HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind structurile de tip “master-feeder”

Nr. 36/12  din  26.06.2015  (în vigoare 02.10.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 267-273 art. 1837 din 02.10.2015

ÎNREGISTRAT la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova
nr.1067 din 21 septembrie 2015

Ministru Vladimir CEBOTARI

În temeiul art.103 şi art.116 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 “Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind structurile de tip “master-feeder”, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
Iurie FILIP
Nr.36/12. Chişinău, 26 iunie 2015.

Anexă la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.36/12 din 26 iunie 2015

REGULAMENT
privind structurile de tip “master-feeder”

Prezentul Regulament transpune parţial Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 302 din 17 noiembrie 2009, Directiva 2010/42/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la fuziunile fondurilor, structurile de tip “master-feeder” şi procedura de notificare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010 şi Directiva 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului şi conţinutul acordului dintre depozitar şi societatea de administrare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176 din 10 iulie 2010.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind structurile de tip “master-feeder” (în continuare – Regulament) stabileşte particularităţile autorizării şi funcţionării structurilor de tip “master-feeder”, conţinutul acordului sau al regulilor interne de conduită, conţinutul prospectului, formatul şi modalitatea de transmitere a informaţiei referitoare la investiţiile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (în continuare – OPCVM) de tip “feeder”, deţinătorilor de titluri de participare, consecinţele reorganizării şi lichidării OPCVM de tip “master” asupra OPCVM de tip “feeder”, precum şi modul de calcul privind expunerea globală aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate.

2. În sensul prezentului Regulament noţiunile utilizate au semnificaţia prevăzută în Legea nr.171 din 11 iulie 2012 “Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea nr.171 din 11 iulie 2012). De asemenea, în sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:

risc de contraparte – riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacţie să nu îşi îndeplinească obligaţiile înainte de decontarea finală a fluxului de mijloace băneşti aferent tranzacţiei;

risc de piaţă – riscul de pierdere pentru OPCVM care decurge din fluctuaţia valorii de piaţă a poziţiilor din portofoliul OPCVM, fluctuaţie care poate fi atribuită modificării variabilelor pieţei, cum ar fi ratele dobînzii, ratele de schimb valutar, preţurile acţiunilor sau solvabilitatea unui emitent;

suport durabil – instrument (suport de hîrtie, CD-ROM, DVD, hard discuri ale calculatoarelor personale etc.), care permite investitorului să stocheze informaţii adresate personal acestuia într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi pentru o perioadă de timp adecvată scopurilor informaţiei respective şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate;

titluri de participare – acţiuni sau unităţi de fond emise de companii investiţionale sau, respectiv, de fonduri de investiţii, care sînt plasate şi răscumpărate în mod continuu.

3. În condiţiile prezentului Regulament vor fi prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare şi neexcesive scopului stabilit, asigurîndu-se un nivel de securitate şi confidenţialitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor, conform principiilor stabilite de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

Capitolul II

AUTORIZAREA INVESTIŢIILOR OPCVM DE TIP “FEEDER”

4. În cazul în care un OPCVM intenţionează să desfăşoare activităţi în calitate de OPCVM de tip “feeder” al unui alt OPCVM de tip “master”, investiţiile OPCVM de tip “feeder” care depăşesc limitele stabilite în Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) nr.5/15 din 31 ianuarie 2015 (în continuare – Regulamentul nr.5/15 din 31 ianuarie 2015), sînt autorizate în prealabil de Comisia Naţională.

5. În vederea autorizării OPCVM de tip “feeder” să investească conform pct.4 din prezentul Regulament, acesta va prezenta Comisiei Naţionale următoarele documente:

1) o cerere privind autorizarea investiţiei;

2) regulile fondului sau actul de constituire ale OPCVM de tip “feeder” şi ale OPCVM de tip “master”;

3) prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip “feeder” şi ale OPCVM de tip “master”, întocmite conform Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, cu particularităţile stabilite de prezentul Regulament;

4) politica de investiţii, aprobată de organul competent;

5) acordul încheiat între OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master” sau regulile interne de conduită, întocmite conform prezentului Regulament;

6) declaraţiile care vor fi furnizate deţinătorilor de titluri de participare conform prevederilor pct.25 din prezentul Regulament;

7) acordul asupra schimbului de informaţii dintre depozitari şi auditori, prevăzut la art.103 alin.(10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, dacă OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder” au depozitari şi auditori diferiţi.

