Unul din 2,5 lei băncile îl ţin la BNM

Băncile din Republica Moldova continuă întărirea fondurilor proprii, fiind menţinut un nivel înalt de lichiditate şi profitabilitate. De asemenea, a continuat creşterea activelor şi a depozitelor. Ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 s-a diminuat, dar rămâne, totuşi, a fi înaltă, potrivit informaţiilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Activele totale ale băncilor moldoveneşti au însumat 82,3 miliarde lei, majorându-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 cu 3,6 la sută (2,8 miliarde lei). Soldul portofoliului de credite brut a constituit 42,0 la sută din totalul activelor sau 34,6 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 3,3 la sută (1,1 miliarde lei). Ceea ce înseamnă că unul din 2,30 lei băncile l-au oferit pentru credite. Totodată, s-a majorat volumul creditelor noi acordate în 9 luni ale anului 2018 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,9 la sută, unul din factorii care au contribuit la aceasta majorare a fost diminuarea ratei dobânzii la credite pe parcursul a 9 luni ale anului 2018. Două bănci, Agroindbank şi Mold­indconbank, deţin împreună 47,5 la sută din totalul activelor sectorului bancar, iar celelalte nouă bănci împart restul activelor.

Investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 17,3 la sută din totalul activelor, fiind cu 1,7 p.p. mai mică comparativ cu sfârşitul anului 2017.

Restul activelor, care constituie 40,7 la sută, sunt menţinute de către bănci în conturile deschise la Banca Naţională, în alte bănci – în numerar. Acest lucru se întâmplă pe fundalul normelor rezervelor obligatorii, care în prezent sunt la nivelul de 42,5%. Astfel, BNM încearcă să ţină inflaţia în frâu.

Pe parcursul perioadei de referinţă, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 4,8 p.p. comparativ cu finele anului 2017, constituind 13,5 la sută la 30.09.2018. Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menţionat variind de la 5,1 la sută până la 33,2 la sută. Diminuarea ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor se datorează implementării măsurilor prevăzute de strategiile băncilor privind reducerea volumului creditelor neperformante, printre care se regăsesc realizarea gajului, colaborarea cu agenţiile imobiliare specializate în vederea depistării unor potenţiali cumpărători pentru bunurile gajate/ipotecate ş.a.

De asemenea, începând cu luna martie 2018 s-a înregistrat o creştere lunară a portofoliului de credite în pofida faptului că organizaţiile nebancare au intensificat activitatea de creditare. Cea mai mare creştere în 9 luni ale anului 2018 a fost înregistrată la creditele de consum şi la creditele acordate pentru procurarea imobilului.

Depozitele îşi continuă trendul ascendent

BNM spune că pe parcursul celor nouă luni a continuat tendinţa de creştere a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acestea s-au majorat cu 3,4 la sută în perioada menţionată, constituind 61,9 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 64,8 la sută din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 35,0 la sută şi depozitele băncilor – 0,2 la sută). Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creşterea depozitelor persoanelor juridice cu 1,6 miliarde lei (7,7 la sută), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 512,7 mil. lei (1,3 la sută).

Din totalul depozitelor, 59,0 la sută a revenit depozitelor în lei, soldul majorându-se cu 2,3 miliarde lei (6,6 la sută), constituind 36,5 miliarde lei la 30.09.2018. Depozitele în valută au constituit 41,0 la sută din totalul depozitelor, soldul acestora a descrescut pe parcursul a 9 luni ale anului 2018 cu 219,3 mil. lei (0,9 la sută), alcătuind 25,4 miliarde lei. Descreşterea depozitelor în valută a fost condiţionată de fluctuaţia negativă a cursului valutar, care a alcătuit -669,9 mil. lei. Concomitent, au fost atrase depozite în valută, echivalentul a 479,3 mil. lei.

O bancă încalcă limita expunerilor mari

O bancă continuă să încalce limita prudenţială stabilită de BNM de 15 la sută din capitalul normativ total. Totodată, banca dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan. E de menţionat că la o altă bancă nu a fost respectat indicatorul menţionat la 30 septembrie 2018, în legătură cu o situaţie temporară apărută referitor la tranzacţia de modificare a structurii de proprietate. Luând în considerare că tranzacţia menţionată s-a finalizat în octombrie 2018, la următoarea dată gestionară banca se va conforma limitelor regulamentului menţionat.

Totodată, trei bănci depăşesc limita prudenţială de 20 la sută din fondurile proprii de nivelul I a expunerii totale faţă de persoanele afiliate şi grupurile de persoane aflate în legătură cu persoanele afiliate şi limita de 10 la sută din fondurile proprii totale a expunerii maxime faţă de persoana afiliată.

Dobânzile mai mici taie din profitul bancherilor

La sfârşitul lunii septembrie, profitul băncilor a constituit 1,3 miliarde lei şi s-a micşorat cu 5,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent. Micşorarea profitului este determinată de scăderea veniturilor din dobânzi cu 10,1 la sută sau cu 362,7 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei dobânzii, precum şi de majorarea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 4,0 la sută sau cu 103,9 mil. lei. Ponderi semnificative în veniturile neaferente dobânzilor ocupă veniturile din onorarii şi comisioane – 63,0 la sută, veniturile din diferenţa de curs valutar – 32,4 la sută (venituri din comercializarea valutei şi din reevaluarea acesteia), alte venituri din exploatare – 4,5 la sută.

Veniturile totale au constituit 5,1 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 63,0 la sută (3,2 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,0 la sută (1,9 miliarde lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 3,8 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 29,4 la sută din totalul cheltuielilor (1,1 miliarde lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 70,6 la sută din totalul cheltuielilor (2,7 miliarde lei).

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut cu 22,7 la sută sau 326,4 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite. Din fiecare leu investit din active băncile au câştigat 2,10 lei, iar din capital 12,7 lei.

Banca Naţională spune că monitorizează respectarea legislaţiei de băncile din Republica Moldova, iar în scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea băncilor aflate în supraveghere intensivă şi sub regimul de intervenţie timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Naţională. Respectiv, sunt examinate situaţiile financiare ale acestor bănci, tranzacţiile, ordinele de zi ale şedinţelor organelor de conducere etc.

Totodată, prin hotărârile Comitetului executiv al Băncii Naţionale din 26 aprilie 2018, unele persoane au fost calificate ca afiliate ale Agroindbank şi Moldindconbank, ca urmare, fiind depăşite limitele prudenţiale aferente persoanelor afiliate. Băncile menţionate au prezentat Băncii Naţionale planurile privind conformarea limitelor prudenţiale stabilite pentru expunerile faţă de persoanele afiliate şi îmbunătăţirea sistemelor de control intern privind identificarea şi monitorizarea acestora, care au fost examinate şi acceptate de BNM. Respectiv, băncile raportează trimestrial Băncii Naţionale a Moldovei despre măsurile întreprinse.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.44 (768) din 14 noiembrie 2018