Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 28 martie 2023

În cadrul şedinţei din 28 martie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Autorizarea reorganizării FIRMEI DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ „TEBAS” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „SEVIROVA” cu sediul în rn. Floreşti, s. Sevirova, în rezultatul lichidării.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA DE CERCETĂRI ŞI PRODUCŢIE „ENTERPRISE-55” SA, în număr de 30 000 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de SA „CHIHLIMBAR-NORD”, în număr de 25 159 acţiuni ordinare nominative.

II. Supraveghere

• Prescrierea administratorului OCN „IUTE CREDIT” să aplice măsurile prevăzute în art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2018, fiind în drept să solicite doar restituirea sumei iniţiale, debursate conform contractului de credit nr. 2020546 din 08.07.2022, fără revendicarea altor plăţi prevăzute în contract (inclusiv dobânda, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi).

• Prescrierea administratorului OCN „EUCREDIT” să achite către CNPF, în termen de 10 zile lucrătoare, plăţile regulatorii de funcţionare restante şi penalităţile aferente.

• Aprobarea rezultatelor controlului tematic desfăşurat în cadrul OCN „SUPER CREDIT”, fiind constatate următoarele abateri de la cadrul normativ supus controlului:
– încălcarea limitelor stabilite de legislaţie aferente mărimii maxime a dobânzii şi a altor plăţi prevăzute în contract (inclusiv dobânda, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plăţi);
– încălcarea modului de evaluare a bonităţii consumatorilor creditelor în conformitate cu normele Regulamentului privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară, inclusiv depăşirea limitei indicatorilor RSDV şi RCG;
– încălcarea cerinţelor privind clasificarea activelor şi calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în scop de supraveghere.

• Drept consecinţă, autoritatea de supraveghere a prescris administratorului entităţii respective, în termen de 30 de zile, să se conformeze necondiţionat cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control, inclusiv:
– în cazul a 75 contracte de credit scutirea debitorilor de a rambursa plăţi (precum dobânda, comisioane, taxe, penalităţi, dobânzi de întârziere şi orice alt tip de plaţi) în mărime de 4,5 milioane lei;
– rambursarea în cazul a 29 contracte de credit pentru consumatori a sumei de circa 95 000 lei;
– reevaluarea întregului portofoliu de credite acordate consumatorilor ţinând cont de abaterile constatate;
– rectificarea şi prezentarea rapoartelor specifice privind clasificarea activelor şi constituirea provizioanelor începând cu trimestrul I 2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.13 (988) din 5 aprilie 2023