În atenţia societăţilor pe acţiuni!

Privind dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), în temeiul prevederilor legii cadru (nr. 192/1998), prevederilor Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 1134/ 1997 privind societăţile pe acţiuni, întru asigurarea transparenţei, siguranţei şi eficienţei pieţei de capital, informează persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţilor pe acţiuni privind necesitatea dezvăluirii informaţiei conform Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare nr. 7/1/2019 (în continuare – Regulamentul CNPF).

IMPORTANT

În vederea întocmirii de către emitent a raportului anual pentru perioada de gestiune 2022, a se reţine că Regulamentul, anexele şi formularele la acesta, în funcţie de tipologia emitentului (entitate de interes public (EIP), entitate admisă în cadrul MTF sau alte entităţi, diferite de cele enunţate) sunt plasate pe https://www.cnpf.md/ro/piata-de-capital-6423.html.

Entităţile de interes public* urmează să dezvăluie public şi să prezinte CNPF raportul anual, în conformitate cu pct. 16 al Regulamentului CNPF, în termen de până la 30 aprilie 2023. Totodată, în sensul art. 389 din Codul Civil (cu referinţă la extinderea termenului în cazul în care ultima zi a termenului prescris este o zi nelucrătoare), termenul limită de dezvăluire şi de prezentare a raportului anual pentru perioada de gestiune 2022 este 02 mai 2023.

Emitenţii admişi în cadrul MTF şi alte entităţi, în conformitate cu pct. 38 şi, respectiv, pct. 45 al Regulamentului prenotat, urmează să dezvăluie public (după caz) şi să prezinte raportul anual, în termen de până la 31 mai 2023.

Relatăm că pe http://cnpf.md/ro/piata-decapital-6464.html este plasată şi informaţia sistematizată cu privire la principalele cerinţe ce se impun la întocmirea şi prezentarea rapoartelor periodice (anuale/semestriale), precum şi informaţia de ordin continuu, aferentă diferitor categorii de emitenţi, ce urmează a fi dezvăluită public.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la CNPF (Direcţia emitenţi, Departamentul piaţa de capital, tel:. 022 859 472, 022 859 473, 022 859 471, 022 859 437),

pentru publicarea informaţiei la Ediţia Periodică „Capital Market” (tel:. 022 221 287, 022 229 445).

*Informativ: În aplicarea prevederilor legale privind dezvăluirea informaţiilor de către EIP, important a se reţine că, potrivit modificărilor operate prin Legea nr. 321/2022 pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, în vigoare din 16.06.2023, noţiunea de „Entitate de interes public” a fost extinsă şi asupra entităţilor mari care desfăşoară activitate în unul sau mai multe domenii de importanţă pentru securitatea statului, specificate la art. 4 din Legea nr. 174/2021 privind mecanismul de examinare a investiţiilor de importanţă pentru securitatea statului.

Respectiv, entităţile mari care, în sensul modificării legislaţiei prenotate, se califică drept EIP (potrivit analizelor preliminare efectuate acestea se vor referi, cu precădere, la entităţile mari din domeniile energiei, transporturilor, apei şi canalizării, furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice mobile sau fixe), urmează să se conformeze la toate normele legale privind dezvăluirea informaţiei pe piaţa de capital doar începând cu 16.06.2023 (raportarea pentru semestrul I 2023).

Numarul ziarului: 
Nr.10 (985) din 15 martie 2023