Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare din 11 mai 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Reglementare

• Aprobarea Regulamentului privind avizarea constituirii fondului de pensii facultative. Documentul stabileşte condiţiile de autorizare a constituirii unui fond de pensii facultative, inclusiv cerinţele faţă de forma şi conţinutul, precum şi modul de întocmire şi modificare a actelor conexe constituirii unui fond de pensii facultative, începând cu clarificarea şi specificarea expresă a documentaţiei necesare a fi prezentată la CNPF pentru eliberarea avizului de constituire a fondului de pensii şi finalizînd cu forma cererilor şi forma-cadru a contractelor individuale de aderare.

II. Autorizare

• Retragerea licenţei AEÎ „BOLDUREŞTI” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia;

• Aprobarea dnei Elena Rodniţchii în calitate de persoană cu funcţie de răspundere – contabil-şef al BAR „PRIMGROUP-ASIG” SRL;

• Acordarea Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EUASIG” SRL a licenţei pentru dreptul de a desfăşura activitate de intermediere în asigurări şi/sau reasigurări, pe termen nelimitat. De asemenea, a fost aprobată candidatura dnei Victoria Lisnevschi în calitate de persoană cu funcţie de răspundere administrator al BAR „EUASIG” SRL şi exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-şef al BAR “EUASIG” SRL către ÎI “BANAGA RODICA”.

II. Supraveghere

• Prescrierea SA „TOPAZ” să conformeze prevederile statutului cu legislaţia în vigoare, în termen de până la data de 31.07.2022, cu prezentarea acestuia CNPF şi societăţii de registru „Registrator-Centru” SA, după înregistrarea modificărilor conform actelor normative;

• Prescrierea SA „UNIVERSCOM” să prezinte autorităţii de supraveghere, în termen de 5 zile lucrătoare, în volum complet informaţia/materialele solicitate, în contextul examinării unor petiţii adresate autorităţii de către acţionarul societăţii.

În cadrul şedinţei extraordinare din 13 mai 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nebancare:

I. Reglementare

• Aprobarea variantei definitivate a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, elaborarea căruia a fost dictată de necesitatea îmbunătăţirii cadrului normativ în domeniul pieţei de capital, dar şi în vederea înlăturării unor neconcordanţe cu ultimele modificări operate în legislaţie (Legea privind societăţile pe acţiuni, Legea contabilităţii şi raportării financiare, Codul administrativ etc.). Documentul a trecut toate etapele de avizare şi a fost supus consultărilor publice şi urmează a fi transmis Ministerului Finanţelor în scopul înaintării pentru aprobare în şedinţa Guvernului.

II. Autorizare

• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de reevaluare a părţilor sociale deţinute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.19 (943) din 18 mai 2022