Decizii ale Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

În cadrul şedinţei din 28 iunie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare

• Proiectul Regulamentului privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii facultative, care are drept scop crearea cadrului de reglementare necesar pentru instituirea unei pieţe interne pentru acumularea şi furnizarea de pensii facultative, administrate privat şi bazate pe capitalizare. Documentul urmează a fi supus consultărilor publice, în condiţiile prevederilor legislaţiei, precum şi plasat în acest scop, pe pagina web a CNPF.
• Modificarea Instrucţiunii cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 38/5/2015, care urmăreşte digitalizarea proceselor de raportare şi colectare a datelor de la persoanele licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital.

II. Autorizare

• