Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 21 iunie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/13 din 28.12.2018, care urmăreşte ajustarea formulei de calcul al primei de asigurare de bază ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, care se va determina în baza distribuţiei numărului de poliţe de asigurare în funcţie de clasele bonus-malus. Potrivit unor simulări privind estimarea cuantumului factorului de încărcare ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, pentru anul 2019 acesta a constituit 27,15% şi pentru anul 2020 – 26,41%. Aplicând formula de calcul al primei de bază, se estimează o creştere de cca 36% a primei de asigurare. Proiectul a fost supus avizării la instituţiile interesate şi consultărilor publice. Documentul se expediază Ministerului Justiţiei pentru înregistrare şi urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
• Proiectul de modificare şi abrogare a unor acte normative ale autorităţii de supraveghere ce vizează efectuarea auditului în domeniul asigurărilor. Proiectul propune amendarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (Hotărârea CNPF nr. 19/3/2019) în vederea clarificării unor aspecte aferente procedurilor de includere/suspendare/eliminare a entităţilor de audit în/din lista entităţilor eligibile, definitivării criteriilor de eligibilitate a entităţii de audit, pentru efectuarea auditului în domeniul asigurărilor, stabilirea unor aspecte aferente procedurii de modificare a componenţei echipei. Totodată, se introduce auditul obligatoriu în scop de supraveghere a situaţiilor financiare specializate şi consolidate. Proiectul urmează să fie transmis spre avizare autorităţilor publice, părţilor interesate şi supus consultărilor publice. Consecvent, în vederea conformării la Legea nr. 271/2017 privind auditului situaţiilor financiare, se propune abrogarea Hotărârii CNPF nr. 36/12/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară. Totodată, documentul prevede operarea unor modificări la Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări (Hotărârea CNPF nr. 13/3/2008).

II. Supraveghere

• În corespundere cu Planul de activitate a CNPF pentru anul 2022, a fost finalizat controlul tematic privind respectarea de către CA „ASTERRA GRUP” SA a cadrului normativ aferent calităţii activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, verificării corectitudinii formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare la situaţiile din 30.09.2021 şi din 31.12.2021, precum şi verificării respectării legislaţiei privind achitarea retribuţiilor intermediarilor în asigurări şi a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziţie la situaţia din 31.12.2021.
• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de către OCN-le înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a cerinţelor în partea ce ţine de conţinutul informaţiei generalizate de instrumentul destinat rezolvării ecuaţiilor în vederea determinării costului total al creditului nebancar/leasingului financiar, inclusiv accesarea/utilizarea acestuia în practică de către grupul de control.

În cadrul şedinţei din 24 iunie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „PROIECTCONSERVICE”, şi majorarea capitalului social cu 945 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 10 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 1 050 000 lei, divizat în 105 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei.
• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „ANGELICA R PRIM” şi „LA GEVA”.
• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de administratorii fiduciari „BV Fiduciar Invest” SA, „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.
• Înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „U CAPITAL” SRL.
• Reluarea activităţii de creditare nebancară de către OCN „CREDIT CORE” SRL.
• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în statutele asociaţiilor de economii şi împrumut: „CERNOLEUCA” şi „DUŞMANI”.
• Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participaţiilor calificate deţinute direct în cadrul SA „ACORD GRUP” SA, implicit reducerea participaţiei calificate deţinute direct de „BELLE VUE” SRL de la 19,09625% până la 0% şi majorarea participaţiei calificate deţinute direct de Compania Aeriană „VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER” SRL de la 80,90375% până la 100%.
• Aprobarea dnei Svetlana Lupaşcu pentru exercitarea interimatului funcţiei de director general al SAR „MOLDCARGO” SA.

II. Supraveghere

• Prescrierea Depozitarului Central Unic şi societăţilor de registru să-şi conformeze activitatea la legislaţia aferentă identificării beneficiarilor efectivi ai societăţilor pe acţiuni.
• Iniţierea controlului complex în cadrul AEI “VICTORIA – SĂRĂTENII VECHI”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.25 (949) din 29 iunie 2022