Reguli noi faţă de persoanele cu funcţii de răspundere pe piaţa asigurărilor şi pentru auditul asigurătorilor şi reasigurătorilor

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) continuă să stăruie asupra diversificării instrumentelor de control şi intervenţie timpurie pe segmentul de asigurări, în acest scop fiind amendată legislaţia aferentă speţei, astfel miza constituind sporirea încrederii în raport cu asigurătorii. Unul din documente este Regulamentul cu privire la cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, în redacţie nouă, publicat în Monitorul Oficial din 24 mai 2019.

Şefa Direcţiei generale asigurări în cadrul CNPF, Tatiana Ciobanu, susţine că reactualizarea Regulamentului a fost condiţionată de necesitatea remedierii unor lacune sau interpretări nepotrivite, precum şi de actualizarea cerinţelor faţă de persoanele cu funcţie de răspundere, reieşind din evoluţia pieţei şi problemele existente.

Noul act normativ prevede o expunere expresă şi concisă a reglementărilor ce vizează cerinţele faţă de persoanele cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor, Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule (BNAA) şi intermedia­rilor în asigurări şi/sau în reasigurări.

Totodată, cerinţele au fost introduse în concordanţă cu Principiul ICP 5 „Adecvarea Persoanelor” emis de Asociaţia Internaţională a Supraveghetorilor în Asigurări (IAIS).

Aprobarea prealabilă a candidaţilor la funcţiile de membri ai consiliului de către autoritatea de supraveghere

Noile prevederi urmează a fi aplicate persoanelor cu funcţie de răspundere ale asigurătorilor/reasigurătorilor, BNAA şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, după cum urmează: membrilor consiliului societăţii, membrilor organului executiv, directorului executiv al BNAA, membrilor comisiei de cenzori ai societăţii, contabilului-şef, conducătorului sucursalei, administratorului special, lichidatorului societăţii în proces de lichidare, actuarului precum şi altor persoane învestite prin lege sau statut să-şi asume obligaţii, de sine stătător sau împreună cu alte persoane, în numele şi în contul societăţii.

Regulamentul stabileşte criterii de evaluare a persoanelor înaintate în funcţia de răspundere ce vizează calificarea, experienţa, integritatea profesională şi buna reputaţie.

Responsabila de sectorul asigurări din cadrul CNPF a subliniat că, pentru prima dată, a fost reglementată procedura de aprobare prealabilă de către autoritatea de supraveghere a candidaţilor la funcţiile de membri ai consiliului societăţii, comitetului de audit, comisiei de cenzori şi organului executiv. Raţionamentul derivă din micşorarea cheltuielilor asigurătorilor în cazul potenţialului refuz de aprobare a candidatului la funcţia înaintată de către Regulator. De asemenea, în conformitate cu noile cerinţe din Legea privind auditul situaţiilor financiare, au fost stabilite cerinţe faţă de membrii comitetului de audit.

La fel, în premieră, Regulamentul specifică şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale participanţilor profesionişti pe piaţa asigurărilor, cum ar fi – conducătorii compartimentelor din cadrul asigurătorilor. Aceştia urmează să fie evaluaţi potrivit criteriilor noi stabilite nemijlocit de către asigurător.

De menţionat că, odată cu introducerea procedurii de constat amiabil, din luna august 2019, asigurătorii vor trebui să dispună în state de o persoană împuternicită să constate şi să consemneze paguba în baza Certificatului de constat amiabil. Totodată, reieşind din alinierea RM la cerinţele acquis-ului comunitar, asigurătorii vor trebui să desemneze şi o persoană responsabilă de managementul riscului (risc manager), care urmează să asigure implementarea politicilor şi procedurilor pentru identificarea, evaluarea, măsurarea, controlul şi gestionarea riscurilor.

O noutate pentru domeniul asigurărilor este şi cerinţa de evaluare periodică de către entităţile supravegheate a persoanelor cu funcţii de răspundere, cel puţin o dată la doi ani.

Potrivit Tatianei Ciobanu, pentru asigurarea unei administrări prudente şi eficace a asigurătorilor/reasigurătorilor, BNAA şi intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, documentul include norme ce vizează incompatibilităţile şi restricţiile vizavi de persoanele cu funcţie de răspundere în activitatea desfăşurată, prevede obligativitatea notificării şi raportării către autoritatea de supraveghere a oricăror schimbări în activitatea persoanelor cu funcţie de răspundere, precum şi prescrie sancţionarea pentru nerespectarea prevederilor acestuia.

Astfel, persoanele corespunzătoare urmează să se conformeze noilor cerinţe în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (31.05.2019), în caz contrar, urmează a fi înlocuite.

Identificarea beneficiarilor efectivi

Şefa Direcţiei generale asigurări a mai specificat că, în vederea implementării acţiunii nr. 12 din Memorandumul de înţelegere RM-UE, ratificat prin Legea nr. 272/2017 de către autoritatea de supraveghere, au fost aprobate: Planul de acţiuni privind identificarea beneficiarilor efectivi ai acţionarilor care deţin participaţii calificate în companiile de asigurări şi Planul de acţiuni pentru auditul tuturor companiilor de asigurări (ambele sunt publicate pe pagina web oficială www.cnpf.md, la compartimentul „Informaţii utile”). La situaţia din 01.09.2018 procesul de identificare a beneficiarilor efectivi la toate companiile licenţiate în asigurări a fost finalizat.

