Populaţia trage creditarea bancară în sus

Şapte din zece credite au fost acordate persoanelor fizice

Creditarea bancară este pe un trend pozitiv, iar principalul motor sunt persoanele fizice spre care s-au reorientat băncile. Astfel, la sfârşitul lunii martie, soldul total al creditelor înregistrează o creştere de aproximativ 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut sau cu 4,1 miliarde de lei. Mai bine de jumătate din această creştere (70%) revine creditelor acordate persoanelor fizice care au devenit mult mai active atât pe partea de imobil, cât şi cea de consum. În acelaşi timp, volumul de finanţare acordat în monedă naţională tinde să se consolideze, atingând o pondere de 63,1%, urmat de cel în EUR cu o pondere de aproximativ 25,3%.

“Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate, ceea ce menţine nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilaţii de la o bancă la alta în intervalul 21–72%. Totuşi, componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate şi profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acţionari”, potrivit clasamentului eficienţei bancare elaborat de Expert Grup.

Se atestă un exces de resurse pe termen scurt şi mai puţin pe termen lung. Această situaţie este determinată de structura de finanţare a băncilor care se bazează pe depozite pe termen scurt şi care cu greu pot susţine activitatea de creditare, în special credite investiţionale pe termen lung.

Jumătate din banii băncilor sunt îngheţaţi la BNM

Datele Băncii Naţionale a Moldovei arată că activele totale ale băncilor însumează 82,9 miliarde lei, micşorându-se pe parcursul primului trimestru al anului 2019 cu 0,2% (152,9 milioane lei). În structura activelor, cea mai semnificativă micşorare a înregistrat articolul din bilanţ “Titlurile de datorie la cost amortizat” cu 16,7% (1,8 mlrd. lei). Concomitent, cea mai mare creştere a înregistrat articolul “Alte depozite la vedere” – cu 23,0% (1,6 mlrd. lei).

La 31 martie, soldul portofoliului de credite brut a constituit 44,0 la sută din totalul activelor sau 36,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,9 la sută (1,0 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului trimestru al anului 2019 s-a majorat cu 32,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creşteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea/construcţia imobilului şi creditele de consum, ca urmare a micşorării pe parcursul perioadei analizate a ratei dobânzii. Totodată, Banca Naţională continuă să încurajeze băncile să îşi concentreze mai mult eforturile pe finanţarea economiei reale.

Investiţiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naţionale şi valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 13,0% (10,8 mlrd. lei) din totalul activelor, fiind cu 2,3 p.p. mai mică comparativ cu sfârşitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 42,9%, sunt menţinute de către bănci în conturile deschise la Banca Naţională, în alte bănci, în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referinţă, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 1,0 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 11,5% la 31.03.2019. Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menţionat variind de la 5,3% până la 28,7%. Băncile îşi menţin tendinţa de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

Businessul îşi scoate banii din bănci

Totodată, s-a înregistrat o tendinţă de micşorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudenţiale, acestea s-au micşorat cu 1,7% în perioada de referinţă, constituind 62,4 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,5% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32,3% şi depozitele băncilor – 0,2%). Cel mai mare impact asupra micşorării soldului depozitelor a avut-o descreşterea depozitelor persoanelor juridice cu 1,6 miliarde lei (7,2%), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 452,3 mil. lei (1,1%).

Din totalul depozitelor, 58,1% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a micşorat cu 1,1 miliarde lei (3,1%), constituind 36,2 miliarde lei la 31.03.2019. Depozitele în valută au constituit 41,9% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut neesenţial pe parcursul perioadei analizate cu 46,2 mil. lei (0,2%), alcătuind 26,2 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută în echivalent de 98,6 milioane lei, totodată, fluctuaţia cursului valutar a alcătuit (-3,5) mil. lei.

Profit mai mare cu aproape o treime în doar un trimestru

La sfârşitul lunii martie, profitul pe sistemul bancar a însumat 526,7 milioane lei, majorându-se cu 28,0% (115,1 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

“Veniturile totale au constituit 1,7 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,3% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,7% (644 milioane lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,6% din totalul cheltuielilor (337,8 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,4% din totalul cheltuielilor (842,3 milioane lei)”, se mai arată în raportul BNM.

Majorarea profitului este determinată de descreşterea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 12,7% sau cu 122,1 mil. lei.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 14,9% sau 59,0 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite. De asemenea, s-au micşorat veniturile din dobânzi cu 1,6% sau 17,8 mil. lei, ca rezultat al descreşterii ratei medii a dobânzii la credite.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului a constituit 2,4% şi, respectiv, 14,4%, fiind în creştere cu 0,6 p.p. şi, respectiv, cu 3,6 p.p. comparativ cu sfârşitul anului precedent.

Băncile continuă să menţină indicatorii lichidităţii la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la acelaşi nivel faţă de finele anului 2018. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat neesenţial, constituind 52,3% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menţionat că cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 44,5%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,9% şi mijloacele interbancare nete – 20,5%. Pe parcursul trimestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,9 p.p., a depozitelor la BNM cu 1,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,1 p.p. şi ponderea numerarului cu 1,0 p.p.

Conform rapoartelor prezentate de bănci la sfârşitul lunii martie, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,9%, fiind practic la nivelul sfârşitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă şi variază între 21,2% şi 72,62%.

Fondurile proprii totale au constituit 11,0 miliarde lei şi au înregistrat o creştere de 1,9% (208,1 mil. lei) pe parcursul perioadei menţionate. Creşterea fondurilor proprii a fost determinată de majorarea profitului anilor precedenţi cu 243,6 mil. lei, în principal, din contul ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare la patru bănci, de majorarea altor elemente ale rezultatului global cu 44,4 mil. lei la o bancă (reevaluarea cotelor de participare deţinute) şi de micşorarea ajustărilor fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudenţiale cu 127,7 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat alte rezerve cu 203,2 mil. lei ca rezultat al ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.19 (793) din 15 mai 2019