HOTĂRÎRE cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii

Nr. 49/3 din 26.08.2015 (în vigoare 04.12.2015)
Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 324-329 art. 2295 din 04.12.2015

În temeiul art.34, art.50 alin.(14) lit.b), art.59 alin.(3) din Legea nr.171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), Comisia Naţională a Pieţei Financiare

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii, conform anexei.

2. În termen de 3 luni de la publicarea prezentei hotărîri, persoanele care deţin licenţă de societate de investiţii sunt obligate să se conformeze prevederilor Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii şi să-şi actualizeze regulile şi procedurile interne în vederea respectării cerinţelor organizatorice şi operaţionale prevăzute de Regulament, cu informarea ulterioară a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

3. Societăţile de investiţii, în termenul prevăzut la pct.2, vor clasifica clienţii noi şi clienţii existenţi în dependenţă de încadrarea acestora în categoria de clienţi obişnuiţi, clienţi profesionişti sau părţi eligibile în conformitate cu prevederile Regulamentului privind serviciile şi activităţile de investiţii şi ale Legii nr.171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital”, cu informarea clienţilor şi a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la finalizarea procedurii.

4. Se abrogă Regulamentul cu privire la activitatea de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr.48/7 din 17.12.2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.20-22, art.31).

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE
Iurie FILIP
Nr.49/3. Chişinău, 26 august 2015.

Anexă
la Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.49/3 din 26 august 2015

REGULAMENT
privind serviciile şi activităţile de investiţii

Prezentul Regulament transpune parţial:

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 145 din 30 aprilie 2004;

Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare ale întreprinderilor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 241 din 2 septembrie 2006;

Regulamentul (CE) nr.1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul Directivei în cauză, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322 din 2 decembrie 2008;

Orientările Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe din 15 iunie 2012 cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind adecvarea, AEVMP/2012/387;

Recomandările Comitetului Organismelor Europene de Reglementare a Valorilor Mobiliare pentru nivelul 3 din 9 februarie 2007 cu privire la Lista minimă a înregistrărilor în conformitate cu art.51 (3) din Directiva de implementare a MiFID, Ref: CESR/06-552c.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind serviciile şi activităţile de investiţii (în continuare – Regulament) stabileşte reguli şi proceduri de reglementare a modului de desfăşurare a serviciilor şi activităţilor de investiţii.

2. Acţiunea prezentului Regulament se extinde asupra următorilor subiecţi:

1) societăţi de investiţii;

2) persoane acceptate, în modul stabilit la art.36 din Legea nr.171 din 11 iulie 2012 privind piaţa de capital (în continuare – Legea privind piaţa de capital), cărora li se vor aplica nediscriminatoriu toate dispoziţiile cu privire la societăţile de investiţii;

3) filiale ale societăţii de investiţii deschise într-un alt stat, cu condiţia că, în cazul unei contradicţii între dispoziţiile prezentului Regulament şi cadrul normativ din ţara respectivă, cele din urmă vor prevala, cu informarea prealabilă a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (în continuare – Comisia Naţională) despre acest fapt;

4) angajaţii şi agenţii delegaţi ai societăţii de investiţii.

3. Subiecţii prezentului Regulament au obligaţia în cadrul desfăşurării serviciilor şi activităţilor de investiţii de a se conforma în orice moment tuturor cerinţelor legislaţiei privind piaţa de capital, precum şi ale legislaţiei conexe, inclusiv legislaţia valutară.

4. Termenii, noţiunile şi expresiile utilizate în prezentul Regulament, dar nedefinite, au semnificaţia prevăzută de Legea privind piaţa de capital. În sensul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1) Apel în marjă - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marjă;

2) Contract privind prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii (contract de intermediere) - un contract încheiat în formă scrisă între societatea de investiţii şi clientul profesionist sau clientul obişnuit în vederea prestării de către prima a unui serviciu de investiţii financiare şi a cărui clauze minime sunt stabilite de prezentul Regulament;

3) Cont de marjă - cont în care se înregistrează tranzacţiile în marjă cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marjă pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcţionează prin depunerea unei marje iniţiale şi urmărirea menţinerii unui nivel minim obligatoriu al acesteia conform prezentului Regulament;

4) Cont de mijloace băneşti - cont utilizat în scopul gestionării conturilor de instrumente financiare, conturilor de marjă şi altor conturi şi registre, în special pentru decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi administrarea altor datorii ale societăţii de investiţii faţă de client sau obligaţiuni ale clientului faţă de societatea de investiţii pentru serviciile de investiţii prestate de către societatea de investiţii în numele clientului;

5) Informaţii confidenţiale - informaţiile sau datele direct sau indirect legate de clienţii societăţii de investiţii în procesul de desfăşurare a unui serviciu de investiţii, cu excepţia celor care:

- au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal pînă la momentul încheierii contractului de intermediere cu societatea de investiţii;

- clientul societăţii de investiţii şi-a dat acordul expres privind dezvăluirea informaţiei către o terţă persoană;

6) Instrucţiune - o dispoziţie emisă de către un client unei societăţi de investiţii pentru a efectua o acţiune specifică legată de furnizarea unei activităţi sau a unui serviciu de investiţii pentru clientul respectiv, inclusiv o instrucţiune de a emite un ordin bazat pe dreptul de reprezentare acordat de către client, care conţine indicaţii în ceea ce priveşte conţinutul unui astfel de ordin, o instrucţiune de a anula un ordin, care va indica data şi ora cînd aceasta a fost transmisă societăţii de investiţii;

7) Loc de tranzacţionare - o piaţă reglementată sau un sistem multilateral de tranzacţionare (MTF);

8) Marjă - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl menţină în contul de marjă deschis la societatea de investiţii pentru garantarea tranzacţiilor în marjă. Marja poate fi constituită în mijloace băneşti şi în valori mobiliare în conformitate cu prezentul Regulament;

9) Ordin - indicaţia de a cumpăra sau a vinde instrumente financiare prin intermediul societăţii de investiţii, perfectată în conformitate cu cerinţele prezentului Regulament;

10) Suport durabil - orice instrument care permite clientului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal într-un mod accesibil pentru consultări ulterioare şi care face posibilă reproducerea exactă a informaţiilor stocate;

11) Tranzacţii în marjă - tranzacţiile efectuate de societatea de investiţii în numele clientului său fie cu valori mobiliare, care se pot realiza în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vînzări în lipsă, fie cu instrumente financiare derivate;

12) Vînzare în lipsă – vînzarea valorilor mobiliare pe care vînzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vînzării şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil prin încheierea unui contract de împrumut.

Capitolul II

CERINŢE OPERAŢIONALE ŞI RESTRICŢII DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR ŞI SERVICIILOR DE INVESTIŢII

Secţiunea 1-a
Cerinţe organizatorice şi de funcţionare

5. Responsabilitatea în cadrul societăţii de investiţii privind desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investiţii cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea privind piaţa de capital şi actele normative ale Comisiei Naţionale revine persoanelor care administrează activitatea societăţii.

6. Persoanele care administrează activitatea societăţii de investiţii sunt responsabile pentru asigurarea respectării politicilor, procedurilor şi dispoziţiilor interne, precum şi a corectitudinii şi a plenitudinii informaţiei din înregistrările şi evidenţele societăţii de investiţii, puse în aplicare pentru respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital şi, respectiv, evaluează şi verifică periodic caracterul adecvat al sistemelor de control intern şi eficienţa politicilor, procedurilor şi dispoziţiilor interne, cu adoptarea măsurilor adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.

7. Persoanele care administrează activitatea societăţii de investiţii primesc periodic rapoarte scrise privind verificarea conformităţii, gestionarea riscurilor, auditului intern şi, respectiv, cu privire la alte norme interne ale societăţii de investiţii, cu precizarea dacă au fost luate măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficienţe.

Secţiunea a 2-a
Conflicte de interese

8. Societatea de investiţii ia toate măsurile în scopul identificării, prevenirii, gestionării şi/sau înlăturării cazurilor de conflicte de interese între societatea de investiţii, inclusiv persoanele sale relevante, angajaţi sau agenţi delegaţi sau orice persoană direct sau indirect legată printr-o relaţie de control de societatea de investiţii şi clienţii societăţii, sau între clienţii societăţii, cu ocazia prestării oricărui serviciu de investiţii şi a oricărui serviciu auxiliar sau a unei combinaţii a acestor servicii, inclusiv măsuri cauzate de primirea de stimulente de la terţi sau de remunerarea proprie a societăţii de investiţii şi de alte structuri de stimulente.

9. Societatea de investiţii asigură stabilirea, aplicarea şi menţinerea unei politici interne eficiente privind prevenirea şi soluţionarea conflictelor de interese, formulată în scris, în conformitate cu prevederile art.46 din Legea privind piaţa de capital.

10. Înainte de a încheia un contract de intermediere cu un client, societatea de investiţii trebuie să informeze clientul despre eventualele situaţii de conflict de interese şi să stabilească împreună cu clientul principiile de procedură, astfel încît interesele clientului să nu fie afectate. Informarea este efectuată pe un suport durabil şi include suficiente detalii, ţinînd cont de natura clientului, pentru a-i permite acestuia să ia o decizie documentată cu privire la serviciul în contextul căruia apare conflictul de interese.

11. În cazul în care identificarea unui potenţial conflict de interese nu este posibilă sau nu a fost posibilă la momentul semnării contractului de intermediere între societatea de investiţii şi client, societatea de investiţii va furniza serviciul de investiţii numai după obţinerea unui acord expres al clientului respectiv.

Secţiunea a 3-a
Custodia activelor clienţilor

12. La desfăşurarea activităţii de custodie a activelor clienţilor, societatea de investiţii este obligată să respecte prevederile art.47 din Legea privind piaţa de capital, inclusiv următoarele cerinţe:

1) să deschidă subconturi individuale pe numele clienţilor şi să asigure evidenţa instrumentelor financiare deţinute de fiecare client separat evidenţiate în conturi separate de cele proprii;

2) să deschidă în contabilitatea proprie un cont analitic distinct în care vor fi evidenţiate mijloacele băneşti ale clienţilor separat de mijloacele băneşti ale societăţii de investiţii;

3) să deschidă pe numele societăţii conturi bancare pentru evidenţa şi păstrarea mijloacelor băneşti ale clienţilor la instituţiile financiare şi/sau depozitarul central;

4) să asigure evidenţa adecvată a instrumentelor financiare şi a mijloacelor băneşti pe care le ţine în custodie;

5) să nu facă uz de instrumentele financiare şi mijloacele băneşti pe care le ţine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi să nu transfere aceste instrumente financiare şi mijloace băneşti fără acordul expres al clientului;

6) să returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi mijloacele băneşti încredinţate;

7) să confrunte cel puţin lunar cu societatea de registru şi /sau depozitarul central balanţa instrumentelor financiare deţinute în custodie;

8) să confrunte cel puţin lunar cu instituţiile financiare şi depozitarul central balanţa mijloacelor băneşti deţinute în custodie;

9) să efectueze auditul tehnic al sistemului informaţional care asigură evidenţa instrumentelor financiare ale clienţilor săi cel puţin o dată la doi ani.

13. Societatea de investiţii nu trebuie să acţioneze astfel încît să afecteze sau să inducă o situaţie care poate să prejudicieze clienţii cu referire la mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale acestora ori piaţa pe care tranzacţionează.

14. Custodia activelor clienţilor are loc în baza unui contract de evidenţă şi păstrare în siguranţă a activelor clienţilor, de administrare a acestora şi de alte servicii de păstrare a instrumentelor financiare şi a mijloacelor băneşti sau la cererea clientului, clauzele respective pot fi incluse în contractul de intermediere, fără întocmirea unui contract separat.

15. Suplimentar, faţă de termenii şi condiţiile generale privind contractul de intermediere, clauzele privind custodia activelor clienţilor trebuie să indice cel puţin următoarele informaţii:

1) referitor la activele care sunt obiectul contractului – detalii suficiente privind aceste active cu specificarea dacă clientul este în drept să primească dobînda aferentă activelor deţinute în conturile societăţii de investiţii sau alte venituri corespondente;

2) sarcinile administrative ale societăţii de investiţii acoperite de contract;

3) utilizarea altor custozi;

4) referitor la rezilierea contractului – se indică acţiunile ce se vor întreprinde în raport cu activele ce se păstrează după rezilierea contractului.

