de a lua o decizie corecta cu privire la eliberarea confirmarii persoanei cu functie de raspundere a operatorului de piata.