6. În termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii tuturor documentelor prevăzute la pct.5 din prezentul Regulament, Comisia Naţională examinează documentele prezentate şi, în caz dacă nu se constată vreo încălcare a legislaţiei, emite decizia de autorizare a investiţiei OPCVM de tip “feeder” în OPCVM de tip “master”.

7. Orice solicitare din partea Comisiei Naţionale pentru prezentarea informaţiei suplimentare sau operarea de modificări în documentele depuse iniţial suspendă curgerea termenului stabilit la pct.6. În cazul în care solicitantul nu depune la Comisia Naţională informaţia sau modificările respective în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare din data primirii adresării Comisiei Naţionale, aceasta poate refuza autorizarea investiţiei OPCVM de tip “feeder” în OPCVM de tip “master”.

8. În cazul în care documentele depuse sînt incomplete, ilizibile sau neautentice, Comisia Naţională este în drept să restituie documentele fără examinare în termen de 15 zile lucrătoare din data recepţionării acestora.

CAPITOLUL III

ACORDUL DINTRE OPCVM DE TIP “FEEDER” ŞI OPCVM DE TIP MASTER” ŞI REGULILE INTERNE DE CONDUITĂ

9. Acordul între OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder”, încheiat conform cerinţelor art.103 alin.(6) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, va include următoarele prevederi:

1) modalitatea şi termenul în care OPCVM de tip “master” îi furnizează OPCVM de tip “feeder” o copie a regulilor fondului sau a actului de constituire al companiei investiţionale, a prospectului de emisiune, prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor şi orice modificare a acestora;

2) modalitatea şi termenul în care OPCVM de tip “master” îi furnizează OPCVM de tip “feeder” documentele ce se referă la politicile şi procedurile de gestionare a riscurilor şi rapoartele de control intern;

3) modalitatea şi termenul de furnizare a detaliilor referitoare la încălcarea de către OPCVM de tip “master” a legislaţiei, a regulilor fondului sau a actului de constituire al companiei investiţionale şi a acordului dintre OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder”, pe care OPCVM de tip “master” trebuie să le furnizeze OPCVM de tip “feeder”;

4) modalitatea şi termenul în care OPCVM de tip “master” îi furnizează OPCVM de tip “feeder” informaţii privind expunerea sa globală la instrumentele financiare derivate, pentru a permite OPCVM de tip “feeder” să îşi calculeze propria expunere globală în conformitate cu prevederile capitolului VII din prezentul Regulament;

5) modalitatea şi termenul în care OPCVM de tip “master” pune la dispoziţia OPCVM de tip “feeder” orice alt acord de schimb de informaţii încheiat cu părţi terţe;

6) comisioanele şi cheltuielile care urmează să fie suportate de OPCVM de tip “feeder” şi detalii referitoare la orice reduceri sau scutiri de plata comisioanelor ori cheltuielilor aferente deţinerilor în OPCVM de tip “master”;

7) condiţiile în care poate fi efectuat un transfer iniţial sau ulterior de active în natură de la OPCVM de tip “feeder” la OPCVM de tip “master”;

8) coordonarea calendarului calculării şi al publicării valorii activului lor net şi a activului net unitar;

9) coordonarea operaţiunilor de subscriere/răscumpărare a titlurilor de participare ale OPCVM de tip “master” de către OPCVM de tip “feeder”, condiţiile în care OPCVM de tip “master” poate achita contravaloarea cererilor de răscumpărare printr-un transfer de active în natură către OPCVM de tip “feeder”, în special în cazurile menţionate la art.116 alin.(5) şi (7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;

10) orice măsuri necesare care să ia în calcul faptul că unul sau ambele OPCVM sînt admise la tranzacţionare sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată;

11) procedurile care garantează că cererile şi reclamaţiile deţinătorilor de titluri de participare sînt soluţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

12) atunci cînd regulile fondului sau actul de constituire al companiei investiţionale şi prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip “master” îi conferă acestuia anumite drepturi sau prerogative în relaţia cu deţinătorii de titluri de participare, iar OPCVM de tip “master” alege să limiteze sau să renunţe la exercitarea tuturor sau a oricăruia dintre aceste drepturi şi prerogative în relaţia cu OPCVM de tip “feeder” – o prezentare a condiţiilor acestei limitări sau renunţări;

