HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2015

Nr.104 din 28.05.2015
Monitorul Oficial nr.139-143/268 din 05.06.2015

În temeiul art.6 alin.(1), (2) şi (4) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.

Art.1. – Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 21190,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 21802, 2 mii lei, cu un deficit în sumă de 612,1 mii lei, care va fi acoperit din soldul bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2014.

Art.2. – Se aprobă taxele şi plăţile stabilite şi percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2015, potrivit anexei.

Art.3. – Comisia Naţională a Pieţei Financiare se abilitează cu dreptul de a opera, în procesul executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.

Art.4. – Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe va exercita controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.

Art.5. – Prezenta hotărîre se pune în aplicare începînd cu 1 ianuarie 2015.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Andrian CANDU
Nr.104. Chişinău, 28 mai 2015.

Anexă

Taxele şi plăţile stabilite şi percepute de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2015

Nr.
crt.
Denumire
taxă/plată
Mărime
taxă/plată
1 Taxe percepute la înregistrarea de stat a emisiunii valorilor mobiliare:  
1.1 din suma emisiunii valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii şi din suma emisiunii valorilor mobiliare achitată în contul majorării capitalului social, inclusiv ca rezultat al reorganizării prin fuziune 0,4%
1.2 din suma emisiunii valorilor mobiliare, efectuată în scopul consolidării, fracţionării sau convertirii valorilor mobiliare emise anterior de către emitent 0,1%
1.3 din suma emisiunii obligaţiunilor:
a) emise de autorităţile publice locale
b) corporative

0,01%
0,05%
2 Taxe din tranzacţiile de vînzare-cumpărare efectuate pe piaţa bursieră (piaţa reglementată):  
2.1 din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în regimul pieţei interactive 0,08%
2.2 din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare înregistrate în regimul pieţei directe:
a) ca pachete unice
b) ca alte tranzacţii, conform regulilor bursei de valori

0,1%
0,3% achitate de fiecare participant la tranzacţie
3 Taxa din valoarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare efectuate pe piaţa extrabursieră (în afara pieţei reglementate) 0,5% achitate de fiecare participant la tranzacţie
3.1 Taxa din valoarea tranzacţiilor de schimb, tranzacţiilor aferente consolidării pachetelor de acţiuni, efectuate conform Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, sau a tranzacţiilor efectuate în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare 0,5%
4 Taxe din valoarea tranzacţiilor civile cu valori mobiliare, altele decît cele specificate la pct.2 şi 3, inclusiv:  
4.1 tranzacţiile aferente contractelor de donaţie a valorilor mobiliare, încheiate între persoane care sînt:  
  a) soţi, rude sau afini de gradele I şi II 0,1%
  b) rude sau afini de gradul III de rudenie sau de afinitate, ori de grad mai mare, sau între persoane care nu sînt rude 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie
4.2 tranzacţiile aferente transmiterii valorilor mobiliare ca aport la capitalul social al:  
  a) societăţii pe acţiuni rezidente 0,05%
  b) societăţii cu răspundere limitată sau al societăţii pe acţiuni nerezidente 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie
4.3 tranzacţiile efectuate conform unei hotărîri definitive şi irevocabile a instanţei judecătoreşti 1% achitat de fiecare participant la tranzacţie
4.4 înstrăinarea sau transmiterea acţiunilor de tezaur de către emitent personalului şi/sau acţionarilor societăţii 0,5% din valoarea tranzacţiei
4.5 tranzacţiile aferente achitării dividendelor cu acţiuni de tezaur ale emitentului 0,5% din valoarea tranzacţiei
4.6 succesiunea valorilor mobiliare în urma dizolvării sau reorganizării persoanei juridice 0,5%
4.7 răscumpărarea/achiziţionarea valorilor mobiliare de către emitent sau de către acţionarii majoritari în cazurile prevăzute de legislaţie 0,1% din valoarea tranzacţiei
4.8 moştenirea valorilor mobiliare Nu se percepe taxă
4.9 tranzacţiile cu valori mobiliare nesolicitate, în condiţiile Legii restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392-XIV din 13 mai 1999 Nu se percepe taxă
4.10 tranzacţiile cu titlu gratuit conform Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice Nu se percepe taxă
4.11 distribuirea valorilor mobiliare în cazul partajului averii între soţi conform hotărîrii instanţei judecătoreşti Nu se percepe taxă
4.12 achitarea cu valori mobiliare a datoriilor certe ale statului faţă de participanţii la privatizare Nu se percepe taxă
5 Plata pentru aprobarea transferului de portofoliu al asiguratorului 1% din valoarea transferului
6 Plăţile regulatorii de funcţionare achitate anual de către participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară, inclusiv:  
6.1 plăţile administratorilor fiduciari ai investiţiilor 0,1% din valoarea medie anuală a activelor nete transmise în gestiunea administratorilor fiduciari
6.2 plăţile societăţilor de asigurare 0,5% din primele brute anuale subscrise
6.3 plăţile brokerilor de asigurare 0,5% din comisioanele primite
6.4 plăţile fondurilor nestatale de pensii Nu se percepe plată
6.5 plăţile asociaţiilor de economii şi împrumut 0,5 % din valoarea medie anuală a activelor nete
7 Plata pentru atestarea specialiştilor în vederea activităţii pe piaţa financiară nebancară 400 lei
8 Alte surse legale:  
8.1 plata pentru reducerea capitalului social 700 lei
8.2 plata pentru eliberarea avizului de achiziţie a participaţiei calificate 2500 lei
8.3 plata pentru eliberarea autorizaţiei de reorganizare a societăţii pe acţiuni 2600 lei
8.4 plata pentru aprobarea prospectului ofertei publice sau a prospectului ofertei de preluare 3000 lei
8.5 plata pentru aprobarea suplimentului la prospectul ofertei publice sau la prospectul ofertei de preluare 1000 lei
8.6 plata pentru înscrierea în registrul persoanelor autorizate 2500 lei
8.7 plata pentru aprobarea regulilor pieţei reglementate, sistemului multilateral de tranzacţionare şi ale depozitarului central, precum şi a modificărilor acestora 2500 lei
8.8 plata pentru întreţinerea şi modernizarea Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data 1,50 lei de la asigurători pentru fiecare contract finalizat în RCA Data
8.9 plăţi ale birourilor istoriilor de credit 0,5% din veniturile obţinute din vînzarea rapoartelor
8.10 plata pentru eliberarea certificatelor şi a duplicatelor acestora 180 lei
8.11 plata pentru eliberarea avizelor, acordurilor şi confirmărilor 450 lei

Notă. Modul de percepere a taxelor şi a plăţilor se stabileşte de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.