CNPF vorbeşte despre radiografia momentului a pieţei de asigurare din Republica Moldova

Pentru primul semestru al anului 2021, Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) din Republica Moldova estimează o creştere a volumului primelor de asigurare ca urmare a sporirii solicitărilor de perfectare a contractelor de asigurare RCA şi relansării activităţii de emitere a poliţelor Carte Verde. Mai multe informaţii despre situaţia actuală a pieţei de asigurări din Republica Moldova aflaţi de la Tatiana CIOBANU, Director Departament Asigurări, şi Veronica CUHAL, Şef Direcţie Generală Dezvoltare Instituţională şi Relaţii Externe din cadrul CNPF, într-un interviu acordat pentru xprimm.md.

– CNPF are în plan Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022. Cum decurg lucrurile în acest sens şi care sunt rezultatele obţinute până în acest moment?

– Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare 2018-2022 constituie documentul de politici care reprezintă misiunea şi viziunea Regulatorului pentru crearea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a entităţilor şi operaţiunilor pe piaţa financiară nebancară, care să contribuie la stabilitatea şi dezvoltarea sustenabilă a acesteia. Scopul Strategiei este de a asigura piaţa financiară nebancară per ansamblu şi per sectoare cu repere programatice ancorate la standardele UE pentru a promova încrederea în piaţa enunţată, respectiv, a proteja interesele investitorilor şi a spori nivelul culturii financiare a populaţiei.

În primii 3 ani de implementare a Strategiei au fost realizate circa 80 la sută (49 acţiuni) din măsurile incluse în Planul de acţiuni aferent, care derivă din angajamentele asumate de R. Moldova prin Acordul de Asociere cu UE, precum şi din alte documente de politici aprobate la nivel naţional.

Printre acţiunile planificate şi rea­lizate în domeniul asigurărilor se numără:
• elaborarea cadrului normativ privind racordarea guvernanţei corporative a societăţilor de asigurare la regimul Solvabilitate II;
• transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/97, care implică trecerea de la conceptul de intermediere la conceptul de distribuţie în asigurări;
• elaborarea actelor normative aferente liberalizării tarifelor pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto;
• elaborarea standardelor minime de supraveghere bazată pe risc în domeniul asigurărilor;
• crearea profilului de risc pentru fiecare societate de asigurare în vederea punerii în aplicare a funcţiei preventive şi de intervenţie timpurie în activitatea de supraveghere a CNPF;
• elaborarea şi dezvoltarea standardelor minime ale Sistemului de alertă timpurie pentru societăţile de asigurare;
• elaborarea şi punerea în aplicare a testelor de stres pentru evaluarea impactului riscurilor aferente activităţii societăţilor de asigurare;
• desfăşurarea procedurii de autoevaluare a riscului şi a solvabilităţii în cadrul societăţilor de asigurare.

– Cum arată piaţa asigurărilor în primul trimestru al anului 2021? Cum estimaţi să evolueze până la finalul anului?

– În trimestrul I 2021, primele brute subscrise din activitatea de asigurări au constituit 389,7 mil. lei, înregistrând o creştere cu 50,4 mil. lei sau cu 14,84 la sută faţă de perioada similară a anului precedent (339,3 mil. lei).

Piaţa asigurărilor autohtonă, la situaţia trimestrului I 2021, rămâne dominată de segmentul asigurărilor generale, cu o pondere semnificativă de 93,24 la sută în volumul total al primelor brute subscrise de companiile de asigurări, care a constituit 363,3 milioane lei, fiind în descreştere cu 0,84 p.p. faţă de 2020.

Cu toate acestea, se observă o uşoară tendinţă de descreştere a ponderii asigurărilor de viaţă (6,76 la sută) faţă de 2020 (7,58 la sută), care au generat prime brute subscrise în valoare de 26,3 mil. lei.