13) modalitatea şi termenul în care oricare dintre OPCVM notifică suspendarea temporară şi reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare;

14) măsurile luate pentru notificarea şi remedierea erorilor de stabilire a preţurilor de emisiune şi răscumpărare a titlurilor de participare la nivelul OPCVM de tip “master”;

15) prevederi necesare pentru ca OPCVM de tip “feeder” să obţină de la OPCVM de tip “master” toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi prezinte situaţiile financiare şi rapoartele specifice anuale, semianuale, trimestriale şi periodice conform reglementărilor în vigoare şi pentru ca auditorul OPCVM de tip “master” să poată întocmi raportul auditorului la data închiderii perioadei de gestiune pentru a fi prezentat OPCVM de tip “feeder”, în scopul prevăzut de pct.18 din prezentul Regulament;

16) modalitatea şi termenul notificării de către OPCVM de tip “master” cu privire la modificările propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului de constituire al companiei investiţionale, ale prospectului de emisiune, prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor, dacă aceste detalii diferă de prevederile standard pentru notificarea deţinătorilor de titluri de participare incluse în regulile fondului, actul de constituire al companiei investiţionale sau prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip “master”;

17) modalitatea şi termenul notificării de către OPCVM de tip “master” a unei lichidări, fuziuni sau dezmembrări planificate sau propuse;

18) modalitatea şi termenul notificării de către oricare dintre OPCVM a faptului că nu mai îndeplineşte sau că nu va mai îndeplini condiţiile pentru a fi un OPCVM de tip “master”, respectiv un OPCVM de tip “feeder”;

19) modalitatea şi termenul notificării de către oricare dintre OPCVM a intenţiei de a înlocui societatea de administrare fiduciară a investiţiilor (în continuare – SAFI), depozitarul, auditorul;

20) modalitatea şi momentul notificării altor modificări ale prevederilor existente pe care OPCVM de tip “master” se angajează să le furnizeze.

10. Regulile interne de conduită ale SAFI, prevăzute de art.103 alin.(7) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, includ cel puţin prevederile menţionate la pct.9 sbp. 6) - 10) şi sbp. 12) - 15) din prezentul Regulament.

11. Regulile interne de conduită ale SAFI includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master” sau între OPCVM de tip “feeder” şi alţi deţinători de titluri de participare ale OPCVM de tip “master” în măsura în care aceste conflicte nu sînt prevenite în totalitate de măsurile adoptate de SAFI în vederea respectării cerinţelor prevăzute de reglementările privind piaţa de capital şi prezentul Regulament.

Capitolul IV

ROLUL DEPOZITARILOR ŞI AUDITORILOR ÎN STRUCTURILE DE TIP ”MASTER-FEEDER”

12. În cazul în care OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder” au depozitari diferiţi, aceştia, conform prevederilor art.103 alin.(10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, încheie un acord asupra schimbului de informaţii, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce le revin.

13. OPCVM de tip “feeder” sau SAFI acestuia au obligaţia de a comunica depozitarului său orice informaţie cu privire la OPCVM de tip “master” care este necesară pentru respectarea obligaţiilor depozitarului OPCVM de tip “feeder”.

14. Depozitarul OPCVM de tip “master” informează, în aceeaşi zi lucrătoare, Comisia Naţională, OPCVM de tip “feeder” sau SAFI acestuia despre orice nereguli constatate cu privire la OPCVM de tip “master” care se consideră că au un impact negativ asupra OPCVM de tip “feeder”.

15. În scopul executării cerinţelor art.103 alin.(8) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder”, de comun acord cu depozitarii acestora calculează, certifică, prezintă Comisiei Naţionale şi publică valoarea activului net şi valoarea activului net unitar în modul şi termenul stabilit de Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/14 din 31 ianuarie 2015.

16. Neregulile menţionate la pct.14 din prezentul Regulament, pe care depozitarul OPCVM de tip “master” le identifică pe parcursul exercitării funcţiei sale potrivit legislaţiei şi care pot avea un impact negativ asupra OPCVM de tip “feeder”, includ, fără a se limita la acestea:

1) erori în calcularea valorii activului net şi a valorii activului net unitar al OPCVM de tip “master”;

2) erori legate de operaţiunile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale OPCVM de tip “master” sau în decontarea acestor tranzacţii;

3) erori la plata sau capitalizarea veniturilor provenind de la OPCVM de tip “master”;

4) încălcarea obiectivelor politicii de investiţii şi a limitelor de investiţii sau de împrumut ale OPCVM de tip “master” descrise în prospectul de emisiune, prospectul simplificat/documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor.