Secţiunea a 4-a
Confidenţialitatea informaţiei

16. Societatea de investiţii este obligată:

1) să stabilească în mod clar principiile de acces a informaţiilor care constituie secret profesional şi a informaţiilor confidenţiale şi să autorizeze persoanele care au acces la astfel de informaţii, precum şi să introducă un sistem de supraveghere a fluxului de informaţii confidenţiale şi a utilizării acestora;

2) să implementeze proceduri interne care să asigure securitatea, integritatea, confidenţialitatea, precum şi prevenirea utilizării abuzive de către angajaţii societăţii de investiţii sau de către alte persoane a informaţiilor cu privire la ordine, solduri şi rulajele conturilor clienţilor, precum şi orice alte date referitoare la client, pentru orice scopuri incompatibile cu instrucţiunile unui client.

17. Societatea de investiţii prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu legislaţia care reglementează domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Capitolul III

CERINŢE FAŢĂ DE ŢINEREA EVIDENŢELOR ŞI ÎNREGISTRĂRILOR

Secţiunea 1-a
Prevederi generale

18. Societatea de investiţii are obligaţia păstrării, pe o perioadă de cel puţin 7 ani, a tuturor evidenţelor şi a înregistrărilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi la tranzacţiile efectuate de societatea de investiţii din cont propriu sau din contul clienţilor, inclusiv a documentelor care servesc drept bază pentru efectuarea acestora, astfel încît Comisia Naţională să poată supraveghea respectarea prevederilor legislaţiei privind piaţa de capital şi, în special, respectarea de către societatea de investiţii a obligaţiilor faţă de clienţi sau potenţialii clienţi.

19. Înregistrările, evidenţele societăţii de investiţii se păstrează pe un suport care permite stocarea informaţiilor într-un mod accesibil Comisiei Naţionale pentru verificări ulterioare şi într-o formă şi de o manieră în care să asigure respectarea următoarelor condiţii:

1) accesul rapid al informaţiilor şi reconstituirea fiecărui element al tranzacţiei;

2) constatarea facilă a oricărei corectări sau a altor modificări, precum şi a conţinutului înregistrărilor înainte de corectările şi modificările respective;

3) manipularea sau alterarea înregistrărilor şi evidenţelor nu trebuie să fie posibilă.

20. Societatea de investiţii ţine evidenţele şi înregistrările consemnate în prezentul Regulament ţinînd cont de specificul şi amploarea serviciilor şi activităţilor sale de investiţii, cu respectarea principiilor statuate de legislaţia cu privire la registre şi cea privind protecţia datelor cu caracter personal.

21. În regulile sale interne societatea de investiţii indică persoanele responsabile pentru completarea fiecărei categorii în parte a registrelor sau a evidenţelor sale, precum şi persoanele care le substituie în caz de necesitate.

Secţiunea a 2-a
Înregistrări privind clienţii societăţii de investiţii

22. Societatea de investiţii are obligaţia din momentul începerii relaţiei cu un client să păstreze o evidenţă a următoarelor informaţii privind clienţii săi:

1) datele de identificare ale clienţilor:

a) pentru persoane fizice - numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau al paşaportului pentru cetăţenii străini, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completă – stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, raion/regiune, cod poştal, ţară);

b) pentru persoane juridice - denumirea, adresa completă a sediului central sau, după caz, a filialei, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capital social, număr de înregistrare şi data de înregistrare, cod fiscal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi contul bancar propriu;

2) informaţii suficiente care să susţină încadrarea clientului în categoria client obişnuit, client profesionist şi/sau parte eligibilă;

3) contractele încheiate: numărul, data semnării şi termenul de valabilitate;

4) conturile şi subconturile individuale: numărul şi data deschiderii;

5) detalii despre client, inclusiv cu privire la procesul de evaluare după caz, informaţii despre situaţia financiară, cunoştinţele, experienţa şi obiectivele investiţionale ale clientului relevante pentru tipul de produs sau serviciu specific, denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia, funcţia publică deţinută, identitatea beneficiarului efectiv.

23. Societatea de investiţii menţine următoarele tipuri de conturi pe numele clienţilor:

1) conturi de instrumente financiare, folosite în special pentru evidenţa şi înregistrarea instrumentelor financiare, decontarea tranzacţiilor şi altor operaţiuni;

2) conturi de marjă, utilizate pentru înregistrarea tranzacţiilor în marjă cu instrumente financiare;

3) conturi de mijloace băneşti, folosite pentru obligaţiile în ceea ce priveşte serviciile societăţii de investiţii şi înregistrările de mijloace băneşti ale clienţilor;

4) alte conturi şi înregistrări decît cele menţionate la subpct.1) – 3), prevăzute de normele interne ale societăţii de investiţii.

24. Societatea de investiţii menţine un cont de instrumente financiare în numele clientului dacă aceasta este prevăzut în contractul de intermediere dintre societatea de investiţii şi client, care se deschide imediat după încheierea contractului.

25. Înregistrările în contul de instrumente financiare se efectuează imediat după primirea confirmării privind transmiterea instrumentelor financiare în custodia societăţii de investiţii sau primirea confirmării privind încheierea tranzacţiei la momentul decontării tranzacţiei de către depozitarul central ori a documentelor justificative corespunzătoare în cazul tranzacţiilor în afara pieţei reglementate sau MTF în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

26. Clientul poate retrage mijloacele băneşti din contul său de mijloace băneşti în baza unei instrucţiuni scrise, care poate fi emisă de client societăţii de investiţii prin fax sau poştă electronică, în cazul în care un astfel de mod este prevăzut în contractul de intermediere. Banii sunt transferaţi în contul indicat de client în contractul de intermediere.

27. Contul de marjă poate fi deschis şi menţinut de către societatea de investiţii în baza contractului de intermediere.

28. Societatea de investiţii ţine evidenţa separată a tranzacţiilor în marjă efectuate pentru fiecare client, inclusiv:

1) evidenţa mărimii obligaţiilor fiecărui client rezultate din efectuarea tranzacţiilor în marjă;

2) evidenţa apelurilor în marjă emise şi informărilor expediate clientului;

3) evidenţa tranzacţiilor efectuate cu instrumentele financiare din contul de marjă al clientului, în scopul stingerii obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.

29. Conturile de mijloace băneşti se menţin conform legislaţiei în monedă naţională şi în valută străină.

30. Societatea de investiţii informează, după caz, clientul despre lista valutelor convertibile cu care pot fi efectuate înregistrări în conturile de mijloace băneşti şi despre cursul valutar în ziua respectivă la care se efectuează operaţiunile de schimb valutar.

31. Societatea de investiţii execută instrucţiunile clientului în mijloace băneşti numai în măsura în care acestea se referă la furnizarea de servicii de investiţii clientului.

Secţiunea a 3-a
Evidenţa ordinelor, deciziilor de tranzacţionare şi a tranzacţiilor

32. O societate de investiţii înregistrează imediat, după recepţionarea fiecărui ordin primit de la un client, precum şi în legătură cu orice decizie de tranzacţionare luată în cadrul furnizării serviciului de management al portofoliului, o evidenţă a următoarelor date, în măsura în care acestea sunt aplicabile ordinului sau deciziei de tranzacţionare în cauză:

1) numărul ordinului;

2) numele sau altă denumire completă a clientului;

3) numele sau altă denumire a oricărei persoane care acţionează în numele clientului;

4) identificarea contului şi subcontului individual;

5) următoarele date despre ordin: indicatorul de cumpărare/vînzare; identificarea instrumentului financiar; preţul unitar; unitatea de preţ; cantitatea; unitatea de măsură;

6) natura ordinului, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;

7) tipul ordinului;

8) orice alte informaţii, condiţii şi instrucţiuni specifice ale clientului, care specifică modul în care trebuie executat ordinul;

9) data şi ora exactă a primirii ordinului sau a deciziei de tranzacţionare de către societatea de investiţii;

10) mărimea unică a comisionului societăţii de investiţii aplicat (ca valoare procentuală de la volumul tranzacţiei şi/sau ca sumă fixă), în limitele indicate de contractul de intermediere;

11) detalii privind recepţionarea şi introducerea în sistemul de tranzacţionare a ordinului;

12) informaţii privind modificarea şi anularea ordinului;

13) perioada de valabilitate a ordinului.

33. Imediat după executarea unui ordin al clientului ori în cont propriu sau, în cazul societăţilor de investiţii care transmit ordinele unei alte persoane pentru executare, imediat după primirea confirmării că respectivul ordin a fost executat, societăţile de investiţii înregistrează următoarele detalii ale tranzacţiei în cauză:

1) numărul ordinului;

2) numele sau altă denumire completă a clientului;

3) identificarea contului şi subcontului individual;

4) soldul instrumentelor financiare respective şi a mijloacelor băneşti pe contul de pe care se efectuează decontarea pînă la efectuarea acesteia şi la finalizarea ei;

5) următoarele date: data tranzacţionării; ora tranzacţionării; indicatorul de cumpărare/vînzare; identificarea instrumentului; preţul unitar; unitatea de preţ; cantitatea; unitatea de cantitate; contrapartida (identificarea acesteia poate cuprinde o societate de investiţii, o piaţă reglementată, un MTF sau un client care a efectuat tranzacţia); locul de tranzacţionare;

6) preţul total calculat ca produsul dintre preţul unitar şi cantitate;

7) natura tranzacţiei, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;

8) data efectuării decontărilor;

9) mărimea tuturor comisioanelor şi taxelor percepute separat (comisionul societăţii de investiţii, taxele bursiere, taxele depozitarului central, taxele Comisiei Naţionale etc.);

10) persoana fizică care a executat tranzacţia sau care este responsabilă pentru executarea acesteia.

34. Societăţile de investiţii care transmit ordinele unei alte persoane pentru executare înregistrează imediat după efectuarea transmiterii următoarele detalii:

1) numele sau denumirea completă a clientului al cărui ordin a fost transmis;

2) numele sau denumirea completă a persoanei căreia i-a fost transmis ordinul;

3) termenele ordinului transmis;

4) data şi ora exactă a transmiterii.

Secţiunea a 4-a
Alte înregistrări şi evidenţe

35. Societatea de investiţii are obligaţia păstrării cel puţin şi a următoarelor evidenţe şi înregistrări:

1) privind conţinutul şi momentul transmiterii a orice raport periodic emis clientului de către societatea de investiţii pentru serviciile furnizate;

2) privind instrumentele financiare ale clientului aflate în custodia societăţii de investiţii, precum şi mijloacele băneşti ale acestuia, evidenţiate separat pe fiecare client şi de activele proprii;

3) privind evidenţa contabilă şi jurnalul general de evidenţă care să reflecte detaliat toate activele şi pasivele, veniturile şi cheltuielile societăţii de investiţii;

4) privind instrumentele financiare ale clienţilor disponibile pentru împrumuturi, ce cuprind detalii despre clientul care a dat instrucţiuni referitor la utilizarea instrumentelor financiare, precum şi privind cantitatea de instrumente financiare utilizate;

5) privind materialele publicitare adresate de către societatea de investiţii clienţilor sau potenţialilor clienţi;

6) privind orice cercetare de investiţii emisă de societatea de investiţii;

7) privind organizarea internă şi activitatea societăţii de investiţii, în conformitate cu prevederile art.41 alin.(1) din Legea privind piaţa de capital, atunci cînd acestea sunt stabilite sau modificate;

8) privind politicile şi procedurile de control intern, atunci cînd acestea sunt stabilite sau modificate, cu păstrarea tuturor redacţiilor anterioare;

9) privind serviciile şi activităţile de investiţii efectuate de societatea de investiţii sau în numele societăţii de investiţii ce au condus la conflicte de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor clienţi;

10) privind rapoartele de control intern, gestionarea riscurilor şi audit intern, din momentul întocmirii acestora, în conformitate cu art.39 alin.(6) lit.c) din Legea privind piaţa de capital;

11) privind administrarea reclamaţiilor, cu includerea următoarelor informaţii:

a) data reclamaţiei;

b) numele, prenumele clientului/persoanei care transmite reclamaţia şi serviciul prestat la care se referă reclamaţia;

c) datele de identificare ale persoanelor din cadrul societăţii de investiţii la adresa cărora s-au formulat reclamaţiile sau cărora clientul li s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiţii financiare;

d) faptele reclamate;

e) prejudiciul reclamat de client;

f) data şi modul de soluţionare a reclamaţiei;

12) privind tranzacţiile personale încheiate de către persoanele relevante, cu includerea următoarelor informaţii:

a) datele de identificare ale persoanei relevante;

b) decizia comisiei interne specializate care examinează intenţia persoanei relevante;

c) informaţii privind respectarea prevederilor art.45 din Legea privind piaţa de capital;

d) detalii privind preţul şi instrumentele financiare respective;

13) privind serviciile şi activităţile externalizate, cu includerea informaţiilor privind respectarea cerinţelor prevederilor art.50 din Legea privind piaţa de capital;

14) privind înregistrările convorbirilor telefonice sau ale corespondenţei electronice cu clienţii, cu includerea consimţămîntului clientului pentru înregistrarea şi stocarea instrucţiunilor şi confirmărilor transmise telefonic sau electronic;

15) privind fişele angajaţilor societăţii de investiţii cu menţiunea atribuţiilor, sancţiunilor în legătură cu activitatea de intermediere pe perioada angajării.

