HOTĂRÎRE cu privire la eliberarea licenţei de operator de piaţă şi a autorizaţiei de piaţă reglementată Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”

Nr. 23/3 din 08.05.2015 (în vigoare 15.05.2015)
Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 115-123 art. 758 din 15.05.2015

În scopul menţinerii stabilităţii şi asigurării continuităţii şi ordinii pe piaţa de capital, protejării drepturilor şi intereselor investitorilor, în urma examinării cererii prezentate de Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” (bd Ştefan cel Mare şi Sfînt 73, mun. Chişinău, IDNO 1003600004978), în temeiul art. 1, art. 3, art. 8 lit. c), art. 9 alin. (1) lit. d) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS), art. 5, art. 61-64, art. 140 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi lit. e), alin. (3), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193-197, art. 665), Regulamentului privind licenţierea şi autorizarea pe piaţa de capital, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 56/11 din 14.11.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 1-10, art. 11), Comisia Naţională a Pieţei Financiare
HOTĂRĂŞTE:
1. Se eliberează Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” licenţă de operator de piaţă şi autorizaţie de piaţă reglementată pe termen nelimitat, începînd cu 11 mai 2015.
2. Nu se acceptă prevederile din Regulile pieţei reglementate expuse în:
1) punctul 39.4 literele a), b) şi g) din articolul 39 “Reguli de tranzacţionare în Secţia tranzacţiilor directe. Mecanismele pieţei bursiere directe”;
2) articolul 40 “Condiţii speciale pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare, schimb şi REPO, executate în Secţia Tranzacţiilor Directe”;
3) punctul 41.3 din articolul 41 “Alte tipuri de tranzacţii înregistrate pe piaţa reglementată”.
3. Se acceptă Regulile pieţei reglementate, aprobate prin Hotărîrea Consiliului Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” nr. 07/15 din 22.04.2015, cu excluderea prevederilor menţionate în punctul 2 (se anexează).
4. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” şi societăţile de investiţii vor asigura îndeplinirea cerinţelor privind accesul la distanţă la tranzacţionarea instrumentelor financiare pe piaţa reglementată la momentul atribuirii calităţii de membru.
5. Se prescrie Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”, în termen de pînă la 3 luni din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare:
1) contractul cu auditorul independent pentru anul 2015;
2) regulamentul cu privire la activitatea conducerii efective a Societăţii pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI”;
3) reglementările elaborate în conformitate cu cele mai bune condiţii referitoare la:
– tranzacţiile directe;
– tranzacţiiile cu pachete unice;
– anularea tranzacţiilor.
6. Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” va prezenta Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare opinia de audit a unei companii specializate în activitatea de audit şi/sau consulting în domeniul tehnologiilor informaţionale privind sistemul de tranzacţionare şi alte sisteme informaţionale utilizate de societate în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
7. În cazul neexecutării punctelor 4 – 6, faţă de Societatea pe acţiuni “BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” vor fi aplicate măsuri de rigoare, inclusiv conform art. 63 alin. (11) lit. f) şi art. 144 alin. (2) din Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital”.
8. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 31/10 din 18.12.2003 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi efectuarea tranzacţiilor cu pachetele unice de valori mobiliare” şi Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 62/14 din 26.12.2008 “Cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei”.
9. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare.
10. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
Iurie FILIP
Nr. 23/3. Chişinău, 8 mai 2015.

APROBAT la Consiliul Bursei de Valori a Moldovei din 22 aprilie 2015 (proces-verbal nr. 07/15)

REGULILE PIEŢEI REGLEMENTATE Bursei de Valori a Moldovei

Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ ŞI ABREVIERI

1.1. În înţelesul prezentelor Reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
Acces în SAIT – posibilitatea persoanei de a introduce cotaţii sau de a raporta tranzacţii în SAIT, prin intermediul unui terminal (PC). Accesul în SAIT poate fi direct şi la distanţă, în conformitate cu nomele stipulate de B.V.M.
Activitate de investiţii privind executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor (brokeraj) – activitate desfăşurată de societatea de investiţii, participant profesionist la piaţa de capital, în calitate de mandatar sau de comisionar la efectuarea tranzacţiilor de vînzare/cumpărare a valorilor mobiliare, care activează în baza contractului de mandat sau de comision, precum şi în baza procurii pentru efectuarea tranzacţiilor menţionate, în cazul în care contractul nu stipulează împuternicirile mandatarului sau ale comisionarului.
Activitate de investiţii prin tranzacţionarea în cont propriu a intrumentelor financiare (dealer) – activitate desfăşurată de societatea de investiţii, participant profesionist la piaţa de capital în vederea cumpărării valorilor mobiliare, în numele şi din cont propriu, pentru vînzarea lor ulterioară în scopul obţinerii de profit.
Activităţi frauduloase – se consideră că Membrii sînt angajaţi în activităţi frauduloase sau necinstite, dacă folosesc semnătura clientului pe vreun document fără autorizaţia clientului, dacă falsifică notificările impuse de către B.V.M. sau CNPF sau dacă falsifică vreun document utilizat în activitatea lor.
Administraţia (Conducerea) Bursei – este organul executiv al Bursei, aşa cum este definit de art. 37 din Statutul Bursei.
Agent de Bursă – Angajat al unui Membru, atestat de B.V.M., pentru a-şi desfăşura activitatea pe pieţele reglementate şi/sau sistemul multilateral de tranzacţionare (M. T. F.) administrate de B.V.M., în numele Membrului respectiv.
Agent de decontare – este participantul D.N.V.M. (depozitarul fondului de investiţii, banca-custode), care, în conformitate cu regulile D.N.V.M., efectuează decontarea tranzacţiei executate la Bursă de un alt participant al D.N.V.M. – Membru al Bursei în interesul clientului primului participant (fondului de investiţii sau altui investitor instituţional).
Arbitrajul – se referă la o instanţă care se organizează şi funcţionează conform Regulamentului de procedură, aprobat de către Consiliul Bursei, şi care este împuternicită să examineze diferendele dintre Membrii/Agenţii Bursei, dintre Agenţi şi Membri, dintre clienţi şi Membri şi/sau Agenţi în vederea verificării realităţii presupuselor încălcări ale Regulilor Bursei şi să determine partea responsabilă de prejudiciile cauzate.
Citaţionare – confruntarea de către SAIT a cererilor şi ofertelor, în urma căreia se identifică toate tranzacţiile posibile.
Clearing – conversie într-o singură creanţă netă sau obligaţie netă a creanţelor şi a obligaţiilor rezultate din ordinele de transfer, pe care un participant sau mai mulţi participanţi le emit în beneficiul unui participant sau al mai multor participanţi sau le primesc de la unul ori mai mulţi participanţi, avînd ca rezultat faptul că numai o singură creanţă netă poate fi exigibilă şi numai o singură obligaţie netă este datorată.
Client – orice persoană fizică sau juridică căreia o societate de investiţii îi prestează servicii de investiţii şi/sau servicii auxiliare.
CNPF – denumirea prescurtată a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, autoritate publică autonomă, cu personalitate juridică şi responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi supraveghează activitatea pe piaţa de capital.
Comisia Disciplinară – este un organ colegial intern al B.V.M. autorizat să examineze cazurile de încălcare a Regulilor şi normelor stabilite de operatorul de piaţă şi/sau CNPF şi care exercită împuterniciri, atribuite de către Consiliul Societăţii, prin aprobarea Regulamentului de procedură al Comisiei disciplinare în vederea aplicării sancţiunilor disciplinare.
Contracte la termen – se referă la contractele futures, de option sau alte derivate, care reprezintă un tip de contracte standardizate după cantitate şi preţ şi care presupun efectuarea /acceptarea livrării valorilor la o dată fixată în viitor.
Cotaţie fermă – se referă la tranzacţionarea frecventă a valorilor mobiliare pe piaţa interactivă a Bursei, în urma cărora s-a stabilizat ori s-au evidenţiat tendinţe de stabilizare a unui preţ de piaţă.
Cotare – stabilirea preţului de piaţă a valorilor mobiliare ale emitenţilor înregistraţi pe piaţa reglementată.
Cursul valorilor mobiliare – preţul de piaţă al valorilor mobiliare în raport cu valoarea lor nominală.
Decontarea – operaţiunea prin care sînt stinse irevocabil obligaţiile legate de transferuri de mijloace şi instrumente financiare între participanţii la sistemul de clearing şi decontare la o dată prestabilită.
Departament specializat al B.V.M. – se referă la o structură organizatorică separată a operatorului de piaţă, care exercită activităţi şi poartă responsabilităţi raportate la un anumit domeniu de activitate a acestuia, conform atribuţiilor stabilite în Procedura privind organizarea şi funcţionarea SA “Bursa de Valori a Moldovei”.
Depozitar central de valori mobiliare – persoană juridică, deţinătoare de licenţă eliberată de CNPF în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital sau autorizată în condiţiile legislaţiei în vigoare, care efectuează operaţiuni de depozitare, de clearing, şi de decontare a instrumentelor financiare, ţinere a registrului deţinătorulor de instrumente financiare şi alte activităţi conexe prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital şi actele CNPF
D.N.V.M. – se referă la Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei – participant al pieţei de capital, care în temeiul licenţei de depozitar central, eliberate de CNPF efectuează operaţiuni de depozitare, de clearing, şi de decontare a instrumentelor financiare, ţinere a registrului deţinătorulor de instrumente financiare şi alte activităţi conexe prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital şi actele CNPF
Informaţie privilegiată – este considerată acea informaţie de natură precisă care nu a fost dezvăluită public, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulţi emitenţi ori la una sau mai multe valori mobiliare şi care dacă ar fi dezvăluită public ar putea avea un impact semnificativ asupra preţurilor acelor valori mobiliare sau asupra preţului valorilor mobiliare derivate cu care se află în legătură.
Market maker (formator de piaţă) – persoană prezentă în mod continuu pe piaţa de capital, care cumpără şi vinde instrumente financiare în cont propriu, la preţuri stabilite de ea.
Membru al Pieţei reglementate (Bursei) sau Membru – este persoana juridică, autorizată de CNPF pentru a desfăşura activitate de societate de investiţii, care corespunde cerinţelor de calificare stabilite la art. 7 al prezentelor Reguli şi care deţine în posesie cu drept de proprietate cel puţin o acţiune a B.V.M.
Număr arbitrar – este numărul atribuit ordinului de bursă de către SAIT.
Ordin de bursă – reprezintă instrucţiunea privind oferta de cumpărare sau de vînzare a valorilor mobiliare tranzacţionate pe piaţa reglementată şi care se transmite spre executare fie în numele şi pe contul Membrului Bursei (operaţiuni dealer), fie în numele Membrului şi pe contul clientului.
Operator de piaţă – SA “Bursa de Valori a Moldovei”, denumirea prescurtată B.V.M. – persoană juridică care administrează şi/sau exploatează o piaţă reglementată în temeiul licenţei eliberate de CNPF, în conformitate cu prevederile Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012 şi reglementările acesteia.
Piaţă reglementată (Bursa) – sistem multilateral, administrat şi exploatat de Bursa de Valori a Moldovei (în continuare B.V.M.), care asigură sau facilitează confruntarea, în conformitate cu propriile norme nediscreţionare, a unor ordine multiple de vînzare-cumpărare a instrumentelor financiare primite de la persoane terţe, într-un mod care conduce la încheierea de contracte privind instrumentele financiare admise spre tranzacţionare, în conformitate cu prezentele Reguli, şi care este autorizat şi funcţionează cu regularitate în conformitate cu prevederile legislaţiei pivind piaţa de capital;
Preţ de piaţă – preţul la care se încheie tranzacţiile respectivelor valori mobiliare pe piaţa interactivă a Bursei în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare.
Preţ de referinţă – media, ponderată cu volumul, preţurilor tranzacţiilor efectuate în cursul unei şedinţe de tranzacţionare. Preţul mediu ponderat poate fi calculat de asemenea pentru orice perioadă de referinţă.
Preţ limită – preţul minimal, mai jos de care vînzătorul nu doreşte să vîndă, şi preţul maximal, mai mare de care cumpărătorul nu doreşte să cumpere.
Procedură de cumpărare specială (buy-in special) – este operaţiunea care constă în introducerea de către B.V.M., în ziua următoare zilei de decontare, a ordinelor de cumpărare în cont propriu a valorilor mobiliare, implicate într-o vînzare neasigurată cu valori mobiliare suficiente.
Procedură de vînzare specială (sale-in special) – este operaţiunea care constă în introducerea de către B.V.M., în ziua următoare zilei de decontare, a ordinelor de vînzare în cont propriu a valorilor mobiliare, implicate într-o cumpărare neachitată cu mijloace băneşti.
Recipisă depozitară moldovenească (RDM) – valoare mobiliară emisă în baza unei acţiuni sau obligaţiuni emise de un emitent străin, care conferă dreptul de a primi dividende şi orice alte plăţi achitate de emitentul străin în privinţa acestor acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte drepturi conexe.
Registrul Membrilor pieţei reglementate (Bursei) – constituie documentul de evidenţă a Membrilor Bursei, avînd efect constitutiv de drepturi prin înscrierea Membrului în acest Registru şi de încetare a drepturilor din data radierii lui din Registru, ţinut de Departamentul specializat al Bursei de Valori a Moldovei.
Regulile D.N.V.M. / Depozitarului central – Regulile ce reglementează activitatea D.N.V.M. /Depozitarului central, elaborate şi aprobate în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital şi/sau actele CNPF şi/sau altor organe de resort.
SAIT – se referă la Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare, software-ul de tranzacţionare utilizat de B.V.M., ce poate fi accesat de la terminalele (PC) din incinta Bursei sau la distanţă, în afara B.V.M.
Simbolizarea T – reprezintă data executării tranzacţiei de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare pe piaţa reglementată.
Simbolizarea T+… – reprezintă data corespunzătoare numărului de zile lucrătoare de la data executării tranzacţiei pe piaţa reglementată.
Sistemul de clearing-decontare – reprezintă programul (software) administrat de Depozitarul central destinat pentru identificarea drepturilor şi obligaţiilor rezultate din tranzacţiile încheiate pe o piaţă reglementată şi acoperirea poziţiilor financiare rezultate din aceste tranzacţii.
Societate de investiţii – persoană juridică a cărei activitate constă în furnizarea de servicii de investiţii şi/sau în desfăşurarea de activităţi de investiţii cu titlu profesional.
Tranzacţie de tip “cross” – tip de tranzacţie bursieră la care participă ca intermediar atît pentru cumpărător, cît şi pentru vînzător acelaşi Membru al pieţei reglementate (Bursei).
Tranzacţie de tip “REPO” – tip de tranzacţie bursieră de cumpărare-vînzare a valorilor mobiliare cu condiţii speciale, stipulate în contractul respectiv. Aceste condiţii ţin de efectuarea a două tranzacţii consecvente: vînzarea valorilor mobiliare pe un termen limitat, la un preţ iniţial fixat şi răscumpărarea obligatorie a valorilor mobiliare de către vînzătorul iniţial la expirarea acestui termen, la un alt preţ.

