CNPF a făcut public raportul de activitate pentru anul 2018

Piaţa financiară nebancară a înregistrat în anul precedent evoluţii pozitive la principalii indicatori în cele trei sectoare supravegheate – de capital, de asigurări şi de creditare nebancară – se constată în Raportul de activitate al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) pentru 2018. Documentul a fost prezentat Parlamentului, Preşedintelui şi Guvernului în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv, este accesibil şi pe pagina web oficială a instituţiei – www.cnpf.md.

Pentru autoritatea de supraveghere, anul de gestiune a fost unul important prin faptul că a fost promovată, cu statut de lege, Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pentru 2018–2022 şi Planul de acţiuni aferent implementării acesteia, precum şi un şir de acte normative ce derivă din Acordul de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană.

De asemenea, a fost pusă în aplicare Legea privind organizaţiile de creditare nebancară, care stabileşte un nou cadru de reglementare şi supraveghere a entităţilor care oferă servicii de creditare nebancară; au fost operate un şir de amendamente la legislaţia cu privire la asigurări, ceea ce presupune premise noi pentru dezvoltarea pieţei, cum ar fi introducerea procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul, aplicarea unor norme şi cerinţe clare pentru procedura de licenţiere a activităţii de asigurare, precum şi responsabilizarea sporită a organelor de conducere ale asigurătorilor.

Provocările prioritare fixate de CNPF pentru perioada imediat următoare vizează restructurarea pieţei de asigurări, inclusiv liberalizarea acesteia, impulsionarea pieţei valorilor mobiliare corporative, sporirea încrederii cetăţenilor şi investitorilor, precum şi protecţia consumatorilor.

Analiza la nivel sectorial atestă că, în 2018, volumul emisiunilor de valori mobiliare a consemnat un avans de 25,56% (122,96 mil. lei), faţă de 2017, înregistrând o valoare totală de 585,86 mil. lei. În această perioadă, emisiunile plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni au atestat o creştere cu 64,77 milioane lei (de 4,4 ori), iar cele suplimentare – cu 58,19 milioane lei (13,11%). De notat, că valoarea totală a tranzacţiilor derulate pe piaţa reglementată în 2018 a înregistrat o creştere substanţială faţă de 2017, cu 95%, deşi numărul tranzacţiilor s-a micşorat cu 4,33%.

În ceea ce priveşte asigurările, deşi acest segment de piaţă şi-a continuat ritmul de creştere şi consolidare, gradul de penetrare a asigurărilor a înregistrat un nivel de 0,80%, în descreştere cu 0,16 puncte procentuale, comparativ cu 2017. În acelaşi timp, prima de asigurare pe cap de locuitor a constituit 427,94 lei, fiind în creştere cu 21,87 lei comparativ cu anul precedent.

Per total, segmentul de asigurări a înregistrat o majorare cu 5,3% a primelor brute subscrise, care au însumat o valoare totală de 1518,14 milioane de lei, faţă de 2017. Pe parcursul anului de raportare, societăţile de asigurări au achitat despăgubiri şi indemnizaţii în sumă totală de 548,99 milioane lei, în creştere cu 8,5%, comparativ cu anul precedent. Raportul despăgubirilor de asigurare faţă de primele subscrise a constituit 36,16%, înregistrând o majorare cu 1,07 puncte procentuale, comparativ cu nivelul din 2017.

Piaţa de asigurări în continuare este marcată de un grad sporit de concentrare, unde şase societăţi de asigurare cumulează mai mult de 70% din volumul total de prime. Sectorul rămâne orien­tat spre asigurările generale, care deţin o cotă de 93,41%, în timp ce asigurărilor de viaţă le revin 6,59% din volumul total al primelor brute subscrise. Pe de altă parte, asigurările auto au dominat în continuare piaţa de asigurări, acestora revenindu-le 70,92% din totalul primelor brute subscrise din asigurările generale.

Cu referire la sectorul de creditare nebancară, este necesar de a evidenţia creşterea cantitativă şi calitativă a activelor deţinute de asociaţiile de economii şi împrumut şi organizaţiile de microfinanţare. Astfel, la situaţia din 31 decembrie 2018, activele sectorului au constituit 8753,06 mil. lei, înregistrând un ritm anual de creştere de 40,27%. La nivelul portofoliului împrumuturilor acordate, s-a menţinut tendinţa ascendentă a valorii acestora, consemnând o pondere de 3,94% din PIB, în creştere cu 0,43 puncte procentuale comparativ cu 2017 (organizaţiile de microfinanţare – 3,52%, asociaţiile de economii şi împrumut – 0,43%).

În cadrul exercitării atribuţiilor de supraveghere pe piaţa financiară nebancară, a fost constatată o descreştere a numărului de contravenţii identificate în 2018. Astfel, în perioada analizată circa 30% din toate încălcările depistate au fost constatate în rezultatul controalelor. Factorul care a dus la descreşterea numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate în 2018 a fost neadmiterea de către participanţii pieţei a încălcărilor pentru care au fost sancţionaţi în anii precedenţi.

În 2019, eforturile autorităţii de supraveghere sunt focusate spre alinierea sectorului la standardele regimului Solvency II, implicit, pregătirea pieţei pentru aplicarea ulterioară a acestui regim, precum şi a cadrului de supraveghere bazat pe prevenirea şi gestiunea riscurilor. De asemenea, se prevede definitivarea şi adoptarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative şi a proiectului de lege privind organismele de plasament colectiv alternative, elaborarea modificărilor şi completărilor la Legea privind piaţa de capital, în scopul atragerii investiţiilor prin intermediul ofertelor publice de valori mobiliare efectuate pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacţionare, şi revizuirea legislaţiei în domeniul pieţei de capital privind fondul de compensare a investitorilor.

CNPF şi în continuare va colabora cu partenerii internaţionali de dezvoltare (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Uniunea Europeană), obiectivul constituind implementarea proiectelor de asistenţă aferente armonizării politicilor financiare naţionale cu cele europene şi internaţionale.

Întru realizarea obiectivelor de bază privind protecţia consumatorilor, CNPF va pune accent pe creşterea calitativă a nivelului de pregătire şi informare a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare nebancare, monitorizarea riscurilor şi beneficiilor pentru consumatori, precum şi creşterea nivelului incluziunii financiare în rândul populaţiei.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.23 (797) din 12 iunie 2019