HOTĂRÎRE cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto

Nr.50/8 din 30.11.2012

Monitorul Oficial nr.248-251/1499 din 07.12.2012

Întru executarea prevederilor art.5 alin.(1) lit.b) şi alin.(4), art.8 alin.(8) şi art.38 alin.(3) din Legea nr.414-XVI din 22 decembrie 2006 “Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.112), cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art.8 lit.j) din Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Începînd cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului şi poliţei/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informaţiei privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum şi a informaţiei privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27 februarie 2012 “Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.161).

2. Se interzice începînd cu 01.02.2013 perfectarea şi eliberarea către asiguraţi a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de poliţe de asigurare de răspundere civilă auto internă şi a certificatelor de asigurare Carte Verde în afara Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data, cu excepţia cazurilor prevăzute la pct.3.

3. Se admite perfectarea şi eliberarea către asiguraţi a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de poliţe de asigurare de răspundere civilă auto internă, completate manual exclusiv în cazul cînd temporar aplicarea Sistemului informaţional automatizat de stat RCA Data nu este posibilă din cauza deconectării în masă a energiei electrice pe teritoriul adiacent punctului de lucru al reţelei de vînzări a asigurătorului, precum şi din cauza defectării Sistemului din vina Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, exceptînd defectarea canalelor securizate de transfer de date dintre sediul central al asigurătorului şi punctele de lucru ale reţelei sale de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare.

4. În cazul perfectării şi eliberării către asiguraţi a cererilor de asigurare, contractelor de asigurare, formularelor de poliţe de asigurare în condiţiile pct.3, informaţia conţinută în documentele menţionate urmează a fi introdusă în Sistemul informaţional automatizat de stat RCA Data pe parcursul următoarelor 24 de ore din momentul restabilirii capacităţii de lucru a Sistemului, notificat asigurătorilor de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

5. Poliţele/certificatele de asigurare eliberate înainte de data indicată la pct.2 se consideră valabile pînă la data expirării perioadei de asigurare indicate în poliţe/certificate, care nu poate fi mai mare decît 30.01.2014.

6. Transmiterea datelor din toate punctele de lucru ale reţelei de vînzări a asigurătorului către serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se efectuează exclusiv prin canale securizate de transfer de date VPN (Virtual Private Network).

7. Canalul securizat de transfer de date dintre serverul central al Sistemului automatizat de stat RCA Data din cadrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare şi sediul central al asigurătorului se va crea de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

8. Canalele securizate de transfer de date dintre sediul central al asigurătorului şi punctele de lucru ale reţelei sale de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare, se vor crea de asigurător, fiind puse la dispoziţia intermediarilor în condiţiile stabilite de părţi.

9. Asigurătorii autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto vor instala aplicaţia Sistemului automatizat de stat RCA Data în sediul de bază şi în punctele de lucru ale reţelei de vînzări, inclusiv ale agenţilor şi brokerilor de asigurare cu care au încheiate contracte de mandat.

10. Autorizarea accesului în Sistemul automatizat de stat RCA Data a persoanelor cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare şi dosarelor de daună şi a persoanelor cu atribuţii de administrare, înregistrarea, modificarea şi/sau completarea datelor în nomenclatoarele sistemului, se efectuează de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare în baza cererii depuse de asigurător, conform anexei nr.1, şi de intermediarul în asigurări, conform anexei nr.2.

11. Autorizarea computerelor din punctele de lucru ale reţelei de vînzări în Sistemul automatizat de stat RCA Data se va efectua de asigurători prin programul de instalare a aplicaţiei situat pe serverul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

12. Perfectarea contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se va efectua în baza următoarelor documente:

  1. certificatul de înregistrare de stat – pentru persoane juridice sau buletinul de identitate – pentru persoane fizice;
  2. certificatul de înmatriculare a autovehiculului;
  3. permisul de conducere al asiguratului şi, după caz, al utilizatorului de autovehicul;
  4. carnetul de pensionar sau certificatul de invaliditate, după caz.

13. Instruirea personalului cu atribuţii de procesare a contractelor de asigurare şi dosarelor de daună în Sistemul automatizat de stat RCA Data în baza Ghidului de utilizare, parte componentă a Sistemului, se pune în sarcina asigurătorului şi respectiv, brokerului de asigurare.

14. Asigurătorii, agenţii şi brokerii de asigurare sînt responsabili de corectitudinea şi autenticitatea datelor înregistrate în Sistemul automatizat de stat RCA Data.