36. Societatea de investiţii care exploatează un MTF, la menţinerea înregistrărilor şi evidenţelor necesare, ia în consideraţie reglementările Comisiei Naţionale cu privire la sistemele multilaterale de tranzacţionare.

Capitolul IV

NORME DE CONDUITĂ ŞI RESTRICŢII ÎN CADRUL DESFĂŞURĂRII SERVICIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DE INVESTIŢII

37. Societatea de investiţii este obligată să creeze şi să îmbunătăţească standardele de desfăşurare a activităţilor şi a serviciilor de investiţii într-un mod transparent, care să sporească securitatea, integritatea şi încrederea participanţilor la piaţa de capital.

38. Societatea de investiţii este responsabilă pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate şi pentru menţinerea unor standarde profesionale adecvate a întregului personal al societăţii de investiţii.

39. Societatea de investiţii se conduce necondiţionat de următoarele principii în procesul desfăşurării activităţii sale:

1) să desfăşoare activitate comercială cu integritate;

2) să aibă un comportament competent, prudent şi perseverent;

3) să asigure organizarea responsabilă şi un control eficient al activităţilor sale comerciale, cu instituirea unor sisteme adecvate de gestionare a riscurilor;

4) să angajeze personal dotat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienţă profesionale necesare îndeplinirii responsabilităţilor atribuite;

5) să acţioneze doar în interesele clienţilor săi şi să-i trateze în mod imparţial şi nediscrimatoriu;

6) să evalueze cerinţele fiecărui client pentru a-i oferi servicii la cele mai bune condiţii, luînd în considerare profilul de investiţii al clientului, nivelul de cunoştinţe al clientului în domeniul pieţei de capital şi cadrul normativ incident, experienţa de investiţii a clientului, nivelul de risc al investiţiilor acceptat de client;

7) să acorde atenţia cuvenită necesităţilor informaţionale ale clienţilor săi şi să le comunice informaţia într-un mod corect, clar, obiectiv şi care nu induce în eroare;

8) să soluţioneze conflictele de interese atît între societate şi clienţi, cît şi între clienţi, în mod echitabil;

9) să ia măsurile cuvenite pentru asigurarea unui caracter adecvat al recomandărilor şi deciziilor discreţionare pentru orice client care este îndreptăţit să se bazeze pe opinia acesteia;

10) să asigure protecţia corespunzătoare a bunurilor clienţilor, atunci cînd este responsabilă pentru acestea;

11) să acţioneze în relaţia sa cu autorităţile de reglementare în mod deschis şi cooperant şi să comunice în mod corespunzător acestora despre orice aspect care ţine de societate, despre care autoritatea de reglementare trebuie, în mod rezonabil, să fie informată;

12) să depună eforturi în activitatea sa pentru a asigura securitatea pieţei de capital;

13) să păstreze secretul profesional, inclusiv să nu abuzeze de informaţiile privind ordinele în aşteptare ale clienţilor şi adoptînd toate măsurile necesare de prevenire a folosirii informaţiilor în mod abuziv de către orice persoană relevantă a societăţii de investiţii.

40. Angajatul unei societăţi de investiţii:

1) îndeplineşte obligaţiile care îi revin, corect şi conştiincios, în cunoştinţă de cauză şi acţionează în interesul societăţii de investiţii;

2) depune eforturi pentru buna reputaţie a societăţii de investiţii şi o reprezintă cu demnitate;

3) utilizează cunoştinţele şi calificările sale în interesul societăţii de investiţii şi clienţilor săi.

41. Societatea de investiţii este obligată să instituie un cod de conduită al angajaţilor acesteia care să precizeze normele interne de etică şi comportament, reguli care urmează să respecte principiile de conduită la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii prevăzute la pct.39.

42. În relaţiile reciproce, societăţile de investiţii respectă regulile de comportament pe piaţă în condiţiile concurenţei libere şi nu se angajează în nici o activitate care încalcă sau ar putea încălca buna reputaţie a oricărei alte societăţi de investiţii.

43. Fără a încălca propriile lor interese şi păstrînd în acelaşi timp secretul profesional, societăţile de investiţii se sprijină reciproc la crearea instituţiilor comune necesare consolidării pieţei de capital.

44. Activitatea de publicitate realizată de o societate de investiţii nu utilizează definiţii comparative, raţionamente şi opinii care discreditează alte societăţi de investiţii sau difuzează informaţii neverificate.

45. Societatea de investiţii nu este în drept să execute următoarele acţiuni:

1) să desfăşoare alte servicii şi activităţi decît cele specificate în legislaţia privind piaţa de capital, cu excepţia băncilor;

2) să execute un ordin în cazul în care dispune de informaţii despre iniţierea de către client a unei tranzacţii cu instrumente financiare cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

3) să efectueze operaţiuni cu instrumente financiare în cont propriu cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

4) să efectueze operaţiuni financiare şi tranzacţii care contravin legislaţiei în vigoare;

5) să execute un ordin, obiect al căruia sunt instrumente financiare, cu încălcarea legislaţiei în domeniu;

6) să încredinţeze unui angajat orice sarcini profesionale ale căror acţiuni pot provoca un eventual conflict de interese.

Capitolul V

SERVICIILE ŞI ACTIVITĂŢILE DE INVESTIŢII DESFĂŞURATE DE SOCIETATEA DE INVESTIŢII

Secţiunea 1-a
Tipuri de servicii şi activităţi de investiţii

46. Societatea de investiţii este în drept să desfăşoare următoarele servicii şi activităţi de investiţii:

1) primirea şi transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;

2) executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor;

3) tranzacţionarea în cont propriu;

4) managementul portofoliului;

5) consultanţa de investiţii;

6) intermedierea subscrierii instrumentelor financiare şi/sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm;

7) plasamentul instrumentelor financiare fără angajament ferm;

8) exploatarea unui MTF.

47. Suplimentar, societatea de investiţii poate presta următoarele servicii auxiliare:

1) administrarea fiduciară a investiţiilor;

2) acordarea de credit sau împrumut unui client pentru a-i permite efectuarea unei tranzacţii cu unul sau cu mai multe instrumente financiare, în care este implicată societatea de investiţii ce acordă creditul sau împrumutul;

3) consultanţă acordată societăţilor pe acţiuni privind structura capitalului, strategia industrială şi aspectele conexe, servicii referitoare la fuziuni şi achiziţii de societăţi;

4) operaţiuni de schimb valutar, în cazul în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiţii;

5) cercetări în investiţii şi analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare;

6) servicii conexe la intermedierea subscrierii instrumentelor financiare;

7) servicii şi activităţi de investiţii, precum şi serviciile auxiliare menţionate la pct.46 subpct.1)–6) şi în prezentul punct privind instrumentele derivate, în cazul în care acestea sunt legate de prestarea serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare.

48. Serviciile şi activităţile de investiţii se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital, prezentul Regulament, normele interne ale societăţii de investiţii şi contractul de intermediere încheiat cu clientul.

49. Activitatea de exploatare a unui MTF şi de administrare fiduciară a investiţiilor se realizează în conformitate cu actele normative aplicabile ale Comisiei Naţionale.

Secţiunea a 2-a
Primirea şi transmiterea ordinelor privind instrumentele financiare

50. Primire şi transmitere a ordinelor privind instrumentele financiare se consideră toate operaţiunile necesare prevăzute de prezentul Regulament pentru recepţionarea de către societatea de investiţii a ordinelor clienţilor şi remiterea spre executare a acestora.

51. Societatea de investiţii recepţionează ordinele clienţilor în scris, în formatul ce conţine toate elementele necesare stabilite la pct.32, pentru a putea fi executate în conformitate cu dispoziţiile contractului de intermediere dintre societatea de investiţii şi client. Dacă contractul de intermediere stipulează acordarea de către client societăţii de investiţii a împuternicirilor de a plasa ordine la instrucţiunile sale, societatea de investiţii poate accepta şi instrucţiuni plasate prin telefon, fax, internet sau alte dispozitive tehnice. În acest caz, societatea de investiţii se asigură de existenţa unor sisteme organizatorice şi tehnice relevante, pentru garantarea siguranţei informaţiilor transmise.

52. Clientul furnizează toate datele necesare societăţii de investiţii pentru identificarea clară a acestuia şi executarea ordinului. Societatea de investiţii poate solicita date suplimentare necesare a fi menţionate în ordinul clientului sau care să permită identificarea acestuia.

53. Societatea de investiţii, pînă la acceptarea ordinului de vînzare/cumpărare a instrumentelor financiare, este obligată să verifice drepturile de proprietate a clientului, grevarea cu obligaţii a acestor instrumente financiare, precum şi disponibilul de mijloace băneşti pe contul clientului necesare efectuării tranzacţiilor. Societatea de investiţii solicită clientului, precum şi verifică din orice altă sursă disponibilă, informaţia cu privire la calitatea sa de persoană relevantă, insider sau persoană care acţionează în mod concertat, în raport cu un anumit emitent, ale cărui instrumente financiare intenţionează să le tranzacţioneze.

54. Ordinul se semnează de către client şi societatea de investiţii. În cazul prezentării instrucţiunii prin fax sau o altă formă electronică, ordinul se semnează unilateral de către societatea de investiţii cu anexarea documentului confirmativ. Ordinul clientului se consideră acceptat la confirmarea respectivă a societăţii de investiţii.

55. În cazul în care nu există circumstanţe prevăzute de actele normative în vigoare care împiedică acceptarea ordinului, societatea de investiţii este obligată să accepte ordinul.

56. În cazul primirii instrucţiunii prin intermediul telefonului, societatea de investiţii dispune de un echipament corespunzător care asigură înregistrarea şi arhivarea imediată pe suport electronic a apelurilor telefonice efectuate de către clientul societăţii de investiţii, astfel încît la prima cerere a clientului şi/sau a organelor abilitate să poată fi prezentate următoarele date:

1) data şi ora la care a fost înregistrat apelul telefonic;

2) durata apelului telefonic;

3) clientul care a efectuat apelul;

4) convorbirea dintre client şi societatea de investiţii.

57. Ordinele şi instrucţiunile nu pot fi acceptate de către societatea de investiţii în caz de dificultăţi de a le obţine de la clientul care utilizează telefonul sau suportul electronic de acces, care nu sunt imputabile societăţii de investiţii şi care nu rezultă din eşecul sistemelor de informare folosit de aceasta, în special, probleme de conectare şi alte erori de reţea.

58. Societatea de investiţii refuză să accepte un ordin sau instrucţiune în cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea clientului sau respectivul ordin/instrucţiune.

59. Societatea de investiţii transmite spre executare un ordin de cumpărare doar în cazul în care clientul, la momentul emiterii acestuia, are o poziţie monetară netă pozitivă pentru o acoperire completă sau parţială a tranzacţiei, în conformitate cu prezentul Regulament.

60. La transmiterea spre executare a unui ordin de vînzare, societatea de investiţii iniţiază procedura de transmitere în custodie a valorilor mobiliare.

61. În cazul cînd societatea de investiţii dispune de împuternicirea de a semna din numele clientului actele de transmitere a valorilor mobiliare şi alte documente aferente transmiterii în custodie şi efectuării tranzacţiilor, societatea de investiţii semnează în conformitate cu împuternicirile sale de reprezentant toate documentele respective reieşind din prevederile actelor normative în vigoare, a contractului de intermediere şi a instrucţiunilor primite de la client.

62. Societatea de investiţii este obligată să accepte, în baza instrucţiunilor clientului, retragerea sau modificarea ordinului anterior al clientului pînă la încheierea tranzacţiei, dacă aceasta nu contravine prevederilor actelor legislative şi normative în vigoare.

Secţiunea a 3-a
Executarea ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor

63. Executare a ordinelor privind instrumentele financiare în numele clienţilor se consideră realizarea operaţiunilor necesare pentru încheierea tranzacţiilor de vînzare sau de cumpărare a instrumentelor financiare în numele clienţilor.