17. În cazul în care OPCVM de tip “master” şi OPCVM de tip “feeder” au auditori diferiţi, aceştia încheie un acord asupra schimbului de informaţii, conform prevederilor art.103 alin.(10) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, în vederea asigurării respectării obligaţiilor ce revin ambilor auditori.

18. Auditorul OPCVM de tip “feeder”, în raportul auditorului, ia în considerare raportul auditorului OPCVM de tip “master”.

19. Auditorul OPCVM de tip “feeder” va include în raportul auditorului orice nereguli semnalate în raportul auditorului OPCVM de tip “master”, precum şi impactul acestora asupra OPCVM de tip “feeder”.

20. Acordul asupra schimbului de informaţii, încheiat între auditorul OPCVM de tip “master” şi auditorul OPCVM de tip “feeder”, menţionat la pct.17 din prezentul Regulament, se va prezenta Comisiei Naţionale în termen de 3 zile lucrătoare din data semnării.

Capitolul V

OBLIGAŢIILE DE DEZVĂLUIRE A INFORMAŢIILOR ALE OPCVM DE TIP “FEEDER”

21. Prospectul de emisiune, prospectul simplificat/informaţiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip “feeder”, pe lîngă informaţiile prevăzute în Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, vor conţine următoarele informaţii:

1) o declaraţie care să ateste că OPCVM de tip “feeder” este un OPCVM de tip “feeder” al unui anumit OPCVM de tip “master” şi că, în această calitate, investeşte în mod permanent cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare ale acelui OPCVM de tip “master”;

2) politica de investiţii, inclusiv profilul de risc şi dacă performanţa OPCVM de tip “feeder” este identică cu cea a OPCVM de tip “master” sau diferă de aceasta, iar în cazul în care diferă, în ce măsură şi din ce motive, inclusiv o descriere a investiţiilor făcute conform prevederilor art.103 alin.(2) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012;

3) o descriere succintă a OPCVM de tip “master”, modul de organizare şi funcţionare, obiectivul şi politica sa de investiţii, inclusiv profilul de risc;

4) un rezumat al acordului încheiat între OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master” sau al regulilor interne de conduită;

5) o descriere a tuturor comisioanelor şi cheltuielilor imputate OPCVM de tip “feeder” în urma investiţiei acestuia în titluri de participare ale OPCVM de tip “master”, precum şi totalul cheltuielilor OPCVM de tip “feeder” şi ale OPCVM de tip “master”;

6) modul în care deţinătorii de titluri de participare pot obţine informaţii suplimentare cu privire la OPCVM de tip “master”, şi anume: prospectul OPCVM de tip “master”, acordul încheiat între OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master”, rapoartele specifice şi situaţiile financiare anuale şi semianuale şi periodice ale OPCVM de tip “master” etc.

22. Raportul specific anual al OPCVM de tip “feeder”, pe lîngă informaţiile prevăzute de Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.62/20 din 20 decembrie 2014, va include şi o declaraţie cu privire la totalul cheltuielilor OPCVM de tip “feeder” şi ale OPCVM de tip “master”. Rapoartele specifice anuale şi semianuale ale OPCVM de tip “feeder” includ o declaraţie de precizare a modalităţilor prin care pot fi obţinute rapoartele specifice şi situaţiile financiare anuale şi semianuale ale OPCVM de tip “master”.

23. Un OPCVM de tip “feeder” indică în toate informaţiile publicitare că investeşte cel puţin 85% din activele sale în titluri de participare ale OPCVM de tip “master”.

24. OPCVM de tip “feeder” transmite investitorilor, la cerere şi în mod gratuit, un exemplar tipărit al prospectului emisiunii şi rapoartele specifice şi situaţiile financiare anuale şi semianuale ale OPCVM de tip “master”.

