Comisia Naţională a Pieţei Financiare – regulator al pieţei non-bancare – a restricţionat circulaţia valorilor mobiliare nou-emise de “MOLDASIG” SA

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a suspendat circulaţia a 480 000 acţiuni ordinare nominative nou-emise de “MOLDASIG” SA, până la verificarea tuturor circumstanţelor aferente somaţiilor Executorului judecătoresc Maxim Romaliischi din 12.03.2021 înaintate către “Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA.

În acelaşi timp, autoritatea de supraveghere a sesizat organele de resort să examineze, prin prisma competenţelor conferite de lege, acţiunile persoanelor implicate în tranzacţia de împăcare din 02.03.2021, încheiată între “MOLDASIG” SA, în persoana organului executiv “CONFIDENŢIAL-AUDIT” SRL, reprezentată prin procură de Doboş Ruslan, “PRODROMOS LIMITED”, “DENTON ENTERPRISE” Ltd şi “ROOK INVEST” Ltd privind restabilirea dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii în cauză.

CNPF enunţă că “Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” SA a fost notificat (12.03.2021) de către Executorul judecătoresc Maxim Romaliischi (acelaşi Executor judecătoresc care a pus în executare Încheierea Judecătoriei Râşcani din 06.11.2020) privind executarea mai multor somaţii ce ţin de restabilirea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare emise de “MOLDASIG” SA pentru “PRODROMOS LIMITED” (19,98%), “DENTON ENTERPRISE” Ltd (19,99%) şi “ROOK INVEST” Ltd (9,87%). Astfel, executorul judecătoresc a pus în aplicare tranzacţia de împăcare între foştii acţionari ai companiei “MOLDASIG” SA (declaraţi anterior de CNPF cu activitate concertată) şi Ruslan Doboş (neangajat al “MOLDASIG” SA, neevaluat (CNPF) potrivit criteriului de bună reputaţie şi integritate profesională. Notă: R. Doboş este fost director financiar al CA “ASITO” SA cu antecedente penale pentru încălcări grave în gestiunea entităţii date).

Consemnăm că, “ROOK INVEST” Ltd nu figurează în deciziile emise de CNPF în calitate de fost acţionar al “MOLDASIG” SA, iar valorile mobiliare ce au aparţinut “PRODROMOS LIMITED” şi “DENTON ENTERPRISE” Ltd au fost anulate, respectiv, radiate din Registrul de stat al valorilor mobiliare. Prin urmare, prin tranzacţia de împăcare realmente se urmăreşte restabilirea unor bunuri inexistente.
În context, se cuantifică concluzia potrivit căreia, în rezultatul tranzacţiei de împăcare din 02.03.2021, părţile însuşesc bunurile ce sunt înscrise pe conturile “MOLDASIG” SA (acţiunile nou-emise (Hotărârea CNPF nr. 15/4/2017)), delapidând averea statului, cu folosirea abuzivă a situaţiei de serviciu, prejudiciul material cauzat statului cifrându-se la valoarea de 88,3 mln. lei – infracţiune prevăzută în art. 191 alin. (2) lit. d) Cod penal (Delapidarea averii străine cu folosirea situaţiei de serviciu).

În susţinerea celor menţionate, Comisia Naţională focusează atenţia asupra faptului că, toate operaţiunile/tranzacţiile prenotate sunt o consecinţă a actului judecătoresc – Încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani) din 06.11.2020, emisă de judecătorul Olesea Ţurcan.

Cazul “MOLDASIG” SA este unul fără precedent şi de rezonanţă, în condiţiile în care, după aproape 3 ani, actele emise de autoritatea de supraveghere au fost suspendate de către instanţa de judecată, iar foştilor deţinători le-a revenit dreptul de a administra provizoriu societatea şi a gestiona pachetul de acţiuni nou-emise – prerogative cu care CNPF este investită prin Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări. Astfel, Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani), arogându-şi atribuţii improprii, a dispus înlăturarea regulatorului (CNPF) de la exercitarea funcţiei de supraveghere a unui participant profesionist al pieţei.

În mod reiterat, CNPF remarcă faptul că, judecătorul Olesea Ţurcan, în cadrul examinării cauzei “WESNA” Ltd vs CNPF, a suspendat executarea actelor emise de autoritate (CNPF) în perioada 2016-2017 aferente acţionariatului neconform exigenţelor fit&proper, instituind administrarea specială provizorie, organ executiv unipersonal al “MOLDASIG” SA fiind desemnată compania de audit “CONFIDENŢIAL–AUDIT” SRL; atribuţiile consiliului societăţii fiind transmise companiei de audit “ALTIMEEA” SRL cu delegarea către aceasta a gestiunii pachetului de acţiuni nou-emise în număr de 450 100 unităţi.

Semnificativ este faptul, că justiţia a avut abordări diferite, având în examinare cereri similare privind aplicarea măsurilor de asigurare depuse de către foştii acţionari ai “ASITO” SA, “ALLIANCE INSURANCE GROUP” SA şi “MOLDASIG” SA. Astfel, în cazul primelor două entităţi deciziile emise de instanţă, fiind defavorabile reclamanţilor (foştilor acţionari), pe când în situaţia „MOLD­ASIG” SA – hotărârea enunţată a fost în favoarea foştilor acţionari, respectiv, autoritatea publică de resort (statul) fiind înlăturat provizoriu de la gestiunea societăţii în cauză.

Mai mult, au fost ignorate argumentele şi probatoriul prezentat instanţei de către CNPF şi au fost adoptate decizii diametral opuse – în cazul litigiilor similare intentate de “WINDON&FLANDERS” (fost acţionar al “ASITO” SA) şi “BELLEFOND INVEST LIMITED” (fost acţionar al “ALLIANCE INSURANCE GROUP” SA) în raport cu deciziile CNPF, cererile acestora fiind respinse. A se remarca, în acest sens: Curtea de Apel prin decizia din 04.02.2021 a menţinut în vigoare hotărârea Judecătoriei Râşcani, iar recursul declarat de “BELLEFOND INVEST LIMITED” a fost respins.

Având în vedere cele relatate, Comisia Naţională a Pieţei Financiare sensibilizează atenţia publicului asupra ameninţărilor iminente, riscurilor asociate guvernanţei corporative a “MOLDASIG” SA, or, prin diferite operaţiuni/tranzacţii dubioase şi în lipsa unor evaluări imperative şi contrar cerinţelor de transparenţă şi onorabilitate a acţionariatului/potenţialilor investitori, activitatea Companiei în mod vădit fiind expusă unor consecinţe nefaste, cu impact cuantificabil de ordin financiar şi reputaţional.

Numarul ziarului: 
Nr.11 (885) din 24 martie 2021