Hotărâre privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA „GARANŢIE” S.A.

În cadrul monitorizării executării Hotărârii CNPF nr. 40/2/2017 privind rezultatele controlului tematic în cadrul CA „GARANŢIE” S.A. se relevă că încălcările constatate urmare a controlului prenotat, a căror înlăturare a fost prescrisă prin deciziile autorităţii de supraveghere (hotărârile CNPF nr. 20/5/2018 şi nr. 53/7/2018), persistă în continuare.

Astfel, potrivit Raportului specializat privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului/reasigurătorului (Hotărârea CNPF nr. 26/15 din 07.07.2011), CA „GARANŢIE” SA, pe parcursul a nouă trimestre (trim. II, 2017 – trim. II, 2019), înregistrează deficit de active, care, începând cu trim. III, 2018, este în creştere continuă, în temeiul art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) şi alin. (2), art. 8 lit. b) şi lit. f), art. 9 alin. (1) lit. c), lit. d) şi lit. p), art. 20 alin. (1), art. 22 alin. (3) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, art. 42 alin. (3) lit. a), alin. (4) lit. a), alin. (5) lit. f), alin. (6) şi alin. (9), art. 54 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi lit. d), art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări şi pct. 8 sbp. 17) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea CNPF (Hotărârea CNPF nr. 49/16/2018),

Comisia Naţională a Pieţei Financiare HOTĂRĂŞTE:

1. Se deschide procedura de remediere financiară, potrivit art. 42 din Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări, până la lichidarea deficitului de active admis în fondul asiguraţilor, pe baza unui Plan de remediere financiară, cu prezentarea acestuia spre aprobare CNPF, care să cuprindă măsuri precise de întreprins şi perioada în care vor fi obţinute rezultate exacte potrivit art. 421 din Legea nr. 407/2006.
2. Se sancţionează CA „GARANŢIE” SA cu interzicerea efectuării tranzacţiilor cu activele asigurătorului fără acordul prealabil al CNPF.
3. Se desemnează dl Viorel Hanganu, inspector superior în cadrul Direcţiei supraveghere a Direcţiei generale asigurări, ca persoană responsabilă de supravegherea modului de întocmire şi de respectare a Planului de remediere financiară al CA „GARANŢIE” SA.
4. Se avertizează CA „GARANŢIE” SA cu aplicarea măsurilor de rigoare, inclusiv de sancţionare, prevăzute de legislaţie în cazul neexecutării activităţilor cuprinse în Planul de remediere financiară.
5. Controlul asupra executării prezentei Hotărâri se pune în sarcina Direcţiei generale asigurări.
6. Prezenta Hotărâre poate fi contestată în ordine de contencios administrativ la Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani (MD-2068, mun. Chişinău, str. Kiev 3), în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut pentru soluţionarea acesteia.

7. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se comunică destinatarului conform legislaţiei, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web oficială a CNPF (www.cnpf.md).

Valeriu CHIŢAN, PREŞEDINTE CNPF
Aprobată la şedinţa CA din 7 octombrie 2019

Numarul ziarului: 
Nr.40 (813) din 9 octombrie 2019