Dorin Drăguţanu: „Băncile aşteaptă îmbunătăţirea sentimentului de business, pentru a avea mai mulţi clienţi cu idei noi de afaceri”

Dorin Drăguţanu: „Băncile aşteaptă îmbunătăţirea sentimentului de business, pentru a avea mai mulţi clienţi cu idei noi de afaceri”

În condiţiile reducerii cererii pe piaţă şi a soldului creditelor noi acordate la sfârşitul anului trecut, guvernatorul Băncii Naţionale, Dorin Drăguţanu a spus că în prezent băncile moldoveneşti aşteaptă îmbunătăţirea sentimentului de business, pentru a avea mai mulţi clienţi cu idei noi de a deschide o afacere sau de extindere a business-ului.

Guvernatorul a precizat că nu ar vrea să vadă când o bancă creditează la stânga şi la drepta doar pentru a-şi atinge volumul de credite acordat. „BNM continuă să stimuleze activitatea de creditare, dar în acelaşi timp prioritatea rămâne gestiunea riscului. Situţia pe care o avem acum prezintă o imagine destul de clară, BNM a scăzut rata de bază la începutul anului trecut cu 5,5 puncte procentuale, iar rata medie la creditele în lei din ianuarie curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent, a scăzut cu peste 3 puncte procentuale. Nu este o scădere similară comparată cu cea a scăderii ratei de bază, dar totuşi băncile au redus ratele, dar şi acolo sunt limite. În prezent marjele sunt la minimul istoric”, a explicat Dorin Drăguţanu.

Acesta a subliniat că în condiţiile relansării activităţii economice, îmbunătăţirii sentimentului pe piaţă, băncile îşi vor reactiva acivitatea în procesul de creditare. „Totuşi, activitatea de creditare în 2012 a fost una destul de bună, în condiţiile în care într-un an economic dificil, portofoliul de credite a crescut cu peste 20%”, a opinat Drăguţanu.

Creditele noi acordate au înregistrat o scădere anuală de 23.9 la sută în trimestrul patru din 2012

Conform datelor Băncii Naţionale a Moldovei, în trimestrul IV, 2012 temperarea activităţii de creditare s-a accentuat, creditele noi acordate înregistrând o scădere anuală de 23.9 la sută, iar volumul creditelor – de 6975.2 mil. lei, plasându-se cu mult sub nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent, când creşterea a fost de 28.2 sută. Totuşi, în ultimele trei luni ale anului 2012, valoric au fost acordate cele mai multe credite din acest an, volumul depăşind nivelul trimestrului III cu 4.6 la sută. Similar situaţiei din trimestrele precedente, procesul de creditare a fost influenţat negativ în special de dinamica creditelor în valută străină, care au înregistrat o scădere drastică de 44.0 la sută, creditele în monedă naţională coborând şi ele faţă de nivelul anului trecut, însă cu 5.8 la sută. Creditele în lei moldoveneşti au constituit 4535.4 mil. lei şi dinamica acestora a fost influenţată de comportamentul persoanelor juridice, cărora le-au revenit 79.8 la sută din totalul de credite. Creditele în lei eliberate persoanelor juridice au scăzut cu 9.1 la sută, în timp ce creditele destinate persoanelor fizice au sporit cu 10.2 la sută anual. Valoarea creditelor acordate în valută a însumat 2439.8 mil. lei şi s-a plasat la un nivel net inferior celui din trimestrul IV, 2011, fiind determinat de micşorarea cu 44.7 la sută a volumului de credite destinate persoanelor juridice.

În termeni reali, diminuarea anuală a creditelor noi acordate în moneda naţională s-a accentuat comparativ cu trimestrul III, 2012, constituind 9.3 la sută în trimestrul IV, 2012 sau cu 0.9 puncte procentuale mai mult decât în trimestrul precedent.