Se constată o concentrare atât pe piaţa asigurărilor din punct de vedere al cotelor de piaţă deţinute de asigurători în funcţie de volumul de prime brute subscrise de aceştia, cât şi pe clasele de asigurare. Dintre companii­le de asigurări care desfăşoară activitate de asigurare în prezent, gradul de concentrare a cotelor de piaţă a crescut, astfel că primele cinci companii au realizat în trimestrul I 2021 aproximativ 76 la sută din totalul primelor brute subscrise.

Totodată, pentru activităţile de asigurări se constată o scădere (cu 26,5 mil. lei, cca 14,38 la sută) a despăgubirilor plătite, care au însumat 158,0 mil. lei. Asigurătorii care au desfăşurat asigurări generale au plătit despăgubiri în sumă de 151,0 mil. lei sau 95 la sută din totalul despăgubirilor plătite, iar asigurătorii care au desfăşurat activitate de asigurare de viaţă au plătit despăgubiri în sumă de 7,0 mil. lei, cota lor fiind de peste 4 la sută.

Raportate la totalul primelor brute subscrise, despăgubirile plătite au depăşit 40 la sută, înregistrând o descreştere în valoare absolută cu 13,84 p.p. faţă de perioada similară a anului precedent.

Asigurările obligatorii auto (RCA şi Carte Verde) au cumulat prime brute subscrise de 172,4 mil. lei sau sub 45 la sută din total prime subscrise, fiind în creştere cu 16,2 mil. lei (sau 10,37 la sută) comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2020 (156,2 mil. lei). Despăgubirile achitate pe acest sector au constituit 77,5 mil lei, fiind în creştere cu 1,4 mil. lei (sub 2 la sută) comparativ cu anul precedent (76,1 mil. lei).

– De curând, CNPF a anunţat introducerea sistemului bonus-malus pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă. Cum va influenţa această decizie piaţa asigurărilor – clienţi, dar şi societăţi de asigurare?

– Este necesar de precizat că sistemul bonus-malus, care permite calcularea automatizată a primei de asigurare pentru fiecare deţinător de autovehicule conform istoricului de asigurare şi de daune achitate, a fost introdus în R. Moldova încă în 2015. Acest mecanism este utilizat la încheierea contractelor RCA pentru autovehicule înmatriculate în R. Moldova şi prevede un set de reduceri şi majorări a primei de asigurare RCA în funcţie de istoricul daunelor asiguratului. Sistemul include 10 clase de Bonus şi 6 clase de Malus şi are drept scop stimularea conducătorilor auto disciplinaţi.

La mijlocul lui februarie curent, CNPF a lansat două aplicaţii pentru verificarea online a calculului primei de asigurare RCA şi Carte Verde, cu aplicarea clasei bonus-malus, care oferă transparenţă în procesul de calculare a primelor de asigurare. Astfel, persoanele fizice şi juridice au obţinut posibilitatea de a se informa direct de pe pagina web a autorităţii asupra clasei bonus-malus în care sunt încadraţi şi cu tariful poliţei de asigurare de răspundere civilă auto, introducând Codul de identificare personal/Numărul de identificare de stat şi numărul certificatului de înmatriculare a autovehiculului.

Noutatea este că autoritatea de supraveghere a aprobat, în şedinţa din 18 mai curent, modificări la Regulamentul privind aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. În particular, proiectul prevede introducerea prevederii de aplicare a sistemului bonus-malus prin stabilirea istoricului daunelor urmare a accidentelor provocate de persoanele ce posedă contracte de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă, precum şi a istoricului daunelor persoanelor care anterior nu au deţinut acoperire de asigurare, dar pentru care s-au achitat despăgubiri din Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii gestionat de Biroul Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule. De asemenea, Regulamentul a fost completat cu un punct separat, care prevede că la încheierea contractelor de asigurare cu o persoană cu domiciliul în R. Moldova, inclusiv în stânga Nistrului, coeficientul bonus-malus se va aplica doar dacă persoana dispune de act de identitate corespunzător Registrului de stat al populaţiei.

– În vederea atenuării efectelor crizei provocate de Covid-19, CNPF a decis modificări cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civila auto. Ce înseamnă mai exact aceste modificări?