Capitolul II
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Baza legislativă şi obiectivele activităţii
1.1. Regulile “Bursei de Valori a Moldovei” SA sînt elaborate şi adoptate în conformitate Legea “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012, Statutul operatorului de piaţă, precum şi în conformitate cu alte acte normative ce reglementează activitatea pe piaţa de capital.
1.2. Regulile determină şi promovează principii de desfăşurare a activităţii Bursei în scopul realizării unei pieţe organizate pentru negocierea valorilor mobiliare şi asigurării publicului, prin activitatea intermediarilor autorizaţi, a unor sisteme, mecanisme şi proceduri adecvate pentru efectuarea continuă, ordonată şi echitabilă a tranzacţiilor cu valori mobiliare.
1.3. Regulile “Bursei de Valori a Moldovei” SA vor asigura:
a) crearea infrastructurii asigurînd efectuarea tranzacţiilor cu valorile mobiliare de către participanţii la negocieri în condiţii egale pe piaţa reglementată;
b) accesul imparţial al membrilor la sistemul de tranzacţionare;
c) garantarea posibilităţii de a obţine prin procedurile operatorului de piaţă (B.V.M.) a celui mai bun preţ la momentul respectiv;
d) acordarea unei informaţii suficiente privind ordinele date şi tranzacţiile încheiate;
e) respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare referitor la prevenirea şi depistarea abuzurilor pe piaţa de capital, prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.
1.4. B.V.M. îşi desfăşoară activitatea în temeiul licenţei de operator de piaţă şi autorizaţiei de piaţă reglementată, eliberate de CNPF Fiecare piaţă reglementată creată, administrată şi exploatată de B.V.M. trebuie să fie autorizată de către CNPF

Articolul 2. Adoptarea de reguli şi norme. Competenţe
2.1. Prezentele Reguli se adoptă de către Consiliul B.V.M. şi intră în vigoare după aprobarea acestora de către CNPF şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2.2. Modificarea şi completarea prezentelor Reguli se efectuează în modul expus la p. 2.1.
2.3. Conducerea B.V.M. este competentă să explice prezentele Reguli şi este abilitată să elaboreze, iar după adoptarea de către Consiliul B.V.M., şi să publice proceduri, instrucţiuni şi norme proprii privind aplicarea lor. Aceste proceduri, instrucţiuni şi interpretări vor avea acelaşi efect şi autoritate ca şi Regulile.
2.4. Operatorul de piaţă (B.V.M.) este competentă să adopte norme şi regulamente aplicabile Membrilor pieţei reglementate şi Agenţilor de Bursă, stabilind clasificări şi standarde în ceea ce priveşte pregătirea profesională, experienţa, competenţa şi alte asemenea calificări pe care le găseşte necesare, în funcţie de necesităţi şi cu aprobarea CNPF De asemenea, B.V.M. are autoritatea de a adopta norme stabilind faţă de Membri standarde de responsabilitate financiară şi de dotare în vederea operării.

Articolul 3. Domeniul de aplicare
3.1. Prezentele Reguli se aplică:
a) tuturor persoanelor juridice, admise ca Membri ai pieţei reglementate (Bursei), cît şi persoanelor fizice înregistrate ca Agenţi de Bursă;
b) tuturor angajaţilor B.V.M. care realizează obiectivul de activitate a ei;
c) tuturor participanţilor pieţei de capital, implicaţi la procesarea şi finalizarea tranzacţiilor bursiere (depozitare centrale, societăţi de registru), în partea ce reglementează interacţiunea respectivă;
d) tuturor emitenţilor, în partea ce reglementează circulaţia pe piaţa reglementată (Bursă) a valorilor mobiliare emise de către ei.
3.2. Regulile nu se aplică persoanelor fizice sau juridice, care au doar un interes de a investi în societatea Membrului pieţei reglementate şi nu sînt implicate în operaţiunile zilnice, în administrarea sau managementul operaţiunilor cu valori mobiliare ale Membrului pieţei reglementate.
3.3. În cazul în care calitatea unuia dintre Membri a încetat sau autorizaţia unui Agent de Bursă a fost anulată sau a expirat, acesta nu va mai beneficia de drepturile şi privilegiile acordate de prezentele Reguli, începînd cu data efectivă a retragerii calităţii, respectiv a anulării autorizaţiei.
3.4. Un Membru cu calitatea de Membru suspendată sau un Agent de Bursă cu autorizaţia suspendată nu are dreptul de a beneficia de drepturile şi privilegiile acordate de prezentele Reguli pe toată durata suspendării activităţii. Cu toate acestea, pe întreaga perioadă a suspendării activităţii, membrul sau Agentul de Bursă respectiv se află încă sub jurisdicţia B.V.M. şi trebuie să respecte Regulile.

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA OPERATORULUI DE PIAŢĂ

Articolul 4. Organele de conducere ale operatorului de piaţă
4.1. Organul suprem de conducere al operatorului de piaţă este adunarea generală a acţionarilor, care îşi realizează competenţele în conformitate cu Statutul Societăţii, legislaţia şi actele normative în vigoare.
4.2. Conducerea unitară, ordonată şi eficientă a operatorului de piaţă, în perioada dintre adunările generale ale acţionarilor, este asigurată de Consiliul Societăţii, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului Societăţii, propriul Regulament, precum şi prezentele Reguli.
4.3. Realizarea eficientă a obiectivelor de activitate a operatorului de piaţă, este asigurată de conducerea SA “Bursa de Valori a Moldovei”.
4.4. Preşedintele Bursei posedă şi exercită competenţele de administrare a operatorului de piaţă, inclusiv pe cele de angajare a personalului, de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţă, luînd decizii şi stabilind măsurile adecvate pentru respectarea şi aplicarea normelor CNPF, a prezentelor Reguli, precum şi a reglementărilor interne ale operatorului de piaţă (regulamente, instrucţiuni, politici etc.)
4.5. Controlul activităţii economico-financiare a operatorului de piaţă este desfăşurat de către Comisia de cenzori a Societăţii, care se subordonează numai adunării generale a acţionarilor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Statutului Societăţii, propriul Regulament şi prezentele Reguli.

Articolul 5. Structura organizatorică a operatorului de piaţă
5.1. În vederea realizării obiectivului de activitate, prevăzut în art. 1.2, operatorul de piaţă organizează direcţia sa executivă în departamente şi servicii specializate în conformitate cu Procedura privind organizarea şi funcţionarea SA “Bursa de Valori a Moldovei” aprobată de Consiliul Societăţii.
5.2. Obiectivele de activitate ale operatorului de piaţă se vor realiza nemijlocit de către Departamentele B.V.M., structuri organizatorice separate, care exercită competenţe bine determinate şi raportate la un anumit domeniu al activităţii B.V.M.
5.3. Pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţii curente a B.V.M., Preşedintele este abilitat să încheie contracte de colaborare cu persoane terţe, în limitele fondului de salarii aprobat prin bugetul B.V.M.

Capitolul IV
MEMBRII PIEŢEI REGLEMENTATE (BURSEI)

Articolul 6. Consideraţii generale
6.1. Membri ai pieţei reglementate (Bursei) pot fi persoanele juridice care satisfac, fără a omite, următoarele cerinţe:
a) deţin licenţa CNPF de societate de investiţii, categoria A, B, C cu condiţia că acestea au, cel puţin, dreptul de a desfăşura activitatea cu privire la executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;
b) au susţinut la B.V.M. procedura de determinare a corespunderii lor cerinţelor de calificare, stabilite la art. 7 al prezentelor Reguli;
c) au obţinut acordul Preşedintelui B.V.M., aferent procedurii indicate la pct. b), de a deţine cel puţin o acţiune a acesteia;
d) posedă cu drept de proprietate cel puţin o acţiune a Societăţii.
6.2. Persoanele, care corespund cerinţelor de calificare şi care sînt de acord să respecte Statutul Societăţii şi prezentele Reguli nu pot fi refuzate de a li se acorda calitatea de Membru.
6.3. Membrii pieţei reglementate (Bursei) se bucură de drepturi egale şi au aceleaşi obligaţiuni, indiferent de momentul obţinerii calităţii de Membru şi de numărul de acţiuni deţinute.
6.4. Decizia referitor la admiterea în şi excluderea din Membri se ia de către Consiliul Societăţii. Deciziile respective se iau printr-o majoritate simplă de voturi.
6.5. Consiliul Societăţii are dreptul să transmită integral sau parţial împuternicirile menţionate la pct. 6.4. Preşedintelui B.V.M.
6.6. Decizia de suspendare a statutului de Membru se ia de către Preşedintele B.V.M.

Articolul 7. Cerinţe de calificare faţă de Membri
7.1. La data depunerii cererii de admitere în componenţa Membrilor pieţei reglementate (Bursei), solicitantul trebuie să corespundă, fără a se limita, următoarelor cerinţe de calificare:
a) să posede licenţă corespunzătoare valabilă, eliberată de CNPF;
b) să se conformeze cerinţelor privind capitalul propriu minim şi de compensare a investitorilor, corespunzător normelor impuse de către CNPF;
c) să dispună active financiare disponibile pentru a achita taxele şi cotizaţiile curente stabilite de operatorul de piaţă;
d) să dispună de un birou, dotat cu mijloace de operare tehnică şi comunicaţie, în vederea recepţionării documentelor necesare desfăşurării activităţii în relaţiile cu operatorul de piaţă şi care va pune la dispoziţia acestuia informaţiile solicitate de către acesta şi să aibă îndeplinite cerinţele pentru accesarea la distanţă a sistemului de tranzacţionare;
e) membrii conducerii şi colaboratorii autorizaţi vor avea studii superioare şi/sau practică profesională în domeniile: economic, financiar-bancar, pieţei de capital sau în cel al administrării activelor (administrare fiduciară) şi vor avea o bună reputaţie pentru a asigura o administrare şi activitate stabilă şi prudentă a societăţii de investiţii;
f) persoanele care administrează societatea de investiţii vor corespunde art. 39 alin. (1) al Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012;
g) cel puţin doi angajaţi ai solicitantului vor fi certificaţi de către CNPF;
h) să dispună de un cont deschis la o bancă comercială licenţiată de B.N.M.;
i) să nu dispună în componenţa colaboratorilor săi persoane care au fost condamnate printr-o sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiuni în legătură cu activitatea desfăşurată sau pentru fapte de corupţie, de spălare de bani, pentru infracţiuni contra patrimoniului, pentru abuz, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sînt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase şi prudente a societăţii de investiţii;
j) să corespundă altor cerinţe, considerate necesare, stabilite de către operatorul de piaţă şi/sau CNPF.
7.2. Solicitantul de a obţine calitatea de Membru se va angaja să respecte Statutul, Regulile pieţei reglementate (Bursei), procedurile şi orice alte reglementări emise de către operatorul de piaţă şi CNPF, precum şi să desfăşoare o activitate în cadrul ei în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 8. Obţinerea calităţii de membru
8.1. Solicitanţii de a obţine calitatea de Membru vor prezenta spre examinare Conducerii operatorului de piaţă următoarele documente şi informaţii referitoare la constituirea, organizarea şi începerea activităţii în cadrul operatorului de piaţă:
a) cererea-tip (anexa nr. 2 la prezentele Reguli) pentru a fi admis în Membru, adresată Preşedintelui Consiliului operatorului de piaţă;
b) cererea pentru primirea acordului Societăţii de a procura cel puţin o acţiune a ei, adresată Preşedintelui B.V.M.;
c) Contractul de constituire, Statutul, Certificatul de înregistrare a persoanei juridice şi toate modificările ulterioare la Statut (copii autentificate notarial);
d) copia licenţei pentru activitate de societate de investiţii, acordată de CNPF şi autentificată notarial;
e) bilanţul contabil şi situaţiile financiare aferente pentru anul anterior de activitate, certificate de un auditor independent, precum şi ultimele situaţii financiare trimestriale pentru anul curent, aprobate de Comisia de cenzori;
f) angajamentul de a respecta prevederile Statutului şi a prezentelor Reguli, precum şi a celor ce vor fi adoptate ulterior;
g) angajamentul de a plăti la timp cotizaţiile, taxele şi alte contribuţii fixate de operatorul de piaţă;
h) dovadă a faptului că solicitantul are deschis un cont de decontare în o bancă comercială licenţiată de B.N.M., precum şi declaraţia privind prezentarea imediată şi necondiţionată la solicitarea operatorului de piaţă a confirmării asigurării mijloacelor băneşti pentru ordinele la cumpărare introduse în SAIT;
i) copia certificatelor de calificare a tuturor persoanelor (cel puţin două) autorizate de CNPF;
j) specimenele de semnături pentru toate persoanele împuternicite şi de legătură cu operatorul de piaţă;
k) informaţii privind existenţa biroului de legătură şi capacitatea de operare a solicitantului, inclusiv confirmarea îndeplinirii cerinţelor pentru accesarea la distanţă a sistemului de tranzacţionare;
l) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative.
8.2. Pentru fiecare din persoanele fizice autorizate de CNPF şi/sau operatorul de piaţă, care vor fi încadrate în activitatea operaţională a operatorului de piaţă, solicitanţii vor trebui de asemenea să prezinte următoarele date şi informaţii în vederea înregistrării acestora ca Agenţi de Bursă:
a) cererea de înregistrare ca Agent de Bursă, semnată de persoana în cauză;
b) procura, eliberată specialistului de către candidatul în Membru al pieţei reglementate, pentru a efectua operaţiuni cu valori mobiliare în cadrul operatorului de piaţă;
c) copia documentului privind studiile specialistului;
d) copia sau extrasul carnetului de muncă, autentificat de către Membrul pieţei reglementate;
e) dovadă că a urmat cursuri şi/sau a promovat testele şi examenul profesional pentru a fi autorizat de operatorul de piaţă;
f) un angajament de a se conforma tuturor prevederilor Statutului, Regulilor şi procedurilor operatorului de piaţă şi CNPF;
g) un angajament de a plăti taxa fixată pentru înregistrarea lui ca Agent de Bursă;
h) două fotografii de mărimea 3×4 cm, color.
8.3. Agentul de Bursă poate reprezenta la operatorul de piaţă numai un singur Membru şi este în drept să desfăşoare activităţi remunerate, altele decît cele pe care le desfăşoară în cadrul societăţii Membre, doar în urma acordului dat de către conducerea Membrului, cu informarea ulterioară a operatorului de piaţă.
8.4. Conducerea operatorului de piaţă, în baza informaţiei şi documentelor specificate la art. 8.1. şi 8.2. va examina şi perfecta concluzia cu privire la corespunderea sau necorespunderea solicitantului cerinţelor de calificare, pe care o va prezenta spre aprobare la cea mai apropiată şedinţă a Consiliului operatorului de piaţă.
8.5. Decizia de respingere a cererii solicitantului trebuie să fie motivată.
8.6. În baza deciziei primite de Consiliul operatorului de piaţă cu privire la satisfacerea sau respingerea cererii solicitantului, Preşedintele operatorul de piaţă eliberează acordul sau dezacordul pentru procurarea de către solicitant a acţiunii (-lor) B.V.M. În cazul în care această cerere nu poate fi satisfăcută, din lipsa acţiunilor libere, Consiliul este în drept să decidă privind admiterea provizorie a Membrului în componenţa Membrilor pieţei reglementate, cu condiţia ulterioarei procurări a acţiunii B.V.M.
8.7. Decizia de admitere intră în vigoare şi respectiv calitatea de Membru al pieţei reglementate (Bursei) este obţinută la data efectuării în Registrul acţionarilor B.V.M. a înscrierii referitor la trecerea pe contul personal al solicitantului a acţiunii (-lor) B.V.M. sau la o altă dată stabilită în decizia Consiliului.
8.8. În baza efectelor produse la p. 8.7. Departamentul specializat al operatorului de piaţă va opera includerea Membrului în Registrul Membrilor pieţei reglementate (Bursei) şi va elibera acestuia Certificatul de Membru, întocmit după modelul stabilit.
8.9. Pînă la înscrierea Membrului în Registru, acesta este obligat să achite toate cotizaţiile şi taxele fixate pentru admiterea în rîndurile Membrilor şi înregistrării Agenţilor la Bursă. În caz contrar, faţă de Membru se va aplica o penalitate în mărime de 0,1% de la suma îndatorată, pentru fiecare zi restantă.

