Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 16 august 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

Au fost aprobate patru proiecte de decizii, conexe modificării unor acte normative secundare, scopul cărora este punerea în aplicare a Legii nr. 2/2020 privind organismele de plasament colectiv alternative (OPCA). Proiectele urmează să fie expediate spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interesate şi supuse procedurii de consultări publice în condiţiile prevederilor legislaţiei, fiind vorba de:
1. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 1/11/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind reorganizarea şi dizolvarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor.
2. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 10/19/2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ţinere a registrului deţinătorilor de unităţi de fond.
3. Modificarea Hotărârii CNPF nr. 57/10/2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ofertele publice de titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

Cel din urmă proiect de decizie vizează amendarea altor patru acte normative ale CNPF, prin care aria de aplicare a acestora se extinde, de rând cu organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPVCM), şi asupra OPCA. Astfel, în scopul enunţat, proiectul de amendamente cuprinde, cu precădere, modificări de ordin tehnic dar se referă şi la completarea cadrului normativ secundar cu prevederi noi, specifice activităţii OPCA potrivit Legii nr. 2/2020, fiind vorba de următoarele acte normative:
1. Regulamentul privind modul de calcul al activului net (capitalului propriu) şi al activului net unitar al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 5/14/2015.
2. Regulamentul privind limitele şi tipul de instrumente în care pot investi organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 5/15/2015.
3. Regulamentul privind transparenţa şi publicitatea activităţii organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 62/20/2014.
4. Regulamentul privind reglementările prudenţiale faţă de activitatea societăţii de administrare fiduciară a investiţiilor, aprobat prin Hotărârea CNPF nr. 62/21/2014.

II. Autorizare

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice, în rezultatul lichidării, a AEÎ „TIGHECI-CREDIT” cu sediul în r. Leova, s. Tigheci.

• Înscrierea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de 36 de societăţi pe acţiuni, ca urmare a lichidării şi radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

• Aprobarea candidaturilor propuse în funcţiile de răspundere în cadrul SAR „MOLDCARGO” SA: de membri ai consiliului societăţii, comitetului de audit şi comisiei de cenzori.

III. Supraveghere

• Prescrierea repetată administratorilor unor organizaţii de creditare nebancară să achite, în termen de 10 zile, plăţile regulatorii de funcţionare restante şi penalităţile aferente.

• Suspendarea, pe un termen de trei ani, a activităţii de creditare nebancară desfăşurată de OCN „ACCEPTCREDIT” SRL, conform deciziei adunării generale a asociaţilor organizaţiei de creditare nebancară din 29.07.2022. Pe durata suspendării se interzice încheierea de noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasing financiar.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.33 (957) din 24 august 2022