Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 9 august 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Proiectul Regulamentului privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în activitatea administratorului şi a fondurilor de pensii facultative, care vizează componenţa rapoartelor, modul de întocmire şi prezentare la CNPF, cerinţele privind publicarea raportului anual, cerinţele privind informarea fiecărui participant, precum şi cerinţele cu privire la materialul publicitar care are drept scop atât atragerea de participanţi, cât şi menţinerea calităţii de participant la un fond de pensii. Proiectul urmează să fie remis spre avizare şi consultare autorităţilor publice şi părţilor interesate, precum şi plasat pe pagina web a CNPF pentru consultări publice.

• Modificarea Hotărârii CNPF nr. 25/2/2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Modificările se referă la ajustarea formulei de calcul a primei de asigurare de bază, stabilită în funcţie de coeficienţii de rectificare şi sistemul bonus-malus. Conform calculelor efectuate potrivit Metodologiei unice în baza datelor statistice aferente, prima de bază pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto internă va constitui 1350 lei, după publicarea Hotărârii CNPF în Monitorul Oficial.

II. Autorizare

• Restabilirea, prin modificarea Hotărârii CNPF nr. 35/3 din 28.07.2020, a înscrisurilor în Registrul emitenţilor de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societăţii pe acţiuni de reparaţie şi construcţie „BUDJAC”, conform situaţiei din ziua radieri acestora, şi anume a 6600 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10, în legătură cu restabilirea acesteia de către Agenţia Servicii Publice în Registrul de stat al persoanelor juridice şi reluarea activităţii economice.

• Eliberarea avizului pentru prestarea de către „BIROUL DE CREDIT” SRL a serviciilor de prezentare a informaţiilor aferente identificării şi verificării clienţilor de către entităţile raportoare, enumerate la art. 4 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

• Avizarea şi autorizarea reorganizării ÎCS OCN „TOTAL LEASING & FINANCE” SA, prin transformare din societate pe acţiuni în societate cu răspundere limitată.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „DIRECŢIA SPECIALIZATĂ ÎN RESTAURĂRI”, în sumă de 45 420 lei, în număr de 4 542 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 10 lei, din contul convertirii datoriilor creditoriale.

• Aprobarea preţului de vânzare, conform actului de reevaluare a părţilor sociale, deţinute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Aprobarea dnei Lidia Manic în calitate de conducător al sucursalei Hânceşti a CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA.

III. Supraveghere

• Suspendarea, pe un termen nelimitat, a activităţii de creditare nebancară desfăşurată de OCN „INTELIGENT CREDIT” SRL şi OCN „PORTOFEL” SRL, în baza deciziilor luate de asociaţii unici ai acestor entităţi. Pe durata suspendării se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasing financiar.

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către SA „Proajioc”, pentru perioada de activitate 01.08.2019-01.08.2022.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.32 (956) din 17 august 2022