Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei ordinare publice din 25 august 2021, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni emise de Primăria or. Sîngera în sumă de 4 500 000 lei în număr de 4 500 obligaţiuni cu următoarele caracteristici:

• Obligaţiuni nominative, de clasă I, cu termen de circulaţie 2 ani, volumul emisiunii 2000000 lei, în număr de 2000 unităţi, cu valoarea nominală 1000 lei per obligaţiune, cu rata dobânzii fixă de 6,50% anual, achitată semianual;

• Obligaţiuni nominative, de clasa II, cu termen de circulaţie 3 ani, volumul emisiunii 2500000 lei, în număr de 2500 unităţi, cu valoarea nominală 1000 lei per obligaţiune, cu rata dobânzii 6,70% anual, achitată semianual;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligaţiuni emise de Primăria mun. Ceadîr-Lunga în sumă de 3 000 000 lei în număr de 3 000 obligaţiuni, de clasa I, termen de circulaţie de 3 ani, rata dobânzii fixe de 6,6% achitată trimestrial cu valoarea nominală de 1 000 lei;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de „INVENŢIE-MDV” SA şi majorarea capitalului social cu 239 904 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 120 lei la 358 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 360 864 lei, divizat în 1008 acţiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 358 lei;

• Autorizarea reorganizării societăţilor pe acţiuni „MITRA-GRUP”, „AIEA” şi „TALIGAL” prin transformare în societăţi cu răspundere limitată;

• Aprobarea candidaturii (A. Puşcaş) în funcţia de administrator al BAR “CAPITAL BROKER” SRL, cu eliberarea avizului corespunzător;

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor şi completărilor operate în Statutul AEÎ „LOZOVA” (aprobate de adunarea generală a membrilor din 08.08.2021).

II. Supraveghere

• Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale OCN „BANII TĂI” SRL, aplicată prin Ordonanţa CNPF nr. 11/14-O din 17.03.2020;

• Prescrierea şi avertizarea administratorilor AEÎ „DRĂGUŞUL” să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare, raportul specific pentru trimestrul II 2021;

• Dispunerea efectuării controlului privind respectarea de către AEÎ de categoria B a prevederilor Normelor de prudenţă financiară, la situaţia din 31.07.2021.

În cadrul şedinţei ordinare publice din 7 septembrie 2021, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit misiunii şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieţei financiare nonbancare, mai cu seamă:

I. Autorizare

• Aprobarea Firmei de audit „MOLDAUDITING” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu în cadrul CA „GARANŢIE” SA, după cum urmează:
– auditul situaţiilor financiare (2021) (în componenţa: D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc şi N. Iliev);
– auditul în scop de supraveghere în partea ce ţine de adecvarea şi implementarea politicilor şi procedurilor interne în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului (2021) (în componenţa: G. Nistor, V. Castraveţ, D. Plugaru, L. Solomon-Griniuc şi N. Iliev);

• Avizarea admiterii spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise de „AGAT” SA;

• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de reevaluare a părţilor-sociale deţinute de administratorul fiduciar „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie;

• Acordul prealabil companiilor fiduciare „BV Fiduciar Invest” SA şi CF „Econ-Renaştere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al „CONFORT-A.M.” SA cu 6382848 lei prin anularea acţiunilor de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 220 160 lei, fiind divizat în 27 520 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 8 lei;

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „ARRIA TRADE CORPORATION” SA, în sumă de 6 900 000 lei în număr de 6900 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 1000 lei, din contul aporturilor nebăneşti;

• Efectuarea înscrierii în Registrul emitenţilor de valori mobiliare privind radierea în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată a valorilor mobiliare emise anterior de „DJOLI” SA, în număr de 1000 acţiuni ordinare nominative;

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „BĂLŢEANCA” ÎM, în număr de 3 699 480 acţiuni ordinare nominative;
– „BRISERVICE”, în număr de 35 600 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Dispunerea efectuării controlului tematic privind respectarea de către CA „GENERAL ASIGURĂRI” SA a cadrului normativ aferent calităţii activelor admise să reprezinte fondurile asiguraţilor şi asigurătorului, precum şi verificarea corectitudinii formării şi menţinerii rezervei de prime necâştigate şi rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate la situaţia din 30.06.2021.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.34 (908) din 8 septembrie 2021