Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 1 septembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă, iniţiată de ofertantul Botnarenco Nina, obiectul căreia îl constituie procurarea a 589 acţiuni ordinare nominative emise de societatea pe acţiuni „Copilărie”, la preţul de 131,72 lei per acţiune, cu durata de 15 zile din data anunţării.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii a VIII suplimentară a acţiunilor companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE”, în sumă de 3 000 000 lei, în număr de 3 000 000 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 1 leu, din contul mijloacelor băneşti.

II. Supraveghere

• Menţinerea administrării speciale la CA „GARANŢIE” SA, urmare a examinării Raportului administratorului special, precum şi aplicarea unor restricţii în cazul deţinătorului direct de participaţie calificată în capitalul social al asigurătorului. Totodată, CNPF precizează că toate poliţele emise de „GARANŢIE” SA sunt şi rămân valabile de la momentul emiterii până la expirare, iar societatea poate să emită în continuare poliţe de asigurare.

• Prelungirea cu 15 zile a procedurii administrative aferentă controlului tematic privind respectarea de către asigurători a prevederilor cadrului normativ primar ce reglementează activitatea de asigurare pentru clasele de asigurări generale (1, 2, 3, 8 şi 10), în partea ce ţine de încheierea contractelor de asigurare, conform condiţiilor de asigurare în limitele tarifului de asigurare şi a coeficienţilor de rectificare (primele de asigurare) notificaţi autorităţii de supraveghere, la situaţia din 30.06.2022. Totodată, suspendarea procedurii administrative până la 12.09.2022, perioada în care asigurătorii urmează să prezinte informaţii cu privire la raţionamentul de bază privind aplicarea cotelor tarifare şi a coeficienţilor de rectificare la determinarea primei de asigurare aferentă contractelor de asigurare analizate.

• Instituirea, în mod repetat, a administrării speciale la AEÎ “ECONOM FIX”, potrivit art.50¹ din Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139/2007. În acest sens, în calitate de administrator special al AEÎ „ECONOM-FIX” a fost desemnată Dorina Străinu, salariat al Asociaţiei Naţionale Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut, căreia i-au fost conferite atribuţii şi împuterniciri depline pentru conducerea, gestionarea şi controlul asociaţiei, potrivit cadrului normativ în vigoare, inclusiv cu exercitarea drepturilor şi obligaţiilor organelor de conducere ale asociaţiei pe perioada administrării speciale, instituită până la 27.07.2023.

• Aprobarea rezultatelor controlului complex privind respectarea de către AEI “VICTORIA-SĂRĂTENII VECHI” a cadrului normativ aferent activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut, pentru perioada de activitate 01.06.2019-31.05.2022. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris administratorilor entităţii menţionate să se conformeze necondiţionat cerinţelor regulamentare şi să remedieze carenţele constatate de misiunea de control în termen de două luni.

În cadrul şedinţei din 6 septembrie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Aprobarea proiectului de Regulament privind activitatea de distribuţie a planului de pensii facultative, elaborat în scopul punerii în aplicare a Legii nr. 198/2020 privind fondurile de pensii facultative. Regulamentul stabileşte cerinţele profesionale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele implicate în activitatea de distribuţie, datele ce se înscriu în Registrul agenţilor de distribuţie, obligaţiile administratorului privind supravegherea agenţilor de distribuţie, precum şi alte informaţii referitoare la aceştia. Proiectul urmează să fie remis spre avizare şi consultare autorităţilor publice şi părţilor interesate, precum şi plasat pe pagina web a CNPF pentru consultări publice.

II. Autorizare

• Reperfectarea licenţei Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor (asigurări generale), prin completarea cu tipul “asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă”.

• Autorizarea reorganizării în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „EVIDENT-ELECTRO”, „MICRON” şi „ZODIER”.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al AGROFIRMEI „CIMIŞLIA” SA cu 25 291 000 lei prin micşorarea valorii nominale a acţiunilor emise de la 1000 lei la 500 lei. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 25 291 000 lei, fiind divizat în 50 582 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 500 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale Societăţii pe acţiuni „APAVITAL M”, în sumă de 1 480 000 lei, în număr de 14 800 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 100 lei, din contul mijloacelor băneşti.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a restructurării emisiunilor anterioare de valori mobiliare, plasate de Societatea pe acţiuni „MOLDACOM” şi majorarea capitalului social cu 590 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 10 lei la 600 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurarea emisiunii va constitui 600 000 lei, divizat în 1 000 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 600 lei.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare a reducerii capitalului social al Societăţii pe acţiuni „SERVIS” cu 307 850 lei prin anularea acţiunilor de tezaur. Capitalul social al societăţii după reducere va constitui 120 030 lei, fiind divizat în 12 003 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 10 lei.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societăţile pe acţiuni:
– „DRUM BUN”, în număr de 203 568 acţiuni ordinare nominative;
– „SOFTCOM”, în număr de 2 000 acţiuni ordinare nominative;
– „LOGHIA”, în număr de 63 658 acţiuni ordinare nominative.

III. Supraveghere

• Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale BAR „EUASIG” SRL, aplicată prin Ordonanţa CNPF nr. 55/12-O din 18.11.2019.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.35 (959) din 7 septembrie 2022