Registrele acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurare, în vizorul CNPF

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) a făcut public raportul privind realizarea Planului de acţiuni pentru executarea prevederilor art. 46 alin. (8) din Legea nr. 234/2016, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 222 din 12 martie 2018.

Cât de integrale sunt registrele deţinătorilor de valori mobiliare? Câţi acţionari are fiecare bancă? Câţi dintre ei sunt activi? Dar care este situaţia în acest sens în companiile de asigurare?

În perioada 2016–2018 de către stat a fost aprobat un set de acte normative în domeniul creării Depozitarului central unic al valorilor mobiliare, urmărind transferul datelor aferente registrelor deţinătorilor de valori mobiliare de la persoanele (societăţile de registru) autorizate de CNPF cu dreptul de a desfăşura pe piaţa de capital activitate de ţinere a registrelor de către Depozitarul central unic (DCU).

Conform Legii nr. 234/2016, care reglementează activitatea DCU, a Planului de acţiuni, aprobat de Guvern la 12 martie 2018 şi în corespundere cu Memorandumul suplimentar cu privire la politicile economice şi financiare, convenit cu FMI, CNPF împreună cu băncile şi companiile de asigurări au fost obligate să desfăşoare anumite activităţi, menite să verifice integritatea datelor din registrele societăţilor de registru şi custozilor, aferente acţionarilor entităţilor de interes public prenotate, şi anume:
A. Elaborarea şi aprobarea procedurii de verificare a datelor din registrele deţinătorilor de valori mobiliare aferente instituţiilor financiare şi societăţilor de asigurări;
B. Organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică;
C. Verificarea prin contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu cele deţinute de CNPF, a datelor deţinute de custozi şi bănci/companii de asigurări, inclusiv examinarea reclamaţiilor deţinătorilor de valori mobiliare şi contrapunerea, după caz, a datelor din registrele societăţilor de registru/custozilor şi/sau a datelor din resursele informaţionale de stat;
D. Notificarea, de către emitentul de valori mobiliare, în formă scrisă, a deţinătorilor de valori mobiliare ale emitentului cu privire la valorile mobiliare deţinute de aceştia.

Procesul de verificare a datelor din registrele societăţilor de registru aferente tuturor băncilor şi societăţilor de asigurări, inclusiv prin realizarea unei campanii de informare publică, urma să fie finalizat până la 31 martie 2018.

Procesul însă a fost pornit cu mult înainte. La mijlocul lunii mai 2017, CNPF a elaborat şi aprobat procedura de verificare a datelor din registrele deţinătorilor de valori mobiliare aferente instituţiilor financiare şi societăţilor de asigurări. La 30 iunie acelaşi an, urmare a consultărilor publice, Comisia a aprobat varianta ajustată a proiectului Procedurii de verificare cu remitere (spre consultare repetată) BNM şi Ministerului Finanţelor. Peste trei săptămâni a fost aprobată varianta finală a Procedurii de verificare.

A urmat o campanie de informare publică, pe parcursul a trei luni, în scopul confirmării integrităţii şi legalităţii înregistrărilor din registrele societăţilor de registru, care a cuprins şi paşii ce urmează a fi întreprinşi de către deţinătorii de valori mobiliare în cazul depistării unor neconcordanţe.

În urma campaniei de informare publică nu au fost reclamate neconcordanţe din partea acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări ce ar necesita intervenţia CNPF în clarificarea măsurilor ce urmează a fi întreprinse de către acţionari pentru a remedia situaţia.

Ponderea acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări care au reacţionat la campania de informare publică a fost una redusă, menţionează CNPF în raportul său. 91,2 la sută din apelurile primite au fost de la titularii bonurilor patrimoniale şi doar 4,56 la sută de la acţionarii băncilor şi companiilor de asigurare.

