Decizii ale Consiliului de administraţie al CNPF - 21, 27 noiembrie 2023

În cadrul şedinţei din 21 noiembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Aprobarea prospectului de ofertă publică primară de obligaţiuni emise de Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA, cu următoarele caracteristici: obligaţiuni nominative, nematerializate, neconvertibile, de clasa II, III, IV, V, VI şi VII cu termen de circulaţie 3 ani, garantate prin veniturile proprii ale băncii, propuse spre plasare continuă în cadrul programului de ofertă (total 10 Emisiuni a câte 5000 de obligaţiuni fiecare, într-o perioadă de cel mult 12 luni de la data publicării prospectului), în volum total de 1 000 000 000 lei, în număr de 50 000 unităţi, cu valoarea nominală 20 000 lei per obligaţiune, cu alocarea codului ISIN distinct, pentru fiecare ciclu de emisie, indicat în anunţul de ofertă. Rata dobânzii obligaţiunilor este flotantă conectată la rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase, total pe sectorul bancar (în monedă naţională), cu termenul de la 6 până la 12 luni, publicată pe site-ul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei (www.bnm.md) la data primei zile a perioadei de derulare a ofertei publice (perioada de subscriere) şi care se modifică anual la aceeaşi dată (lună şi zi) când a început perioada de derulare a ofertei + marja fixă stabilită pe clase (clasa II: (-1,0%); clasa III: (-0,5%); clasa IV: 0,00%; clasa V: 0,5%; clasa VI: 1,0%; clasa VII: 1,5%), achitată lunar. Decizia privind emisiunea unei clase concrete de obligaţiuni, care urmează a fi emise în cadrul Programului de ofertă, se aprobă de Comitetul de Conducere a Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA, după finalizarea şi închiderea fiecărui ciclu de emisii din cadrul programului de ofertă.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actului de evaluare a cotelor-părţi deţinute de administratorul fiduciar CF „BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „ELECTROMONTAJ-NORD” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 240 lei, şi majorarea capitalului social cu 350 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 2 500 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 240 lei.
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „ZUBREŞTI” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 2 lei, şi majorarea capitalului social cu 588 120 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 1 176 240 lei, divizat în 588 120 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 2 lei.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: întreprinderea cu capital străin „WORLD SAVING ENERGY” şi compania „D. INVEST-DESERVIREA”.

• Retragerea licenţei de societate de investiţii a societăţii pe acţiuni „VALINVEST”, în baza cererii depuse, şi radierea acesteia din Registrul licenţelor şi autorizaţiilor pentru activitatea pe piaţa de capital.

În cadrul şedinţei din 27 noiembrie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

I. Autorizare:

• Eliberarea autorizaţiei de societate de registru, pe un termen de 5 ani, societăţilor de registru „INTERMEDIA-GROUP” SA şi „REGISTRATOR-CENTRU” SA.

• Modificarea regulilor sistemului multilateral de tranzacţionare (MTF), proiect de amendamente înaintat de Bursa de Valori a Moldovei SA, în scopul conformării acestora ultimelor modificări operate în legislaţia privind piaţa de capital. Modificările propuse sunt, cu precădere, de ordin tehnic şi de precizare/simplificare a unor aspecte ce ţin de admiterea valorilor mobiliare spre tranzacţionare pe respectiva platformă bursieră.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dărilor de seamă privind:
– restructurarea emisiunii anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „CRISTALION-PLUS” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 100 lei la 6 000 lei, şi majorarea capitalului social cu 590 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 100 de acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 6 000 lei.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „ECHIPAMENT” SA, în sumă de 209 120 lei, în număr de 20 912 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, din contul mijloacelor băneşti.
– rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale companiei „MECANIZATOR-TRIUMF” SA, în sumă de 123 220 lei, în număr de 24 644 acţiuni ordinare nominative, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 600 000 lei, divizat în 120 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 5 lei.

II. Supraveghere:

• Iniţierea procedurii administrative în vederea efectuării controlului complex privind verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către societatea de investiţii BC „VICTORIABANK” SA, pentru perioada de activitate 01.12.2020–01.12.2023.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către „GEST-CAPITAL” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 01.08.2020-31.07.2023.

• Retragerea licenţei de societate de investiţii de categoria „B” Companiei de Brokeraj „DAAC INVEST” SA, urmare a neexecutării prescrierilor CNPF, dispuse prin Hotărârea nr. 20/3/2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.47 (1022) din 29 noiembrie 2023