Articolul 9. Suspendarea calităţii de Membru al pieţei reglementate (Bursei) sau de Agent de Bursă
9.1. Operatorul de piaţă are dreptul să suspendeze temporar statutul de Membru al pieţei reglementate/Agent de Bursă în cazul în care:
1. A fost suspendată licenţa/certificatul de calificare a Membrului/Agentului de Bursă, eliberată de către CNPF;
2. D.N.V.M. / Depozitarul central a luat decizia referitor la suspendarea calităţii de participant a Membrului la D.N.V.M. /depozitarul central;
3. Operatorul de piaţă a primit solicitare în acest sens din partea CNPF în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Membrul pieţei reglementate/Agentul de Bursă au încălcat dispoziţiile Statutului operatorului de piaţă, ale prezentelor Reguli, ale altor reglementări bursiere, astfel precum:
a) neconformarea vreuneia din cerinţele de calificare şi de menţinere a calităţii de Membru;
b) neplata cotizaţiei aferente calităţii de Membru, taxelor şi altor contribuţii fixate de către organele abilitate ale operatorului de piaţă;
c) lipsa biroului de legătură sau nerecepţionarea persoanei de legătură pe parcursul a mai mult de 3 zile consecutiv;
d) număr insuficient de personal calificat;
e) prezentarea documentelor şi informaţiilor necesare obţinerii calităţii de Membru şi reactualizării Registrului Membrilor în alte condiţii decît cele prevăzute la art. 8.1.;
f) ignorarea prezentării demersurilor de informare a operatorului de piaţă, inclusiv a celor necesare pentru reactualizarea Registrului Membrilor şi/sau a informaţiilor solicitate de operatorul de piaţă;
g) folosirea materialelor publicitare interzise de către operatorul de piaţă sau nerespectarea normelor publicitare;
h) executarea ordinelor clienţilor în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
i) executarea prioritară a ordinelor proprii ale Membrilor faţă de ordinele clienţilor;
j) accesarea sistemului de tranzacţionare al pieţei reglementate (Bursei) de către angajaţii Membrilor, precum şi întocmirea, transmiterea şi introducerea ordinelor de bursă în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
k) efectuarea de operaţiuni, care afectează în mod artificial preţul de piaţă;
l) efectuarea oricărei fapte care are un impact negativ asupra evoluţiei preţului de piaţă al valorilor mobiliare admise pe piaţa reglementată care prejudiciază în orice mod poziţia operatorului de piaţă;
m) transmiterea ordinelor de plată către B.V.M. sau efectuarea decontărilor în alte condiţii decît cele prevăzute de prezentele Reguli;
n) nealimentarea conturilor de decontare cu un disponibil suficient pentru stingerea obligaţiunilor rezultate în urma tranzacţiilor bursiere;
o) Membrul a divulgat informaţia confidenţială/privilegiată pe care o deţine cu asemenea titlu în procesul desfăşurării activităţii de intermediere în numele clienţilor săi;
p) alte încălcări ale Statutului, prezentelor Reguli şi ale altor norme stabilite de Operatorul de piaţă şi CNPF.
9.2. Durata suspendării calităţii de Membru al pieţei reglementate/Agent de Bursă va fi indicată în decizia Preşedintelui operatorului de piaţă (B.V.M.) şi la stabilirea ei se va ţine seama de circumstanţele reale ale săvîrşirii faptei, conduita făptuitorului şi gradul aferent de responsabilitate, atribuit în conformitate cu clasificările enumerate în procedura specifică de aplicare a penalităţilor.
9.3. Pentru o încălcare cu un grad mai redus de responsabilitate, durata suspendării nu va depăşi termenul de o lună. Pentru o încălcare cu un grad mai ridicat de responsabilitate, durata maximă de suspendare va fi de 3 luni.
9.4. În situaţia în care persoana suspendată pentru o încălcare cu un grad mai redus de responsabilitate nu-şi onorează obligaţiunile în termenele stabilite, Preşedintele operatorului de piaţă (B.V.M.) este în drept să mărească durata suspendării pînă la 3 luni.
9.5. Dacă, pe tot termenul suspendării, Membrul nu reuşeşte să corecteze situaţia, Conducerea operatorului de piaţă va prezenta dosarul Membrului spre examinare la Consiliul operatorului de piaţă.
9.6. Oricare din deciziile de suspendare a calităţii de Membru/Agentul de Bursă poate fi aplicată cumulativ cu sancţiunile pecuniare faţă de Membru, în măsura în care se întrunesc condiţiile specifice aplicării lor şi conform procedurii respective de aplicare a penalităţilor.
9.7. Membrul sau Agentul de Bursă, în cazul cînd sînt la prima sancţiune administrativă de suspendare şi au înlăturat iregularităţile pentru care au fost sancţionate, pot solicita Preşedintelui operatorului de piaţă reanalizarea conduitei lor şi înlăturarea suspendării aplicate.
9.8. Contestarea deciziei de suspendare se face la Consiliul operatorului de piaţă sau CNPF în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.

Articolul 10. Cazuri de retragere a calităţii de Membru al pieţei reglementate (Bursei)
10.1. Calitatea de Membru al pieţei reglementate (Bursei) încetează, producînd efecte la data primirii deciziilor de către organele abilitate referitoare la:
a) satisfacerea cererii privind retragerea benevolă a membrului;
b) retragerea licenţei de societate de investiţii de către CNPF;
c) retragerea calităţii de Membru, în cazul necorespunderii cerinţelor de calificare sau admiterii de încălcări grave ale prezentelor Reguli;
d) solicitarea CNPF în conformitate cu legislaţia în vigoare;
e) lichidarea B.V.M.
10.2. Încetarea calităţii de Membru este condiţionată de lichidarea tuturor îndatoririlor faţă de operatorul de piaţă.
10.3. Operarea retragerii calităţii de Membru se va efectua de către Departamentul specializat al operatorului de piaţă prin radierea acestuia din Registrul Membrilor pieţei reglementate (Bursei) şi înştiinţarea atît al Membrului exclus, cît şi a celorlalţi Membri ai pieţei reglementate (Bursei), CNPF despre efectul produs.

Articolul 11. Retragerea benevolă a Membrilor pieţei reglementate (Bursei)
11.1. În vederea ieşirii benevole din Membri, acesta va înainta o cerere de retragere, în care se vor menţiona motivele retragerii şi care va fi însoţită de ultimele situaţii financiare.
11.2. Din documentele prezentate la p. 11.1. va rezulta că Membrul are active lichide suficiente pentru acoperirea datoriilor sale, rezultate în urma desfăşurării activităţii pe piaţa reglementată (Bursă).
11.3. Membrul ce doreşte retragerea va depune şi un raport al unui audit independent sau al comisiei de cenzori, din care să reiasă că conturile de numerar şi de valori mobiliare ale clienţilor acestuia sînt ţinute în bune condiţii.
11.4. Imediat după primirea cererii de retragere, operatorul de piaţă va informa despre respectiva cerere pe toţi Membrii pieţei reglementate, precum şi CNPF
11.5. Membrii pieţei reglementate (Bursei) şi CNPF îşi pot exprima punctul de vedere cu privire la respectiva cerere în termen de 15 zile de la data informării de către operatorul de piaţă.
11.6. Cererea de retragere va fi supusă spre aprobare Consiliului operatorului de piaţă (sau Preşedintelui B.V.M. în cazul delegării împuternicirii respective).
11.7. Membrii pieţei reglementate (Bursei), care doresc retragerea, vor plăti cotizaţia aferentă anului de activitate, precum şi toate celelalte obligaţiuni băneşti pe care le au faţă de operatorul de piaţă şi Membrii pieţei reglementate (Bursei).
11.8. Retragerea benevolă a calităţii de Membru al pieţei reglementate este finalizată dacă sînt îndeplinite prevederile p. 11.2. şi p. 11.7.

Articolul 12. Retragerea calităţii de Membru al pieţei reglementate (Bursei)
12.1. Consiliul operatorului de piaţă este în drept să primească decizii referitoare la retragerea calităţii de Membru al pieţei reglementate (Bursei) în cazul în care:
a) Membrului i s-a retras licenţa de către CNPF;
b) la adresa operatorului de piaţă a parvenit solicitarea CNPF prin care se cere retragerea calităţii de Membru;
c) s-a produs situaţia prevăzută la art. 9.5.;
d) Membrul a săvîrşit o faptă ilicită, prevăzută la art. 9.1. (4), cu un grad superior de responsabilitate;
e) Membrul a săvîrşit concomitent cîteva sau a admis repetat aceeaşi sau o altă faptă ilicită prevăzută la art. 9.1. (4);
f) Membrul a falimentat, se reorganizează sau se dizolvă.
12.2. Societăţile de investiţii cărora li s-a retras calitatea de Membru al pieţei reglementate sînt obligate să-şi onoreze toate restanţele băneşti pe care le au faţă de operatorul de piaţă, inclusiv cotizaţia aferentă anului de activitate.
12.3. Societatea se investiţii exclusă este în drept să contesteze decizia de retragere a calităţii de Membru la CNPF în termen de cel mult 15 zile de la data adoptării ei. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
12.4. Retragerea de către CNPF a licenţei de societate de investiţii a Membrului sau retragerea calităţii de Membru urmare a solicitării CNPF determină încetarea incontestabilă a calităţii lui de Membru.
12.5. Persoanele excluse din Membrii pieţei reglementate (Bursei) sînt în drept să înainteze o cerere de admitere doar la expirarea a doi ani de la retragerea calităţii de Membru.

Articolul 13. Consideraţii generale referitor la conduita / normele profesionale ale Membrilor pieţei reglementate (Bursei) în afaceri
13.1. În afacerile cu instrumentele financiare comportamentul fiecărui Membru al pieţei reglementate (Bursei) sau Agent de Bursă se va conforma unor înalte standarde de conduită comercială onestă şi unor principii de tranzacţionare echitabile şi juste.
13.2. În desfăşurarea activităţii lor Membrii vor respecta strict principiile referitoare la: corectitudine, respectarea reglementărilor specifice pieţei, capacitate profesională şi responsabilitate financiară, informaţia confidenţială/ privilegiată, cunoaşterea clientului şi informarea corespunzătoare a acestuia.
13.3. Membrii vor desfăşura activitatea pe piaţa reglementată, ţinînd cont de importanţa realizării celor două obiective majore ale activităţii de intermediere a instrumentelor financiare pe piaţa reglementată: protecţia investitorilor şi transparenţa operaţiunilor pe piaţa de capital.
13.4. Membrii pieţei reglementate (Bursei) vor acţiona pentru funcţionarea corectă a mecanismului de formare a preţurilor pe piaţă.
13.5. Membrii nu se vor angaja în tranzacţii cu instrumente financiare prin mijloace necinstite, prin manipulare sau prin practici frauduloase.
13.6. Membrii pieţei reglementate (Bursei) nu vor răspîndi informaţii false sau fără temei despre societăţile admise pe piaţa reglementată.
13.7. Membrii pieţei reglementate (Bursei) nu desfăşoară activităţi care să influenţeze negativ opinia publică despre operatorul de piaţă/piaţa reglementată şi situaţia reală a pieţei.

Articolul 14. Conduita Membrilor pieţei reglementate (Bursei) în relaţiile cu clienţii
14.1. Relaţiile dintre Membrii pieţei reglementate (Bursei) şi clienţi, în legătură cu activităţile bursiere, vor avea la bază documentele specificate şi aprobate de operatorul de piaţă, conform procedurilor respective.
14.2. Contractele, ce vor fi încheiate de către Membri cu clienţii lor în legătură cu activitatea de intermediere bursieră, vor fi standardizate de către operatorul de piaţă şi/sau CNPF şi vor fi aplicate de către toţi Membrii ei.
14.3. Membrii pieţei reglementate (Bursei) sînt obligaţi să respecte următoarele norme în relaţiile cu clienţii săi:
a) vor elabora materiale informative destinate clienţilor, în care vor enunţa principiile ce stau la baza desfăşurării activităţii lor şi la stabilirea relaţiilor cu aceştia, vor prezenta regulile de lucru cu clienţii;
b) vor furniza clienţilor lor doar informaţii certe, corecte şi suficiente asupra pieţei bursiere, precum şi asupra tranzacţiilor efectuate în numele acestora pe piaţa reglementată;
c) Membrii nu vor recomanda clienţilor cumpărarea, vînzarea sau schimbarea nici a unui instrument financiar decît în cazul în care au acest drept în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în urma efectuării unor analize profunde asupra emitentului au o bază rezonabilă să aprecieze că tranzacţia este potrivită pentru client;
d) orice recomandare va fi însoţită de notificări referitoare la toate riscurile posibile, iar orice prognoze făcute se vor evidenţia că sînt doar prognoze;
e) recomandările făcute clienţilor nu vor fi inferioare calitativ celor pe care societatea însăşi le aplică în desfăşurarea activităţii sale;
f) oricare Membru afiliat cu un emitent de valori mobiliare, care fac obiectul recomandării către un client, trebuie să dezvăluie clientului existenţa unei astfel de relaţii înainte de executarea tranzacţiei;
g) Membrul nu este în drept să încurajeze tranzacţionarea excesivă în contul unui client în scopul majorării încasărilor provenite din comisioane sau a altor venituri generate de această activitate;
h) la baza desfăşurării întregii activităţi Membrul va urmări ca principiu cunoaşterea clientului care include, fără a se limita, următoarele: situaţia financiară, obiectivele investiţionale, posibilitatea asumării riscurilor, alte informaţii considerate rezonabile;
i) permanent va actualiza datele personale şi financiare ale clienţilor săi în scopul stabilirii obiectivelor investiţionale corespunzătoare;
j) Membrul va efectua tranzacţii pentru client în condiţiile în care:
– tranzacţia este executată în urma instrucţiunii clientului;
– înainte de executarea tranzacţiei, clientul achită în totalitate contravaloarea titlurilor pe care doreşte să le cumpere sau marja de acoperire în mărime de 30% din valoarea valorilor mobiliare, dar nu mai puţin de 10000 lei (achitarea marjei este permisă pentru tranzacţiile cu acoperire parţială şi numai pentru valorile mobiliare, admise la D.N.V.M. /Depozitarul central), sau
– clientul dovedeşte că este posesor al valorilor mobiliare ce urmează a fi vîndute;
k) se interzice ca Membrul să efectueze tranzacţii pentru care nu are o autorizaţie scrisă din partea clientului;
l) ordinele clienţilor se vor executa prompt la cele mai bune condiţii existente pe piaţă;
m) ordinele clienţilor sînt executate cu prioritate faţă de cele în nume propriu;
n) după efectuarea tranzacţiei, Membrii vor transmite imediat clienţilor confirmări scrise cu prezentarea detaliilor aferente tranzacţiilor efectuate;
o) Membrii vor manifesta o înaltă exigenţă în administrarea fondurilor şi conturilor de valori mobiliare ale clienţilor lor şi poartă răspundere deplină pentru ele pînă la momentul efectuării decontărilor în cadrul tranzacţiilor executate sau pînă cînd acestea vor fi rambursate clientului;
p) Membrul nu va folosi în mod impropriu fondurile şi valorile mobiliare ale clientului;
q) fiecare Membru trebuie să identifice şi să păstreze fondurile şi valorile mobiliare ale clienţilor separat de propriile fonduri sau valori mobiliare, într-un loc sigur, protejat de abuzuri şi pierderi;
r) fondurile şi/sau valorile mobiliare ale clienţilor se vor elibera doar în cazul şi conform regulilor de decontare stabilite;
s) Membrii vor păstra strict confidenţialitatea informaţiilor referitoare la activitatea de intermediere pe care o desfăşoară în numele clienţilor săi;
t) orice conflict va fi soluţionat cu respectarea principiului protecţiei clientului.

Articolul 15. Conduita Membrilor pieţei reglementate (Bursei) în relaţiile cu Operatorul de piaţă
15.1. Membrii pieţei reglementate (Bursei) îşi vor desfăşura activitatea pe piaţa reglementată doar prin Agenţi, care au un comportament responsabil şi nu recurg la practici frauduloase.
15.2. Fiecare Membru va desemna o persoană împuternicită care va reprezenta, vota şi lua hotărîri pentru Membru, în toate problemele pieţei reglementate/operatorului de piaţă.
15.3. Membrii asigură o pregătire corespunzătoare angajaţilor proprii şi poartă responsabilitate deplină pentru comportarea şi activitatea Agenţilor în cadrul operatorului de piaţă / pe piaţa reglementată.
15.4. Nici un candidat, care solicită dobîndirea calităţii de Membru al pieţei reglementate sau autorizarea de Agent de Bursă, nu este în drept să facă declaraţii false sau să omită careva informaţii importante în cererea înaintată sau în cadrul oricăror examinări sau investigări făcute de către operatorul de piaţă.
15.5. Personalul Membrilor nu va solicita sau accepta de la un angajat al operatorului de piaţă în interes propriu sau al oricărei alte persoane un împrumut, o recompensă, un favor sau alte avantaje.
15.6. Fiecare Membru este responsabil de plata fără întîrziere a taxelor, cotizaţiilor sau amenzilor impuse de către operatorul de piaţă, precum şi de prezentarea în termenele indicate a rapoartelor privind situaţiile financiare, alte informaţii conform prezentelor reglementări.