– Din considerentele că piaţa de asigurări autohtonă urmează a fi consolidată şi retratată, în contextul crizei pandemice şi celei economice, se rezumă că pentru perioada imediat următoare, piaţa are nevoie de o gestiune predictibilă, politica tarifară per-domeniu fiind una corelată la evoluţia social-economică de ansamblu, respectiv la macro- şi micro-nivel.

Consemnăm, în acest sens, că pentru a nu periclita regulile de joc şi piaţa în ansamblu, CNPF a stabilit iniţial pentru intervalul 01.07.2019 – 01.07.2020 o perioadă “de tranziţie” în care asigurătorii au aplicat prima de referinţă determinată de autoritatea de supraveghere. Ulterior, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice, termenul limită a fost extins până la 30.06.2021.

Urmare a modificărilor recente aprobate de Board-ul CNPF la hotărârea cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, termenul de aplicare a primei de referinţă pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă, determinată de autoritatea de supraveghere, a fost extins până la 1 iulie 2022.

– Ne apropiem de jumătatea anului 2021 şi încă se resimt efectele pandemiei Covid-19. Care este situa­ţia pe piaţa din Republica Moldova? Dar la nivelul pieţei asigurărilor?

– Situaţia generată de coronacriză a plasat în condiţii mai dificile activităţile economice, sectorul asigurărilor nefiind o excepţie, dimpotrivă, este unul din cele mai expuse domenii, companiile reducându-şi simţitor portofoliul de contracte.

Având în vedere contextul pandemic general, CNPF a aprobat mai multe măsuri în scopul facilitării activităţii operaţional-financiare a participanţilor profesionişti ai pieţei de asigurări, inclusiv a revizuit limita valorică a unor categorii de active ce urmează a fi admise în fondul asiguraţilor, a prorogat unele termene privind raportările, dezvăluirea informaţiilor publice şi transmiterea altor documente către autoritatea de supraveghere.

Pentru semestrul I 2021, estimăm o creştere a volumului primelor de asigurare ca urmare a sporirii solicitărilor de perfectare a contractelor de asigurare RCA şi relansării activităţii de emitere a poliţelor Carte Verde ca urmare a reluării călătoriilor peste hotare şi vaccinării în masă a populaţiei.

– Care este în acest moment cea mai importantă oportunitate de dezvoltare a pieţei? Dar cea mai mare provocare?

– Consolidarea activităţii pe piaţa asigurărilor reprezintă una din provocările principale ale CNPF, acţiunile şi măsurile adoptate şi implementate de către autoritate în acest sens vizează, în principal, creşterea şi reaşezarea pe baze stabile a pieţei, precum şi protecţia eficace a consumatorilor de servicii de asigurări.

Preocupările CNPF, în principal, sunt axate pe reformarea cadrului de reglementare şi supraveghere a asigurărilor, inclusiv îmbunătăţirea guvernanţei corporative, precum şi asigurarea unui management mai prudent al riscurilor şi deţinerea unui capital adecvat în raport cu riscurile asumate. Chintesenţa noului cadru de reguli şi proceduri, adoptat în prima lectură în decembrie 2020, constituie modernizarea sectorului de asigurări, implicit instituirea pilonilor principali pentru implementarea regimului Solvency II. Proiectul transpune Pilonul II şi Pilonul III din Directiva Solvency II, Pilonul I urmând a fi implementat pe măsura maturităţii şi consolidării pieţei.

– Cât de importantă este educaţia financiară pentru piaţa din Republica Moldova şi ce planuri are CNPF în această direcţie?

– CNPF acordă o atenţie sporită educaţiei financiare a publicului, deoarece un public informat este mai probabil să înţeleagă şi să accepte deciziile complexe ale autorităţii. Pe lângă cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi, educaţia financiară înseamnă protecţie sporită a consumatorilor şi stabilitatea sistemului financiar.

