Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare - 21 mai 2024

În cadrul şedinţei din 21 mai 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia Consumatorilor:

• În contextul procedurii administrative iniţiate la petiţia depusă de către un consumator, autoritatea de supraveghere a constatat nerespectarea de către OCN „TOP LEASING & CREDIT” SRL a unor cerinţe legale prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori. În acelaşi timp, a fost declarat caracterul abuziv al clauzelor contractuale cu privire la comisioane, răspunderea părţilor şi clauza penală, drepturile şi obligaţiile împrumutătorului/împrumutatului, rambursarea anticipată a împrumutului, precum şi clauze cu privire la taxa pentru cesiu­nea contractului. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată în vederea constatării nulităţii clauzelor abuzive.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a rezultatelor emisiunii a IV-a de obligaţiuni, din cadrul Programului de ofertă, ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, în sumă de 89 140 000 lei, în număr de 4 457 de obligaţiuni nominative de clasa a V-a, cu valoarea nominală de 20 000 lei per obligaţiune, cu termenul de circulaţie de 3 ani, cu rata dobânzii flotantă, conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase total pe sectorul bancar (în monedă naţională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe pagina web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md) la data primei zile a perioadei de derulare a ofertei publice, ce constituie 4,01% şi care se modifică anual la aceeaşi dată (lună şi zi) când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă de 0,5%, achitată lunar.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a:
– restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „ELEGANŢA”, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 13 lei, şi majorarea capitalului social cu 140 958 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 610 818 lei, divizat în 46 986 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 13 lei.
– a rezultatelor emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „SANTO-M”, în sumă de 580 000 lei, în număr de 580 000 de acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii, după majorare, va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu.
– radierii, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acţiuni „D. INVEST-DESERVIREA”.

• Avizarea cererilor de retragere obligatorie iniţiate de:
– ofertantul S.C. „PREMIUM PROFIL” SRL, adresată acţionarilor Societăţii pe acţiuni „DOTARCOM”, obiectul căreia îl constituie 490 acţiuni ordinare nominative;
– ofertantul Cornea Veaceslav, adresată acţionarilor Societăţii pe acţiuni „SUCEAVA”, obiectul căreia îl constituie 7 773 acţiuni ordinare nominative.

Supraveghere:

• Stabilirea contribuţiei anuale, în mărime de 9 630 lei, care urmează să fie achitată de membrii Fondului de compensare a investitorilor pentru perioada de gestiune 2023. De notat că, plata respectivă a fost stabilită după o pauză de 6 ani, perioadă în care achitarea acestei contribuţii de către membrii Fondului de compensare a investitorilor a fost suspendată. Actuala decizie a CNPF a fost dictată de modificarea, începând cu 16.06.2023, a plafonului de compensare, precum şi de reducerea numărului de membri ai Fondului de compensare a investitorilor, în urma retragerii licenţelor de societate de investiţii pentru două companii.

Conform Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, Fondul de compensare a investitorilor se constituie cu scopul de a compensa clienţii persoane fizice ai societăţilor de investiţii în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe. La situaţia din 31.12.2023, în calitate de membri ai Fondului figurau 12 entităţi, inclusiv 7 bănci comerciale.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (1047) din 29 mai 2024