25. În cazul în care un OPCVM a fost autorizat conform pct.4 din prezentul Regulament să desfăşoare activităţi în calitate de OPCVM de tip “feeder” al unui alt OPCVM de tip “master”, OPCVM de tip “feeder” furnizează deţinătorilor de titluri de participare, în termenul indicat la art.103 alin.(11) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, următoarele informaţii:

1) o declaraţie care să ateste că Comisia Naţională a aprobat investiţia OPCVM de tip “feeder” în titluri de participare ale OPCVM de tip “master”;

2) prospectul simplificat sau documentul privind informaţiile-cheie destinate investitorilor ale OPCVM de tip “feeder” şi ale OPCVM de tip “master”, întocmit conform Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, cu particularităţile stabilite de prezentul Regulament;

3) o declaraţie referitoare la dreptul deţinătorilor de titluri de participare să solicite răscumpărarea titlurilor lor de participare în conformitate şi în termenul stabilit la art.103 alin.(11) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

26. OPCVM de tip “feeder” furnizează deţinătorilor de titluri de participare informaţiile prevăzute la pct.25 din prezentul Regulament, pe hîrtie sau pe un alt suport durabil.

27. Atunci cînd există opţiunea de a alege între informaţii pe suport de hîrtie sau informaţii pe alt suport durabil, deţinătorul de titluri de participare este acel care decide furnizarea informaţiilor pe un alt suport durabil decît pe hîrtie.

28. În cazul în care există certitudinea că deţinătorul de titluri de participare are acces nelimitat la internet, comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic este considerată adecvată. Dovada se poate face prin furnizarea de către deţinător a unei adrese de e-mail pentru comunicarea informaţiilor respective.

Capitolul VI

REORGANIZAREA ŞI LICHIDAREA OPCVM DE TIP “MASTER”

29. OPCVM de tip “feeder”, în termen de o lună de la data la care a fost informat de către OPCVM de tip “master” cu privire la fuziune sau dezmembrare conform prevederilor art.116 alin.(6) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, va transmite Comisiei Naţionale următoarele:

1) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să fie în continuare un OPCVM de tip “feeder” al aceluiaşi OPCVM de tip “master” (cu condiţia că OPCVM de tip “master” este un OPCVM absorbant, în cazul fuziunii, sau OPCVM de tip “master” este OPCVM care îşi continuă activitatea, în caz de dezmembrare):

a) în cazul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale – documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014;

b) în cazul modificării prospectului de emisiune şi prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor – documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014;

2) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să devină un OPCVM de tip “feeder” al unui alt OPCVM de tip “master” care rezultă în urma fuziunii (OPCVM de tip “master” este un OPCVM absorbit) sau al unui OPCVM care se înfiinţează ca rezultat al reorganizării prin fuziune sau dezmembrare a OPCVM de tip “master”, sau dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să investească cel puţin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt OPCVM de tip “master” care nu rezultă în urma fuziunii sau a dezmembrării – documentele indicate în pct.5 din prezentul Regulament;

3) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să se transforme într-un OPCVM care nu este un OPCVM de tip “feeder”:

a) documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014, în scopul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale, sau altor acte ce vizează funcţionarea OPCVM;

b) documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, în scopul modificării prospectului de emisiune şi prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;

4) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să se lichideze – o notificare a acestei intenţii, urmînd procedura stabilită de Regulamentul privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.1/11 din 16 ianuarie 2015.

30. Prin derogare de la pct.29, în situaţiile în care OPCVM de tip “master” a furnizat OPCVM de tip “feeder” informaţiile cu privire la reorganizare cu mai mult de 4 luni înainte de momentul în care reorganizarea va intra în vigoare, OPCVM de tip “feeder” trebuie să înainteze Comisiei Naţionale documentele prevăzute la unul din sbp. 1) - 4) ale pct.29 cu cel puţin 3 luni înainte de momentul intrării în vigoare a fuziunii sau a dezmembrării OPCVM de tip “master”.

31. Înainte de exercitarea dreptului de a solicita răscumpărarea titlurilor sale de participare la OPCVM de tip “master”, OPCVM de tip “feeder” examinează şi alte soluţii disponibile care pot contribui la evitarea sau la reducerea costurilor de răscumpărare sau a altor consecinţe negative asupra propriilor deţinători ai titlurilor de participare.

32. În cazul în care OPCVM de tip “feeder” solicită răscumpărarea titlurilor sale de participare la OPCVM de tip “master”, acesta primeşte una dintre următoarele:

1) valoarea răscumpărării în mijloace băneşti;

2) valoarea totală sau parţială a răscumpărării ca transfer în natură, dacă OPCVM de tip “feeder” doreşte acest lucru şi dacă acordul dintre OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master” prevede această posibilitate.