64. La executarea ordinelor clienţilor societatea de investiţii este obligată să îndeplinească următoarele condiţii:

1) să respecte cerinţele prevăzute de art.51 din Legea privind piaţa de capital, actele normative ale Comisiei Naţionale, regulile pieţei reglementate sau MTF şi ale depozitarului central, normele sale interne şi contractul de intermediere;

2) să aplice principii exacte la perceperea comisioanelor privind ordinele executate ale clientului;

3) să se asigure că ordinele executate în numele clienţilor sunt înregistrate şi alocate cu promptitudine şi acurateţe;

4) să execute ordinele comparabile ale clienţilor succesiv şi neîntîrziat, cu excepţia situaţiei cînd acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv, condiţiilor de piaţă sau în situaţia cînd interesele clienţilor necesită o altă modalitate de executare;

5) să informeze clientul obişnuit cu privire la orice dificultate semnificativă care poate afecta executarea ordinelor, imediat după momentul apariţiei acesteia.

65. Societatea de investiţii responsabilă pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat adoptă toate măsurile necesare pentru a se asigura că instrumentele financiare sau fondurile clienţilor obţinute în urma decontării ordinului executat sunt transferate cu promptitudine şi corectitudine în contul clientului în cauză.

66. Se interzice favorizarea ordinelor proprii ale societăţii de investiţii, ale angajaţilor, proprietarilor sau membrilor conducerii societăţii de investiţii, precum şi ale oricărei alte persoane în legături strînse sau care acţionează în mod concertat cu societatea de investiţii, faţă de ordinele clienţilor.

67. Societatea de investiţii poate executa ordinele recepţionate în numele clientului:

1) prin cumpărarea sau vînzarea de instrumente financiare în nume propriu, dar pe contul clientului, direct la locul de tranzacţionare;

2) prin transferul ordinului către o altă societate de investiţii care urmează să îl execute la locul de tranzacţionare;

3) în afara unei pieţe reglementate sau a unui MTF, în conformitate cu actele normative ale Comisiei Naţionale.

68. Ordinele clienţilor sunt transmise spre executare în conformitate cu ordinea depunerii lor, imediat după primirea instrucţiunii clientului, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în conţinutul acestuia.

69. Începerea executării ordinului clientului este condiţionată de existenţa în contul clientului a mijloacelor băneşti suficiente (în cazul tranzacţiilor de cumpărare de instrumente financiare), a instrumentelor financiare (în cazul tranzacţiilor de vînzare de instrumente financiare), a marjelor stabilite de către societatea de investiţii pentru fiecare tip de contract în parte (în cazul instrumentelor financiare derivate).

70. Societatea de investiţii poate iniţia executarea ordinului clientului în cazul în care clientul nu deţine o acoperire a valorii ordinului sau deţine o acoperire parţială a acestuia în suma convenită în contractul de intermediere cu societatea de investiţii, cu condiţia existenţei garanţiilor adecvate în acest sens.

71. Procedura pentru anularea ordinului de către client pe o piaţă reglementată sau pe un MTF este următoarea:

1) clientul înaintează o instrucţiune de anulare;

2) societatea de investiţii acceptă anularea ordinului clientului în cazul în care aceasta n-a început executarea ordinului sau a executat parţial ordinul, respectiv clientul poate anula partea din ordin care a rămas neexecutată.

72. Procedura de modificare a ordinului clientului pe o piaţă reglementată sau pe un MTF este următoarea:

1) clientul înaintează o instrucţiune de modificare a ordinului, în ceea ce priveşte condiţiile de preţ şi/sau numărul de instrumente financiare care constituie obiectul ordinului neexecutat sau executat parţial de societatea de investiţii;

2) societatea de investiţii acceptă modificarea ordinului în cazul în care aceasta este conformă cu prevederile prezentului Regulament.

73. În cazul tranzacţiilor de cumpărare, la data decontării instrumentele financiare vor intra în proprietatea deplină a clientului, iar mijloacele băneşti aferente plăţii instrumentelor financiare cumpărate şi comisioanelor vor fi retrase din contul clientului.

74. În cazul tranzacţiilor de vînzare, la data decontării instrumentele financiare vor ieşi din proprietatea clientului, iar mijloacele băneşti aferente instrumentelor financiare vîndute vor credita contul clientului. În acelaşi timp, comisioanele şi impozitele aferente cîştigurilor realizate vor fi retrase din contul clientului.

75. Societatea de investiţii poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru executarea de către clienţii ei a obligaţiilor contractuale ce reies din ordinele acestora. La rîndul său, societatea de investiţii poate cere de la clienţi restituirea prejudiciilor cauzate din executarea neadecvată a obligaţiunilor prevăzute în contractul de intermediere şi actele normative în vigoare.

Secţiunea a 4-a
Politica de executare a ordinelor

76. Societatea de investiţii care execută ordine ale clienţilor ia în considerare următoarele criterii pentru a stabili importanţa relativă a factorilor menţionaţi la art.51 alin.(1) din Legea privind piaţa de capital:

1) caracteristicile clientului, inclusiv clasificarea acestuia în categoriile client obişnuit sau client profesionist;

2) caracteristicile ordinului clientului;

3) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;

4) caracteristicile locului de tranzacţionare spre care poate fi direcţionat ordinul respectiv.

77. Societatea de investiţii îndeplineşte obligaţia prevăzută la art.51 alin.(1) din Legea privind piaţa de capital de a lua toate măsurile necesare pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care execută un ordin sau un aspect specific al ordinului urmînd instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului.

78. Atunci cînd o societate de investiţii execută un ordin în numele unui client obişnuit, cel mai bun rezultat se stabileşte în funcţie de preţul total, care reprezintă preţul instrumentului financiar şi costurile asociate executării, care includ, la rîndul lor, toate cheltuielile suportate de client şi care sunt direct legate de executarea ordinului, inclusiv taxele locului de tranzacţionare, comisioanele de compensare şi decontare şi alte cheltuieli achitate terţilor implicaţi în executarea ordinului.

79. În cazul în care există cel puţin două locuri de tranzacţionare concurente pentru executarea unui ordin referitor la un instrument financiar, în vederea asigurării celei mai bune executări şi pentru a putea efectua o evaluare şi a compara rezultatele executării ordinului respectiv în fiecare din locurile de tranzacţionare eligibile indicate în politica societăţii de executare a ordinelor, societatea de investiţii ia în considerare comisioanele proprii şi costurile percepute pentru executarea ordinului din ambele locuri de tranzacţionare.

80. Pentru clienţii profesionişti cel mai bun rezultat posibil este determinat în funcţie de preţul total, dar totodată, în cazul în care reieşind dintr-un anumit ordin societatea de investiţii are motive să creadă sau clientul declară că din cauza naturii ordinului sau a factorilor aferenţi clientului, alţi factori, cum ar fi probabilitatea şi viteza de execuţie şi de decontare, au o mai mare semnificaţie, societatea de investiţii trebuie să ia în considerare aceşti factori în execuţia ordinului.

81. Societatea de investiţii evaluează şi revizuieşte anual politica de executare a ordinelor adoptată în conformitate cu art.51 din Legea privind piaţa de capital, precum şi dispoziţiile sale privind executarea ordinelor. Revizuirile se efectuează, de asemenea, ori de cîte ori apare o modificare semnificativă care afectează sau poate afecta capacitatea societăţii de a obţine în mod constant cele mai bune rezultate privind executarea ordinelor clienţilor utilizînd locurile de tranzacţionare incluse în politica sa de executare a ordinelor, acestea fiind notificate în timp util clienţilor.

82. Societatea de investiţii furnizează clienţilor obişnuiţi, în timp util şi înainte de prestarea serviciilor, pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini electronice, următoarele informaţii privind politica proprie de executare a ordinelor:

1) o descriere privind importanţa relativă pe care societatea de investiţii o acordă factorilor menţionaţi la art.51 alin.(1) din Legea privind piaţa de capital, în conformitate cu criteriile menţionate la pct.76 sau metoda pe baza căreia societatea stabileşte importanţa acestor factori;

2) o listă a locurilor de tranzacţionare cărora societatea de investiţii le acordă o încredere semnificativă pentru ca aceasta să îşi poată îndeplini obligaţia de adoptare a tuturor măsurilor necesare pentru a obţine în mod constant cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clienţilor;

3) avertismentul clar şi evident că orice instrucţiuni specifice din partea clienţilor pot împiedica societatea de investiţii să respecte măsurile stabilite şi incluse în politica sa de executare a ordinelor de a obţine cel mai bun rezultat pentru ordinele clienţilor în ceea ce priveşte elementele care fac obiectul instrucţiunilor respective.

83. În cazul instrumentelor care au un loc de executare unic, societatea de investiţii trimite ordinele referitoare la aceste instrumente către locaţia respectivă de tranzacţionare exclusivă şi acest lucru se consideră ca avînd cel mai bun rezultat posibil pentru client.

84. Obligaţia societăţii de investiţii de a implementa şi aplica politica de executare a ordinelor nu se ia în considerare dacă:

- societatea de investiţii acţionează în nume şi pe cont propriu;

- clientul este o parte eligibilă, cu excepţia cazului în care societatea de investiţii acceptă cererea părţii eligibile de a fi tratat ca un client profesionist sau obişnuit.

Secţiunea a 5-a
Agregarea şi alocarea ordinelor

85. Societatea de investiţii poate să execute un ordin al unui client sau o tranzacţie în nume propriu în combinaţie cu ordinul altui client numai dacă se respectă următoarele condiţii:

1) este puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzacţiilor să fie în dezavantajul oricăruia dintre clienţii ale căror ordine sunt agregate;

2) fiecare client al cărui ordin urmează a fi agregat este informat că efectul agregării poate fi în dezavantajul său în ceea ce priveşte respectivul ordin;

3) este stabilită şi aplicată eficient o politică de alocare a ordinelor acceptată de către client, care să asigure în termeni suficient de exacţi alocarea corectă a ordinelor şi tranzacţiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor influenţează alocările acestora şi abordarea executărilor parţiale.

86. Societatea de investiţii care a agregat tranzacţii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clienţilor nu alocă tranzacţiile menţionate într-un mod dezavantajos pentru client. Atunci cînd ordinul agregat este parţial executat, societatea de investiţii alocă tranzacţiile menţionate cu prioritate clientului faţă de societatea de investiţii.

87. Politica de alocare a ordinelor a societăţii de investiţii include proceduri de prevenire a realocării dezavantajoase pentru client a tranzacţiilor în nume propriu care sunt executate în combinaţie cu ordinele clienţilor.

88. În cazul în care societatea de investiţii poate demonstra într-o manieră rezonabilă că, în absenţa combinaţiei, nu ar fi fost în măsură să execute ordinul în condiţii atît de avantajoase sau chiar deloc, atunci aceasta poate aloca tranzacţia în nume propriu în mod proporţional, în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.

Secţiunea a 6-a
Tranzacţionarea în cont propriu

89. Tranzacţionarea în cont propriu se consideră încheierea de tranzacţii cu instrumente financiare prin angajarea propriilor capitaluri ale societăţii de investiţii.

90. Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în cont propriu sau în contul persoanelor relevante, societatea de investiţii trebuie să execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei. La luarea deciziilor de investiţii în cont propriu, societăţii de investiţii îi este interzis să utilizeze orice informaţie cu privire la solduri, rulaje şi ordine ale clienţilor, precum şi alte date referitoare la clienţi.

Secţiunea a 7-a
Managementul portofoliului

91. Management al portofoliului se consideră gestionarea portofoliului clientului, format din unul sau mai multe instrumente financiare, pe o bază discreţionară şi individualizată, în conformitate cu mandatul dat de client.

92. La gestionarea portofoliului conform instrucţiunilor clientului, societatea de investiţii aplică principii exacte şi furnizează la fiecare solicitare a unui client sau a reprezentantului acestuia, în limitele mandatului său, informaţii privind soldul portofoliului clientului şi operaţiunile efectuate în gestionarea acestuia.

93. Se interzice:

1) luarea deciziilor de investiţii în contul unui client pe baza sau în legătură cu informaţii privind investiţiile proprii ale societăţii de investiţii,

2) luarea deciziilor de investiţii în contul unui client pe baza sau în legătură cu informaţii privind conturile şi ordinele altor clienţi,

3) luarea deciziilor de investiţii în contul unui client pe baza sau în legătură cu informaţii de natură confidenţială.

94. Gestionarea portofoliului de către societatea de investiţii se face în contul clientului, asupra portofoliului acestuia, în funcţie de profilul investiţional al clientului şi riscul asumat de către client, cu respectarea clauzelor şi limitelor prevăzute de către client în contractul de intermediere.