La unele bănci a crescut cererea de lichidităţi pe termen scurt

Volumul creditelor/depozitelor interbancare în trimestrul IV, 2012 s-a cifrat la 1417.6 mil. lei, fiind superior de 4,5 ori faţă de trimestrul III, 2012. Înviorarea pieţei creditelor/depozitelor interbancare s-a produs ca urmare a creşterii cererii de lichiditate pe termen scurt la unele bănci. Comparativ cu trimestrul precedent, în trimestrul IV, 2012 se atestă o creştere a numărului băncilor participante, 13 bănci din 14 fiind antrenate în tranzacţiile interbancare.

Rata dobânzii medie lunară la credite/depozite interbancare pe parcursul trimestrului de referinţă s-a înscris pe o curbă ascendentă, de la 3.62 la sută anual în luna octombrie până la 6.51 la sută anual în luna decembrie, pe fundalul majorării termenului mediu ponderat al tranzacţiilor în aceeaşi perioadă, de la 2 la 19 zile.

Rata dobânzii medie trimestrială a înregistrat 4.99 la sută anual, majorându-se faţă de trimestrul precedent cu 1.21 puncte procentuale. Creşterea ratei dobânzii medii trimestriale s-a produs ca rezultat al efectuării unor tranzacţii cu scadenţa de la 1 lună până la 3 luni în ultima lună a anului, la rata dobânzii de 12.0 la sută anual. Din volumul total al tranzacţiilor înregistrate în trimestrul IV al anului 2012, creditelor/depozitelor overnight le revine 70.2 la sută, comparativ cu 60.8 la sută în trimestrul precedent. Termenul mediu al creditelor/depozitelor interbancare s-a menţinut la nivelul trimestrului precedent, de 13 zile.

Ratele dobânzii şi politica monetară

Încadrarea ratei anuale a inflaţiei în intervalul de ţintire stabilit a permis BNM pe parcursul trimestrului IV, 2012 adoptarea a trei decizii consecutive de menţinere a ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,5 la sută anual. Totodată, Consiliul de administraţie al BNM în şedinţa din 27 decembrie 2012 a aprobat Strategia de politică monetară a BNM pe termen mediu, care prevede îndeplinirea obiectivului fundamental de menţinere a inflaţiei la nivelul de 5.0 la sută anual cu o posibilă deviere de 1.5 puncte procentuale şi alte obiective macroeconomice secundare, precum asigurarea creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă. Aceste obiective secundare sunt urmărite în măsura în care ele nu afectează atingerea obiectivului fundamental al BNM. Surplusul de lichiditate în trimestrul IV, 2012 s-a menţinut la un nivel înalt, Banca Naţională a Moldovei intervenind pentru gestionarea excesului de lichiditate prin desfăşurarea operaţiunilor de vânzare a certificatelor BNM, dar şi prin intervenţiile pe piaţa valutară sub forma cumpărării de valută. Politica monetară a Băncii Naţionale a Moldovei, promovată pe parcursul anului 2012 prin mecanismul ratei, a permis băncilor licenţiate de a practica în raport cu clienţii rate mai mici ale dobânzilor, ceea ce a contribuit la scăderea continuă a ratei medii a dobânzii la creditele noi acordate. În trimestrul IV, 2012 rata medie a dobânzii la creditele acordate în moneda naţională a fost descrescătoare, înregistrând un minim istoric de 11.98 la sută la finele perioadei de referinţă, valoarea ratei plasându-se cu 1.97 puncte procentuale sub nivelul înregistrat cu un an în urmă. Diminuarea ratei dobânzii la credite pe parcursul trimestrului IV, 2012 a fost de 0.60 puncte procentuale, fiind determinată de reducerea ratelor la creditele acordate persoanelor fizice cu 1.17 puncte procentuale şi la creditele acordate persoanelor juridice cu 0.17 puncte procentuale.