33. OPCVM de tip “feeder” poate transforma în mijloace băneşti orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.

34. Comisia Naţională acordă autorizaţia/avizul cu condiţia ca mijloacele băneşti deţinute sau primite să poată fi reinvestite numai în scopul gestionării eficiente a acestora, înainte de data la care OPCVM de tip “feeder” urmează să investească fie în noul OPCVM de tip “master”, fie conform noilor obiective şi noii politici de investiţii.

35. În termen de două luni de la data la care OPCVM de tip “master” a informat OPCVM de tip “feeder” în legătură cu decizia de lichidare, OPCVM de tip “feeder” transmite Comisiei Naţionale următoarele informaţii:

1) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să investească cel puţin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt OPCVM de tip “master”, se vor depune documentele indicate în pct.5 din prezentul Regulament;

2) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să se transforme într-un OPCVM care nu este un OPCVM de tip “feeder”:

a) documentele prevăzute de Regulamentul privind avizarea constituirii şi funcţionării organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.49/14 din 9 octombrie 2014, în scopul modificării regulilor fondului de investiţii sau actelor de constituire ale companiei investiţionale, sau altor acte ce vizează funcţionarea OPCVM;

b) documentele prevăzute de Regulamentul privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.57/10 din 28 noiembrie 2014, în scopul modificării prospectului de emisiune şi prospectului simplificat/documentului privind informaţiile-cheie destinate investitorilor;

3) dacă OPCVM de tip “feeder” intenţionează să se lichideze – o notificare a acestei intenţii, urmînd procedura stabilită de Regulamentul privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.1/11 din 16 ianuarie 2015.

36. Prin derogare de la pct.35, dacă OPCVM de tip “master” comunică OPCVM de tip “feeder” decizia sa de a se dizolva cu mai mult de 5 luni înainte de momentul începerii lichidării, OPCVM de tip “feeder” va transmite Comisiei Naţionale documentele prevăzute la unul din sbp. 1)-3) ale pct.35 cu cel puţin 3 luni înainte de data respectivă.

37. OPCVM de tip “feeder” va informa, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, deţinătorii de titluri de participare şi OPCVM de tip “master” privind intenţia de a se lichida.

38. Prevederile pct.6-8 din prezentul Regulament se aplică corespunzător la autorizarea investiţiilor prevăzute la pct.29 sbp.2) şi la pct.35 sbp.1).

39. În cazul prevăzut la pct.29 sbp.2) şi la pct.35 sbp.1) din prezentul Regulament, după acordarea autorizaţiei de către Comisia Naţională, OPCVM de tip “feeder” ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerinţelor prevăzute la pct.25 din prezentul Regulament.

40. În cazul în care plata veniturilor din lichidarea OPCVM de tip “master” urmează să fie efectuată înainte de data la care OPCVM de tip “feeder” începe să investească fie într-un alt OPCVM de tip “master”, fie conform noii politici de investiţii, Comisia Naţională acordă autorizaţia/avizul cu următoarele condiţii:

1) OPCVM de tip “feeder” trebuie să primească veniturile din lichidare:

a) în mijloace băneşti sau

b) parţial ori în totalitate ca transfer de active în natură, dacă OPCVM de tip “feeder” doreşte acest lucru şi dacă acordul dintre OPCVM de tip “feeder” şi OPCVM de tip “master” sau regulile interne de conduită şi decizia de lichidare prevăd acest lucru;

2) mijloacele băneşti deţinute sau primite să poată fi reinvestite numai în scopul gestionării eficiente a acestora înainte de data la care OPCVM de tip “feeder” urmează să investească fie într-un alt OPCVM de tip “master”, fie conform noilor obiective şi noii politici de investiţii.

41. OPCVM de tip “feeder” poate transforma în mijloace băneşti orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.

42. În cazul în care OPCVM de tip “feeder” îşi transferă toate activele sau o parte din ele către OPCVM de tip “master” în schimbul titlurilor de participare, sau în cazul prevăzut de pct.32 sbp.2) din prezentul Regulament, evaluarea unei astfel de contribuţii în natură se va efectua conform Regulamentului privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/14 din 31 ianuarie 2015.