Concomitent desfăşurării campaniei de informare publică, au fost realizate celelalte angajamente asumate de CNPF, bănci şi companiile de asigurări:
– contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru cu datele deţinute de CNPF, a datelor deţinute de custozi şi emitenţii de valori mobiliare;
– contrapunerea datelor din registrele societăţilor de registru/custozilor cu datele din resursele informaţionale de stat (Registrul de stat al unităţilor de drept, Registrul de stat al populaţiei, baza de date a poliţiei de frontieră etc.);
– notificarea de către bănci şi companii de asigurări, în formă scrisă, a tuturor deţinătorilor de valori mobiliare cu privire la valorile mobiliare deţinute de aceştia, inclusiv prin solicitarea prezentării de acţionari a avizelor de confirmare/modificare a datelor din registrele societăţilor de registru/custozi;
– sistematizarea problemelor abordate de acţionari/identificate în procesul de verificare sau derulare a campaniei de informare publică;
– actualizarea datelor din registrele socie­tăţilor de registru aferente deţinătorilor de valori mobiliare ale băncilor şi companiilor de asigurări.

Ce au arătat verificările?

Potrivit informaţiei prezentate de bănci şi companiile de asigurări, din numărul total de 6 188 acţionari ai celor 11 bănci şi 16 companii de asigurări, la situaţia din 15 octombrie 2017, au fost identificaţi 4 397 acţio­nari inactivi, care nu participă la adunările generale ale acţionarilor şi deţin 3,17 la sută din numărul acţiunilor emise de bănci şi companiile de asigurări.

Respectiv, prin intermediul resurselor informaţionale de stat, dar şi altor resurse disponibile, au fost verificate datele aferente a 4 057 acţionari inactivi, ceea ce constituie 65,6 la sută din numărul total de 6 188 acţionari ai băncilor şi companiilor de asigurări. CNPF menţionează că ponderea acţionarilor inactivi verificaţi, la care au fost identificate informaţii în RSP/RSUD, altele decât cele specificate în registrele acţionarilor, constituie 48,7 la sută.

Totodată, conform datelor prezentate de bănci şi companiile de asigurări, în registrele de evidenţă a acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări, la situaţia din 15 octombrie 2017, figurează 179 de acţionari nerezidenţi cu o cotă de 25,35 la sută din totalul acţiunilor emise de bănci şi companiile de asigurări.

În procesul de verificare efectuat de CNPF s-a stabilit că în custodie au fost transmise 38,3 milioane de acţiuni, ceea ce reprezintă 21,3 la sută din numărul total al acţiunilor emise de bănci/companii de asigurări. Sub aspect de număr de acţionari, se relevă că în custodie figurează 389 de clienţi, ceea ce constituie 6,3 la sută din numărul total de acţionari ai băncilor şi companiilor de asigurări. Printre acţiunile transmise în custodie se regăsesc pachetele expuse la vânzare pe piaţa reglementată (Moldova-Agroindbank, ASITO, MOLDASIG, Alliance Insurance Group), ca rezultat al nerespectării cerinţelor faţă de calitatea acţionarilor băncilor sau companiilor de asigurări.

În urma verificării, au fost întocmite listele actualizate ale deţinătorilor de valori mobiliare, în vederea expedierii către bănci şi companiile de asigurări (lista include datele prezentate de societăţile de registru, custozi şi menţiunile CNPF aferente datelor actualizate), respectiv băncile şi companiile de asigurări au fost informate despre necesitatea asigurării notificării acţionarilor conform menţiunilor efectuate de CNPF.

Notificarea acţionarilor de către bănci şi companiile de asigurării cu privire la acţiunile deţinute, s-a realizat în două etape:
– Prima etapă a cuprins notificarea acţio­narilor activi, cu termen de prezentare a rezultatelor notificării până la 31 decembrie 2017;
– A doua etapă a cuprins notificarea acţionarilor inactivi, cu termen de prezentare a rezultatelor notificării până la data de 1 februarie 2018.

Potrivit CNPF, din numărul total al acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări, ponderea acţionarilor care nu au confirmat/modificat datele înscrise în registrele acţio­narilor/clienţilor societăţilor de registru/custozilor este destul de semnificativă (57,66%). Şi asta pentru că fiecare al treilea acţionar al băncilor sau companiilor de asigurare a primit notificarea, dar nu a răspuns la ea, alţii sunt decedaţi sau neidentificaţi, iar o parte este plecată peste hotare. Totuşi, e de menţionat faptul că în rezultatul activităţilor întreprinse de CNPF, cele 3,17 la sută din numărul acţiunilor emise de bănci şi companiile de asigurări, deţinute de acţionarii inactivi, s-au redus în jumătate, respectiv, la situaţia din 26.03.2018, acţionarii care nu au confirmat/modificat datele deţin o cotă de doar 1,55% din totalul de acţiuni emise de bănci şi companii de asigurări.

