Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 23 mai 2023

În cadrul şedinţei din 23 mai 2023, Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:

• Regulamentul privind cerinţele faţă de persoanele cu funcţii de conducere, membrii comitetului de audit şi persoanele care deţin funcţii-cheie ale asigurătorului sau reasigurătorului, conducătorii sucursalei unui asigurător sau reasigurător din stat terţ şi faţă de lichidatorul asigurătorului sau reasigurătorului în proces de lichidare. Proiectul de regulament a fost elaborat în conformitate cu Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023). Regulamentul cuprinde criterii generale şi comune care stau la baza evaluării persoanelor cu funcţii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, precum buna reputaţie, integritatea, onestitatea, cunoştinţele, competenţa şi experienţa, dar şi principii larg răspândite în legislaţia europeană, precum cel al proporţionalităţii, al alocării de timp suficient, al independenţei. Proiectul a fost transmis spre avizare autorităţilor publice, instituţiilor interesate şi supus consultărilor publice.

II. Autorizare:

• Aprobarea entităţii de audit „BDO Audit&Consulting” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2023 în cadrul CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” SA.

• Aprobarea dlui Alexandru Munteanu în calitate de persoană cu funcţie de conducere – administrator al BAR “BROKERASIG” SRL.

• Reperfectarea licenţei AEÎ „RURAL-FINANŢE” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, prin substituirea anexei la licenţă cu excluderea sucursalei „Tîrnova”, cu adresa juridică: r. Donduşeni, s. Târnova.

• Radierea OCN „MCP FINANCE” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare plasate la înfiinţarea societăţii pe acţiuni „ASTARTA INVEST” SA, în sumă de 10 000 000 lei, în număr de 100 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 100 lei.

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul multiplu Emmanuil Grinshpun şi SRL „ADV”, adresată acţionarilor SA „ALIMCOM”, obiectul căreia îl constituie 225 914 de acţiuni ordinare nominative.

• Avizarea cererii de retragere obligatorie, iniţiată de ofertantul SC „UNCONSALEX” SRL, adresată acţionarilor „ELECTROTEHNICA” SA, obiectul căreia îl constituie 48 469 de acţiuni ordinare nominative.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „CONTEMPORANUL-UNIS” SA, „NISTRU-VIN” SA şi „TEBAS” SA.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare a valorilor mobiliare emise anterior de 10 societăţi pe acţiuni, urmare a radierii acestora din Registrul de stat al persoanelor juridice.

• Aprobarea preţului de vânzare, conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare, deţinute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

III. Supraveghere:

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEÎ “MICROÎMPRUMUT” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.02.2020 – 31.01.2023. În acelaşi timp, Consiliul de administraţie a decis retragerea confirmării din funcţia de administratori a membrilor consiliului entităţii respective, aplicarea sancţiunii sub formă de avertisment directorului executiv şi a prescris asociaţiei să se conformeze cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control.

• În rezultatul examinării petiţiei depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a obligat OCN „CREDITBUN” SRL să restituie către debitor suma încasată, formată din dobândă şi comision de gestiune în valoare de 2521,08 lei, în cazul unui contract de credit nebancar din noiembrie 2022 (conform art. 24 alin. (1) lit. c¹) din Legea nr. 1/2018), şi i-a prescris să se conformeze cerinţelor pct. 30 din Regulamentul privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară.

• Urmare a examinării reclamaţiei depuse de către un consumator, autoritatea de supraveghere a prescris OCN „IUTE CREDIT” SRL să se conformeze prevederilor prevăzute la art. 24 alin (3) din Legea nr. 1/2018 (redacţie de până la 29.05.2022) prin returnarea sumelor corespunzătoare încasate cu încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din legea respectivă.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.21 (996) din 31 mai 2023