Capitolul VII

CALCULAREA EXPUNERII GLOBALE

43. În scopul respectării cerinţelor art.103 alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012, OPCVM de tip “feeder” va calcula expunerea sa globală aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate (care pot fi utilizate doar în scopul acoperirii riscului) prin combinarea expunerii sale directe cu:

1) expunerea reală a OPCVM de tip “master” aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate, proporţional cu investiţiile OPCVM de tip “feeder” în OPCVM de tip “master”; sau

2) expunerea maximă potenţială a OPCVM de tip “master” aferentă deţinerii de instrumente financiare derivate prevăzută în regulile fondului sau în actele de constituire a companiei investiţionale, proporţional cu investiţiile OPCVM de tip “feeder” în OPCVM de tip “master”.

44. Expunerea globală a unui OPCVM, prevăzută la pct.43 din Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015, se va calcula ca fiind una dintre următoarele:

1) expunerea suplimentară şi efectul de levier, generate de OPCVM prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare care integrează un instrument financiar derivat;

2) riscul de piaţă aferent portofoliului OPCVM.

45. Expunerea globală a OPCVM se va calcula cel puţin zilnic.

46. Expunerea globală poate fi calculată utilizînd metoda bazată pe angajamente, metoda valorii la risc sau alte metode avansate de măsurare a riscului. Valoarea la risc (VaR) reprezintă o evaluare a pierderii aşteptate maxime pe care o poate înregistra OPCVM.

47. La calcularea expunerii globale se va lua în considerare politica de investiţii a OPCVM, tipurile şi complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate şi ponderea instrumentelor financiare derivate în portofoliul OPCVM.

48. Atunci cînd un OPCVM utilizează, în conformitate cu pct.41 din Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015, tehnici şi instrumente, inclusiv acorduri de răscumpărare sau tranzacţii de împrumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentară la riscul de piaţă, la calcularea expunerii globale se vor lua în considerare aceste tranzacţii.

49. În situaţia în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, această metodă se va aplica tuturor poziţiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv poziţiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pieţei monetare care integrează un instrument financiar derivat, indiferent dacă acestea sînt folosite în cadrul politicii generale de investiţii a OPCVM pentru reducerea riscului sau în scopul unei administrări eficiente a portofoliului.

50. În situaţia în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, fiecare poziţie pe un instrument financiar derivat se va converti în valoarea de piaţă a unei poziţii echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat (abordarea standard bazată pe angajamente).

51. Atunci cînd utilizarea instrumentelor financiare derivate nu generează o expunere suplimentară pentru OPCVM, nu se impune includerea expunerii faţă de activul suport în calcularea angajamentelor.

52. În cazul utilizării abordării bazate pe angajamente nu se impune ca în calculul expunerii globale să se includă contractele de împrumut temporare, încheiate în numele OPCVM potrivit art.89 alin.(3) din Legea nr.171 din 11 iulie 2012.

53. OPCVM trebuie să se asigure că riscul de contraparte care derivă dintr-o tranzacţie cu instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate face obiectul limitelor prevăzute în Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015.

54. La calcularea expunerii unui OPCVM la riscul de contraparte potrivit pct.53 din prezentul Regulament se va utiliza valoarea pozitivă marcată la piaţă (mark-to-market) a contractului aferent instrumentului financiar derivat, negociat în afara pieţelor reglementate, încheiat cu acea contraparte.

55. Poziţiile pe instrumentele financiare derivate ale unui OPCVM cu aceeaşi contraparte pot fi compensate cu condiţia încheierii unui acord de compensare cu contrapartea în numele OPCVM. Compensarea este permisă numai pentru instrumentele financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate cu aceeaşi contraparte şi nu pentru alte expuneri pe care OPCVM le poate avea faţă de aceeaşi contraparte.

56. Expunerea OPCVM faţă de o contraparte într-o tranzacţie cu un instrument financiar derivat negociat în afara pieţelor reglementate poate fi redusă prin primirea unei garanţii. Garanţia primită trebuie să fie suficient de lichidă pentru a putea fi vîndută rapid la un preţ apropiat de evaluarea acesteia înaintea vînzării.

57. Limitele pe emitent, prevăzute în Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale nr.5/15 din 31 ianuarie 2015, se vor calcula pe baza expunerii faţă de activul suport create ca rezultat al utilizării instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.

Copyright 2015 © All rights reserved