Tatiana Ciobanu: “Implementarea anul acesta a două legi în domeniul asigurărilor prezintă o provocare pentru participanţii pieţei de asigurări”

Redacţia ziarului Capital Market continuă să-şi informeze cititorii cu ultimele noutăţi de pe piaţa financiară nebancară şi în acest număr publică un interviu cu Tatiana Ciobanu, director al Departamentului asigurări din cadrul CNPF.

– La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noua Lege privind activitatea de asigurare şi reasigurare. Prin ce este importantă această lege şi ce noutăţi a adus?

– Aşa este. La 1 ianuarie 2023 a intrat în vigoare noua Lege nr. 92 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare, care reglementează regulile de înregistrare, autorizare, licenţiere, precum şi activitatea de asigurare sau de reasigurare şi cea de intermediar. De asemenea, aceasta stabileşte cerinţele prudenţiale pentru participanţii pe piaţa de asigurări şi regulile de supraveghere a societăţilor de asigurări sau de reasigurări.

Amintesc că legea respectivă a fost votată de Parlament la 7 aprilie 2022. De menţionat că, începând cu 1 ianuarie 2023, Legea cu privire la asigurări (nr. 407/2006) a fost abrogată.

Noua lege a fost elaborată de CNPF cu asistenţa tehnică a experţilor Băncii Mondiale, în cadrul proiectului “Reforma pieţei de asigurări din Moldova”, şi are drept scop transpunerea parţială a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25.11.2009 privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Noul document are drept scop consolidarea sectorului de asigurări şi pregătirea pieţei pentru Solvabilitate II (punerea în aplicare a cerinţelor de guvernanţă internă şi de gestionare a riscurilor de către companiile de asigurări, consolidarea capacităţilor personalului CNPF pentru evaluarea guvernanţei şi a riscurilor etc.)

Printre cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 92/2022 se numără:

• statuarea managementului riscului ca o funcţie centrală a oricărei companii de asigurare şi reasigurare;
• transferarea activităţii de conformitate, prin urmărirea respectării legii în sarcina conducerii asigurătorului, prin intermediul adoptării unui sistem de guvernanţă şi elaborarea unui set de politici scrise de aplicare a sistemului de guvernanţă, care include funcţiile considerate funcţii importante şi critice (funcţia de management al riscurilor, funcţia de conformitate, funcţia de audit intern şi funcţia actuarială). Astfel, reglementarea acestor funcţii nu împiedică societăţile de asigurare şi reasigurare să decidă în mod independent implementarea funcţiilor noi în practică sau externalizarea acestora entităţilor specializate, în limitele stabilite prin prezenta lege. De asemenea, în cadrul societăţilor de asigurare şi reasigurare mai mici şi de complexitate mai redusă, o persoană sau o structură poate îndeplini mai multe funcţii, cu excepţia funcţiei de audit intern;
• obligativitatea pentru toate persoanele care îndeplinesc funcţii critice de a fi competente şi onorabile, iar pentru persoanele care ocupă funcţii-cheie de a fi supuse cerinţelor de notificare/avizare de către Autoritatea de supraveghere;
• obligativitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare, în vederea garantării transparenţei, de a pune la dispoziţia publicului a informaţiilor esenţiale privind solvabilitatea şi situaţia lor financiară;
• modelul inovativ de supraveghere în cadrul căruia un rol cheie este atribuit unui supraveghetor al grupului, recunoscând şi menţinând în acelaşi timp un rol important pentru supraveghetorul individual. Competenţele şi responsabilităţile supraveghetorilor sunt strâns corelate cu răspunderea lor.

De asemenea, legea stipulează modalitatea de gestiune a crizelor şi vizează trei mari părţi: prevenirea acestora, intervenţia timpurie şi rezoluţia.

Procedura de redresare financiară cuprinsă în acest act normativ reprezintă totalitatea modalităţilor şi a măsurilor cu caracter administrativ dispuse de autoritatea de supraveghere, ca autoritate competentă, măsuri care sunt destinate să menţină sau să restabilească situaţia financiară a unui asigurător. Mecanismele de redresare şi rezoluţia sunt menite de a completa şi a înlesni rolul autorităţii de supraveghere în garantarea continuităţii funcţiilor financiare şi economice critice ale unui asigurător aflat sau susceptibil de a se afla în dificultate.

Totodată, noua lege prevede o majorare treptată a cerinţei de capital minim (capital propriu) pentru societăţile de asigurări, care va putea fi realizată în etape, pe parcursul a cinci ani. Concomitent, actul normativ prevede şi o conformare etapizată (în patru ani) la restricţiile normative privind activele admise pentru acoperirea rezervelor tehnice şi la cerinţa de capital minim.