Articolul 16. Fluxul de informaţie către Operatorul de piaţă. Prezentarea dărilor de seamă
16.1. Membrii vor informa urgent persoanele competente ale operatorului de piaţă asupra producerii oricărei stări de fapt, care nu este în raport cu cerinţele de calificare (inclusiv cerinţele de capital propriu minim) impuse de CNPF În acest caz, Membrul va înceta tranzacţionarea instrumentelor financiare pînă în momentul în care poate demonstra operatorului de piaţă că efectul produs a fost adus în concordanţă cu cerinţele de calificare impuse acestuia.
16.2. Membrii pieţei reglementate (Bursei) vor comunica, în scris, în termen de două zile lucrătoare:
a) orice modificări intervenite în informaţiile prezentate prin documentele menţionate la art. 8.1- 8.2.;
b) orice modificări semnificative în ceea ce priveşte componenţa organelor de conducere ale Membrului;
c) deschiderea, închiderea sau blocarea conturilor bancare, dificultăţile financiare;
d) introducerea oricăror acţiuni civile în justiţie de către Membru sau primirea citaţiei în cazul introducerii acţiunilor civile împotriva Membrului, a membrilor Consiliului de Administraţie, a conducerii executive sau a oricărui angajat al Membrului, al cărui obiect vizează orice aspect al activităţii desfăşurate în cadrul operatorului de piaţă de către aceştia;
e) orice schimbări intervenite în condiţiile iniţiale de licenţiere a Membrului de către CNPF, precum şi orice alte modificări ale Statutului;
f) ordinele de eliberare din post şi ordinele cu titlu de sancţiuni disciplinare aplicate de către Membru angajaţilor săi, înregistraţi ca Agenţi de Bursă şi celora ce îndeplinesc funcţii de efectuare a decontărilor sau de evidenţă contabilă a operaţiunilor la Bursă;
g) orice sancţiune aplicată de către CNPF Membrului sau angajaţilor lui.
16.3. În scopul urmăririi situaţiilor financiare ale Membrului, acesta este de asemenea obligat să prezinte operatorului de piaţă:
a) darea de seamă anuală, pregătită după formă şi potrivit prevederilor legislaţiei cu privire la piaţa de capital, aprobată de către organul împuternicit al Membrului şi certificată de către un auditor independent – nu mai tîrziu de 15 aprilie sau 15 mai (pentru membrii Bursei care sunt societăţi de interes public) după anul gestionar;
b) darea de seamă trimestrială, pregătită după formă şi potrivit prevederilor legislaţiei cu privire la piaţa de capital, aprobată de către organul împuternicit al Membrului – nu mai tîrziu de data de 27 a lunii ulterioare trimestrului de gestiune.

Articolul 17. Norme de publicitate în activitatea Membrilor pieţei reglementate (Bursei)
17.1. Membrii pieţei reglementate (Bursei) nu vor promova materiale publicitare care:
a) conţin declaraţii false sau afirmaţii exagerate, neverificate;
b) omit un fapt sau o calificare, care poate induce în eroare publicul;
c) conţin promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanţii sau prognoze de rezultate pentru care nu există o bază reală;
d) utilizează informaţii ce creează o imagine incorectă asupra pieţei;
e) nu prezintă clientului corect şi în întregime potenţialele riscuri, cum ar fi: fluctuaţia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, randamentelor şi profiturilor, fluctuaţia ratei de schimb etc.;
f) în opinia Consiliului operatorului de piaţă (B.V.M.), sînt în detrimentul operatorului de piaţă, Membrilor ei sau investitorilor.
17.2. În măsura în care un Membru foloseşte în comunicările sale publicitare citate, cotări, tabele, grafice, statistici ori alte materiale similare trebuie în mod obligatoriu să indice clar sursa de informaţii.
17.3. În cazul participării la seminare, forumuri publice, interviuri la radio sau televiziune, Membrii sau reprezentanţii lor trebuie să se conformeze prezentelor norme de publicitate.
17.4. Operatorul de piaţă poate interzice utilizarea materialelor publicitare şi poate cere modificarea acestora dacă ele nu corespund activităţii pe care Membrul o desfăşoară sau dacă sînt împotriva intereselor operatorului de piaţă, Membrilor ei, ale investitorilor sau ale pieţei de capital în general.

Articolul 18. Evidenţe şi înregistrări. Cerinţe faţă de ţinerea documentaţiei
18.1. Fiecare Membru trebuie să păstreze şi să menţină evidenţe, înregistrări şi documente legate de tranzacţiile sale cu instrumente financiare, întocmite exact, în conformitate cu Regulile pieţei reglementate şi actele normative ale CNPF;
18.2. Evidenţele şi înregistrările trebuie să includă (fără ca enumerarea să fie limitată):
a) formularul de cont al clientului;
b) evidenţa contabilă a vînzărilor şi cumpărărilor;
c) dările de seamă contabile şi specializate;
d) toate documentele standardizate de către Bursă şi/sau CNPF, aferente executării tranzacţiilor pe piaţa reglementată şi procesării decontărilor în cadrul sistemelor de clearing şi decontări;
e) toate ordinele emise de către societatea Membră;
f) ordinele şi instrucţiunile clientului, precum şi confirmarea executării sau neexecutării acestora;
g) contractele în original cu clienţii;
h) corespondenţa Membrului;
i) copiile anunţurilor publicitare, comunicatele publice ale Membrului;
j) informaţii privitoare la angajarea personalului, inclusiv angajarea personalului dotat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţă profesională necesară îndeplinirii responsabilităţilor atribuite;
k) informaţiile confirmative privind conformarea şi asigurarea respectării cerinţelor Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012, faţă de societăţile de investiţii;
l) toate plîngerile clienţilor primite de Membru şi referitoare la Membru sau la angajaţii săi.
18.3. Înregistrările referitoare la activitatea Membrului din cont propriu trebuie să fie efectuate separat de cele executate din contul clienţilor.
18.4. Personalul Membrului trebuie să includă un colaborator calificat, responsabil pentru înregistrările în formularul de cont al clientului, precum şi o persoană care va avea autoritatea şi responsabilitatea de a supraveghea operaţiunile cu valori mobiliare ale Membrului.
18.5. Accesul la calculatoare, programe şi documentaţie trebuie să fie strict limitat şi oferit numai personalului autorizat şi în măsura în care aceştia trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile de funcţie. Membrul trebuie să organizeze un control strict asupra respectării accesului limitat la informaţia respectivă.
18.6. Mijloacele băneşti şi titlurile financiare implicate în procesul de decontare trebuie să fie protejate de abuzuri, pierderi şi păstrate într-un loc sigur (în safeuri, separat de activele proprii).
18.7. Toate documentele menţionate la prezentul articol trebuie să fie păstrate cel puţin timp de 7 ani.

Articolul 19. Supravegherea activităţii Membrilor pieţei reglementate (Bursei)
19.1. Membrii Bursei îşi dezvoltă un sistem propriu de autocontrol al activităţii, asigurîndu-se că acesta este în conformitate cu reglementările în vigoare. În acest scop, fiecare Membru trebuie să elaboreze şi să deţină proceduri scrise, care prevăd:
a) controlul periodic al tuturor conturilor clienţilor cu scopul de a detecta operativ inexactităţile;
b) examinarea promptă a tuturor tranzacţiilor şi confirmarea lor în scris de către persoana responsabilă;
c) modul de verificare a autenticităţii semnăturilor clienţilor pe certificate, instrucţiuni, împuterniciri referitoare la valorile mobiliare, precum şi dacă titlurile sînt libere de careva obligaţiuni (gaj, blocare etc.);
d) modul de executare a operaţiunilor cu mijloace băneşti, instrumente financiare, modul de primire a extraselor din registru sau mandatelor necesare pentru recepţionarea ordinelor sau efectuarea decontărilor;
e) respectarea cerinţelor legislaţiei în vigoare referitoare la prevenirea şi depistarea abuzurilor pe piaţa de capital, prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;
f) alte politici şi reglementări interne prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital.
19.2. Deosebit de sistemul propriu de autocontrol al Membrilor, operatorul de piaţă este în drept să efectueze periodic controlul activităţii Membrului în vederea:
a) verificării corespunderii acestora cu cerinţele legislaţiei privind piaţa de capital;
b) verificării respectării de către aceştia a regulilor şi a altor norme interne ale pieţei reglementate;
c) monitorizării condiţiilor de efectuare a unor operaţiuni şi/sau activităţi de manipulare, de abuz de piaţă sau de altă natură ce pot afecta stabilitatea pieţei.
19.3. Controalele activităţii Membrilor pot fi coordonate anterior cu Membrul sau efectuate fără înştiinţarea prealabilă.
19.4. Controalele se efectuează de către colaboratorii operatorului de piaţă şi/sau reprezentanţii ei împuterniciţi, la care pot fi antrenaţi şi specialiştii D.N.V.M. /Depozitarului central, consultanţi străini sau locali în domeniul pieţei de capital etc.
19.5. Controlul se va efectua în baza unei ordonanţe semnată de Preşedintele B.V.M., în care se va indica componenţa comisiei de control. În plus, fiecărui controlor i se va elibera un mandat semnat de Preşedintele B.V.M.
19.6. Membrul controlat (verificat) va asigura accesul controlorilor la toate documentele şi registrele referitoare la tranzacţiile executate de către el pe piaţa reglementată, inclusiv cele ţinute pe purtători electronici.
19.7. În cazul în care grupul de control va depista încălcări cu un grad superior de responsabilitate, acesta este împuternicit să suspende imediat calitatea de Membru al pieţei reglementate (Bursei).
19.8. Rezultatele controlului se vor indica în actul de control, perfectat în 3 exemplare (unul dintre care se expediază CNPF), şi semnat de toţi membrii comisiei de control, precum şi de persoana împuternicită a Membrului controlat (verificat).
19.9. În cazul în care operatorul de piaţă, în rezultatul controlului, va constata încălcări grave în desfăşurarea activităţii Membrului, ea va elabora un raport în care va menţiona neregulile constatate şi-l va transmite spre examinare Comisiei disciplinare şi/sau Consiliului B.V.M. şi CNPF

Articolul 20. Responsabilitatea Membrilor
20.1. Orice încălcare comisă de Membru a dispoziţiilor Statutului operatorului de piaţă, prezentelor Reguli, regulamentelor, instrucţiunilor şi interpretărilor la Reguli, adoptate de operatorul de piaţă şi CNPF, va fi considerată drept o faptă ilicită la regimul juridic bursier (dacă, potrivit condiţiilor în care au fost săvîrşite, nu sînt prevăzute de lege ca infracţiuni sau contravenţii administrative) şi va produce efecte cu titlu de sancţiuni pecuniare sau administrative, conform prevederilor prezentelor Reguli şi procedurii specifice de aplicare a penalităţilor.
20.2. Investigarea şi soluţionarea încălcărilor reglementărilor operatorului de piaţă şi a reclamaţiilor privind desfăşurarea activităţii Membrilor pieţei reglementate (Bursei) şi operatorul de piaţă se vor realiza de către o Comisie Disciplinară, desemnată de către Consiliul B.V.M.
20.3. Comisia Disciplinară va funcţiona în baza Regulamentului de procedură aprobat de Consiliul B.V.M.

Articolul 21. Cotizaţii şi comisioane
21.1. Cuantumul cotizaţiei aferente obţinerii calităţii de Membru se stabileşte de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar în cazul necesităţii de a acoperi cheltuielile curente ale operatorului de piaţă, şi cuantumul cotizaţiei pentru anul respectiv de activitate, precum şi cuantumul penalizărilor pentru neplata la timp a acesteia.
21.2. Competenţa de a modifica cuantumul cotizaţiei aparţine doar Adunării Generale a Acţionarilor.
21.3. Odată fiind stabilită, cotizaţia este datorată integral, indiferent de obţinerea sau încetarea calităţii de Membru.
21.4. Încetarea calităţii de Membru prin retragerea benevolă a Membrului sau retragerea calităţii de Membru nu-l scuteşte pe acesta de îndeplinirea obligaţiei de plată a cotizaţiei datorate.
21.5. Consiliul B.V.M. stabileşte mărimea comisioanelor ce urmează a fi plătite de către Membri şi de societăţile admise pe piaţa reglementată ca urmare a desfăşurării activităţilor prevăzute în regulamentele operatorului de piaţă, precum şi penalizările pentru neplata la timp a comisioanelor. Comisioanele şi taxele vor fi făcute publice prin plasarea acestora pe pagina web a operatorului de piaţă.
21.6. Consiliul B.V.M. poate modifica comisioanele practicate de către operatorul de piaţă de cîte ori consideră necesar. Orice modificare va fi adusă la cunoştinţa CNPF

Articolul 22. Confidenţialitatea informaţiei. Măsuri de securitate
22.1. Operatorul de piaţă va asigura confidenţialitatea informaţiilor pe care le deţine cu acest titlu, acestea fiind o normă obligatorie şi pentru Membrii Consiliului B.V.M.
22.2. În sensul prezentelor Reguli, confidenţială se consideră următoarea informaţie:
a) informaţia despre clienţii Membrului;
b) informaţia despre starea contului clienţilor Membrului;
c) informaţia despre operaţiunile efectuate la conturile clienţilor Membrului;
d) dezvăluirea Membrului în numele căruia s-au introdus ordinele de vînzare-cumpărare pe piaţa reglementată şi/sau au fost înregistrate cererile de vînzare a pachetului unic de valori mobiliare;
e) informaţia despre emitenţi, dacă fiind transmisă operatorului de piaţă s-a dat indicaţie în scris, în baze legale, referitor la confidenţialitatea ei;
f) altă informaţie, care fiind transmisă operatorului de piaţă s-a indicat în scris, în baze legale, referitor la confidenţialitatea acesteia.
22.3. În cadrul procesării tranzacţiilor înregistrate pe piaţa reglementată, Membrul primeşte informaţia referitor doar la acele poziţii, asupra cărora se răspîndesc nemijlocit împuternicirile lui.
22.4. Modul de prezentare a informaţiei confidenţiale organelor fiscale, de drept şi judecătoreşti, precum şi CNPF se stabilesc de legislaţia Republicii Moldova.
22.5. Operatorul de piaţă şi Membrii pieţei reglementate (Bursei) sînt obligaţi să ia măsuri corespunzătoare de securitate în scop de a preîntîmpina accesul, schimbarea, lichidarea sau divulgarea nesancţionată a informaţiei, precum şi pierderea sau lichidarea întîmplătoare a informaţiei, datelor şi documentelor care se referă nemijlocit la tranzacţiile bursiere, precum şi la activitatea Membrilor şi operatorului de piaţă.
22.6. Măsurile de securitate menţionate trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei şi actelor normative ale CNPF

Articolul 23. Arbitrajul
23.1. Diferendele dintre Membrii pieţei reglementate (Bursei), dintre Agenţii de Bursă, dintre Agenţi şi Membri, precum şi dintre clienţi şi Membri şi/sau Agenţi sînt supuse, în mod prioritar, spre soluţionare la Arbitrajul B.V.M., care va fi organizat şi va funcţiona conform Regulamentului de procedură al Arbitrajului, aprobat de Consiliul B.V.M.
23.2. Fiecare Membru trebuie să plătească cu promptitudine sancţiunile aplicate şi/sau să se supună deciziilor pronunţate de către Arbitrajul B.V.M.
23.3. Părţile implicate în acţiunea de investigaţie la Arbitrajul B.V.M. sînt în drept să contesteze deciziile acesteia la CNPF Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei Arbitrajului nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.