95. În luarea deciziilor privind gestionarea discreţionară a portofoliului clientului întru atingerea obiectivului de sporire a valorii portofoliului administrat, societatea de investiţii acţionează cu bună credinţă şi depune toată diligenţa necesară, respectînd normele deontologice care guvernează activitatea sa. Societatea de investiţii nu oferă niciun fel de garanţie referitoare la profitabilitatea gestionării portofoliului clientului sau a instrumentelor financiare deţinute în portofoliu.

96. Societatea de investiţii poate include în portofoliul clientului orice tipuri de instrumente financiare şi poate efectua toate tipurile de tranzacţii cu aceste instrumente financiare în limitele impuse de client.

97. Societatea de investiţii evaluează zilnic portofoliul gestionat şi comunică clientului, conform modului prevăzut în contractul de intermediere, orice informaţii cerute de acesta avînd legătură cu portofoliul gestionat.

Secţiunea a 8-a
Consultanţa de investiţii

98. În aplicarea noţiunii de “consultanţă de investiţii” o recomandare individuală se consideră o recomandare făcută unei persoane în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor sau în calitatea acesteia de agent al unui investitor sau potenţial investitor. O recomandare nu este considerată ca fiind individuală în cazul în care este emisă exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau este difuzată publicului.

99. Societatea de investiţii prestează servicii de consultanţă de investiţii în baza unui contract de consultanţă încheiat cu clientul.

100. Atunci cînd societatea de investiţii prestează servicii de consultanţă de investiţii, aceasta:

1) aplică principii exacte privind accesul la recomandările elaborate de societatea de investiţii;

2) depune toate eforturile profesionale pentru pregătirea recomandărilor şi, în special, pentru verificarea corectitudinii datelor publicate în recomandări, luînd în considerare factorii de risc semnificativi existenţi şi potenţiali legaţi de investiţiile recomandate în instrumente financiare.

101. Se interzice:

1) recomandarea investiţiilor în baza sau în legătură cu informaţiile privind investiţiile proprii ale unei societăţi de investiţii;

2) recomandarea investiţiilor în baza sau în legătură cu informaţii privind conturile şi ordinele altor clienţi;

3) recomandarea investiţiilor în baza sau în legătură cu informaţii de natură confidenţială;

4) recomandarea unui client a operaţiunilor care măresc numărul sau valoarea tranzacţiilor, în cazul în care scopul unei astfel de recomandări este doar obţinerea unui comision mai ridicat şi a taxelor pentru societatea de investiţii.

102. Dacă societatea de investiţii are un interes propriu cu privire la instrumentele financiare recomandate unui client, care rezultă inclusiv din deţinerea acestora pe cont propriu sau din intenţia de a cumpăra o cantitate de instrumente financiare recomandate, aceasta informează clientul despre acest fapt în recomandarea respectivă.

103. Angajatul societăţii de investiţii implicat în desfăşurarea serviciilor de consultanţă de investiţii este obligat să respecte principiile şi normele de conduită prevăzute de legislaţia privind piaţa de capital, inclusiv să presteze servicii cu profesionalism, să manifeste competenţă şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate, să menţină un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi să utilizeze surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii nefondate sau eronate în rapoartele sau recomandările sale. Societatea de investiţii asigură păstrarea evidenţei materialelor, surselor de informare utilizate şi a operaţiunilor desfăşurate, pentru ca în orice moment să se facă dovada bunei credinţe.

104. Consultantul de investiţii prezintă clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizării şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare. Acesta utilizează cel mai potrivit raţionament cu privire la includerea unor factori importanţi în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor şi recomandărilor sale, cu consemnarea distincţiei între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările elaborate, abordînd cu maximă obiectivitate domeniul analizat.

105. Orice preluare de materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti se indică cu sursa şi autorul respectivului material.

106. Consultantul de investiţii nu oferă, verbal sau în scris, explicit sau implicit, nici o garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar transmite cu acurateţe informaţii, elaborează studii şi analize cu privire la instrumentele financiare respective.

Secţiunea a 9-a
Intermedierea subscrierii şi/sau plasamentul instrumentelor financiare cu sau fără angajament ferm

107. Intermedierea subscrierii instrumentelor financiare şi serviciile conexe acesteia şi/sau plasamentul instrumentelor financiare include asistenţa acordată de către societatea de investiţii emitentului de instrumente financiare la distribuirea acestora investitorilor prin intermediul unei oferte publice în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale şi alte servicii conexe, avînd ca temei contractul de intermediere încheiat cu emitentul de instrumente financiare.

108. Subscrierea instrumentelor financiare are loc la emisiunea acestora de către emitent, iar plasarea este proprie instrumentelor financiare deja emise.

109. Relaţiile dintre societatea de investiţii şi emitentul de instrumente financiare în ceea ce priveşte intermedierea subscrierii/plasării instrumentelor financiare sunt reglementate prin contractul de intermediere.

110. Contractul de intermediere între societatea de investiţii şi emitentul de instrumente financiare stabileşte două modalităţi de subscriere/plasare a instrumentelor financiare:

1) în baza unui angajament ferm, conform căruia societatea de investiţii achiziţionează instrumentele financiare emise de emitent cu scopul de a le revinde ulterior altor investitori. Riscul de nesubscriere/neplasare a tuturor instrumentelor financiare, în cazul dat, este asumat de societatea de investiţii;

2) fără angajament ferm, conform căruia societatea de investiţii va depune toate eforturile posibile la subscrierea/plasarea instrumentelor financiare prin oferirea acestora investitorilor. Riscul de nesubscriere/neplasare a tuturor instrumentelor financiare, în cazul dat, este asumat de însăşi emitentul.

111. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm, societatea de investiţii procură de la emitent instrumentele financiare şi le înscrie pe contul de instrumente financiare al societăţii de investiţii deschis la depozitarul central.

112. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare fără angajament ferm, societatea de investiţii efectuează subscrierea/plasarea instrumentelor financiare de pe contul emitentului.

113. În cazul subscrierii/plasării instrumentelor financiare se admite încheierea de către emitentul de instrumente financiare a contractelor cu mai multe societăţi de investiţii, cu excepţia contractelor care stabilesc subscrierea/plasarea instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm.

114. Societatea de investiţii poate antrena în procesul de subscriere/plasare a instrumentelor financiare alte societăţi de investiţii prin încheierea unui acord în formă scrisă cu acestea, în cazul în care clauzele contractuale privind intermedierea subscrierii şi/sau plasamentului instrumentelor financiare nu conţin restricţii în acest sens.

Secţiunea a 10-a
Acordarea de credit sau împrumut unui client

115. Dacă este prevăzut de contractul de intermediere, societatea de investiţii poate efectua, în baza ordinului clientului, tranzacţii de vînzare-cumpărare de instrumente financiare pe piaţa reglementată sau MTF, decontările asupra cărora se efectuează cu mijloacele băneşti şi instrumentele financiare furnizate de societatea de investiţii, în condiţii de creditare a clientului.

116. Societatea de investiţii, înainte de semnarea contractului de intermediere, solicită clientului informaţia cu privire la poziţia sa financiară şi iniţiază procedura de evaluare a clientului conform prezentului Regulament.

117. Contractul de intermediere încheiat între societatea de investiţii şi client, pe lîngă clauzele generale stabilite de Regulament, trebuie să prevadă expres:

1) descrierea instrumentelor financiare care fac obiectul împrumutului;

2) termenul în care societatea de investiţii transmite clientului instrumentele financiare şi/sau mijloacele băneşti;

3) condiţiile şi termenul de executare a obligaţiunilor privind restituirea mijloacelor băneşti şi/sau instrumentelor financiare;

4) principiile de exercitare a drepturilor asupra instrumentelor financiare şi mijloacelor băneşti date cu împrumut;

5) răspunderea părţilor şi condiţiile de efectuare a tranzacţiilor în marjă.

118. Cerinţele specificate la pct.117 se aplică şi în cazul împrumutului de instrumente financiare şi mijloace băneşti de către societatea de investiţii de la clienţii săi sau de la o altă societate de investiţii.

119. Ordinul clientului pentru efectuarea tranzacţiilor în marjă specifică suplimentar informaţiilor prevăzute de Regulament:

1) cantitatea de instrumente financiare şi/sau mijloace băneşti transmise de către societatea de investiţii clientului pentru efectuarea tranzacţiilor în marjă;

2) cantitatea de instrumente financiare şi/sau mijloace băneşti transmise de către client în scopul executării obligaţiilor faţă de societatea de investiţii.

120. La efectuarea tranzacţiilor în marjă societatea de investiţii:

1) execută ordinul clientului prin transferarea instrumentelor financiare şi/sau a mijloacelor băneşti aparţinînd societăţii de investiţii;

2) în cazurile prevăzute de Regulament, procură din mijloacele băneşti ale clientului aflate în contul de marjă instrumente financiare în cantitatea necesară pentru executarea obligaţiilor faţă de societatea de investiţii în ceea ce priveşte transmiterea instrumentelor financiare.

121. Efectuarea tranzacţiilor în marjă, înstrăinarea instrumentelor financiare de către societatea de investiţii în scopul executării obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii, precum şi procurarea instrumentelor financiare din mijloacele băneşti ale clientului în scopul stingerii obligaţiilor faţă de societatea de investiţii, are loc pe piaţa reglementată sau MTF.

122. Societatea de investiţii are obligaţia de a face publică lista instrumentelor financiare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, care pot face obiectul tranzacţiilor în marjă. Pot face obiectul împrumutului oferit de societatea de investiţii:

1) valorile mobiliare aparţinînd societăţii de investiţii înregistrate în cont propriu;

2) valorile mobiliare luate cu împrumut de societatea de investiţii de la o altă societate de investiţii;

3) valorile mobiliare aparţinînd clienţilor societăţii de investiţii, numai cu acordul scris şi expres al acestora, în limitele condiţiilor stabilite de client.

123. La deschiderea contului de marjă clientul este obligat să depună o marjă iniţială - echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piaţă a instrumentelor financiare ce urmează a fi achiziţionate/înstrăinate prin tranzacţii în marjă, sub formă de mijloace băneşti sau de instrumente financiare.

124. În calitate de instrumente financiare depuse în contul de marjă se includ doar valorile mobiliare admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF.

125. În scopul administrării eficiente a riscurilor, societatea de investiţii calculează zilnic nivelul marjei, conform normelor sale interne.

126. Nivelul minim al marjei nu poate fi mai mic decît cel prevăzut la pct.123. În cazul în care nivelul marjei este mai mic decît nivelul minim al marjei sau se poate reduce sub limita nivelului minim al marjei, societatea de investiţii nu poate efectua o tranzacţie în marjă.

127. În cazul în care nivelul marjei s-a redus sub limita de 50%, societatea de investiţii emite un apel în marjă şi informează clientul cu privire la necesitatea acoperirii deficitului marjei pînă la nivelul minim al acesteia, dacă contractul de intermediere nu prevede altfel. Informarea se efectuează în formă scrisă, prin telefon, fax, sau suport electronic, modalităţi pe care clientul este obligat să le menţioneze în contractul de intermediere.

128. Clientul este obligat să acopere deficitul în marjă în termen de o zi lucrătoare de la data primirii înştiinţării în acest sens.

129. Neîndeplinirea obligaţiilor clientului privind acoperirea deficitului în marjă şi reducerea nivelului marjei sub limita de 50% duce la autorizarea societăţii de investiţii de utilizare a activelor clientului, inclusiv la înstrăinarea instrumentelor financiare din contul de marjă al clientului în scopul stingerii obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.

130. În perioada existenţei obligaţiilor clientului societatea de investiţii refuză executarea ordinelor clientului privind înstrăinarea instrumentelor financiare şi/sau utilizarea mijloacelor băneşti care constituie acoperire în marjă, cu excepţia cazului cînd aceste măsuri sunt îndreptate spre stingerea obligaţiilor clientului faţă de societatea de investiţii.

131. În cazul neîndeplinirii de către client a obligaţiilor sale, societatea de investiţii poate percepe penalităţi la valoarea sumei restante a obligaţiilor, în conformitate cu contractul de intermediere.

Secţiunea a 11-a
Operaţiuni de schimb valutar

132. Societatea de investiţii efectuează operaţiuni de schimb valutar în situaţia în care aceste operaţiuni sunt legate direct de prestarea serviciilor de investiţii.

133. Operaţiunile de schimb valutar se efectuează la cursul valutar stabilit de societatea de investiţii şi clientul acesteia.

134. Înregistrările în contul de mijloace băneşti realizate într-o altă monedă decît cea a contului de mijloace băneşti se vor converti la cursul valutar prevăzut la pct.133.