În vederea creşterii nivelului de educaţie financiară, CNPF, în parteneriat cu BNM, a participat la implementarea campaniei de educaţie financiară sub genericul “Învaţă. Dă sens banilor”, organizată şi desfăşurată cu suportul financiar al Fondului pentru Buna Guvernare al Guvernului Marii Britanii şi cu participarea experţilor Centrului Analitic Independent “Expert-Grup”. Scopul proiectului constă în creşterea nivelului de educaţie financiară în rândul populaţiei, precum şi în sporirea capacităţii cetăţenilor de a lua decizii financiare adecvate conform circumstanţelor personale şi familia­le, contribuind astfel la o mai bună gestionare a riscurilor şi la un sistem financiar mai stabil.

Concomitent, în calitate de membru al Reţelei Internaţionale pentru Educaţie Financiară din cadrul OECD, CNPF contribuie la elaborarea documentelor în lucru şi la promovarea la nivel naţional a principii­lor, a ghidurilor şi a rapoartelor pe care această organizaţie le publică în vederea sprijinirii programelor de educaţie financiară.

Pentru a diversifica activităţile de educaţie şi incluziune financiară, CNPF a elaborat un spot informaţio­nal video (în limbile ro/ru) privind metoda de soluţionare a accidentelor de vehicule prin intermediul procedurii de constatare amiabilă, fiind lansată şi o campanie de informare cu privire la condiţiile de aplicare a procedurii de constatare amiabilă în cazul accidentelor de circulaţie. Spotul video a fost plasat pe pagina oficială web (www.cnpf.md), pe canalul “www.youtube.com” şi pe pagina de Facebook a CNPF şi mediatizat prin intermediul companiilor şi brokerilor de asigurări şi altor părţi interesate.

Cu interes urmărim şi distribuim pe pagina de socializare a CNPF materialele informative din cadrul actua­lei campanii naţionale de educaţie financiară “Află totul despre asigurări”, organizată de Asociaţia Pentru Promovarea Asigurărilor din România, în parteneriat cu Biroul Naţional al Asigurătorilor Auto din Moldova şi mediatizată de XPRIMM.

Credem că mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte educaţia financia­ră a moldovenilor, care trebuie să treacă dincolo de economisire, până la controlarea bugetului personal, stabilirea unor obiective de viaţă realiste şi asumarea unui comportament financiar calculat şi corect. Capacitatea cetăţenilor de a lua decizii financiare inteligente şi ajustate la risc va contribui la bunăstarea financiară a societăţii şi la stabilitatea sistemului financiar al ţării.

– Care sunt următorii paşi pe care îi are în vedere CNPF pe termen scurt şi mediu?

– În contextul perspectivelor economice globale, care rămân încă marcate de un grad ridicat de incertitudine în ceea ce priveşte evoluţiile viitoare şi durata crizelor epidemiologice şi economice, CNPF susţine în continuare măsurile adecvate atenuării riscurilor generate de COVID-19, principalul obiectiv fiind consolidarea capacităţilor de a preveni riscurile operaţionale şi financiare, de a identifica vulnerabilităţile existente şi de a pune în aplicare cele mai bune practici de reglementare şi supraveghere a sectoarelor pieţei.

De asemenea, direcţiile prioritare de activitate ale CNPF sunt optimizarea activităţii de supraveghere prudenţială (on-site şi off-site). Un obiectiv important vizează continuarea demersurilor în cadrul procesului de actualizare şi armonizare a cadrului legislativ la nivel sectorial.

Urmare a remedierii carenţelor atestate de-a lungul timpului şi aprobări de către Consiliul Birourilor Carte Verde (CoB, Bruxelles), în septembrie 2020, a deciziei privind conferirea statutului R. Moldova de membru cu drepturi depline în cadrul Sistemului Internaţional de Asigurări Carte Verde, una din preocupările permanente ale regulatorului este asigurarea unor eforturi conjugate cu participanţii profesionişti ai pieţei de asigurări întru realizarea angajamentelor asumate, inclusiv implementarea cerinţelor prudenţiale şi de capital – în sensul siguranţei financiare a entităţilor şi în beneficiul asiguraţilor.

– Vă mulţumim!

Numarul ziarului: 
Nr.24 (898) din 23 iunie 2021