Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţelor ordinare din zilele de 1 şi 7 iunie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Autorizare

• Avizarea înregistrării de stat a statutului AEÎ „CIRCULAR-FIN” în redacţie nouă, aprobat de adunarea generală extraordinară a membrilor din 16.05.2022;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „DACIA-LV”, în sumă de 21 050 010 lei, în număr de 1 403 334 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 15 lei, din contul mijloacelor băneşti;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „FERARU-S” şi majorarea capitalului social cu 600 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 31 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 620 000 lei, divizat în 20 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 31 lei;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „MERCURIU K” şi majorarea capitalului social cu 556 393 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 2 lei la 19 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 621 851 lei, divizat în 32 729 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 19 lei.

II. Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind respectarea de către CIA „TRANSELIT” SA a cadrului normativ în partea ce ţine de calitatea activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, corectitudinea formării şi menţinerii rezervelor tehnice de asigurare (RPN şi RDDN) la situaţiile din 30.09.2021 şi din 31.12.2021, precum şi verificarea respectării legislaţiei privind achitarea retribuţiilor intermediarilor în asigurări şi a propriilor reglementări aferente cheltuielilor de achiziţie la situaţia din 31.12.2021. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris entităţii menţionate să se conformeze necondiţionat cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control;

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI “CRUGLIC” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.04.2019-31.03.2022 şi, respectiv, prescrierea conformării necondiţionate cerinţelor regulamentare şi remedierii carenţelor constatate de misiunea de control.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (946) din 8 iunie 2022