Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 21 februarie 2023

În cadrul şedinţei din 21 februarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Aprobarea candidaturii dnei Alina Sârbu în calitate de persoană cu funcţie de conducere – administrator al BAR „SAFETY-BROKER” SRL.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare deţinute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi CF „Compania Fiduciară a Feroviarilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „ENERGOCOM” SA, în sumă de 4 000 000 000 lei, în număr de 4 000 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 000 lei, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 7 784 000 000 lei, divizat în 7 784 000 acţiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 1 000 lei/per acţiune;
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE „MALINA MICĂ & CO” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 26 lei şi majorarea capitalului social cu 589 150 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 612 716 lei, divizat în 23 566 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 26 lei.

II. Supraveghere

• Retragerea licenţei AEÎ „SADOVA” pentru desfăşurarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut de categoria A, urmare a depunerii benevole a acesteia.

• Iniţierea controlului complex privind respectarea de către AEÎ “MICROÎMPRUMUT” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.02.2020 – 31.01.2023.

• Prescrierea repetată administratorilor AEÎ „CRUGLIC” şi AEÎ „HOREŞTI ALBINA” să execute integral, în termen de 6 luni, cerinţele stabilite de Hotărârea nr. 25/1/2022 şi, respectiv, Hotărârea nr. 20/3/2022, privind ponderea împrumuturilor cu termen expirat mai mult de 30 de zile în total portofoliu de împrumut.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.08 (983) din 1 martie 2023