135. În cazul în care clientul refuză cursul de schimb stabilit, acesta are obligaţia să depună sumele în moneda de decontare sau, după caz, să accepte plata în moneda în care există disponibilităţi în contul său.

Secţiunea a 12-a
Cercetări în investiţii şi analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare

136. “Cercetarea în investiţii sau studiul investiţional” reprezintă o cercetare sau altă informaţie care recomandă sau propune o strategie de investiţii, în mod explicit sau implicit, cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau la emitenţii instrumentelor financiare, inclusiv orice opinie privind valoarea sau preţul actual sau viitor al acestor instrumente, care se adresează canalelor de distribuţie sau publicului, în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital.

137. O recomandare referitoare la instrumentele financiare, emisă sau difuzată de către sau în numele unei societăţi de investiţii, care nu corespunde dispoziţiilor art.46 din Legea privind piaţa de capital, nu reprezintă o “cercetare în investiţii” şi este tratată drept material publicitar în sensul Legii privind piaţa de capital şi al prezentului Regulament şi trebuie să fie clar identificată ca atare de către societatea de investiţii. Orice astfel de recomandare trebuie să conţină o declaraţie clară şi evidentă (sau, în cazul unei recomandări verbale, o declaraţie cu efect echivalent) că nu a fost pregătită în conformitate cu cerinţele legale formulate pentru a promova independenţa cercetării în investiţii şi că nu face obiectul vreunei interdicţii privind difuzarea cercetării în investiţii.

138. Orice recomandare în sensul prezentei secţiuni trebuie să prezinte în mod clar şi vizibil identitatea şi funcţia persoanei fizice care a elaborat-o şi este responsabilă pentru recomandare, precum şi numele persoanei juridice responsabile pentru producerea acesteia.

139. Cercetarea în investiţii se bazează pe:

1) caracteristicile instrumentului financiar selectat;

2) analiza informaţiilor curente cu privire la emitent sau instrumentul financiar, din surse de încredere şi cu reputaţie, în special: presa profesională, ştirile de piaţă, informaţiile financiare publicate de către emitenţi;

3) analiza şi interpretarea condiţiilor de piaţă;

4) cunoştinţele şi experienţa angajatului societăţii de investiţii.

140. La desfăşurarea serviciilor de cercetări în investiţii şi analiză financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacţiile cu instrumente financiare societatea de investiţii se asigură că:

1) se aplică principii exacte cu privire la accesul clienţilor şi altor persoane la produsele informative (buletine informative, cărţi de referinţă, servicii de ştiri etc.), pregătite de către societatea de investiţii;

2) se depun toate eforturile profesionale la pregătirea produselor informative şi, în special, prin verificarea corectitudinii informaţiilor publicate;

3) faptele prezentate în recomandări sunt clar separate de interpretări, estimări, opinii proprii şi alte tipuri de informaţii similare;

4) toate sursele utilizate în elaborarea recomandării sunt credibile şi sunt indicate în conţinutul acesteia;

5) toate prognozele, previziunile şi obiectivele de preţ prezentate în recomandare sunt etichetate în mod clar ca atare. Toate ipotezele semnificative, considerate în producerea sau utilizarea acestor proiecţii, previziuni şi obiective de preţ, sunt indicate;

6) conţinutul recomandărilor poate fi argumentat.

141. Se interzice:

1) prezentarea de date în produse informative într-o manieră părtinitoare;

2) publicarea de zvonuri şi informaţii neverificate;

3) omiterea elementelor necesare pentru o evaluare a importanţei informaţiilor sau care pot induce în eroare clienţii;

4) publicarea informaţiilor cu caracter confidenţial.

142. Autorul recomandărilor este obligat să prezinte toate circumstanţele care se pot considera, în mod rezonabil, că afectează obiectivitatea recomandării. În special, obiectivitatea recomandării este afectată în cazul în care autorul recomandării are interese financiare semnificative în unul sau mai multe dintre instrumentele financiare care fac obiectul recomandării sau în cazul existenţei conflictelor de interese semnificative cu privire la emitentul la care se referă recomandarea.

143. Societatea de investiţii care elaborează sau facilitează elaborarea de cercetări în investiţii destinate sau care ar putea fi diseminate clienţilor societăţii sau publicului se va asigura pe proprie răspundere de implementarea tuturor măsurilor prevăzute în art.46 din Legea privind piaţa de capital privind conflictele de interese ce pot apărea la realizarea şi diseminarea cercetării în investiţii.

144. Cercetarea în investiţii este de natură generală şi este furnizată de societatea de investiţii în mod gratuit. Aceasta este transmisă clienţilor fără a se face referire la circumstanţele individuale ale clientului.

Secţiunea a 13-a
Servicii şi activităţi de investiţii, precum şi servicii auxiliare privind instrumentele derivate

145. Societatea de investiţii prestează servicii şi activităţi de investiţii cu privire la instrumentele financiare derivate în conformitate cu prevederile contractului de intermediere dintre societatea de investiţii şi client după depunerea de către client a informaţiei privind poziţia sa financiară.

146. Ordinul clientului conţine toate elementele necesare pentru a asigura o executare adecvată, în conformitate cu prezentul Regulament, cu includerea detaliilor suplimentare specifice pieţei (sistemului) în care ordinul va fi executat, condiţiile şi cerinţele necesare pentru executarea ordinului, informaţii privind marja constituită. Lipsa oricărui element din ordinul clientului va duce la neacceptarea acestuia de către societatea de investiţii.

147. În vederea efectuării tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate societatea de investiţii deschide un cont în marjă pentru instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente.

148. Societatea de investiţii determină şi informează clienţii privind valoarea corespunzătoare a marjei iniţiale. Societatea de investiţii poate modifica nivelul marjei în funcţie de evaluarea poziţiei financiare a clientului, de lichiditatea pieţei, de volatilitatea preţurilor etc. şi poate limita dimensiunea poziţiilor ce pot fi deschise de către client, în conformitate cu prezentul Regulament, normele sale interne şi contractul de intermediere, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar pentru interesele societăţii de investiţii.

149. Societatea de investiţii nu poate menţine poziţii deschise de cumpărare şi de vînzare pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi scadenţă.

150. Societatea de investiţii poate stabili o limită maximă generală pentru poziţiile clientului deschise pe instrumentele financiare derivate sau defalcate pe tipuri de instrumente. În cazul în care se depăşesc limitele stabilite, societatea de investiţii refuză să accepte astfel de ordine. Societatea de investiţii, în scopul de a reduce riscul, are dreptul de a modifica limitele specificate şi în momentul în care clientul are poziţii deschise. În acest caz, clientul este obligat să se adapteze noilor cerinţe în modul şi timpul specificat de societatea de investiţii.

151. Prevederile referitoare la contul de marjă şi limitele de marjă din Secţiunea a 10-a a prezentului capitol se aplică corespunzător instrumentelor financiare derivate.

152. Contractul de intermediere ce presupune şi executarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate cuprinde, suplimentar, cel puţin următoarele:

1) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marjă generat de alte conturi cu excedentul din contul de marjă pentru instrumente financiare derivate;

2) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marjă, în conformitate cu regulile pieţei;

3) clauza pentru executarea închiderii forţate fără notificare a poziţiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marjă;

4) obligaţia clientului de a notifica imediat societatea de investiţii despre încetarea efectuării plăţilor şi, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.

153. Societatea de investiţii are obligaţia să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţă pentru contul în marjă al fiecărui client în conformitate cu regulile pieţei. Prin “marcare la piaţă” se înţelege actualizarea conturilor în marjă pe baza preţului de cotare sau al celui de închidere, în timpul şi/sau la sfîrşitul şedinţei de tranzacţionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.

154. În cazul în care disponibilul din cont se situează sub nivelul marjei necesare, societatea de investiţii emite un apel în marjă ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzacţionare.

155. În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, societatea de investiţii este autorizată să închidă poziţiile deţinute de client pînă la acoperirea necesarului de marjă.

156. În cazul în care în contul de marjă au fost depuse valori mobiliare pentru acoperirea apelurilor în marjă, concomitent cu închiderea poziţiilor deţinute de client, societatea de investiţii este autorizată să înstrăineze şi aceste active financiare la preţul de piaţă pînă la acoperirea debitelor clienţilor.

157. Societatea de investiţii nu înregistrează în contul de marjă al clienţilor pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate alte tranzacţii decît cele încheiate în piaţă.

158. În cazul efectuării unor tranzacţii eronate în contul clientului, societatea de investiţii este obligată să execute în piaţă ordine de sens contrar cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate, cu suportarea eventualelor pierderi, precum şi a comisioanelor aferente acestor tranzacţii.

Capitolul VI

CLASIFICAREA, INFORMAREA ŞI EVALUAREA CLIENŢILOR SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII

Secţiunea 1-a
Clasificarea clienţilor

159. Societatea de investiţii, înainte de încheierea contractului de intermediere, evaluează clienţii şi oportunitatea serviciilor şi activităţilor de investiţii prestate şi încadrează clienţii în una dintre următoarele categorii de clienţi: client obişnuit, client profesionist sau parte eligibilă, în conformitate cu Legea privind piaţa de capital şi prezentul Regulament, precum şi aplică în raport cu aceştia măsurile prevăzute.

160. Societatea de investiţii informează clienţii, folosind un suport durabil, despre categoriile de clienţi, principiile de tratare şi gradul de protecţie a clienţilor pentru încadrare într-o anumită categorie, precum şi despre dreptul acestora de a solicita o altă clasificare.

161. Pe baza informaţiilor primite de la client societatea de investiţii notifică clienţii despre clasificarea acestora în una din categoriile specificate la pct.159.

162. Societatea de investiţii poate, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea clientului:

1) să trateze în calitate de client profesionist sau client obişnuit un client care, în altă situaţie, ar intra în categoria de parte eligibilă în temeiul Legii privind piaţa de capital;

2) să trateze în calitate de client obişnuit un client care este considerat client profesionist în conformitate cu Legea privind piaţa de capital.

163. Clientul este obligat să informeze societatea de investiţii despre orice modificări care afectează încadrarea clientului într-o anumită categorie. Categoria în care a fost încadrat clientul poate fi schimbată pe perioada termenului contractului de intermediere la solicitarea clientului sau la iniţiativa societăţii de investiţii, cu înştiinţarea prealabilă a clientului.

Secţiunea a 2-a
Cerinţe privind informarea clienţilor

164. Societatea de investiţii se asigură că toate informaţiile, inclusiv materialele publicitare aferente serviciilor şi activităţilor de investiţii financiare pe care le transmite sau le diseminează într-un mod care ar putea determina recepţionarea acestora de către clienţii obişnuiţi sau clienţii obişnuiţi potenţiali, respectă condiţiile prevăzute de prezentul Regulament şi prevederile legislaţiei cu privire la publicitate.

165. Informaţiile furnizate de către societatea de investiţii includ denumirea societăţii de investiţii şi respectă următoarele cerinţe:

1) sunt exacte şi nu subliniază eventualele avantaje ale unui serviciu sau activitate de investiţii ori instrument financiar fără a indica în mod echitabil şi vizibil eventualele riscuri importante;

2) nu maschează, minimizează sau tăinuiesc elemente, declaraţii sau avertismente importante ce pot influenţa decizia clientului;

3) nu induc în eroare, nu influenţează formarea unei opinii eronate în privinţa instrumentelor financiare;

4) sunt pertinente şi prezentate în mod echitabil şi echilibrat, în cazul informaţiilor comparative, cu specificarea surselor informaţiilor utilizate pentru comparaţie şi a faptelor şi ipotezelor esenţiale utilizate în acest sens;

5) nu folosesc denumirea niciunei autorităţi competente într-un mod care ar putea indica sau sugera că autoritatea respectivă indică sau aprobă produsele sau serviciile societăţii de investiţii;

6) se prezintă într-o formă uşor de înţeles, astfel încît să se releve natura şi riscurile specifice serviciilor de investiţii şi serviciilor auxiliare, precum şi a instrumentului financiar respectiv.

166. Societatea de investiţii furnizează în timp util clientului obişnuit sau clientului obişnuit potenţial informaţiile enumerate în continuare, înainte ca respectivul client sau potenţial client să încheie un contract privind furnizarea de servicii de investiţii sau servicii auxiliare:

1) termenii respectivului contract de intermediere;

2) informaţii privind societatea de investiţii, precum şi activităţile şi serviciile acesteia.

