Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 31 ianuarie, 7 februarie 2023

În cadrul şedinţei din 31 ianuarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea AA „T. INFINITY ASIG” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance şi aprobarea dnei Tatiana Spătaru în funcţia de administrator şi contabil-şef la această entitate.

• Reperfectarea licenţei BIC „VIA SCOPE” SRL pentru desfăşurarea activităţii biroului istoriilor de credit, prin substituirea anexei la licenţă cu includerea sucursalei nr. 1, cu sediul MD-2012, mun. Chişinău, str. Bucureşti, 88.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea „B & M TEST” SA, în sumă de 10 493 000 lei, în număr de 10 493 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu;
– a restructurării emisiunilor de valori mobiliare ale BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” SA, urmare a fracţionării valorilor mobiliare emise anterior, prin majorarea numărului de acţiuni de la 1 037 634 la 103 763 400, concomitent cu reducerea valorii nominale a unei acţiuni de la 200 lei la 2 lei. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 207 526 800 lei, divizat în 103 763 400 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 2 lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „CEREALE-GLODENI” SA, în sumă de 329 099 lei, în număr de 329 099 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 600 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de un leu;
– a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Întreprinderea Grecească „HELLAS GROUPS” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 990 lei la 3 315 lei, şi majorarea capitalului social cu 420 825 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunilor va constitui 600 015 lei, divizat în 181 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 3 315.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de „COTITEB-GRUP” SA, în număr de 20 240 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– Centrul de întreţinere a maşinilor de construcţii „SERVICOMAŞ”, în număr de 175 270 acţiuni ordinare nominative;
– PUBLICAŢIA PERIODICĂ „TAINELE SĂNĂTĂŢII”, în număr de 10 000 acţiuni ordinare nominative;
– „DUNAV”, în număr de 2 565 acţiuni ordinare nominative;
– „VITA-LIC”, în număr de 20 440 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic privind verificarea conformării CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA la prevederile legale în partea ce ţine de corectitudinea formării şi menţinerii rezervei de primă necâştigată şi rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate, precum şi respectării regulilor de contractare a reasigurărilor şi a programului de reasigurare al asigurătorului, inclusiv a cerinţelor faţă de acesta, la situaţia din 30.09.2022. Concomitent, Consiliul de Administraţie a prescris companiei de asigurări să se conformeze prevederilor actelor normative, precum şi să întreprindă măsurile de rigoare privind înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control tematic.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ “BRD FINANŢE” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.12.2019-30.11.2022. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor entităţii respective, în termen de 2 luni, să desemneze şi, respectiv, să confirme în funcţie conducătorul (administratorul) filialei nr. 1 „Ialoveni”.

În cadrul şedinţei din 7 februarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de „AGENŢIA MUNICIPALĂ DE IPOTECĂ DIN CHIŞINĂU” SA, şi majorarea capitalului social cu 300 000 lei prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al socie­tăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 3000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 200 de lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „AGROSERVICE DIN UNGHENI” SA, în sumă de 430 000 lei, în număr de 86000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 5 lei, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 1 505 000 lei, divizat în 301 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 5 lei;
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „SERVIS” SA, în sumă de 500 000 lei, în număr de 50 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, din contul datoriilor creditoriale. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 620 030 lei, divizat în 62 003 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 10 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „CONTEMPORANUL-UNIS” şi „UNNOLUCAS”.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „COLOANA MOBILĂ MECANIZATĂ DE CONSTRUCŢIE A DRUMURILOR NR. 6 CĂUŞENI”, în număr de 73 072 acţiuni ordinare nominative;
– „PAGINI DE AUR”, în număr de 20 000 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 57 de societăţi pe acţiuni, ca efect al lichidării şi radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.05 (980) din 8 februarie 2023