Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 17, 24 ianuarie 2023

În cadrul şedinţei din 17 ianuarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Aprobarea, cu titlu de recomandare, a Regulamentului-model privind cadrul de administrare a activităţii organizaţiei de creditare nebancară, care derivă din necesitatea de a alinia cadrul intern de activitate a organizaţiilor de creditare nebancară (OCN) la bunele practici relevante domeniului, în special în baza recomandărilor formulate de către experţii Băncii Naţionale a României în cadrul proiectului TWINNING „Consolidarea supravegherii, guvernării corporative şi gestionării riscurilor în sectorul financiar”. În particular, Regulamentul include un şir de recomandări pentru OCN-uri ce se referă la elaborarea unui set minim de criterii privind: cadrul organizatoric (guvernanţă internă, conduită în afaceri, părţi afiliate, conflicte de interese) al OCN-urilor; sistemul de control intern; auditul intern; identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor la care sunt expuse OCN-urile.

II. Autorizare

• Înregistrarea AA „SMART INSURANCE” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance. În aceeaşi şedinţă, a fost aprobată candidatura dnei Olesea Oleinic în funcţia de administrator al acestei entităţi. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-şef al AA „SMART INSURANCE” SRL către entitatea specializată în ţinerea contabilităţii „ARTEX CONSULT” SRL.

• Eliberarea avizelor, cu titlu de coordonare, pentru înregistrarea pe piaţa reglementată a tranzacţiei speciale de vânzare-cumpărare a 56 970 valori mobiliare emise de BC „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA la preţul de 200,0 lei per acţiune.

• Aprobarea preţului de vânzare conform actelor de reevaluare a valorilor mobiliare şi cotelor-părţi deţinute de administratorii fiduciari CF „BV Fiduciar Invest” SA, CF „Econ-Renaştere” SA şi „Compania Fiduciară a Ferovia­rilor” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislaţie.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Companiei de Brokeraj „DAAC INVEST” SA, în sumă de 467 000 lei, în număr de 467 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1000 lei, din contul capitalului propriu;
– a reducerii capitalului social al ÎNTREPRINDERII MIXTE „MOLDCELL” SA, cu 190 001 000 lei prin micşorarea valorii nominale a acţiunilor emise de la 2 lei la 1 leu. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 190 001 000 lei, fiind divizat în 190 001 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu.

• Autorizarea reorganizării „EVALESTIM” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în socie­tate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „PISCINIS”, în număr de 26 162 acţiuni ordinare nominative;
– „OLDEX”, în număr de 1500 acţiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

• Prescrierea repetată şi avertizarea administratorului OCN „TRUST CAPITAL” SRL să înlăture, în termen de 15 zile lucrătoare, încălcările constatate prin Hotărârea nr. 39/1 din 04.08.2022.

• Iniţierea controlului tematic privind verificarea respectării de către OCN „SUPER CREDIT” SRL a prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) şi e1) din Legea nr. 1/2018 cu privire la organizaţiile de creditare nebancară, modul de evaluare a bonităţii consumatorului creditului/leasingului financiar prevăzute la art. 5 alin. (31), alin. (32), alin. (33) şi alin. (34) din aceeaşi lege, în conformitate cu cerinţele de creditare responsabilă aprobate prin Regulamentul privind cerinţele de creditare responsabilă aplicate organizaţiilor de creditare nebancară (Hotărârea CNPF nr. 20/5/2022), precum şi a cerinţelor privind clasificarea activelor şi calcularea mărimii provizioanelor pentru acoperirea pierderilor în scop de supraveghere.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către Societatea de registru “Depozitarul Central” SA a cadrului normativ aferent domeniului pieţei de capital, pentru perioada de activitate 15.10.2019–
15.10.2022. Autoritatea de supraveghere a prescris societăţii respective să se conformeze prevederilor cadrului normativ în vigoare şi să remedieze încălcările constatate în actul de control.

În cadrul şedinţei din 24 ianuarie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Aprobarea Regulamentului privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în activitatea administratorilor şi a fondurilor de pensii facultative, care stabileşte conţinutul, forma, modul de întocmire, prezentare şi publicare a rapoartelor care vizează activitatea administratorului şi a fondurilor de pensii facultative administrate de către acesta. În particular, proiectul Regulamentului face referire la componenţa rapoartelor, modul de întocmire şi prezentare la CNPF, obligaţiile de informare şi transparenţă care includ cerinţe privind dezvăluire publică a informaţii­lor, informarea fiecărui participant şi materialul publicitar. Proiectul de regulament a fost consultat cu autorităţile publice competente şi părţile interesate şi urmează să fie supus înregistrării de stat.

II. Autorizare

• Avizarea radierii din Registrul de stat al persoanelor juridice a AEÎ „BUDĂI” cu sediul în r. Teleneşti, s. Budăi, în rezultatul lichidării.

• Înregistrarea AA „VR INSURANCE GROUP” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance. În aceeaşi şedinţă, a fost aprobată candidatura dlui Valentin Railean în funcţia de administrator al entităţii respective. De asemenea, a fost aprobată entitatea de audit “FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL, delegată pentru exercitarea împuternicirilor contabilului-şef al AA „VR INSURANCE GROUP” SRL.

• Înregistrarea AA „TEHNOASIST” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance. În aceeaşi şedinţă, a fost aprobată candidatura dnei Maia Eliseeva în funcţia de administrator al acestei entităţi. De asemenea, a fost exprimat acordul pentru delegarea împuternicirilor contabilului-şef al AA „TEHNOASIST” SRL către entitatea de audit “FLAGMAN-D ACCOUNTING” SRL.

• Admiterea cererilor spre tranzacţionare pe piaţa reglementată a valorilor mobiliare emise de societăţile pe acţiuni: „Avicola Gallinula” şi întreprinderea mixtă „ALIMCOM”.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni „ENERGOCOM” SA, în sumă de 1 050 000 000 lei, în număr de 1 050 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 000 lei, din contul mijloacelor băneşti.

• Autorizarea reorganizării „SPORT” SA prin transformare în societate cu răspundere limitată.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.03 (978) din 25 ianuarie 2023