Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 19 iulie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Modificarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015). Ca urmare a ajustărilor operate, participanţii vor fi exoneraţi de necesitatea deplasării fizice la autoritatea de supraveghere pentru a depune raportările pe suport de hârtie şi vor reduce o parte din cheltuielile suportate pentru asigurarea acestui proces. Modificările vin în susţinerea digitalizării serviciilor în cadrul CNPF, care urmăresc inclusiv simplificarea procedurilor pentru entităţile raportoare. Proiectul Hotărârii a fost aprobat în rezultatul consultărilor publice şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

• Amendarea Regulamentului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului) (Hotărârea CNPF nr. 2/1/2011). Modificările introduse au drept scop sporirea rezilienţei companiilor de asigurări la şocurile pieţei, prin modificarea metodologiei de calcul a coeficientului de lichiditate şi a ratei de solvabilitate. Totodată, acesta conţine unele elemente în vederea stimulării asigurărilor în agricultură, dar şi completări în vederea excluderii situaţiilor ambigue. Proiectul Hotărârii a fost aprobat în rezultatul consultărilor publice şi va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

II. Autorizare

• Acordarea AEÎ „CIRCULAR-FIN” a licenţei de categoria A pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pe termen nelimitat.

• Avizarea înregistrării de stat privind constituirea organizaţiei de creditare nebancară „FLEX FINANCIAL” SRL, luându-se act de numirea în funcţie de administrator a dlui Nicolay Penchev.

• Reperfectarea licenţei pentru brokerul de asigurare şi reasigurare (BAR) „ASPREM ELITE” SRL, pe termen nelimitat, pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, fiind eliberat un nou formular de licenţă. Astfel, se modifică denumirea din BAR „ASPREM ELITE” SRL în BAR „INVA ASIG” SRL, cu un nou sediu la adresa str. Bogdan Voievod 2, mun. Chişinău.

• Aprobarea companiei “AUDIT-CONCRET” SA în calitate de entitate de audit în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA şi ÎM CIA „TRANSELIT” SA.

• Aprobarea numirii dnei Natalia Balan în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – administrator al BAR “V INSURANCE” SRL şi delegarea împuternicirilor contabilului-şef al companiei către „BPN IT ACCOUNTING” SRL.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al „VOLAN” SA cu 65 340 lei prin anularea acţiunilor de tezaur. Capitalul social după reducere va constitui 1 532 520 lei, fiind divizat în 51 084 acţiuni ordinare normative cu valoarea nominală de 30 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „CENTRUL TEHNIC COMERCIAL ALFA”, în număr de 103 000 acţiuni ordinare normative;
– „TIPOGRAFIA ANENII NOI”, în număr de 3 634 acţiuni ordinare normative.

III. Supraveghere

• Retragerea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” SA, eliberată în 2010, ca urmare a deciziei instanţei de judecată privind intentarea procesului de insolvabilitate.

• Suspendarea procedurii administrative iniţiate la cererea BAR „PRACTIC-ASIG” SRL privind aprobarea persoanei desemnate în funcţia de administrator, până la prezentarea de către autoritatea publică responsabilă a informaţiei necesare emiterii actului administrativ individual.

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a OCN “BMONEY” SRL şi „IDEEA CREDIT” SRL pe un termen de trei ani, conform deciziilor adoptate de adunarea generală din cadrul companiilor. Pe perioada suspendării activităţii, se interzice încheierea a noi contracte de acordare a creditelor şi/sau leasingului financiar.

• Prelungirea până la 04.08.2022 a procedurii administrative iniţiate la data de 21.06.2022 în vederea efectuă­rii, din oficiu, a controlului tematic privind respectarea de către OCN-urile înregistrate în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate a prevederilor art. 5 alin. (10) şi art. 9 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară.

Numarul ziarului: 
Nr.28 (952) din 20 iulie 2022