Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 18, 25 martie 2024

În cadrul şedinţei din 18 martie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente protecţiei consumatorilor şi pieţei de capital, inter alia:

Protecţia consumatorului:

• Ca urmare a petiţiei depuse de către un consumator, prin care s-a solicitat verificarea legalităţii acţiunilor OCN „AVENTUS FINANCE” SRL în domeniul contractelor de credit pentru consumatori, autoritatea de supraveghere a constatat nerespectarea de către organizaţia menţionată a cerinţelor prestabilite de Legea nr. 202/2013. În particular, a fost constatată încălcarea art. 15 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 202/2013 în partea ce ţine de aplicarea celorlalte plăti aferente contractului de credit (comision lunar pentru administrarea creditului şi penalităţi), cu depăşirea de 0,04 la sută pe o zi de credit din valoarea totală a creditului. Autoritatea a prescris creditorului restituirea tuturor plăţilor prevăzute în contract (care includ dobânda, comisioanele, taxele, penalităţile, dobânzile de întârziere şi orice alt tip de plată), cu excepţia sumei iniţiale debursate. Totodată, creditorul urmează să informeze CNPF despre acţiunile întreprinse întru executarea prescripţiei, în termen de 30 de zile.

• În cadrul procedurii administrative iniţiate prin petiţia depusă de către un consumator, prin care s-a solicitat constatarea clauzelor abuzive în contractul de fidejusiune încheiat între OCN „TOP LEASING&CREDIT”, s-a constatat caracterul abuziv al unor clauze contractuale, prin prisma impunerii unor obligaţii financiare ce exced obligaţiile financiare ale debitorului în baza contractului de credit de consum. CNPF urmează să înainteze o acţiune în instanţa de judecată, în vederea solicitării constatării nulităţii respectivelor clauze abuzive.
Reglementare:

• Proiectul de modificare a Anexei la Hotărârea CNPF nr. 40/4/2018 cu privire la aprobarea şi modificarea unor acte normative, ce vizează Regulamentul cu privire la modul de încetare a activităţii de administrare fiduciară a investiţiilor, în scopul ajustării unor prevederi şi eficientizării procesului de înstrăinare a activelor aflate în administrare fiduciară la administratorii fiduciari. De asemenea, modificările au scopul de a îmbunătăţi procesul de evaluare/reevaluare a activelor, optimizarea procedurii de stabilire a preţurilor de vânzare, în cadrul Bursei de Valori a Moldovei, a activelor, cu precădere a celora, care urmare a multiplelor reevaluări, sunt expuse spre vânzare la cel mai bun preţ oferit de cumpărător, precum şi include precizări cu privire la finalizarea procesului de vânzare a activelor aflate în administrare fiduciară la administratorii fiduciari, în sensul aplicării prevederilor art. 1461 alin. (9) din Legea nr. 171/2012. Proiectul a fost supus consultărilor cu autorităţile publice competente, a fost remis spre avizare şi consultare Bursei de Valori a Moldovei SA, administratorilor fiduciari ai companiilor fiduciare şi societăţilor de investiţii, precum şi a fost plasat pe pagina web oficială a CNPF.

Autorizare:

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare restructurarea emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de compania „SPIRIT ARDENT” SA, prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 1 leu la 20 lei, şi majorarea capitalului social cu 684 000 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii, după restructurare şi majorare, va constitui 720 000 lei, divizat în 36 000 de acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 20 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni „DAAC-MELISA” şi a FIRMEI DE BROKERI „BROKWEST”, urmare a cererilor depuse ca rezultat al lichidării SA „DAAC-MELISA” şi înregistrării modificărilor în Registrul de stat al persoanelor juridice.
Supraveghere:

• Iniţierea procedurii administrative de control complex referitor la verificarea respectării legislaţiei aferente domeniului pieţei de capital de către SA „Registrator-Centru” pentru perioada de activitate 01.03.2021 – 01.03.2024.

În cadrul şedinţei din 25 martie 2024, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a aprobat o serie de decizii aferente pieţei de capital, inter alia:

Autorizare:

• Reperfectarea licenţei de societate de investiţii de categoria “C” a Societăţii Comerciale „BROKER M-D” SA prin schimbarea denumirii din Societate Comercială „BROKER M-D” Societate pe Acţiuni în Societate de Investiţii „BROKER M-D” Societate pe Acţiuni, cu eliberarea unui nou formular de licenţă.

Supraveghere:

• În vederea protecţiei drepturilor acţionarilor în asigurarea acestora a accesului la informaţia privind activitatea societăţii, s-a dispus suspendarea operaţiunilor bancare la conturile curente ale companiei „COLOANA AUTO – 2811” SA, cu excepţia plăţilor la bugetul de stat, până la prezentarea către CNPF a informaţiilor/materialelor solicitate, în contextul unui şir de petiţii parvenite de la acţionarii acestei societăţi.

• Aplicarea sancţiunii sub formă de avertisment public Societăţii de registru „Registrator-Centru” SA pentru prezentarea eronată a datelor solicitate de CNPF potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) lit. h) şi art. 142 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 171/2012. Autoritatea de supraveghere a atenţionat managementul societăţii asupra necesităţii respectării stricte a prevederilor legale aplicabile în activitatea desfăşurată.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (1038) din 27 martie 2024