Rata medie a depozitelor plasate în moneda naţională a evoluat crescător în trimestrul IV, 2012, cel mai înalt nivel al acestora de 8.44 la sută fiind înregistrat în ultima lună a anului, valoarea ratei majorându-se cu 0.49 puncte procentuale comparativ cu finele trimestrului precedent. Rata dobânzii la depozite în lei moldoveneşti s-a majorat trimestrial cu 1.02 puncte procentuale, până la 6.04 la sută pentru persoanele juridice şi, respectiv, cu 0.19 puncte procentuale, până la 9.90 la sută pentru persoanele fizice. Cu toate acestea, contribuţia persoanelor fizice la constituirea depozitelor noi în lei moldoveneşti, în trimestrul IV, 2012, a crescut până la 63.6 la sută, depăşind valoarea înregistrată în trimestrul precedent cu 9.7 puncte procentuale.

Marja bancară (diferenţa dintre ratele medii la credite şi depozite) la operaţiunile în lei moldoveneşti s-a diminuat treptat, constituind 3.55 puncte procentuale la finele trimestrului IV 2012, sau cu 1.18 puncte procentuale mai puţin comparativ cu luna precedentă. Această diminuare s-a produs ca rezultat al evoluţiei trimestriale a ratei dobânzii la credite, care s-a redus cu 0.70 puncte procentuale, fiind accentuată şi de majorarea ratei depozitelor cu 0.48 puncte procentuale. Marja bancară asociată a operaţiunilor în valută a evoluat crescător în trimestrului IV, 2012, înregistrând 3.64 puncte procentuale în luna decembrie a anului 2012. Valoarea marjei a fost influenţată în sensul creşterii de trendul ascendent al ratelor la creditele plasate în valută cu 0.59 puncte procentuale, iar ratele la depozite au micşorat efectul crescător cu 0.06 puncte procentuale, permiţând astfel modifcarea marjei cu 0.53 puncte procentuale în ultima lună a anului 2012.

Prognoză în descreştere a ratei anuale a inflaţiei, la 4,1%

Banca Naţională afirmă că în ansamblu, runda actuală de prognoză anticipează o dinamică trimestrială negativă a deviaţiei PIB pentru trimestrele I-III, 2013 cu o modestă revenire la valori pozitive la finele anului 2013 şi menţinându-se astfel pe întreg anul 2014. Ritmurile de revenire fiind unele modeste, plasează activitatea economică sub nivelul ei potenţial, astfel exercitând presiuni dezinflaţioniste din partea cererii.

Totodată, nivelul jos al ratelor reale ale dobânzii a determinat o atenuare a impactului factorilor ce au contribuit la diminuarea activităţii economice. În aceeaşi direcţie a acţionat şi deprecierea ratei nominale efective de schimb, care a generat şi o depreciere reală. Contribuţia cumulată a acestor evoluţii a determinat un caracter stimulativ al politicii monetare asupra cererii agregate. Conform rundei actuale de prognoză, politica monetară va menţine în continuare influenţa sa expansionistă pentru a contribui la stabilizarea activităţii economice. Diminuarea deficitului de cerere va conduce la eliminarea treptată a presiunilor dezinflaţioniste care pe moment sunt pronunţate. În aceste circumstanţe, ritmul anual al inflaţiei se va încadra în intervalul de variaţie.

Pe parcursul întregii perioade de prognoză, rata anuală a inflaţiei se va situa în cadrul intervalului de variaţie de 1.5 puncte procentuale din jurul ţintei de 5.0 la sută, iar în 2014, în proximitatea limitei inferioare a acestuia. Deşi inflaţia este proiectată pe un teritoriu tolerabil, preponderent aceasta se va afla în jumătatea de jos a intervalului de variaţie. Creşterea economică moderată va genera presiuni dezinflaţioniste din partea cererii agregate, în consecinţă, pe parcursul perioadei de prognoză vor persista presiunile inflaţioniste de natura ofertei.

Victor URSU

Numarul ziarului: 
Nr.06 (477) din 13 februarie 2013