Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 7 decembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire ale SA „ACORD GRUP” SA şi în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice, urmare a modificării Statutului societăţii.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „MICROÎMPRUMUT” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu:
– extinderea teritorială a acţiunii licenţei asupra unităţii administrativ-teritoriale din imediata vecinătate: rn. Dubăsari;
– includerea sucursalei „HOLERCANI”, cu adresa juridică: MD-4574, rn. Dubăsari, s. Holercani.

• Înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a OCN „FLEX FINANCIAL” SRL.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „BAZA DE TRANSPORTURI AUTO nr. 6”, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 22 lei la 38 lei şi majorarea capitalului social cu 254 656 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii va constitui 604 808 lei, divizat în 15 916 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 38 lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni nr. IX ale Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, în sumă de 1 500 000 lei, în număr de 1 500 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii va constitui 37 600 000 lei, divizat în 37 600 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu;
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de Societatea de Investiţii „PROAJIOC” prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 2000 lei la 6000 lei şi majorarea capitalului social cu 240 000 lei, din contul datoriilor creditoriale ale societăţii faţă de acţionari. Capitalul social al societăţii va constitui 360 000 lei, divizat în 60 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 6000 lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „PULSAR-PLUS”, în sumă de 480 000 lei, în număr de 480 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 1 leu;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „TRANSCOM”, în sumă de 180 000 lei, în număr de 18 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, prin convertirea datoriilor creditoriale şi din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii va constitui 200 000 lei, divizat în 20 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de Societatea pe acţiuni Culinăria „M.C. DECEBAL”, în număr de 10 000 acţiuni ordinare nominative.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „GARITUDOR” şi Cafenea „VISTERNICENI”.

II. Supraveghere

• Iniţierea controlului tematic privind verificarea respectării de către CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA a prevederilor legale privind corectitudinea formării şi menţinerii rezervei de primă necâştigată şi rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, respectării regulilor de contractare a reasigurărilor şi a programului de reasigurare al asigurătorului, inclusiv a cerinţelor faţă de acesta, la situaţia din 30.09.2022.

• Luare de act de intentarea procedurii de insolvabilitate faţă de AEÎ „ECONOM FIX” şi de desemnarea în calitate de administrator al insolvabilităţii a dlui Cazacu Adrian, prin Hotărârea Judecătoriei Soroca, sediul Central, din 10.11.2022. De asemenea, Consiliul de Administraţie a decis încetarea procedurii de administrare specială la entitatea menţio­nată şi retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii asociaţii­lor de economii şi împrumut de categoria B. AEÎ „ECONOM FIX” urmează, în decurs de 10 zile, să remită licenţa autorităţii de supraveghere.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.49 (973) din 14 decembrie 2022