167. În aplicarea art.49 alin.(2) din Legea privind piaţa de capital, societatea de investiţii furnizează în timp util clienţilor obişnuiţi sau clienţilor obişnuiţi potenţiali înainte de furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii sau servicii auxiliare informaţii privind societatea de investiţii şi activităţile şi serviciile acesteia, informaţii privind instrumentele financiare, informaţii privind păstrarea în siguranţă a activelor clienţilor, precum şi informaţii privind plăţile şi alte cheltuieli asociate, inclusiv informaţii privind cerinţele stabilite de legislaţia valutară, în special în ce priveşte operaţiunile valutare.

168. Societatea de investiţii furnizează în timp util clienţilor profesionişti înainte de furnizarea serviciului respectiv o descriere generală a serviciilor şi activităţilor de investiţii şi riscurile tipice implicite, în cazul în care este necesar în raport cu experienţa de investiţii a acestora, inclusiv, obligatoriu, informaţiile necesare referitoare la păstrarea în siguranţă a activelor clienţilor.

169. Informaţiile menţionate la pct.166-168 se furnizează pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet.

170. Societatea de investiţii notifică în timp util clientului orice modificare semnificativă a informaţiilor furnizate şi care sunt adecvate pentru serviciul pe care societatea îl furnizează clientului respectiv.

171. Societatea de investiţii furnizează clienţilor obişnuiţi sau clienţilor obişnuiţi potenţiali următoarele informaţii, după caz:

1) denumirea şi adresa societăţii de investiţii, precum şi datele de contact necesare care permit clienţilor să comunice eficient cu societatea respectivă;

2) limbile în care clientul poate comunica cu societatea de investiţii şi în care poate primi de la aceasta documente şi alte informaţii;

3) metodele de comunicare care urmează să fie utilizate între societatea de investiţii şi client, inclusiv, după caz, metodele de transmitere şi recepţionare a ordinelor;

4) o declaraţie care dovedeşte că societatea de investiţii este licenţiată, precum şi denumirea şi adresa de contact a autorităţii de licenţiere;

5) atunci cînd societatea de investiţii acţionează prin intermediul unui agent delegat, o declaraţie cu privire la autorizarea acestuia;

6) natura, frecvenţa, precum şi perioada rapoartelor privind prestarea serviciilor pe care societatea de investiţii trebuie să le furnizeze clientului;

7) în cazul în care societatea de investiţii deţine instrumente financiare sau fonduri ale clienţilor, o descriere succintă privind măsurile pe care le adoptă pentru a asigura protecţia acestora, precum şi referitor la responsabilitatea societăţii de investiţii în conformitate cu legislaţia privind piaţa de capital;

8) informaţii detaliate privind sistemul de compensare a investitorilor care se aplică societăţii în virtutea activităţilor acesteia;

9) o descriere a politicii conflictelor de interese urmată de societate;

10) serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare autorizate;

11) informaţii cu privire la modul de transmitere a eventualelor reclamaţii şi a persoanei responsabile de aceasta;

12) informaţii privind cadrul legal aferent, legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă, inclusiv cerinţele legislaţiei valutare;

13) informaţii cu privire la etapele de derulare a tranzacţiilor cu instrumente financiare;

14) o descriere generală privind natura şi riscurile asociate instrumentelor financiare, precum şi strategiile de investiţii, luînd în considerare, în special, clasificarea clientului în categoria client obişnuit sau client profesionist, precum şi faptul dacă în urma tranzacţiilor cu astfel de instrumente investitorul şi-ar putea asuma angajamente financiare şi alte obligaţii suplimentare, pe lîngă costul de achiziţie a instrumentelor respective;

15) informaţii privind costurile şi cheltuielile asociate, cu includerea preţului total pe care clientul trebuie să îl plătească pentru instrumentul financiar, serviciul sau activitatea de investiţii sau serviciul auxiliar, inclusiv toate onorariile, comisioanele şi cheltuielile asociate, precum şi toate taxele de plătit prin intermediul societăţii de investiţii.

Secţiunea a 3-a
Evaluarea clienţilor şi a oportunităţii serviciului de investiţii prestat

172. Societatea de investiţii evaluează dacă serviciile financiare care urmează să fie furnizate sau instrumentul financiar în cadrul contractului care urmează a fi încheiat sunt adecvate pentru client şi corespund celui mai bun interes al clientului, luîndu-se în considerare situaţia individuală, cu informarea despre acest fapt a clienţilor.

173. Pentru evaluarea clienţilor şi a oportunităţii serviciului de investiţii prestat societatea de investiţii obţine informaţiile necesare stabilite la art.49 alin.(5) şi alin.(6) din Legea privind piaţa de capital.

174. Societatea de investiţii este absolvită de aplicarea prezentei secţiuni în privinţa tranzacţiilor ce ţin de serviciile şi activităţile de investiţii încheiate cu clienţii profesionişti şi părţile eligibile, precum şi în cazul prevăzut la art.49 alin.(9) din Legea privind piaţa de capital.

175. În cazul în care societatea de investiţii estimează în baza informaţiilor obţinute că produsul şi/sau serviciul solicitat de client nu corespunde cerinţelor sau intereselor acestuia ori clientul nu furnizează informaţiile necesare sau acestea sunt insuficiente, societatea de investiţii aplică prevederile art.49 alin.(7) şi alin.(8) din Legea privind piaţa de capital.

176. Societatea de investiţii stabileşte volumul de informaţii relevante care trebuie colectat de la clienţi, în lumina tuturor caracteristicilor serviciilor de investiţii care urmează a fi furnizate clienţilor respectivi.

177. Informaţii relevante referitoare la evaluarea efectuată în conformitate cu prezenta secţiune se consideră:

1) informaţia privind situaţia financiară;

2) informaţia privind obiectivele investiţionale ale clientului;

3) tipurile de servicii, tranzacţii şi instrumente financiare familiare clientului;

4) natura, volumul şi frecvenţa tranzacţiilor efectuate de client cu instrumente financiare şi perioada de timp în care acestea au fost efectuate;

5) nivelul de educaţie, profesia actuală sau profesia anterioară relevantă a clientului sau a potenţialului client.

178. În procesul de evaluare societatea de investiţii ia în considerare şi informaţii care pot avea impact asupra situaţiei financiare sau a obiectivelor de investiţii ale clientului, elemente referitoare la client ca: starea civilă, situaţia familială, situaţia profesională, nevoia de lichidităţi pentru anumite investiţii relevante etc.

179. Atunci cînd clientul este persoană juridică sau un grup de două sau mai multe persoane fizice sau atunci cînd una sau mai multe persoane fizice sunt reprezentate de o altă persoană fizică, pentru a identifica persoana care ar trebui să facă obiectul evaluării societatea de investiţii, în baza politicii sale, va conveni cu persoanele relevante cu privire la persoana care ar trebui să facă obiectul evaluării.

180. Personalul implicat în procesul de evaluare trebuie să dispună de certificat de calificare eliberat de Comisia Naţională şi să deţină competenţele necesare pentru a putea evalua nevoile şi situaţia clientului.

181. Societatea de investiţii este obligată să înregistreze toate informaţiile relevante cu privire la evaluarea adecvării, cum ar fi informaţiile despre client (inclusiv modul în care informaţiile respective sunt utilizate şi interpretate pentru a stabili profilul de risc al clientului) şi informaţiile cu privire la instrumentele financiare recomandate clientului sau achiziţionate în numele clientului.

Capitolul VII

CONTRACTUL DE INTERMEDIERE

182. Societăţile de investiţii furnizează un serviciu de investiţii clientului numai în baza unui contract de intermediere întocmit în formă scrisă, pe suport de hîrtie, şi care prevede drepturile şi obligaţiile fundamentale ale societăţii de investiţii şi ale clientului.

183. Contractul de intermediere este confidenţial, dacă conţinutul acestuia nu prevede altfel. Confidenţialitatea contractului de intermediere nu scuteşte societatea de investiţii de obligaţia de a furniza informaţia solicitată de Comisia Naţională şi alte organe împuternicite în ordinea şi volumul stabilit de legislaţia în vigoare.

184. La încheierea contractului de intermediere societatea de investiţii este obligată să verifice identitatea clientului, capacitatea de exerciţiu a clientului, precum şi corespunderea semnăturii lui celei din documentele de identitate. În cazul în care contractul de intermediere este semnat de reprezentantul clientului, societatea de investiţii verifică împuternicirile acestuia.

185. Societatea de investiţii va solicita clientului toate informaţiile şi documentele necesare pentru încheierea sau executarea contractului sau îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în temeiul legii, sub efectul rezilierii contractului sau suspendării furnizării serviciilor de investiţii. Documentele prezentate de client într-o altă limbă decît limba de stat a Republicii Moldova urmează a fi traduse şi legalizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

186. Un contract de intermediere nu poate fi semnat decît dacă termenii şi condiţiile contractului au fost în mod adecvat explicaţi clientului sau clientul a avut posibilitatea să se familiarizeze cu acestea.

187. Societatea de investiţii poartă răspundere pentru livrarea instrumentelor financiare şi va garanta că persoana semnatară este posesor real, înregistrat în registrul deţinătorilor de valori mobiliare sau reprezentantul acestuia, în capacitate de exerciţiu, are împuternicirile respective, a fost competentă să semneze, semnăturile din actele semnate de aceasta sunt autentice.

188. Clientul este obligat să furnizeze documente care conţin date veridice şi să informeze imediat societatea de investiţii cu privire la orice modificări ale datelor din documentele prezentate societăţii de investiţii pentru încheierea contractului.

189. Conţinutul contractului de intermediere include cel puţin următoarele:

1) datele de identificare ale părţilor;

2) serviciile şi activităţile de investiţii ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate;

3) informaţii privind cadrul legal aferent, legislaţia privind piaţa capital şi legislaţia conexă, inclusiv cerinţele legislaţiei valutare;

4) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat;

5) drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alte termene în care societatea va furniza clientului servicii şi activităţi de investiţii;

6) declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asumă riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare;

7) informaţiile care sunt furnizate cu privire la obiectul contractului şi, respectiv, modul de comunicare, notificare şi raportare dintre părţi cu privire la chestiunile legate de contract şi cînd se consideră că părţile au primit informaţia;

8) informaţii privind împuternicirea societăţii de investiţii de a întreprinde toate acţiunile legate de preluarea valorilor mobiliare în custodia acesteia sau a unei persoane terţe, dacă aceasta este necesar pentru efectuarea tranzacţiei;

9) regimul dobînzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente;

10) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei societăţi de investiţii în baza unui contract de management al portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, mijloacele băneşti libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri;

11) menţiunea organelor cărora le pot fi furnizate informaţii referitoare la client în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;

12) lista exactă a tarifelor şi comisioanelor percepute de societatea de investiţii, inclusiv data scadenţei, metodele de plată, restituirile posibile de mijloace băneşti la rezilierea contractului şi cerinţele privind modificarea plăţilor şi taxelor;

13) clauza de forţă majoră care trebuie să vizeze ambele părţi;

14) clauza prin care se aduce la cunoştinţa clientului că prelucrarea datelor cu caracter personal ce îl vizează va fi efectuată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal;

15) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea societăţii de investiţii şi ştampila clientului persoană juridică şi a societăţii de investiţii.

190. La redactarea contractului de intermediere se ia în considerare natura serviciilor de investiţii prestate de către societatea de investiţii şi categoria de client pentru care contractul este destinat, evaluîndu-se care dintre termenii şi cerinţele minime prevăzute sunt necesari în raport cu serviciile financiare în cauză.

Capitolul VIII

RAPORTĂRI ÎN RELAŢIA CU CLIENŢII PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DE INVESTIŢII

Secţiunea 1-a
Obligaţii de raportare privind executarea ordinelor, altele decît pentru managementul portofoliului

191. Atunci cînd a executat un ordin în numele clientului, altul decît pentru managementul portofoliului, societatea de investiţii adoptă următoarele măsuri privind ordinul respectiv:

1) societatea de investiţii furnizează cu promptitudine clientului, pe suport durabil, informaţiile esenţiale privind executarea ordinului respectiv, în cadrul unui formular de confirmare a executării ordinelor;

2) în cazul unui client obişnuit, societatea de investiţii trimite clientului formularul de confirmare a executării ordinelor pe un suport durabil, prin care îi confirmă executarea ordinului, în cel mai scurt timp posibil, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după executarea ordinului sau, în cazul în care societatea de investiţii primeşte confirmarea din partea unui terţ, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după primirea confirmării din partea terţului.

192. Suplimentar cerinţelor specificate la pct.191, societatea de investiţii furnizează clientului, la cererea acestuia, informaţii privind situaţia executării ordinului său.