Principalele probleme identificate de CNPF în rezultatul campaniei de informare publică şi procesului de verificare, care necesită discuţii şi soluţii cu autorităţile de resort, se rezumă la existenţa acţionarilor persoane juridice din Transnistria, care nu-şi pot revendica drepturile de acţionar (actualizarea datelor), existenţa acţionarilor cu acte de identitate de tip sovietic scoase din uz de pe teritoriul RM, existenţa acţionarilor decedaţi, lichidaţi, fără date de identificare.

La ce concluzie a ajuns CNPF?

Angajamentele asumate de CNPF privind finalizarea până la 31 martie 2018 a procesului de verificare – au fost integral îndeplinite.

Rezultatele contrapunerii datelor din registrele acţionarilor societăţilor de registru, rezultatele campaniei de informare publică, precum şi rezultatele notificării acţionarilor, nu au reflectat neconcordanţe semnalate din partea acestora, care nu au putut fi soluţionate sau ar evidenţia careva fraude în registrele acţionarilor societăţilor de registru. Cele mai importante realizări s-au referit la actualizarea datelor acţionarilor din registrele acţionarilor/clienţilor societăţilor de registru/custozilor.

CNPF va supraveghea în continuare actua­lizarea datelor deţinute de către acţionarii rămaşi inactivi, prin recomandarea cooperării eficiente între emitent, acţionar, societate de registru şi custode, în vederea menţinerii datelor veridice despre acţionari.

CNPF va monitoriza în continuare conform atribuţiilor, activitatea participanţilor la piaţa de capital, întru neadmiterea apariţiei riscului de fraudă cu datele acţionarilor înscrise în registrele acţionarilor/clienţilor societăţilor de registru/custozilor.

Totodată, având în vedere că cheltuielile directe şi indirecte estimative necesare pentru executarea Procedurii de verificare au constituit aproximativ 220 lei per acţionar (finanţate din bugetul de stat şi bugetul emitentului), această sumă fiind în anumite cazuri mai mare decât valoarea pachetului deţinut de către acţionarul minoritar al băncii/companiei de asigurări, raţionalizarea costurilor adiţionale (ale statului şi emitenţilor) urmează a fi subiect al dezbaterilor exploratorii BNM – Ministerul Finanţelor – CNPF în vederea cuantificării slăbiciunilor cadrului juridic aferent subiectului vizat şi ajustării, după caz, a normelor corespunzătoare.

Menţionăm că în cadrul audierilor realizate de Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe la data de 28.05.2018, unde CNPF a prezentat informaţia privind realizarea pe deplin a sarcinilor prevăzute de art. 46 alin. (8) din Legea nr. 234/2016, s-a dispus crearea unui Grup de lucru interinstituţional (interdepartamental), care va avea ca sarcini următoarele acţiuni:
1. Stabilirea mecanismului optim de transmitere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare ale băncilor şi companiilor de asigurări către Depozitarul central;
2. Formularea soluţiilor corespunzătoare clarificării problemelor identificate de CNPF urmare a procesului de verificare efectuat în privinţa datelor din registrele acţionarilor băncilor şi companiilor de asigurări.
3. Examinarea oportunităţii desfăşurării procesului de verificare a acţionarilor emitenţilor altele decăt cele de interes public, inclusiv cu ajustarea cadrului juridic (Legea nr. 234/2016).

Crearea grupului de lucru, componenţa nominală şi coordonarea activităţii acestuia a fost pusă în sarcina CNPF. În componenţa grupului de lucru vor fi incluşi reprezentanţi ai autorităţilor de resort în competenţa cărora intră realizarea acţiunilor prenotate: CNPF, BNM, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Agenţia Servicii Publice, societăţile de registru, băncile. Grupul de lucru va fi creat până la de 25.06.2018 şi va raporta activităţila sale Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe.

Vlad Bercu

Numarul ziarului: 
Nr.23 (747) din 13 iunie 2018