Reguli noi pentru auditul asigurătorilor şi reasigurătorilor

Companiile de asigurări/reasigurări autohtone vor fi obligate să efectueze auditul anual al activităţii. Prevederi în acest sens se conţin în Regulamentul privind auditul asigurătorilor/reasigurătorilor, aprobat la 13.05.2019 de către CNPF şi publicat în Monitorul Oficial din 31.05.2019.

Regulamentul delimitează activităţile de audit (efectuarea auditului situaţiilor financiare şi auditului în scop de supraveghere), stabileşte cadrul normativ aferent cerinţelor faţă de entitatea de audit, exigenţele faţă de entităţile de audit şi membrii echipei de audit, precum şi condiţiile de aprobare de către autoritatea de supraveghere a societăţii de audit.

Autoritatea de supraveghere, (CNPF), va selecta entităţile de audit eligibile şi va asigura publicarea listei companiilor de audit pe pagina web oficială. În acelaşi timp, entitatea de audit şi membrii echipei de audit care va efectua auditul asigurătorului/reasigurătorului va fi aprobată în prealabil de către autoritatea de supraveghere. Procedura de aprobare prealabilă este similară cu cea de aprobare prealabilă a persoanelor cu funcţii de răspundere ale asigurătorilor.

Aşadar, adunarea generală a acţio­narilor a fiecărui asigurător/reasigurător urmează să confirme anual, până la data de 31 iulie, entitatea de audit care va efectua auditul perioadei de gestiune. Cererea pentru obţinerea aprobării entităţii de audit şi a membrilor echipei de audit se prezintă autorităţii de supraveghere de către asigurător (reasigurător) în termen de cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de ţinerea adunării generale a acţionarilor, cu anexarea documentelor prevăzute de actul normativ aprobat.

Pentru a efectua auditul în domeniul asigurărilor, compania de audit trebuie să întrunească o serie de cerinţe, inclusiv: să nu fie persoană afiliată asigurătorului; să nu aibă aplicate măsuri disciplinare în procesul efectuării auditului în ultimii 3 ani, fapt confirmat prin informaţii furnizate de Consiliul de supraveghere publică a auditului; să desfăşoare activitate de cel puţin 3 ani în domeniul auditului situaţiilor financiare ale entităţilor de interes public sau angajaţii acesteia.

Potrivit Regulamentului, activitatea asigurătorilor/reasigurătorilor va fi supusă unui audit anual efectuat de către o entitate de audit ce corespunde cerinţelor Legii privind auditul situaţiilor financiare şi Legii cu privire la asigurări. Auditul anual include auditul situaţiilor financiare şi auditul în scop de supraveghere, după caz.

Compania de audit efectuează auditul unui asigurător/reasigurător cu respectarea standardelor de audit, prevederilor Legii cu privire la asigurări şi cadrului normativ aferent domeniului asigurărilor, prin obţinerea şi documentarea probelor de audit suficiente, relevante şi credibile pentru fundamentarea opiniilor de audit.

Ca urmare a auditului situaţiilor financiare, entitatea de audit este obligată să emită raportul auditorului şi scrisoarea adresată conducerii. Raportul respectiv urmează să conţină: opinia auditorului asupra situaţiilor financiare ale asigurătorului/reasigurătorului sau imposibilitatea de exprimare a acesteia, avizul auditorului privind coerenţa dintre raportul conducerii şi situaţiile financiare pentru aceeaşi perioadă de gestiune şi corespunderea acestuia cu prevederile legislaţiei şi declaraţia cu privire la faptul că, pe parcursul auditului, s-au identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul conducerii, indicând natura acestora.

În acelaşi timp, autoritatea de supraveghere poate solicita asigurătorilor/reasigurătorilor, după caz, efectuarea auditului în scop de supraveghere în cazul scăderii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin actele normative ale autorităţii de supraveghere pe parcursul a trei trimestre consecutive, încălcării reglementărilor privind cheltuielile de achiziţii, nerespectării constituirii şi menţinerii categoriilor de active, precum şi evaluării acestora la justa valoare etc.

Regulamentul stabileşte că auditul în scop de supraveghere poate fi desfăşurat simultan cu auditul situaţiilor financiare sau separat, precum şi de aceeaşi entitate de audit sau de o altă entitate aprobată de autoritatea de supraveghere.

“Asigurările reprezintă un sector semnificativ în cadrul pieţei financiare nebancare locale. Funcţia principală a asigurărilor constă în gestionarea riscurilor, iar administrarea corectă a riscurilor contribuie la dezvoltarea economică, menţinerea stabilităţii financiare şi creşterea bunăstării populaţiei”, a concluzionat şefa Direcţiei generale asigurări, Tatiana Ciobanu.

Lilia Alcază

Numarul ziarului: 
Nr.23 (797) din 12 iunie 2019