Capitolul V
ADMITEREA ŞI CIRCULAŢIA VALORILOR MOBILIARE PE PIAŢA REGLEMENTATĂ

Articolul 24. Consideraţii generale privind obiectul tranzacţiilor pe piaţa reglementată (Bursă).
24.1. În vederea punerii în aplicare a prevederilor articolelor 66-68 al Legii “privind piaţa de capital” nr. 171 din 11 iulie 2012, operatorul de piaţă elaborează prezentele reglementări ale pieţei reglementate (Bursei) privind modul de admitere a instrumentelor financiare spre tranzacţionare şi înscriere pe piaţa reglementată.
24.2. Spre circulaţie (tranzacţionare) pe piaţa reglementată (la Bursă) pot fi admise în liste separate următoarele instrumente financiare:
a) valori mobiliare corporative emise de persoane juridice naţionale şi internaţionale;
b) valori mobiliare emise de Ministerul Finanţelor, de Banca Naţională a Moldovei, de autorităţile administraţiei publice locale şi de organismele internaţionale cu caracter public;
c) opţiuni la valorile mobiliare şi alte contracte la termen;
d) alte valori mobiliare şi instrumente financiare, circulaţia cărora nu este interzisă de legislaţia în vigoare.
24.3. Instrumentele financiare se admit spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată la cererea emitentului acestor valori mobiliare.
24.4. În cazul în care instrumentele financiare se admit spre tranzacţionare la iniţiativa Membrilor pieţei reglementate, în termen de cel mult o lună după admitere operatorul de piaţă va informa emitentul despre acest fapt.
24.5. Valorile mobiliare se admit spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată după publicarea unui prospect al ofertei publice.
24.6. Pentru admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, valorile mobiliare corporative trebuie să întrunească următoarele condiţii:
a) sunt achitate integral;
b) conform actelor de constituire ale emitentului, pot fi liber tranzacţionate.
24.7. Valorile mobiliare care nu sînt incluse în lista valorilor mobiliare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată nu pot constitui obiectul tranzacţiilor pe această piaţă.
24.8. Valorile mobiliare emise de Ministerul Finanţelor, de Banca Naţională a Moldovei, de autorităţile administraţiei publice locale şi de organismele internaţionale cu caracter public pot fi admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată doar la iniţiativa acestor autorităţi, în conformitate cu prevederile art. 68 al Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012 şi actelor normative în vigoare.
24.9. Valorile mobiliare emise de către persoane juridice străine se admit spre tranzacţionare pe piaţa reglementată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi trebuie să întrunească aceleaşi condiţii ca şi emitenţii autohtoni.
24.10. În cazul în care valorile mobiliare proprietate publică, sechestrate, realizate în conformitate cu hotărîrile judecătoreşti definitive sau conform altor tranzacţii speciale, nu sunt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, acestea vor fi înregistrate pe această piaţă într-o listă separată fără respectarea procedurii de înscriere şi admitere prevăzută la art. 27, doar în scopul şi pentru perioada înstrăinării acestora.

Articolul 25. Competenţe şi garanţii
25.1. Deciziile cu privire la înscrierea, suspendarea sau retragerea valorilor mobiliare din lista celor admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată se aprobă de către Preşedintele Bursei, în baza unei note de recomandare, aferente procedurilor de înregistrare perfectate de către Departamentul specializat al Bursei, abilitat cu funcţiile respective.
25.2. Intrarea în vigoare a deciziei de admitere a valorilor mobiliare corporative este condiţionată de semnarea contractului de admitere şi menţinere pe piaţa reglementată şi de plata comisionului de înscriere.
25.3. Bursa garantează deplina confidenţialitate asupra datelor şi informaţiilor despre emitent, deţinută cu asemenea titlu în procesul de admitere şi menţinere a valorilor mobiliare pe piaţa reglementată.
25.4. CNPF este în drept să decidă cu privire la admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a acţiunilor ce nu întrunesc cerinţele stabilite la art. 26.1. b) în cazul cînd consideră că pentru aceste valori mobiliare piaţa reglementată este o piaţă adecvată.

Articolul 26. Condiţii pentru admiterea valorilor mobiliare corporative pe piaţa reglementată
26.1. Emitentul, care solicită admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare sau valorile mobiliare ale acestuia sunt admise la iniţiativa Membrului pieţei reglementate, cu acordul emitentului, trebuie să respecte următoarele obligaţii – cerinţe:
a) să respecte cerinţele prevăzute în art. 24.5 şi 24.6.;
b) Capitalizarea bursieră previzibilă a acţiunilor pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau, în cazul în care aceasta nu poate fi evaluată, capitalul propriu al emitentului trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei al unui milion de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
c) Valoarea emisiunii valorilor mobiliare de creanţă pentru care se solicită admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată trebuie să fie cel puţin echivalentul în lei a 200 000 de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii;
d) cel puţin 10% din acţiunile de aceeaşi clasă să fie în circulaţie liberă;
e) activele nete ale emitentului nu trebuie să fie mai mici decît capitalul social pe parcursul ultimilor doi ani ai perioadei de activitate;
f) ţinerea registrului de valori mobiliare este efectuată de către D.N.V.M. /Depozitarul central în conformitate cu legislaţia în vigoare;
g) să plătească tarifele stabilite de operatorul de piaţă aferente şi să nu aibă datorii faţă de Bursă;
h) să adere la condiţiile şi termenii contractului de admitere şi menţinere la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
i) să desemneze două persoane care vor menţine legatură permanentă cu operatorul de piaţă;
j) să prezinte toate documentele solicitate de operatorul de piaţă.
26.2. Dacă admiterea spre tranzacţionare a acţiunilor este precedată de o ofertă publică, atunci capitalizarea bursieră previzibilă se calculează prin înmulţirea numărului total de acţiuni cu preţul din cadrul ofertei publice. Dacă admiterea spre tranzacţionare a acţiunilor nu este precedată de o ofertă publică, se va folosi capitalul propriu al emitentului, astfel cum reiese acesta din ultima situaţie financiară auditată.

Articolul 27. Procedura de admitere a valorilor mobiliare corporative pe piaţa reglementată
27.1. În vederea înscrierii şi admiterii a valorilor mobiliare corporative pe piaţa reglementată, emitentul sau Membrul pieţei reglementate va înainta Departamentului specializat al operatorului de piaţă cererea-tip (anexa nr. 1 la prezentele Reguli), la care se vor anexa următoarele documente:
a) documentul de prezentare al emitentului, după forma stabilită, prezentat în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
b) copii (autentificate notarial) ale actelor de constituire (Statutului şi Contractului de constituire), precum şi toate modificările adiţionale la ele;
c) copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
d) copii ale certificatului de înregistrare a fiecărei emisii de valori mobiliare la CNPF;
e) prospectele de ofertă publică prezentate în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
f) situaţiile financiar-contabile pentru ultimii 3 ani de activitate, precum şi pentru semestrul încheiat anticipat depunerii cererii şi rapoartele de audit pentru aceste perioade, prezentate în formă electronică şi pe suport de hîrtie;
g) decizia organelor de conducere ale emitentului cu privire la admiterea spre tranzacţionare pe piaţa reglementată;
h) copia contractului de ţinere a registrului şi confirmarea privind numărul total de acţionari şi lista persoanelor ce deţin mai mult de 5%;
i) formularul cu date personale ale persoanelor de legătură;
j) dovada plăţii comisionului de procesare;
k) confirmarea precum că documentele şi informaţia prezentată, atît la depunerea cererii, cît şi cele ce vor fi prezentate ulterior, corespund realităţii şi nu conţin declaraţii false sau eronate, falsificări sau ascunderea căreiva informaţii semnificative;
l) alte documente pe care Bursa le va considera necesare.
27.2. Formatul documentelor transmise electronic va fi stabilit de către operatorul de piaţă.
27.3. Pentru înscrierea şi admiterea pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare străine, toate documentele de identificare şi constituire a emitentului din ţara de origine trebuie să fie legalizate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi traduse în limba de stat în formă autentică.
27.4. Suplimentar la documentele indicate la art. 27.1., pentru înscrierea şi admiterea pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare străine, emitentul de RDM trebuie să prezinte documentele proprii de identificare, constituire şi înregistrare a emisiei RDM.
27.5. Departamentul specializat al operatorului de piaţă va examina toate documentele necesare admiterii spre tranzacţionare.
27.6. Eventualele nereguli, constatate la examinarea documentelor, vor fi comunicate imediat emitentului/membrului şi se va acorda un termen pentru soluţionarea lor. Nerespectarea termenului dat va duce la întreruperea examinării cererii. Reluarea procedurii de admitere spre tranzacţionare va fi condiţionată de depunerea unei noi cereri şi de plată a comisionului de procesare.
27.7. Departamentul specializat al operatorului de piaţă, după ce s-a asigurat că cerinţele de admitere pe piaţa reglementată sînt îndeplinite integral, va perfecta o notă de recomandare şi o va înainta Preşedintelui B.V.M. pentru primirea deciziei corespunzătoare.
27.8. Termenul pentru examinarea documentelor şi primirea deciziei de admitere nu va depăşi, din ziua recepţionării cererii, 10 zile lucrătoare pentru emitenţii autohtoni şi 20 zile lucrătoare pentru cei străini.
27.9. Decizia de satisfacere sau respingere a cererii de admitere pe piaţa reglementată se va comunica emitentului. În cazul unei decizii afirmative, emitenţilor li se acordă 10 zile lucrătoare pentru a semna contractul de admitere şi menţinere, precum şi de a efectua plata comisionului corespunzător.
27.10. Nerespectarea de către emitent a termenului acordat pentru semnarea contractului se va solda cu anularea incontestabilă a deciziei operatorului de piaţă şi pentru a admite valorile mobiliare pe piaţa reglementată, emitentul va trebui să reia procedura de admitere.
27.11. Indiferent de decizia luată de operatorul de piaţă, documentele aferente procedurii de admitere nu se restituie.
27.12. Procedura de admitere se va finaliza cu eliberarea emitentului a unui Certificat de admitere/menţinere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată.

Articolul 28. Menţinerea valorilor mobiliare corporative pe piaţa reglementată
28.1. Menţinerea valorilor mobiliare pe piaţa reglementată începe odată cu intrarea în vigoare a deciziei de admitere a acestora pe piaţa reglementată şi produce pe parcurs efecte de suspendare sau retragere a valorilor mobiliare de pe piaţa reglementată.
28.2. Pentru menţinerea valorilor mobiliare pe piaţa reglementată emitenţii acestora vor trebui să achite comisionul de menţinere, respectiv vor realiza furnizarea periodică şi continuă de informaţii, atît despre evenimentele importante, cît şi despre deciziile ce pot afecta preţul valorilor mobiliare.
28.3. Furnizarea periodică a informaţiilor se referă la:
I. rapoartele anuale:
a) raport anual, perfectat în conformitate cu art. 120 al Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012;
b) darea de seamă specializată anuală întocmită conform cerinţelor, stabilite de CNPF;
c) informaţia despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului..
II. rapoartele semestriale:
a) raport semestrial, perfectat în conformitate cu art. 121 al Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012;
b) informaţia despre evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului.
28.4. Rapoartele specificate în art. 28.3 vor fi prezentate operatorului de piaţă atît pe suport hîrtie, cît şi electronic în formatul stabilit de operatorul de piaţă.
28.5. Emitentul va trebui, de asemenea, să realizeze în cel mai rapid mod (fax, e-mail) furnizarea continuă de informaţii, astfel încît să asigure accesul echitabil al investitorilor la informaţiile necesare luării deciziei de a investi.
28.6. Furnizarea continuă a informaţiei se referă, fără a se limita, la:
a) schimbarea numărului şi structurii proprietarilor pentru fiecare clasă de valori mobiliare, cu specificarea cotei lor şi numărului de valori mobiliare, şi la orice modificare, operată în Registrul deţinătorilor de valori mobiliare, în urma producerii efectelor supuse publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau înregistrării la Camera Înregistrării de Stat şi/sau Registrul de Stat al valorilor mobiliare aşa cum prevede legislaţia în vigoare;
b) orice decizie cu privire la achiziţionarea propriilor valori mobiliare, referitor la vînzarea, darea în arendă sau gajarea de active în proporţii considerabile;
c) orice decizie de reorganizare a emitentului;
d) orice diviziune, consolidare, reclasificare a valorilor mobiliare sau orice schimbare referitoare la drepturile legate de valorile mobiliare emise;
e) orice decizie referitoare la o nouă emisie de valori mobiliare;
f) primirea sau acordarea unui împrumut de o valoare semnificativă;
g) realizarea unui produs sau serviciu nou, orice schimbare importantă în planurile de investiţii sau obiectivele de dezvoltare;
h) deciziile de schimbare a personalului de conducere al emitentului;
i) orice decizie de convocare a Adunării Generale, ordinare sau extraordinare inclusiv deciziile luate în cadrul lor;
j) orice hotărîre de judecată cu privire la îngheţarea conturilor emitentului, iniţierea procesului de lichidare sau falimentare sau orice act al unui organ de stat, care ar avea influenţe majore asupra activităţii emitentului;
k) orice alte efecte ce pot completa cazurile enumerate şi care pot influenţa preţul respectivelor valori mobiliare.
28.7 Emitentul este obligat să informeze operatorul de piaţă despre modificările operate în denumirea, numărul înregistrării de stat al valorilor mobliare (codul ISIN), capitalul social şi adresa juridică a emitentului.
28.8. În cazul în care conducerea emitentului consideră că furnizarea căreiva informaţii poate fi în detrimentul intereselor societăţii, operatorul de piaţă o va menţine temporar confidenţială, luînd toate măsurile de rigoare pentru a evita scurgerea de informaţii.
28.9. Informaţiile prevăzute în art. 28.3. -28.7. vor fi prezentate nu mai tîrziu de 15 zile lucrătoare după producerea evenimentului sau prezentarea raportului indicat organelor corespunzătoare.

Articolul 29. Cazurile de suspendare sau retragere a valorilor mobiliare de pe piaţa reglementată
29.1. Operatorul de piaţă poate suspenda sau retrage de pe piaţa reglementată valorile mobiliare ale oricărui emitent în cazul în care:
a) emitentul nu respectă condiţiile contractului de admitere/menţinere;
b) emitentul încetează de a se conforma condiţiilor de admitere şi, în opinia operatorului de piaţă, nu mai poate fi menţinută sau restabilită o piaţă ordonată a respectivelor valori mobiliare;
c) au loc fuziuni, asocieri, divizări, separări, transformări;
d) organele de conducere ale emitentului iau decizia de suspendare sau retragere în cazul în care valorile mobiliare ale acestuia nu întrunesc condiţiilor de admitere pe piaţa reglementată;
e) la cererea CNPF privind retragerea valorilor mobiliare de pe piaţa reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) în baza deciziei CNPF privind suspendarea tranzacţionării valorilor mobiliare admise pe piaţa reglementată;
g) emitentul depune o cerere de suspendare temporară a circulaţiei valorilor mobiliare de clasa respectivă, în scopul preîntîmpinării evoluţiei nefavorabile a preţului;
h) emitentul nu achită comisioanele datorate şi menţine această situaţie pe parcursul a mai mult de o lună de zile;
i) emitentul nu respectă cerinţele operatorului de piaţă privind furnizarea informaţiei;
j) în cazul lichidării/dizolvării/falimentării societăţii;
k) în alte cazuri prevăzute de legislaţia în vigoare.
29.2. Pe perioada suspendării valorilor mobiliare pe piaţa reglementată, emitentul nu este eliberat de necesitatea îndeplinirii obligaţiunilor prevăzute de Reguli şi/sau contractul semnat cu operatorul de piaţă, inclusiv şi de plată a comisionului de menţinere.
29.3. Decizia de restabilire a circulaţiei valorilor mobiliare pe piaţa reglementată este condiţionată de îndeplinirea de către emitent a tuturor cerinţelor care au servit drept temei pentru aplicarea suspendării. În caz contrar, operatorul de piaţă poate să decidă privind retragerea acestora de pe piaţa reglementată.

Capitolul VI
REGULILE DE OPERARE A SISTEMULUI DE TRANZACŢIONARE ŞI DE NEGOCIERI PE PIAŢA REGLEMENTATĂ

Articolul 30. Consideraţii generale referitoare la Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare (SAIT)
30.1. Pentru efectuarea tranzacţiilor, operatorul de piaţă utilizează un program asistat de calculator numit Sistemul Automatizat Integrat de Tranzacţionare (SAIT). Prezentul capitol al Regulilor reglementează regulile de negocieri pe piaţa reglementată, accesul şi utilizarea SAIT-ului.
30.2. Orarul de funcţionare al SAIT-ului este de la ora 10.00 pînă la ora 13.30 de luni pînă vineri inclusiv, cu excepţia zilelor declarate ca sărbători legale.
30.3. Preşedintele B.V.M. este în drept să modifice acest orar în cazurile necesare pentru buna desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa reglementată. Orice modificare a programului şedinţelor de tranzacţionare se anunţă Membrilor în prealabil cu cel puţin o zi lucrătoare şi se aduce la cunoştinţă CNPF
30.4. Conducerea executivă a operatorului de piaţă este, de asemenea, în drept să decidă suspendarea, reducerea, extinderea sau orice modificare a programului şi duratei şedinţei de tranzacţionare în cazurile unor situaţii excepţionale, cum ar fi catastrofe naturale, căderea sistemului naţional de telecomunicaţii sau al celui de furnizare şi/sau transmitere a energiei electrice, sau căderea infrastructurii de susţinere a SAIT-ului.
30.5. În situaţii excepţionale, în care operatorul de piaţă nu este în stare să asigure înregistrarea tranzacţiilor sau să emită raportul final de tranzacţionare din ziua respectivă, datorită unor incidente apărute în funcţionarea SAIT-ului, conducerea executivă a operatorului de piaţă poate decide anularea tuturor tranzacţiilor din ziua respectivă sau a unei părţi a acestora cu acordul inspectorului CNPF
30.6. În ceea ce priveşte autorizarea cotării în SAIT a unei valori mobiliare, conducerea executivă a operatorului de piaţă sau CNPF poate ordona o suspendare temporară a cotaţiilor acesteia, dacă apreciază că această măsură este necesară pentru a proteja investorii sau pentru a menţine încrederea publicului în integritatea pieţei reglementate.