193. În cazul ordinelor executate periodic pentru clienţi obişnuiţi privind titluri de participare sau acţiuni într-un organism de plasament colectiv, societatea de investiţii adoptă măsurile menţionate la pct.191 subpct.2) sau furnizează clientului obişnuit, cel puţin o dată la 6 luni, informaţiile indicate la pct.194 privind tranzacţiile respective.

194. Formularul de confirmare a executării ordinelor, în cazul unui client obişnuit, include informaţiile următoare, în măsura în care sunt aplicabile:

1) identificarea societăţii care face raportarea;

2) numele, prenumele sau denumirea clientului;

3) data tranzacţionării;

4) ora tranzacţionării;

5) tipul ordinului;

6) identificarea locului unde a avut loc tranzacţionarea;

7) identificarea instrumentului;

8) indicatorul de cumpărare/vînzare;

9) natura ordinului, în cazul în care este alta decît de cumpărare/vînzare;

10) cantitatea;

11) preţul unitar;

12) valoarea tranzacţiei;

13) suma totală a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate, defalcate în funcţie de elemente;

14) responsabilităţile clientului privind decontarea tranzacţiei, inclusiv termenul-limită de plată sau livrare, precum şi detalii utile privind conturile, în măsura în care aceste informaţii nu au fost deja notificate clientului.

195. În sensul subpct.11) al pct.194, în cazul în care ordinul este executat în tranşe, societatea de investiţii poate furniza clientului informaţii privind preţul pentru fiecare tranşă sau preţul mediu. Atunci cînd specifică preţul mediu, societatea de investiţii furnizează clientului obişnuit, la cererea acestuia, informaţii privind preţul pentru fiecare tranşă.

Secţiunea a 2-a
Obligaţii de raportare privind managementul portofoliului

196. Societăţile de investiţii care furnizează clienţilor un serviciu de management al portofoliului pun periodic la dispoziţia fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană.

197. În cazul clienţilor obişnuiţi, formularul de raportare privind administrarea portofoliului menţionat la pct.196, include, după caz, următoarele informaţii:

1) denumirea societăţii de investiţii;

2) numele sau alt element de identificare a contului clientului obişnuit;

3) o descriere privind conţinutul şi valoarea portofoliului, inclusiv detalii privind fiecare instrument financiar deţinut, soldul la începutul şi la sfîrşitul perioadei de raportare, precum şi performanţa portofoliului în cursul perioadei de raportare;

4) valoarea totală a taxelor şi cheltuielilor suportate pe perioada de raportare, specificînd pe categorii cel puţin taxele totale de administrare şi costurile totale asociate executării ordinului şi indicînd, după caz, că la cerere se poate furniza o defalcare mai detaliată;

5) o comparaţie a performanţelor obţinute în timpul perioadei de raportare acoperite de declaraţia cu valoarea de referinţă a rentabilităţii investiţiei convenită între societatea de investiţii şi client;

6) suma totală a dividendelor, dobînzilor şi a altor plăţi primite în cursul perioadei de raportare privind portofoliul clientului;

7) informaţii privind alte activităţi corporative care conferă drepturi asociate instrumentelor financiare deţinute şi incluse în portofoliu;

8) pentru fiecare tranzacţie executată în perioada respectivă, informaţiile menţionate la pct.194 subpct.3)-12), după caz, cu excepţia cazului în care clientul solicită să primească informaţii privind fiecare tranzacţie efectuată în parte, caz în care se aplică pct.199.

198. În cazul clienţilor obişnuiţi, formularul de raportare privind administrarea portofoliului menţionat la pct.196 se prezintă semestrial, cu excepţia următoarelor situaţii:

1) la cererea clientului formularul de raportare privind administrarea portofoliului se prezintă trimestrial;

2) în situaţiile în care se aplică pct.199 formularul de raportare privind administrarea portofoliului se prezintă cel puţin o dată pe an.

Societatea de investiţii informează clienţii obişnuiţi cu privire la dreptul de a formula solicitări în sensul subpct.1). Excepţia prevăzută la subpct.2) nu se aplică în cazul tranzacţiilor cu instrumente financiare care fac obiectul art.4 alin.(1) lit.d)-g) şi alin.(3) lit.c) din Legea privind piaţa de capital.

199. În cazul în care clientul solicită să primească informaţii pentru fiecare tranzacţie în parte, societatea de investiţii furnizează cu promptitudine clientului, pe un suport durabil, informaţiile complete privind tranzacţia în momentul executării acesteia de către administratorul de portofoliu.

200. În cazul în care clientul menţionat la pct.199 este un client obişnuit, societatea de investiţii transmite acestuia un aviz de confirmare a tranzacţiei, care conţine informaţiile menţionate la pct.194 şi pct.195, în următoarea zi lucrătoare de la efectuarea tranzacţiei sau, în cazul în care societatea de investiţii primeşte confirmarea din partea unui terţ, cel tîrziu în prima zi lucrătoare după primirea confirmării din partea terţului.

Secţiunea a 3-a
Obligaţiile de raportare privind activele clienţilor

201. Societatea de investiţii care deţine instrumente financiare sau mijloace băneşti ale clienţilor transmite fiecărui client, la cererea acestuia sau cel puţin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau mijloacele băneşti aparţinînd clientului, dacă astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice. Prevederile nu se aplică băncilor licenţiate conform legislaţiei în vigoare pentru depozitele deţinute de această instituţie.

202. Formularul de raportare privind activele clientului include următoarele informaţii:

1) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau mijloacele băneşti deţinute de societatea de investiţii pentru client la sfîrşitul perioadei acoperite de formularul de raportare;

2) măsura în care orice instrumente financiare sau mijloacele băneşti ale clientului au făcut obiectul unor tranzacţii de finanţare cu valori mobiliare;

3) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzacţie de finanţare cu valori mobiliare.

203. Societatea de investiţii, care deţine instrumente financiare sau mijloace băneşti şi care furnizează servicii de management al portofoliului pentru un client, poate să includă formularul de raportare privind activele clientului în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizează acestui client în conformitate cu dispoziţiile pct.196.

204. Clientul este obligat să verifice conformitatea situaţiilor primite cu situaţia reală şi să informeze societatea de investiţii imediat, în scris, cu privire la neconformităţile identificate.

Capitolul IX

MODUL DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CĂTRE AGENŢII DELEGAŢI

205. Agenţii delegaţi pentru prestarea serviciilor de investiţii sunt persoane fizice sau juridice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele unei singure societăţi de investiţii şi care nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu. Agenţii delegaţi sunt autorizaţi în conformitate cu prevederile Legii privind piaţa de capital şi actelor normative ale Comisiei Naţionale.

206. Societatea de investiţii poate delega unor agenţi delegaţi activitatea de promovare a serviciilor de investiţii prestate, de preluare şi transmitere a instrucţiunilor sau ordinelor primite de la clienţi sau de la potenţialii clienţi şi de furnizare de informaţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii prestate de către societatea de investiţii cu respectarea prevederilor art.52 din Legea privind piaţa de capital.

207. Agenţii delegaţi desemnaţi de societatea de investiţii vor fi înscrişi în Registrul agenţilor delegaţi, ţinut de Comisia Naţională. Societatea de investiţii nu va angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în registrul susmenţionat.

208. Societatea de investiţii are obligaţia să verifice dacă agenţii delegaţi ce vor acţiona în numele acesteia au o bună reputaţie şi posedă suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsură să comunice cu acurateţe clienţilor sau potenţialilor clienţi toate informaţiile relevante privind serviciile de investiţii propuse.

209. Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzacţionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi de la sau pentru clienţii societăţii de investiţii.

Capitolul X

EXTERNALIZAREA FUNCŢIILOR OPERAŢIONALE IMPORTANTE ŞI ESENŢIALE ALE SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII

210. În sensul prezentului capitol “externalizarea funcţiilor operaţionale importante şi esenţiale ale societăţilor de investiţii” reprezintă transmiterea de către societatea de investiţii a unor funcţii către o altă persoană, sub forma unui aranjament între o societate de investiţii şi un furnizor de servicii, prin care furnizorul de servicii efectuează un proces, un serviciu sau o activitate care altfel ar fi întreprinsă de către însăşi societatea de investiţii, în scopul atingerii unei eficienţe mai mari a operaţiunilor şi concentrării asupra operaţiunilor şi activităţilor principale ale societăţii de investiţii, rezultînd în prestarea unui serviciu sau produs de calitate superioară clienţilor.

211. Prevederile privind externalizarea funcţiilor operaţionale se aplică şi serviciilor privind tehnologiile informaţionale şi alte activităţi care sprijină în mod direct operaţiunile principale ale societăţii de investiţii.

212. Funcţiile operaţionale ale societăţii de investiţii care nu sunt considerate importante şi esenţiale nu se externalizează.

213. O societate de investiţii adoptă măsuri rezonabile pentru a evita apariţia unor riscuri operaţionale suplimentare, atunci cînd se bazează pe o terţă parte pentru îndeplinirea funcţiilor operaţionale care sunt esenţiale pentru furnizarea de servicii continue şi satisfăcătoare pentru clienţi şi pentru exercitarea de activităţi de investiţii în mod continuu şi satisfăcător, în condiţiile stabilite de prevederile Legii privind piaţa de capital.

214. Înainte de iniţierea procesului de externalizare a funcţiilor sale operaţionale, societatea de investiţii este obligată să efectueze o analiză pentru identificarea necesităţii de externalizare a unui serviciu sau unei activităţi, scopul externalizării şi relaţia acestuia cu operaţiunile societăţii de investiţii, precum şi riscurile posibile şi, respectiv, metodele şi măsurile necesare şi adecvate pentru acoperirea acestor riscuri, precum şi măsura în care condiţiile stabilite de legislaţia privind piaţa de capital pot fi respectate.

215. Drepturile şi obligaţiile societăţii de investiţii şi ale furnizorului de servicii trebuie să fie clar şi complet specificate într-un acord în formă scrisă care stabileşte cel puţin următoarele:

1) o delimitare clară a activităţilor externalizate;

2) o descriere exactă a cerinţelor care trebuie îndeplinite de către furnizorul de servicii şi de unde serviciul va fi livrat;

3) cerinţe faţă de furnizorul de servicii privind desfăşurarea activităţilor externalizate la timp şi în conformitate cu condiţiile convenite;

4) cerinţe faţă de furnizorul de servicii privind notificarea imediată a societăţii de investiţii cu privire la evoluţiile care ar putea afecta în mod semnificativ capacitatea curentă sau viitoare a furnizorului de servicii sau posibilităţile de a desfăşura activităţile externalizate.

216. Societatea de investiţii trebuie să pună la dispoziţie şi să fie în măsură să dovedească Comisiei Naţionale, în orice moment, la cererea acesteia, că societatea de investiţii a luat măsurile necesare şi adecvate de gestionare a riscurilor, pentru a se asigura conformitatea permanentă cu cerinţele stabilite de cadrul legal şi, respectiv, să ofere toate informaţiile necesare Comisiei Naţionale pentru supravegherea conformităţii activităţilor externalizate cu cerinţele legislaţiei privind piaţa de capital.

217. Întru aplicarea prevederilor art.50 alin.(14) din Legea privind piaţa de capital, Comisia Naţională poate admite externalizarea funcţiilor operaţionale şi esenţiale ale societăţii de investiţii atît timp cît condiţiile specificate mai jos sunt întrunite:

1) societatea de investiţii şi furnizorul de servicii prezintă în formă scrisă un acord comun, prin care furnizorul de servicii se angajează să se supună legislaţiei naţionale, iar societatea de investiţii şi furnizorul de servicii se angajează să prezinte informaţiile solicitate de Comisia Naţională pentru a realiza condiţia prevăzută de art.50 alin.(10) lit.i) din Legea privind piaţa de capital.

2) furnizorul de servicii prezintă Comisiei Naţionale o declaraţie cu privire la valoarea estimată a serviciilor care urmează să fie prestate societăţii de investiţii;

3) autoritatea de supraveghere din ţara de origine a furnizorului de servicii are încheiat un acord de colaborare cu Comisia Naţională;

4) autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii oferă Comisiei Naţionale o confirmare privind respectarea de către acesta a legislaţiei şi reglementărilor sale şi neimplicarea în acţiuni care l-ar putea pune în situaţia de a nu fi potrivit şi adecvat pentru prestarea serviciilor în cauză societăţii de investiţii;

5) în cazul externalizării a oricărui dintre serviciile şi activităţile de investiţii descrise în art.33 din Legea privind piaţa de capital, clientul societăţii de investiţii şi-a dat consimţămîntul prealabil în scris pentru o astfel de externalizare.