15. Controlul executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări şi Secţiei tehnologii informaţionale ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI
Chişinău, 30 noiembrie 2012. Nr.50/8.

 

Anexa nr.1

la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

Cerere privind înregistrarea/modificarea datelor

în nomenclatoarele sistemului informaţional RCA

Data depusă de ____________________denumirea asigurătorului_______________________

la data de _____________ 20__

Prin prezenta se solicită înregistrarea/modificarea datelor în nomenclatoarele sistemului informaţional RCA Data după cum urmează:

1. Date generale ale asigurătorului

1. Denumirea
2. IDNO
3. Adresa juridică
4. Adresa sediului de bază
4. Telefon
5. Fax
6. Pagina web
7. Adresa e-mail

8. Numărul aparatului de casă al sediului de bază conform Cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi control eliberată de IFS:

1.  
2.  
3.  
...  

2. Conturi bancare ale asigurătorului în care vor fi virate prime de asigurare de la persoanele asigurate

Nr. Codul bancar Numărul contului
1.    
2.    
3.    
...    

3. Subdiviziuni ale asigurătorului pentru care se solicită acces la sistemul informaţional RCA Data

Nr. Tip subdiviziune (filială/reprezentanţă/punct de vînzări) Denumirea subdiviziunii Adresa Telefon/fax Numărul aparatului de casă conform Cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi control eliberată de IFS Notă
1.            
2.            
3.            
...            

4. Personalul asigurătorului pentru care se solicită acces la sistemul Informaţional RCA Data

Nr. Nume, Prenume IDNP Funcţia (personal executiv sau personal vînzări) Loginul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion)
1.        
2.        
3.        
...        

5. Brokeri de asigurare şi/sau reasigurare mandataţi de asigurător

Nr. Denumirea IDNO Adresa juridică Telefon/Fax
1.        
2.        
3.        
...        

6. Agenţi de asigurare împuterniciţi de asigurător

Nr. Nume, Prenume sau Denumirea IDNP/IDNO Adresa de domiciliu sau juridică a sediului Telefon/Fax
1.        
2.        
3.        
...        

Conducătorul asigurătorului

__________________

semnătura

 

Anexa nr.2

la Hotărîrea Comisiei Naţionale

a Pieţei Financiare

nr.50/8 din 30 noiembrie 2012

 

Cerere privind înregistrarea/modificarea datelor în nomenclatoarele sistemului informaţional RCA

Data depusă de ___________________________________________

denumirea intermediarului în asigurări

la data de _____________ 20__

 

Prin prezenta se solicită înregistrarea/modificarea datelor în nomenclatoarele sistemului informaţional RCA Data după cum urmează:

 

1. Date generale ale intermediarului în asigurări

 

1. Denumirea

 

2. IDNO

 

3. Adresa juridică

 

4. Adresa sediului de bază

 

4. Telefon

 

5. Fax

 

6. Pagina web

 

7 Adresa e-mail

 

 

8. Numărul aparatului de casă al sediului de bază conform

Cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi control eliberată de IFS

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

 

2. Conturi bancare ale intermediarului în asigurări în care vor fi

virate prime de asigurare de la persoanele asigurate

 

Nr.

Codul bancar

Numărul contului

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

3. Subdiviziuni ale intermediarului în asigurări pentru care se solicită

acces la sistemul informaţional RCA Data

 

Nr.

Tip subdiviziune (filială/reprezentanţă/

punct de vînzări)

Denumirea

subdiviziunii

Adresa

Telefon/

fax

Numărul aparatului de casă conform Cartelei de înregistrare a maşinii de casă şi control eliberată de IFS

Notă

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Personalul propriu al intermediarului în asigurări pentru care

se solicită acces la sistemul Informaţional RCA Data

 

Nr.

Nume, Prenume

IDNP

Funcţia (personal executiv

sau personal vînzări)

Loginul utilizatorului (de exemplu: lungu.ion)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asistenţi în brokeraj/subagenţi împuterniciţi de brokerul de asigurare/

agentul de asigurare şi pentru care se solicită acces la sistemul

informaţional RCA Data

 

Nr.

Nume, Prenume sau Denumirea

IDNP/IDNO

Loginul utilizatorului

(de exemplu: lungu.ion)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Conducătorul intermediarului în asigurări

 

__________________

semnătura