Articolul 31. Reglementarea accesului direct şi la distanţă la SAIT
31.1. Accesul sau participarea directă şi la distanţă în SAIT este limitată doar la Membrii pieţei reglementate (Bursei), care satisfac toate cerinţele de calificare şi este condiţionat de îndeplinirea prealabilă a tuturor obligaţiunilor faţă de operatorul de piaţă.
31.2. Conducerea executivă a B.V.M. va permite accesul Agenţilor de Bursă direct şi la distanţă în SAIT numai dacă aceştia demonstrează că cunosc perfect procedurile de operare a sistemului.
31.3. În acest scop, B.V.M. va organiza cursuri speciale şi va stabili, de comun acord cu CNPF, condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenelor şi testelor pentru Agenţii de Bursă ce urmează să opereze în SAIT.
31.4. Accesul în sala de tranzacţionare se va face numai pe baza permiselor speciale, eliberate de către conducerea executivă a B.V.M. fiecărui Agent de Bursă şi care vor fi purtate permanent şi în mod vizibil de către aceştia. Permisul de acces în incinta B.V.M. nu este transmisibil şi poate fi retras oricînd se încalcă normele stabilite.
31.5. Pentru utilizarea operativă a tuturor informaţiilor sau datelor referitoare la cotaţii şi tranzacţii în cadrul unei sesiuni, conducerea executivă a B.V.M. poate autoriza ne-Membrii pentru “accesul vizual” al SAIT-ului, eliberînd un permis de vizitator.
31.6. Accesul la SAIT este posibil doar prin utilizarea unui cod individual şi a unei parole confidenţiale, atribuite fiecărui Agent de Bursă şi cunoscute numai de către acesta. În vederea măririi gradului de siguranţă în operarea sistemului, fiecare Agent de Bursă va trebui să-şi modifice periodic parola de acces în SAIT.
31.7. Agentul de Bursă este responsabil de asigurarea securităţii codurilor ce i-au fost atribuite şi a echipamentului informatic care îi permite accesul la SAIT.
31.8. Membrii pieţei reglementate (Bursei) poartă răspunderea exclusivă pentru utilizarea incorectă de către Agenţii lor de Bursă a sistemelor şi mecanismelor de tranzacţionare stabilite de operatorul de piaţă.
31.9. În vederea asigurării accesării la distanţă a sistemului de tranzacţionare a operatorului de piaţă, staţiile de lucru pot fi conectate la sistemul de tranzacţionare al B.V.M. numai cu acordul prealabil al B.V.M. Membrii pieţei reglementate poartă responsabilitatea administrării staţiilor de lucru proprii.
31.10. Membrii pieţei reglementate au obligaţia să asigure Agenţilor de bursă proprii condiţiile tehnice necesare cerute de B.V.M. în vederea tranzacţionării la distanţă în condiţii optime.
31.11. În cazul în care întîmpină dificultăţi tehnice în sistemul de comunicaţii la distanţă cu B.V.M., Agenţii de bursă pot tranzacţiona de la sediul B.V.M., în limita numărului de calculatoare pe care B.V.M. le poate pune la dispoziţia acestora.
31.12. Membrii pieţei reglementate trebuie să asigure şi să menţină, prin intermediul unei persoane desemnate în acest scop, o legatură permanentă cu Departamentul specializat al B.V.M. în vederea soluţionării operative a eventualelor probleme tehnice intervenite în accesarea sistemului de tranzacţionare de la distanţă.
31.13. Regulile şi normele suplimentare pentru accesarea la distanţă a sistemului de tranzacţionare de către Membrul Bursei pot fi stabilite de către Preşedintele Bursei. Accesul la distanţă este condiţionat de respectarea necondiţionată a tuturor cerinţelor stabilite de Bursă.
31.14. Răspunderea B.V.M. referitoare la activitatea de tranzacţionare prin accesarea sistemului la distanţă:
1. Membrii vor fi răspunzători pentru repararea în întregime a oricăror prejudicii produse B.V.M. sau celorlalţi Membri în următoarele situaţii:
a) nerespectarea caracteristicilor specificate de B.V.M. privind configuraţia la nivel hardware şi software al calculatoarelor Membrilor care fac parte din staţiile de lucru conectate la sistemul de tranzacţionare al B.V.M.;
b) nerespectarea instrucţiunilor de instalare, configurare şi utilizare specificate de B.V.M.;
c) instalarea pe staţiile de lucru proprii a altor produse software care pot afecta funcţionarea sistemului de tranzacţionare al B.V.M.;
d) conectarea unei staţii de lucru simultan şi la alte reţele electronice.
2. Nu pot fi pretinse daune-interese sau despăgubiri B.V.M. pentru pierderi cauzate de:
a) defecţiuni apărute în sistemul de tranzacţionare al B.V.M. sau în sistemele de clearing – decontări, ca urmare a operării neconforme cu instrucţiunile B.V.M. de către Membri;
b) imposibilitatea conectării unei staţii de lucru la sistemul de tranzacţionare al B.V.M. generată de întreruperea alimentării cu energie electrică a Membrului, probleme tehnice în sistemul intern al Membrului sau nefuncţionarea legăturii de comunicaţii la B.V.M., datorată furnizorului de comunicaţii sau altor defecţiuni de această natură existente la Membru, situaţie în care răspunderea revine furnizorului de servicii de comunicaţii;
c) orice daune directe şi/sau indirecte cauzate de sau rezultate din oprirea sistemului de tranzacţionare al B.V.M. sau sistemului de clearing – decontări, din motive în afara controlului B.V.M.;
d) situaţii de forţă majoră.

Articolul 32. Şedinţa de tranzacţionare
32.1. Pentru fiecare tip de valori mobiliare admise spre circulaţie pe piaţa reglementată, conducerea executivă a acesteia va stabili şedinţe de tranzacţionare separate.
32.2. Preşedintele B.V.M. va desemna, dintre angajaţi, Preşedintele şedinţei de tranzacţionare, care va exercita, totodată, şi atribuţiile de funcţie ale Administratorului SAIT-ului.
32.3. Operarea în sistem şi anunţarea deschiderii şi închiderii şedinţei de tranzacţionare este competenţa exclusivă a Preşedintelui şedinţei. În mod corespunzător se vor afişa mesaje pe fiecare terminal conectat sau se vor utiliza alte modalităţi de anunţare stabilite de operatorul de piaţă.
32.4. De asemenea, de competenţa Preşedintelui şedinţei este supravegherea respectării normelor de ordine şi disciplină în timpul şedinţei de tranzacţionare şi dispune de dreptul de a exclude din sala de tranzacţionare persoanele, care au o conduită neadecvată standardelor impuse de operatorul de piaţă.
32.5. În timpul desfăşurării şedinţelor, în sala de tranzacţionare sunt strict interzise fumatul şi consumul băuturilor tari.

Articolul 33. Reguli generale de tranzacţionare pe piaţa reglementată. Ordinele de Bursă
33.1. Tranzacţia bursieră se efectuează pe baza ordinului introdus în SAIT de către un Agent de Bursă în numele societăţii de investiţii Membră a pieţei reglementate (Bursei) (denumit în continuare – ordin de bursă).
33.2. Ordinul de bursă reprezintă instrucţiunea privind oferta de cumpărare sau de vînzare a valorilor mobiliare tranzacţionate la Bursă şi se transmite fie în numele şi pe contul Membrului Bursei, fie în numele Membrului şi pe contul clientului.
33.3. Fiecare ordin recepţionat de la client trebuie să fie înregistrat imediat în registrele interne ale Membrului, în care se vor face cel puţin următoarele înscrieri:
a) numele societăţii pe acţiuni şi codul ISIN al valorilor mobiliare emise de către societate (atribuit de către CNPF);
b) simbolul şi descrierea valorilor mobiliare;
c) data şi ora la care a fost primit ordinul de bursă;
d) tipul ordinului (Vînzare sau Cumpărare);
e) cantitatea;
f) preţul limită sau de piaţă;
g) perioada pentru care este valabil ordinul;
h) numărul ordinului în evidenţa internă a Membrului Bursei;
i) contul pentru care se execută ordinul, informaţii referitoare la conturile de tranzacţionare ale clientului;
j) identificarea Membrului şi Agentului de Bursă din numele căruia se introduce ordinul la Bursă;
k) fixarea timpului introducerii ordinului în SAIT şi numărul de ordine atribuit de către acesta;
l) orice modificare a ordinului clientului;
m) înscrieri referitor la executarea, neexecutarea, retragerea sau anularea ordinului.
33.4. Ordinele vor fi preluate şi transmise spre executare la Bursă cu respectarea de către Membri a următoarelor condiţii:
a) pentru ordinele de cumpărare pe contul clienţilor trebuie să fie asigurată existenţa disponibilului bănesc în contul Membrului, necesar acoperirii valorii tranzacţiei sau existenţa marjei de acoperire în contul D.N.V.M. /depozitarului central – pentru tranzacţiile cu valori mobiliare, admise la D.N.V.M. /depozitarului central. Regula dată nu se răsfrînge asupra tranzacţiilor:
– cu participarea agentului de decontare în cadrul D.N.V.M. /depozitarului central;
– de schimb;
– în alte cazuri specificate de Regulamente speciale instituite de B.V.M. şi coordonate cu CNPF;
b) pentru ordinele de vînzare Membrul trebuie să se asigure referitor la existenţa valorilor mobiliare pe contul clientului, precum şi să se convingă că valorile mobiliare sînt libere de careva restricţii (gaj, blocare etc.);
c) pentru ordinele limită preţul limită trebuie să se încadreze în parametrii procentuali admişi, potrivit art. 38 din Reguli, în raport cu preţul de referinţă al şedinţei precedente pentru valoarea mobiliară;
d) pentru ordinele directe trebuie să fie respectate cerinţe speciale, stabilite în articolul 41 al Regulilor B.V.M.;
e) ordinele clientului trebuie transmise imediat spre executare la Bursă sub forma şi în ordinea în care au fost recepţionate de la clienţi;
f) ordinele clienţilor se execută prioritar în raport cu propriile ordine ale Membrului;
g) în cazul anulării sau revocării ordinului de bursă, mijloacele băneşti/valorile mobiliare vor fi rambursate clientului integral în modul stabilit de actele normative în vigoare şi condiţiile contractului.
33.5. În ordinele de bursă preţul valorilor mobiliare pentru o singură unitate vor fi exprimate în unităţi întregi (lei), cu două semne zecimale (bani).

Articolul 34. Clasificarea ordinelor de bursă
34.1. În funcţie de modul de afişare şi executare a ordinelor în SAIT se deosebesc următoarele 2 tipuri de ordine de bursă:
a) executate în mod automatizat;
b) executate în mod direct.
34.2. La rîndul său, ordinele spre executare automatizată, în funcţie de perioada în care în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare pot fi recepţionate de SAIT, se clasifică în:
a) ordine limită;
b) ordine de piaţă.
34.3. Ordinele executate în mod direct de asemenea se divizează în 2 categorii:
a) ordine directe;
b) ordine condiţionate.
34.4. “Ordinul limită” reprezintă un ordin de bursă, care permite Agentului de Bursă anumite limite de manevră în vederea executării tranzacţiei în condiţiile celui mai bun preţ oferit de piaţă. În ordinul limită la vînzare se va stabili preţul minimal, mai jos de care vînzătorul nu doreşte să vîndă, iar cel de cumpărare – preţul maximal, mai mare de care cumpărătorul nu doreşte să cumpere. “Ordinul limită” poate fi introdus în SAIT numai în “Perioada preţului deschis” în următoarea succesiune: ordinul-limită la vînzare pe parcursul doar a primei ore de la deschiderea şedinţei de tranzacţionare, iar ordinele-limită la cumpărare sînt eligibile pentru introducerea în SAIT pe parcursul întregii perioade a “preţului deschis”.
34.5. “Ordinul de piaţă” este un ordin, care poate fi introdus în SAIT doar în “Perioada preţului de piaţă” şi care poate fi executat doar la “preţul de deschidere a pieţei”.
34.6. “Preţul de deschidere a pieţei” este preţul calculat în urma citaţionării ordinelor limită introduse în cadrul perioadei de predeschidere şi reprezintă preţul tuturor tranzacţiilor, identificate de SAIT ca fiind posibile de executat la momentul în care se deschide piaţa. Calculul se efectuează de către SAIT separat, pentru fiecare valoare mobiliară, conform unui algoritm de fixing (licitaţie), care identifică preţul la care cea mai mare cantitate de valori mobiliare va putea fi tranzacţionată în baza ordinelor de bursă introduse în SAIT.
34.7. “Ordinul direct” reprezintă un ordin, conform căruia Agentul de Bursă execută în SAIT tranzacţia la un preţ şi în volum bine determinat, fixat în prealabil de către vînzător şi cumpărător, ca urmare a unor negocieri duse în afara pieţei reglementate.
34.8. “Ordinul condiţionat” este o ofertă de vînzare sau cumpărare a valorilor mobiliare, executarea căruia este condiţionată conform principiului “cumpăr/vînd toată cantitatea sau nimic”.
34.9. Ordinele directe şi cele condiţionate pot fi introduse pe tot parcursul programului de funcţionare al SAIT-ului în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare.
34.10. În funcţie de modul de afişare şi executare a ordinelor de bursă, valorile mobiliare admise spre circulaţie pe piaţa reglementată pot fi negociate prin mecanismele unei pieţe interactive, organizată în Secţia de bază a Bursei sau unei pieţe directe, organizate în Secţia tranzacţiilor directe.

