Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 22 noiembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Aprobarea dlui Igor Dolghi în funcţia de director general adjunct al Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA, (cu exercitarea interimatului funcţiei de director general, după caz).

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– valorile mobiliare plasate la înfiinţarea Societăţii pe acţiuni „GENERAL TOP COMPANY”, în sumă de 9 481 406 lei, în număr de 9 481 406 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu;
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „SUCEAVA”, în sumă de 230 000 lei, în număr de 230 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobilia­re, în rezultatul reorganizării prin transformare în socie­tăţi cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „COMBINATUL AUTO NR. 5”, în număr de 112 108 acţiuni ordinare nominative;
– „MOLDTEHMED”, în număr de 106740 acţiuni ordinare nominative.

În cadrul şedinţei din 28 noiembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Proiectul Regulamentului privind investirea şi evalua­rea activelor fondului de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea şi dezvoltarea unei pieţe interne de furnizare a pensiilor facultative, administrate privat şi bazate pe capitalizare. Proiectul de regulament a fost consultat cu autorităţile publice competente şi părţile interesate şi urmează să fie supus înregistrării de stat.

II. Autorizare

• Substituirea unui membru al echipei de audit (dl Tudor Grecu cu dna Monica Drăgoi) pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare în cadrul ÎM CA „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” SA pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022.

• Aprobarea entităţii de audit “FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-şef al BAR „PRACTIC-ASIG” SRL.

• Radierea AEÎ „CREDITE DIN BARABOI” din Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance, în baza cererii depuse.

• Eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a modificărilor operate în documentele de constituire a companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA privind majorarea capitalului social de la 36 100 000 lei până la 37 600 000 lei prin emisie suplimentară de acţiuni ordinare nominative în valoare de 1 500 000 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „OLDEX” şi “ZOREANA”.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunilor suplimentare de acţiuni ale societăţilor pe acţiuni:
– „INVENŢIE-MDV”, în sumă de 85 920 lei, în număr de 240 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 358 lei, din contul mijloacelor băneşti;
– „NEMETMACOM”, în sumă de 393 820 lei, în număr de 56260 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 7 lei, din contul mijloacelor băneşti.

III. Supraveghere

• Menţinerea administrării speciale la CA „GARANŢIE” SA, urmare a examinării Raportului administratorului special, cu suspendarea, până la 10 martie 2023, a licenţei entităţii menţionate pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale). În aceeaşi şedinţă, Consiliul de administraţie a aprobat candidatura dl. Nicolai Iliev desemnat pentru exercitarea funcţiei de actuar al CA “GARANŢIE” SA.

• Suspendarea benevolă a activităţii de creditare nebancară desfăşurată de OCN “MCP FINANCE” SRL, pe un termen de 3 ani. Pe durata suspendării este interzisă încheierea de noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasing financiar.

• Aplicarea sancţiunii sub formă de amendă şi prescrierea repetată administratorului OCN „TRUST CAPITAL” SRL, în termen de 15 zile lucrătoare, să întreprindă măsurile necesare pentru înlăturarea încălcărilor constatate prin Hotărârea CNPF nr. 39/1 din 04.08.2022.

• Luare de act de implementarea Planului de redresare financiară a SAR „MOLDCARGO” SA. De notat, că urmare analizei indicatorilor financiari potrivit rapoartelor specializate la situaţia din 30.09.2022, se atestă ameliorarea şi restabilirea situaţiei financiare a asigurătorului, inclusiv înregistrarea ratei de solvabilitate de 174,43%, excedentului de active admise în fondurile asiguraţilor de 12 590,7 mii lei şi coeficientului de lichiditate – 2,71, care se încadrează în limitele cadrului normativ.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.47 (971) din 30 noiembrie 2022