Au fost introduse unele modificări ce vizează activitatea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări. Aşadar, conform Legii, distribuitorii de asigurări (brokeri, agenţi de asigurare, agenţi bancassurance) urmează să respecte cerinţele de informare şi conduită în desfăşurarea activităţii şi vor acţiona întotdeauna onest, corect şi profesionist, astfel încât să corespundă cel mai bine intereselor clienţilor. Înainte de încheierea contractelor de asigurare, intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări vor evalua cerinţele şi necesităţile clienţilor, pe baza informaţiilor obţinute de la aceştia, astfel încât contractele propuse să fie în concordanţă cu acestea. De asemenea, intermediarii vor furniza clienţilor informaţiile privind produsele de asigurare. Atât intermediarii în asigurări şi/sau reasigurări, cât şi angajaţii asigurătorilor care desfăşoară activităţi de distribuţie de asigurări trebuie să-şi actualizeze în permanenţă cunoştinţele şi competenţele profesionale; toţi intermediarii de asigurări sunt obligaţi să prezinte dovada formării lor profesionale (calificare şi pregătire profesională continuă), iar societăţile de asigurare trebuie să instituie politici proprii privind formarea profesională continuă a forţei proprii de distribuţie.

– Aţi putea să faceţi o evaluare preliminară a activităţii companiilor de asigurări în primele două luni ale anului 2023. În ce măsură acestea s-au conformat sau sunt pregătite pentru implementarea noilor prevederi, în special în ceea ce ţine de îndeplinirea cerinţelor privind capitalul minim, calcularea şi evaluarea activelor şi a obligaţiilor?

– La această etapă este prematur să facem o evaluare a activităţii companii­lor de asigurări, în baza primelor două luni ale anului curent. Situaţia va fi mai clară şi vom putea face unele estimări la finele lunii aprilie curent, când vom analiza rezultatele înregistrate de companii, în baza activităţii desfăşurate în primul trimestru 2023.

Actualmente, societăţile de asigurare se află în proces de totalizare a datelor privind activitatea desfăşurată în anul 2022 şi sunt antrenate în exerciţiul auditului anual.

Dar, atât managementul societăţilor de asigurare, cât şi actuarii mereu sunt în dialog cu autoritatea privind implementarea noilor cerinţe normative. Mai mult, angajaţii subdiviziunii sunt implicaţi continuu în activităţile de elaborare a cadrului normativ secundar ce derivă din prevederile Legii nr. 92/2022, o parte din proiecte fiind disponibile pentru consultări pe pagina web a CNPF.

– Înţelegem că în cadrul noii legi, cerinţele către management, gestionarea riscurilor rezultă din normele practicii internaţionale. Spuneţi-ne, în ce măsură, acţionarii companiilor de asigurări şi managementul acestora sunt pregătiţi să facă faţă acestor schimbări?

– Legea nr. 92/2022 are drept scop transpunerea parţială a Directivei UE vizavi de cerinţele faţă de persoane cu funcţii de răspundere şi persoane cu funcţii-cheie.

Acţionarii şi managementul actual al societăţilor de asigurări sunt familiarizaţi cu noile reglementări introduse de lege, pentru că aceasta a fost consultată la etapa de proiect cu reprezentanţii societăţilor de asigurări.

Pe pagina web oficială a CNPF sunt plasate proiectele actelor normative ce vizează cerinţele faţă de acţionarii asigurătorului, precum şi faţă de persoanele din structurile manageriale şi persoanele cu funcţii-cheie şi, în acest context, am solicita ca societăţile de asigurări să fie mai receptive în vederea remiterii avizelor la proiectele propuse pentru consultări.

Mai mult, cred că majoritatea asigurătorilor deja au identificat persoanele ce urmează a fi supuse procedurii de evaluare/aprobare, în conformitate cu noul cadru normativ.

– Se va schimba rolul şi competenţele CNPF, în calitate de supraveghetor, în cadrul noii legi?

– Potrivit Legii nr. 178/2020, competenţele de reglementare şi supraveghere în domeniul pieţei de asigurări, începând cu 1 iulie 2023, urmează a fi preluate de către Banca Naţională a Moldovei.

Însă, într-adevăr, Legea nr. 92/2022 extinde competenţele de supraveghere a pieţei de asigurări de către autoritatea de supraveghere, indiferent care ar fi aceasta.

În opinia mea, atât implementarea Legii nr. 92/2022, precum şi intrarea în vigoare din 1 aprilie 2023 a Legii nr. 106/2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule, cât şi transferul de competenţe în domeniul asigurărilor către o altă autoritate, toate împreună prezintă o provocare pentru participanţii pieţei de asigurări.

– Există rezultate preliminare privind activitatea companiilor de asigurări desfăşurată anul trecut şi asupra căror sarcini intenţionează Regulatorul să se concentreze în acest an?

– Potrivit datelor preliminare pentru anul 2022, avem o creştere semnificativă a pieţei de asigurări cu aproximativ 28,3%, faţă de anul 2021. Societăţile de asigurări au încasat prime brute subscrise în mărime de 2,471.2 mil. lei.

Cifrele atestă că piaţa continuă să fie dominată de segmentul RCA internă şi externă.

În prezent, Departamentul asigurări se află în proces de totalizare a indicatorilor raportaţi de companii, toate datele statistice urmând să fie făcute publice pe pagina web a CNPF.

Cu regret, o companie de asigurări s-a aflat pe parcursul anului 2022 în procedură de administrare specială, pe 9 martie 2023 fiindu-i retrasă licenţa de activitate.

Astfel, actualmente pe piaţa asigurărilor din Republica Moldova activează 9 societăţi de asigurare, autorizate şi reglementate de CNPF, dintre care 8 companii emit Carte Verde.

Numarul ziarului: 
Nr.10 (985) din 15 martie 2023