Articolul 35. Reguli de tranzacţionare în Secţia de bază. Mecanismele pieţei bursiere interactive
35.1. Secţia de bază a Bursei este predestinată pentru organizarea şi desfăşurarea unei pieţe interactive de tranzacţionare a valorilor mobiliare. Unicele ordine eligibile pentru Secţia de bază sînt ordinele limită şi ordinele de piaţă.
35.2. În înţelesul prezentului articol, executarea ordinelor condiţionate nu se referă la piaţa interactivă şi mecanismul lor de tranzacţionare este reglementat de un Regulament aparte.
35.3. În cazul tranzacţionării valorilor mobiliare pe piaţa interactivă a Bursei, şedinţa de tranzacţionare va fi alcătuită din 2 perioade:
1. perioada “preţului deschis”, care include 2 etape:
a) de predeschidere a pieţei, în care are loc introducerea ordinelor limită în SAIT;
b) de deschidere a pieţei, în care în baza ordinelor limite se produce identificarea de către SAIT a tuturor tranzacţiilor posibile (citaţionate); se calculează şi afişează preţurile de piaţă pentru fiecare valoare mobiliară. Pe toată durata acestei etape, SAIT nu recepţionează ordine de bursă, altele decît directe sau condiţionate;
2. perioada “preţului de piaţă”, în care toate tranzacţiile pentru o valoare mobiliară se efectuează doar în baza ordinelor de piaţă, la unul şi acelaşi preţ – preţul de piaţă calculat în perioada de deschidere a zilei în care se efectuează tranzacţia pentru respectiva valoare mobiliară. Ordinele de piaţă pot fi introduse în SAIT-ul Bursei doar cu condiţia, ca preţul de piaţă să fie format de la 0,1% din volumul emisiunii valorilor mobiliare tranzacţionate.
35.4. Atît durata perioadei “preţului deschis”, cît şi a perioadei “preţului de piaţă” va fi stabilită din timp de către conducerea executivă a operatorului de piaţă, în limitele orarului de funcţionare al SAIT-ului. Orice modificare a duratei perioadelor în cauză se va efectua conform reglementărilor stabilite pentru modificarea programului de funcţionare al SAIT-ului după coordonarea cu Preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.
35.5. SAIT va forma registrul ordinelor recepţionate, atribuindu-i fiecărui ordin un număr de înregistrare, conform perioadei de timp în care a fost recepţionat şi un număr arbitrar ales de către SAIT în momentul înregistrării.
35.6. Un ordin introdus în SAIT în Secţia de bază poate fi modificat sau revocat în următoarea ordine:
a) ordinul limită poate fi modificat sau revocat numai la etapa de predeschidere a pieţei, adică pînă în momentul determinării preţului de piaţă, cu excepţia ordinelor limită la vînzare, care pot fi modificate sau anulate în termenul stabilit în art. 34.4. al Regulilor Pieţei reglementate. Modificarea ordinelor limită se referă la preţul şi cantitatea valorilor mobiliare, orice alte modificări nu pot fi introduse;
b) ordinul de piaţă poate fi modificat sau revocat numai în decursul perioadei preţului de piaţă. Modificarea ordinelor de piaţă se referă la cantitatea valorilor mobiliare, orice alte modificări nu pot fi introduse.
35.7. Ordinul de bursă, odată introdus în SAIT, rămîne valabil şi se supune regulilor pieţei reglementate pînă cînd: expiră, este retras, este executat, este anulat de către operatorul de piaţă. Ordinele limită pot fi introduse pe un termen maxim de 60 de zile.
35.8. Toate ordinele limită necitaţionate, inclusiv cele parţial necitaţionate, la sfîrşitul perioadei preţului deschis pot fi anulate sau vor fi transferate pentru şedinţele următoare pînă la executarea, retragerea sau anularea lor. Ordinele limită necitaţionate vor fi transferate ca ordine limită, iar ordinele de piaţă necitaţionate vor fi convertite în ordine limită.
35.9. Negocierile se consideră finalizate, atunci cînd SAIT începe procedura de identificare a tuturor tranzacţiilor posibile (citaţionarea ordinelor) şi de calculare a preţului de deschidere a pieţei.

Articolul 36. Calcularea preţului de piaţă
36.1. Preţul valorilor mobiliare se calculează pentru fiecare valoare mobiliară în parte prin algoritmul de fixing, care identifică preţul la care cea mai mare cantitate de valori mobiliare ale unui emitent (de o anumită clasă) va putea fi tranzacţionată în baza ordinelor de bursă introduse în SAIT.
36.2. În anumite circumstanţe, acest algoritm va da mai multe preţuri sau nu va da preţul de deschidere a pieţei. În asemenea cazuri se aplică următoarele reguli:
1. În cazul în care un volum maxim de tranzacţii s-ar putea efectua la mai multe preţuri, preţul de piaţă va fi cel, la care numărul cumulativ de valori mobiliare din ordinele posibile la vînzare va fi egal cu numărul de valori mobiliare posibile la cumpărare. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
2. Dacă numărul cumulativ de valori mobiliare din ordinele posibile la vînzare şi cumpărare, care pot fi citaţionate, nu sînt egale la orice preţ posibil de deschidere, atunci va fi ales preţul, la care numărul cumulativ de ordine la vînzare va fi mai mare decît numărul cumulativ de ordine la cumpărare. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
3. În cazul în care primele două reguli nu oferă preţul de deschidere a pieţei, atunci se va alege preţul la care diferenţa dintre numerele cumulative de ordine la vînzare şi cumpărare este mai aproape de zero. Dacă această cerinţă este satisfăcută de mai multe preţuri, atunci se alege preţul vînzătorului.
36.3. Dacă formula aplicată nu va da preţul de deschidere a pieţei, atunci se va calcula mărimea medie ponderată a cel puţin 10 ordine de sens opus, care va servi drept preţ de deschidere a pieţei. Dacă în registrul de ordine al SAIT-ului sînt mai puţin de 10 ordine de sens opus pentru o singură valoare mobiliară, atunci preţul de piaţă nu poate fi calculat şi ordinele de bursă pentru respectivele valori mobiliare vor fi transferate pentru şedinţa următoare de tranzacţionare.

Articolul 37. Executarea ordinelor de către SAIT la etapa de deschidere a pieţei
37.1. Toate ordinele de cumpărare cu preţul mai mare (mai bun) decît preţul de piaţă şi toate ordinele de vînzare cu preţul mai mic (mai bun) decît preţul de piaţă se vor executa integral, în măsura în care cantitatea de valori mobiliare este suficientă.
37.2. După alocarea ordinelor cu preţuri mai bune, ordinele cu preţul egal cu preţul de piaţă sînt executate în ordinea crescătoare a numărului arbitrar.
37.3. Dacă este necesară o alocare în cazul a două sau mai multe ordine cu preţul egal cu preţul de piaţă şi la care numerele arbitrare sînt egale, se utilizează principiul precedentei şi alocarea are loc în ordinea cronologică introducerii ordinului în SAIT.
37.4. În momentul stabilirii preţului de piaţă, SAIT va face imediat public preţul de piaţă, precum şi tranzacţiile executate la acest preţ, şi toate tranzacţiile ulterioare pentru o valoare mobiliară, în cadrul şedinţei curente de tranzacţionare, se vor efectua la acelaşi preţ – preţul de piaţă.

Articolul 38. Variaţia maximă de preţ admisă în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare
38.1. Pentru a proteja societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise pe piaţa reglementată, de afectarea preţului valorilor mobiliare emise de către ele, operatorul de piaţă stabileşte pentru tranzacţiile executate în Secţia de bază o variaţie maximă a preţului unei valori mobiliare a emitenţilor, ca fiind un procent de cel mult +/-25% în raport cu preţul de referinţă al şedinţei precedente, dar pentru o perioadă nu mai mare de o lună.
38.2. SAIT nu va accepta în Secţia de bază ordine de bursă al căror preţ depăşeşte variaţia maximă de preţ, admis pentru o valoare mobiliară într-o şedinţă de tranzacţionare.
38.3. În condiţii deosebite, care ar provoca o schimbare majoră în stabilirea unui nou preţ de piaţă a unei valori mobiliare, Preşedintele B.V.M. poate dispune modificarea sau suspendarea limitei stabilite la art. 38.1. pînă la stabilizarea preţului.

Articolul 39. Reguli de tranzacţionare în Secţia tranzacţiilor directe. Mecanismele pieţei bursiere directe
39.1. Secţia de tranzacţionare directă a Bursei este predestinată în exclusivitate pentru:
a) organizarea tranzacţiilor de vînzare/cumpărare specială, iniţiate de operatorul de piaţă sau D.N.V.M. în cazul, în care Membrul pieţei reglementate (Bursei) nu şi-a onorat obligaţiunile de decontare în cadrul tranzacţiilor executate pe piaţa reglementată (cu excepţia tranzacţiilor cu marjă de acoperire);
b) executarea de către Membri a ordinelor directe ale clienţilor săi, în cazurile şi condiţiile stabilite la prezentul articol.
39.2. Unicele ordine eligibile pentru Secţia Tranzacţiilor Directe sînt ordinele directe, care pot fi introduse în SAIT pe parcursul întregului program de funcţionare a SAIT-ului.
39.3. Preţurile fixate la executarea tranzacţiilor directe nu pot fi tratate ca preţuri de piaţă şi vor fi raportate publicului distinct de cel de piaţă.
39.4. Un Membru este în drept să execute tranzacţii directe pe piaţa reglementată doar în cazurile în care se întruneşte una din următoarele condiţii:
(Lit. a) pct. 39.4 neacceptată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 23/3 din 08.05.2015)
(Lit. b) pct. 39.4 neacceptată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 23/3 din 08.05.2015)
c) execută un ordin al cărui obiect de tranzacţionare sînt valorile mobiliare pentru care se realizează condiţiile ofertei de preluare;
d) execută ordinul clientului privind realizarea dreptului său la valorile mobiliare gajate;
e) execută o tranzacţie de răscumpărare în conformitate cu Legea privind societăţile pe acţiuni;
f) execută tranzacţii speciale;
(Lit. g) pct. 39.4 neacceptată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 23/3 din 08.05.2015)
39.5. Orice abatere de la normele prezentului articol se va considera ca încălcare a regimului bursier cu un grad ridicat de responsabilitate, cu aplicarea măsurilor disciplinare corespunzătoare.

(Art. 40 neacceptat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 23/3 din 08.05.2015)

Articolul 41. Alte tipuri de tranzacţii înregistrate pe piaţa reglementată
41.1. Prezentul articol dă noţiunea tranzacţiei de tip “cross”, stabileşte reguli şi mecanisme pentru tranzacţionarea pachetelor unice (indivizibile) de valori mobiliare şi tranzacţiile speciale.
41.2. O tranzacţie de tip “cross” este tranzacţia efectuată pe piaţa reglementată, la care participă ca intermediar atît pentru cumpărător, cît şi pentru vînzător acelaşi Membru al pieţei reglementate (Bursei).
(Pct. 41.3 neacceptat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 23/3 din 08.05.2015)
41.4. Următoarele tranzacţii sînt considerate a fi speciale:
a) tranzacţii rezultate în urma desfăşurării licitaţiilor organizate de către organele autorităţii de Stat;
b) tranzacţii rezultate din hotărîri judecătoreşti rămase definitive sau alte executări silite;
c) tranzacţii de vînzare-cumpărare cu păstrarea gajului.
d) alte tranzacţii speciale coordonate cu CNPF
41.5. Organizarea şi executarea tranzacţiilor speciale pe piaţa reglementată se va efectua conform unor instrucţiuni şi regulamente aparte, elaborate cu concursul tuturor părţilor implicate şi aprobate cu CNPF.

Articolul 42. Anularea tranzacţiilor. Suspendarea dreptului Membrilor pieţei reglementate (Bursei) de a participa la tranzacţiile bursiere
42.1. Preşedintele B.V.M. sau Consiliul B.V.M. poate anula orice tranzacţie sau poate suspenda calitatea de Membru / Agent de Bursă, dacă dispune de probe documentare, precum că s-au încălcat regulile de tranzacţionare sau de decontare, au avut loc fraude, manipulări sau excrocherii.
42.2. În cazul neîndeplinirii de către Membrul pieţei reglementate (Bursei) a obligaţiunilor de plată în tranzacţiile cu marjă de acoperire, tranzacţia urmează a fi anulată, dar va fi retrasă marja, ce va servi ca recompensă:
– în favoarea operatorului de piaţă, în mărime de 4% din valoarea valorilor mobiliare;
– în favoarea altor participanţi ai tranzacţiei – în ordinea, stabilită de către Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare.
42.3. În cazul, în care suspendarea calităţii de Membru/Agent de Bursă este efectuată la iniţiativa, CNPF, atunci retragerea suspendării calităţii de Membru sau Agent de Bursă se va executa de Preşedintele B.V.M. doar la indicaţia scrisă a CNPF
42.4. Tranzacţiile înregistrate pe piaţa reglementată pot fi anulate de operatorul de piaţă doar pînă la executarea decontărilor finale şi în cazul în care ambele părţi ale tranzacţiei dau acordul pentru anularea ei. Anularea tranzacţiilor din iniţiativa operatorului sau CNPF nu necesită acordul unei persoane terţe sau a părţilor pe tranzacţiile respective.
42.5. Anularea tranzacţiilor, suspendarea sau restabilirea calităţii de Membru al pieţei reglementate / Agent de Bursă poate fi contestată în conformitate cu legislaţia în vigoare. Înaintarea unei cereri de contestare a deciziei nu suspendă acţiunea şi executarea acesteia.
42.6. Suspendarea calităţii de Membru sau Agent de Bursă poate avea loc în orice timp, inclusiv şi în decursul desfăşurării şedinţei de tranzacţionare. Dacă suspendarea a avut loc la etapa de predeschidere a pieţei, ordinele, introduse de către persoana în cauză, urmează a fi imediat anulate de către Administratorul Sistemului din SAIT.
42.7. Dacă suspendarea a avut loc la etapa de deschidere a pieţei sau în perioada de piaţă, la decizia Preşedintelui B.V.M. sau CNPF (în cazul în care acţiunea de suspendare a fost iniţiată de aceasta), tranzacţiile executate vor urma a fi ori procesate, ori anulate. Restul ordinelor necitaţionate urmează a fi imediat anulate de către Administratorul Sistemului din SAIT.
42.8. În cazul tranzacţiilor directe, este de asemenea la latitudinea Preşedintelui B.V.M. sau respectiv a CNPF de a ordona procesarea sau anularea tranzacţiei.

Articolul 43. Închiderea şedinţei şi comisionul de tranzacţionare
43.1. Închiderea şedinţei de tranzacţionare se va efectua conform programului de funcţionare al SAIT-ului. După închiderea şedinţei, operatorul de piaţă va transmite Membrilor rapoartele referitoare la tranzacţionare, decontare şi comision.
43.2. Pentru efectuarea tranzacţiilor B.V.M. va percepe un comision de tranzacţionare, atît la vînzarea, cît şi la cumpărarea de valori mobiliare, stabilit prin decizia Consiliului B.V.M.
43.3. Comisionul este datorat B.V.M. în momentul confirmării de către Membrul pieţei reglementate (Bursei) a raportului de tranzacţionare (avizul de contract) şi va fi achitat B.V.M. în ziua decontării. În caz contrar, faţă de Membru vor fi aplicate penalităţi conform procedurii corespunzătoare a operatorului de piaţă.
43.4. În cazul anulării tranzacţiilor în conformitate cu prevederile art. 42, Membrul Bursei nu este exonerat de obligaţiunea de a achita comisionul de tranzacţionare. Comisionul de tranzacţionare nu se restituie.

Articolul 44. Modul de dezvăluire a informaţiei publicului larg
44.1. Toate informaţiile legate de tranzacţionare, cotaţii, preţuri etc. constituie proprietatea exclusivă a operatorului de piaţă.
44.2. Pînă la tranzacţionarea instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, operatorul de piaţă face publice informaţiile privind preţurile de vînzare şi de cumpărare conform ordinelor plasate de membrii pieţei reglementate:
a) prin intermediul SAIT-lui şi/sau prin plasarea acestora pe pagina web a operatorului de piaţă şi/sau în sala de tranzacţionare a B.V.M. etc.;
b) în alte modalităţi membrilor Pieţei reglementate şi/sau persoanelor interesate, conform relaţiilor contractuale şi în condiţii comerciale rezonabile.
44.3. Zilnic, după închiderea şedinţei de tranzacţionare (tranzacţionarea instrumentelor financiare), operatorul de piaţă comunică membrilor Bursei şi publicului larg informaţiile privind preţul, volumul şi ora tranzacţionării acestora în ziua respectivă:
a) prin intermediul SAIT-lui – membrilor pieţei reglementate (Bursei);
b) prin intermediul plasării acesteia pe pagina WEB – publicului larg;
c) în alte modalităţi, conform relaţiilor contractuale, în condiţii comerciale rezonabile.
44.4. Bursa de Valori a Moldovei publică în buletinul bursier sau în alte organe de presă difuzate pe întreg teritoriul ţării, precum şi pe pagina sa oficială web, următoarea informaţie:
a) regulile pieţei reglementate;
b) lista membrilor pieţei reglementate – cel puţin o dată pe lună;
c) lista persoanelor cu participaţiuni calificate ale operatorului de piaţă;
d) lista instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată – cel puţin o dată pe lună;
e) despre tranzacţiile înregistrate pe piaţa reglementată – săptămînal pentru luna anterioară, şi lunar pentru ultimii doi ani calendaristici.
44.5. Operatorul de piaţă poate oferi informaţiile relevante sau poate asigura accesul la sistemele intern de informare al pieţei reglementate societăţilor de investiţii care sînt obligate să dezvăluie preţul acţiunilor, în conformitate cu art. 59, al Legii “privind piaţa de capital”, nr. 171 din 11 iulie 2012 în condiţii comerciale rezonabile şi nediscriminatorii.
44.6. Operatorul de piaţă prezintă CNPF rapoarte privind tranzacţiile efectuate în cadrul pieţei reglementate nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care s-a efectuat tranzacţia, în modul stabilit de actele normative ale CNPF, precum şi asigură condiţii de supraveghere în timp real a sistemului de tranzacţionare de către CNPF

Capitolul VII
REGULI PRIVIND COMPENSAREA (CLEARINGUL) ŞI DECONTAREA TRANZACŢIILOR ÎNCHEIATE ÎN CADRUL PIAŢEI REGLEMENTATE

Articolul 45. Dispoziţii generale
45.1. Prezentul capitol stabileşte reguli şi proceduri privind efectuarea clearing-ului şi decontărilor pe tranzacţiile încheiate pe piaţa reglementată.
45.2. Regulile şi procedurile de clearing şi decontare, stabilite la prezentul capitol, sînt valabile pentru toate tipurile de tranzacţii executate în cadrul pieţei reglementate. Însă, în cazul în care Membrul nu-şi va onora obligaţiunile pentru o tranzacţie executată în mod direct, operatorul de piaţă nu-şi va asuma obligaţiunile de asigurare a decontărilor finale, iar părţile tranzacţiei vor fi singurele responsabile (conform contractului semnat în afara pieţei reglementate), pentru nelivrarea sau neachitarea tranzacţiei.
45.3. Este strict interzis transferul dreptului de proprietate între clienţii unui Membru al pieţei reglementate (Bursei) (custode), altfel decît prin executarea unei tranzacţii bursiere, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
45.4. Clearingul şi decontările în cadrul tranzacţiilor încheiate pe piaţa reglementată se efectuează doar prin intermediul sistemelor de clearing şi decontare ale D.N.V.M. /Depozitarului central, în conformitate cu Regulile şi procedurile D.N.V.M. /Depozitarului central.

