Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 3 august 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare:
– plasate de „USTA” SA, şi majorarea capitalului social al acesteia cu 211 900 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 50 lei la 75 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 635 700 lei, divizat în 8 476 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 75 lei;
– plasate de „UNITED CHEMICAL GROUP” SA, şi majorarea capitalului social al acesteia cu 580 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 30 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat în 20 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 30 lei.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „STARLEF” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Aprobarea Firmei de audit “MOLDAUDITING” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul SAR „MOLDCARGO” SA.

II. Supraveghere

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind respectarea de către AEI “CORLĂTENI” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.07.2019-30.06.2022.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI “SOFMICROCREDIT” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.05.2019-30.04.2022. Totodată, Consiliul de administraţie al CNPF a decis să instituie, pe un termen de un an, administrarea specială în cadrul entităţii menţionate, potrivit art. 501 din Legea asocia­ţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007. În acest sens, în calitate de administrator special al AEÎ „SOFMICROCREDIT” a fost desemnat Veaceslav Scutelnic, salariat al Asociaţiei Naţionale Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut, căruia i-au fost conferite atribuţii şi împuterniciri depline pentru conducerea, gestionarea şi controlul asociaţiei, potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor şi obligaţiilor organelor de conducere ale asociaţiei pe perioada administrării speciale.

În cadrul şedinţei din 4 august 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente atribuţiilor de supraveghere a sectorului de creditare nebancară, implicit:

• rezultatele controlului tematic din oficiu privind respectarea de către OCN înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate a cerinţelor art. 9 alin. (1) lit. e) şi lit. e¹) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară (modificări în vigoare din 29.05.2022), prin prisma prevederilor art. 5 alin. (10) al aceleiaşi legi, în partea ce ţine de instrumentul destinat rezolvării ecuaţiilor în vederea determinării costului total al creditului nebancar/leasingului financiar (ajustarea acestuia la prevederile menţionate). În acelaşi timp, Consiliul de Administraţie a prescris administratorilor unor OCN să se conformeze necondiţionat prevederilor actelor normative, precum şi să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea, în termen de 30 zile, a încălcărilor reflectate în actul de control. De precizat, că prescripţia vizează, inclusiv aplicarea unei rate a dobânzii de credit anuale şi a celorlalte plăţi aferente (comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plată), cu excepţia dobânzii, pe o zi de credit nebancar/leasing financiar, ajustarea calculatoarelor şi a reglementărilor interne privind prestarea serviciilor, precum şi elaborarea/crearea/asigurarea accesibilităţii paginilor web oficiale.

• în contextul monitorizării activităţii OCN, s-a constatat nerespectarea de către unele OCN a prevederilor art. 7 alin. (4¹) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară şi art. 6 alin. (2) din Legea nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit privind obligativitatea organizaţiilor de creditare nebancară de a prezenta, informaţia referitoare la contractele de credit încheiate cu debitorii – clienţi ai organizaţiei de creditare nebancară cel puţin unui birou al istoriilor de credit. În acest sens, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor acestor OCN să-şi conformeze activitatea, până la 1 septembrie curent, cerinţelor legislaţiei în vederea prezentării informaţiei ce face parte din istoria de credit a clienţilor organizaţiei de creditare nebancară cel puţin unui birou al istoriilor de credit.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.31 (955) din 10 august 2022