Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 20 mai 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Reglementare

• Regulamentul privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară, care are drept scop stabilirea faţă de organizaţiile de creditare nebancare înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a unor cerinţe de acordare a creditului nebancar şi/sau leasing financiar destinate persoanelor fizice consumatori, inclusiv privind condiţiile şi modul de evalua­re a capacităţii clientului persoană fizică de rambursare a creditului nebancar şi/sau leasingului financiar. Documentul defineşte creditarea responsabilă drept activitatea de creditare, în cadrul căreia creditorul efectuează o evaluare a bonităţii debitorului, fără a-şi asuma un risc sporit de credit, şi nu permite debitorului să-şi asume obligaţii financiare exagerate acumulând un grad excesiv de îndatorare. Actul normativ urmează a fi supus înregistrării în Registrul de stat al actelor juridice cu publicarea în Monitorul Oficial;
• Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF ce vizează domeniul de reglementare a activităţii birourilor istoriilor de credit, având drept scop aducerea în concordanţă a acestora cu prevederile Legii privind birourile istoriilor de credit, dar şi actualizarea unor norme depăşite. În particular, documentul prevede operarea unor modificări la Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, Regulamentul privind sistemele informaţionale utilizate pentru crearea bazei de date a biroului istoriilor de credit, Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informaţiilor la biroul istoriilor de credit şi de eliberare a raportului de credit şi Regulamentul privind modul de raportare la CNPF de către birourile istoriilor de credit. Proiectul este supus avizării repetate de către autorităţile şi instituţiile interesate;
• Modificarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 60/5/2013. Documentul este elaborat în scopul ajustării prevederilor Regulamentului cu amendamentele operate la cadrul normativ aferent, inclusiv Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 414/2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Hotărârile CNPF nr. 2/1/2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorilor (reasigurătorilor), nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, nr. 37/14/2019 cu privire la procedurile aferente constatării amiabile de accident, nr. 15/6/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la procesarea electronică a documentelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi nr. 19/3/2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la auditul asigurătorilor (reasigurătorilor). Proiectul actului normativ se remite spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interesate şi urmează a fi supus procedurii de consultări publice.

II. Autorizare

• Reperfectarea licenţei AEÎ „RURAL-FINANŢE” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, cu eliberarea unui nou formular de licenţă prin:
– schimbarea denumirii din AEÎ „MIHAILENI” în AEÎ „RURAL-FINANŢE”;
– includerea următoarelor sucursale: “Tîrnova”, la adresa: MD-5140, rn. Donduşeni, s. Târnova şi “Frasin”, la adresa: MD-5123, rn. Donduşeni, s. Frasin;

• Aprobarea dlui Vasile Lupan în calitate de candidat pentru funcţia de membru al Comisiei de cenzori în cadrul Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA;
• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „AVIATEHSERVICE”, în sumă de 80 000 lei, în număr de 80 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul convertirii datoriilor creditoriale;
• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, „GARA NORD” şi „TIPOGRAFIA ANENII NOI”;
• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „MĂRŢIŞOR”, precum şi, ca efect al reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni: „UNITEH-SERVICE”, „VICTORIA-ROM”, “TRANSENERGOPROIECT”, “ANGHELINA”, “LORUS”, “CERC”, “EXTRA-K”, “MITRA-GRUP” şi “CENTRINDMONTAJ”.

III. Supraveghere

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a OCN “BONELITGRUP” SRL pe un termen de 3 luni;
• Aprobarea rezultatelor controlului tematic în cadrul OCN „ZOOM CREDIT” SRL şi, respectiv, prescrierea conformării necondiţionate cerinţelor regulamentare şi remedierii carenţelor constatate de misiunea de control;
• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI “HOREŞTI ALBINA” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.03.2019-28.02.2022, şi, respectiv, prescrierea conformării necondiţionate cerinţelor regulamentare şi remedierii carenţelor constatate de misiu­nea de control.

De asemenea, în şedinţa Consiliului de Administraţie din 20 mai 2022 a fost aprobat Raportul de activitate a CNPF pentru anul 2021, care potrivit legislaţiei în vigoare, urmează să fie prezentat, până la 1 iunie curent, Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.20 (944) din 25 mai 2022