Articolul 46. Interacţiunea Operatorului de piaţă cu Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare /depozitarul central.
46.1. Sistemele depozitare, de clearing şi de decontare ale Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare /depozitarului central reprezintă continuarea sistemului de tranzacţionare a operatorului de piaţă şi respectiv este integrat cu sistemul pieţei reglementate pentru a asigura posibilitatea schimbului automatizat de date între Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare /depozitarul central şi piaţa reglementată.
46.2. Înainte de deschiderea şedinţei de tranzacţionare a pieţei reglementate (Bursei), sistemul D.N.V.M. /Depozitarului central informează automat sistemul de tranzacţionare a pieţei reglementate referitor la cantitatea valorilor mobiliare la conturile depozitare, care sînt accesibile pentru vînzare pe parcursul sesiunilor de tranzacţionare pe piaţa reglementată în cadrul şedinţei de tranzacţionare din ziua respectivă.
46.3. În cazul în care membrul introduce în sistemul de tranzacţionare a pieţei reglementate ordinul de vînzare a valorilor mobiliare (cu excepţia ordinelor, decontarea cărora trebuie să fie efectuată de către agentul de decontare al părţii terţe), SAIT-ul asigură verificarea existenţei la contul depozitar indicat în ordin a cantităţii suficiente de valori mobiliare accesibile pentru vînzare.
46.4. În cazul în care cantitatea valorilor mobiliare este suficientă, SAIT-ul confirmă automat ordinul de vînzare şi îl acceptă; iar în cazul în care cantitatea valorilor mobiliare este insuficientă, SAIT-ul nu confirmă ordinul de vînzare şi îl respinge.
46.5. În cazurile neonorării obligaţiunilor de decontare în cadrul tranzacţiilor efectuate prin sistemul de clearing şi decontare, D.N.V.M. /Depozitarului central transmite operatorului de piaţă ordine de cumpărare sau vînzare a valorilor mobiliare, pentru acoperirea datoriei Membrului – participant al D.N.V.M. /Depozitarului central, care nu şi-a onorat obligaţiunile de livrare sau achitare în cadrul tranzacţiei, decontările căreia se efectuează prin D.N.V.M. /Depozitarului central.
46.6. În tranzacţiile de vînzare şi cumpărare specificate la p. 46.5 vînzător sau cumpărător este D.N.V.M. /Depozitarul central.
46.7. Din numele D.N.V.M. /Depozitarului central ordinele de cumpărare şi vînzare se introduc în sistemul de negocieri de persoana împuternicită a Bursei.

Articolul 47. Documente şi rapoarte, aferente decontărilor la Bursă
47.1. Îndată, după executarea tranzacţiei în cadrul pieţei reglementate (la Bursă), SAIT-ul va genera separat pentru Membrul-Vînzător şi Membrul-Cumpărător cîte un Aviz de Contract, în care vor fi indicate condiţiile contractului încheiat în procesul negocierilor.
47.2. Avizul de contract reprezintă documentul, standardizat de Bursă, care certifică încheierea şi detaliile tranzacţiei, executate de către Membru pe piaţa reglementată şi serveşte drept bază pentru a confirma oficial clientului său despre executarea ordinului de bursă. Termenul maxim pentru expedierea confirmării clientului, precum că tranzacţia a fost încheiată, reprezintă momentul T+1.
47.3. Avizul de contract cuprinde, cel puţin, următoarea informaţie:
a) numărul (avizului de contract), atribuit de SAIT;
b) data încheierii tranzacţiei şi data decontărilor finale;
c) părţile tranzacţiei – Vînzătorul şi Cumpărătorul (identificarea Membrului, Agentului de Bursă, care a executat tranzacţia, precum şi codul de identificare a Agentului de Bursă);
d) denumirea emitentului şi numărul de înregistrare a valorilor mobiliare (codul ISIN), atribuit de CNPF;
e) numărul de valori mobiliare (acţiuni) tranzacţionate, preţul pentru o unitate şi valoarea totală a contractului;
f) date cu privire la comisionul datorat B.V.M., alte plăţi şi impozite;
g) valoarea totală spre plată.
47.4. După închiderea şedinţei de tranzacţionare SAIT de asemenea va genera, după forma şi modelul stabilit în respectivele proceduri, următoarele rapoarte:
a) Raportul general, care conţine date şi informaţii generalizatoare privind tranzacţiile executate cu instrumentele financiare ale fiecărui emitent;
b) Registrul de vînzare-cumpărare, care reprezintă înscrieri separate referitoare la toate tranzacţiile încheiate în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare, structurate pe fiecare Membru al pieţei reglementate (Bursei);
c) Raportul poziţiilor deschise, care reprezintă lista tuturor ordinelor de bursă neexecutate, expuse spre tranzacţionare în Secţia de bază a Bursei (total şi separat pentru fiecare Membru al pieţei reglementate (Bursei) şi lista valorilor mobiliare expuse la licitaţie ca pachete unice.
47.5. Emiterea rapoartelor va începe îndată după închiderea şedinţei de tranzacţionare şi este obligaţiunea fiecărui Membru al pieţei reglementate (Bursei) de a recepţiona Avizele de contract dintr-un loc anumit, indicat de operatorul de piaţă şi/sau va fi remis electronic.
47.6. Rapoartele indicate la pct. 47.4. vor fi expediate CNPF în termenul maximal admisibil T+1, ora 12.00 sau în termenul stabilit în actele normative ale CNPF
47.7. Membrii Bursei îndată, după recepţionarea Avizelor de contract, vor efectua verificarea datelor şi, în cazul în care vor depista careva neconcordanţe, vor comunica în scris Bursei şi vor întreprinde măsuri ca acestea să fie elucidate pînă la momentul T+1, ora 12.00.
47.8. Dacă, către timpul indicat la art. 47.7 Membrul nu prezintă operatorului de piaţă în scris obiecţii faţă de datele din Avizul de contract, atunci acestea se consideră a fi confirmate de către Membru şi, respectiv, dînsul îşi asumă toate obligaţiunile de decontare, conform datelor din documentele indicate.

Articolul 48. Neonorarea obligaţiunilor de livrare a valorilor mobiliare. Proceduri de executare a operaţiunii de cumpărare specială (buy-in special)
48.1. În cazul, în care Membrul nu şi-a onorat obligaţiunile de livrare a valorilor mobiliare, operatorul de piaţă (B.V.M.), în scopul acoperirii datoriei lui, va iniţia procedura de cumpărare specială (buy-in special), independent de faptul dacă aceasta a depus o cerere de răscumpărare sau nu.
48.2. La indicaţia Preşedintelui B.V.M., Administratorul SAIT-ului va introduce în Secţia tranzacţiilor directe un ordin de bursă de cumpărare a valorilor mobiliare, care trebuiau să fie livrate de către Membru, la cele mai avantajoase condiţii, ţinînd cont de faptul, că operatorul de piaţă trebuie să-şi îndeplinească obligaţiunile de livrare integral.
48.3. Este la latitudinea operatorului de piaţă de a decide executarea operaţiunii de cumpărare specială la condiţii considerate nefavorabile, nici operatorul de piaţă, nici o persoană cu funcţii de răspundere sau angajaţii ei nu poartă răspundere pentru efectuarea sau neefectuarea operaţiunii de cumpărare specială.
48.4. Pentru a efectua plata pentru valorile mobiliare tranzacţionate printr-o operaţiune de cumpărare specială, operatorul de piaţă va utiliza mijloacele băneşti virate de cumpărătorul acestor valori mobiliare în tranzacţia iniţială.
48.5. În cazul, în care operaţiunea de cumpărare specială se execută la un preţ mai mare decît cel din tranzacţia iniţială, atunci operatorul de piaţă va recurge la utilizarea mijloacelor Fondului de garanţie. Membrul, din vina căruia s-a iniţiat procedura indicată, este obligat ca în termen de 48 ore să întregească Fondul de garanţie din contul său propriu.
48.6. Toate cheltuielile suportate de către operatorul de piaţă în vederea asigurării livrării valorilor mobiliare vor fi în mod obligatoriu compensate de către Membrul, care nu şi-a onorat obligaţiunile.
48.7. În cazul, în care operaţiunea de cumpărare specială se execută la un preţ mai mic decît cel din tranzacţia iniţială, atunci operatorul de piaţă va vira diferenţa de mijloace băneşti în Fondul de garanţie.
48.8. Dacă operatorul de piaţă, în decursul a 3 şedinţe consecutive de tranzacţionare, nu reuşeşte să execute operaţiunea de cumpărare specială, atunci ea va emite ordine de plată şi va rambursa Membrului-Cumpărător în tranzacţia iniţială mijloacele băneşti decontate de către acesta, iar contractul urmează a fi anulat.
48.9. În cazul, în care Membrul-Vînzător nu-şi onorează obligaţiunile de livrare a valorilor mobiliare în cadrul a mai multor Avize de contract, iar operatorul de piaţă nu reuşeşte să asigure integral livrarea, atunci Membrul-Cumpărător va repartiza valorile mobiliare între clienţii săi în mod proporţional. Similar, adică proporţional, se calculează şi compensaţia prejudiciilor cauzate.
48.10. Dacă Membrul, pînă la executarea operaţiunii de cumpărare specială, reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiunile de livrare a valorilor mobiliare, operatorul de piaţă va retrage ordinul de cumpărare specială şi va permite acestuia să finalizeze tranzacţia.
48.11. Indiferent de circumstanţe faţă de Membru vor fi aplicate sancţiuni administrative şi pecuniare.

Articolul 49. Neonorarea obligaţiunilor de decontare a mijloacelor băneşti. Proceduri de executare a operaţiunii de vînzare specială (sale-in special)
49.1. În cazul, în care Membrul nu şi-a onorat obligaţiunile de decontare a mijloacelor băneşti, operatorul de piaţă (B.V.M.), în scopul acoperirii datoriei lui, va recurge la utilizarea Fondului de garanţie şi/sau va iniţia procedura de vînzare specială (sale-in special), independent de faptul dacă acesta a depus o cerere de vînzare sau nu.
49.2. La indicaţia Preşedintelui B.V.M., Administratorul SAIT-ului va introduce în Secţia tranzacţiilor directe un ordin de bursă de vînzare specială a valorilor mobiliare, neachitate de către Membrul-Cumpărător în tranzacţia iniţială, la cele mai avantajoase condiţii, ţinînd cont de faptul, că operatorul de piaţă trebuie să-şi îndeplinească obligaţiunile de decontare integral.
49.3. Este la latitudinea operatorului de piaţă de a decide executarea operaţiunii de vînzare specială la condiţii considerate nefavorabile. Nici operatorul de piaţă, nici o persoană cu funcţii de răspundere sau angajaţii ei nu poartă răspundere pentru efectuarea sau neefectuarea operaţiunii de vînzare specială.
49.4. În cazul, în care operaţiunea de vînzare specială se execută la un preţ mai mic decît cel din tranzacţia iniţială, atunci operatorul de piaţă va recurge la utilizarea mijloacelor Fondului de garanţie. Membrul, din vina căruia s-a iniţiat procedura indicată, este obligat ca în termen de 48 ore să întregească Fondul de garanţie din contul său propriu.
49.5. Dacă nici mijloacele Fondului de garanţie nu sînt suficiente pentru achitarea completă a datoriei, atunci Membrul vinovat este obligat să compenseze de sine stătător mijloacele insuficiente.
49.6. Toate cheltuielile suportate de către operatorul de piaţă în vederea asigurării decontărilor monetare vor fi în mod obligatoriu compensate de către Membrul, care nu şi-a onorat obligaţiunile.
49.7. În cazul în care operaţiunea de vînzare specială se execută la un preţ mai mare decît cel din tranzacţia iniţială, atunci operatorul de piaţă va vira diferenţa de mijloace băneşti în Fondul de garanţie.
49.8. Dacă în decursul a 3 şedinţe consecutive de tranzacţionare operatorul de piaţă nu reuşeşte să execute operaţiunea de vînzare specială, atunci ea va retrage din SAIT ordinul de vînzare şi va recurge la anularea tranzacţiei. Valorile mobiliare respective urmează a fi rambursate posesorului în modul stabilit de legislaţie.
49.9. Dacă Membrul, pînă la executarea operaţiunii de vînzare specială, reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiunile de decontare monetară, operatorul de piaţă va retrage din SAIT ordinul de vînzare şi va permite acestuia să finalizeze tranzacţia.
49.10. Indiferent de circumstanţe, faţă de Membru vor fi aplicate sancţiuni administrative şi pecuniare.

Articolul 50. Privind formarea şi alimentarea fondului de garanţie
50.1. B.V.M. formează un Fond de garanţie, valoarea minimal admisibilă al căruia va corespunde unui raport de 30% din valoarea capitalului social.
50.2. Sursa de bază pentru formarea Fondului de garanţie va servi virările în contul acestui Fond din profitul anual net al B.V.M. Virările în contul Fondului de garanţie pot înceta doar în cazul în care s-a atins mărimea minimal admisibilă stabilită.
50.3. Drept surse adăugătoare de formare a Fondului de garanţie al B.V.M. vor servi toate încasările operatorului de piaţă urmate din aplicarea sancţiunilor pecuniare faţă de Membri.
50.4. Fondul de garanţie al B.V.M. se utilizează pentru amortizarea datoriilor între Membri, rezultate din neonorarea obligaţiunilor lor de decontare în cadrul tranzacţiilor executate pe piaţa reglementată, astfel precum e prevăzut la art. 48 şi 49 ale prezentelor Reguli.
50.5. Mijloacele Fondului de garanţie, în partea ce depăşesc mărimea lui minimal admisibilă, pot fi utilizate doar în scopuri de renovare tehnică şi dezvoltare a B.V.M.
50.6. Fondul de garanţie, utilizat în vederea amortizării datoriilor între Membri, rezultate din neonorarea obligaţiunilor lor de decontare în cadrul B.V.M., urmează a fi întregit de către Membrul vinovat în cel mult două zile lucrătoare. În caz contrar, faţă de Membrul dat se vor aplica suplimentar penalităţi în mărime de 0,1% de la suma îndatorată, pentru fiecare zi restantă.

Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 51. Intrarea în vigoare a prezentelor Reguli
52.1. Prezentele Reguli intră în vigoare după adoptarea acestora de către CNPF şi publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
52.2. La data intrării în vigoare a prezentelor Reguli Membrii Bursei de Valori a Moldovei vor obţine automat calitatea de membru al pieţei reglementate (Bursei), cu condiţia respectării obligatorii a cerinţelor de admitere stipulate în prezentele Reguli.
52.3. La data intrării în vigoare a prezentelor Reguli se abrogă Regulile Bursei de Valori a Moldovei din 26 decembrie 2008, Hotărîrea CNPF nr. 62/14, cu modificările şi completările ulterioare.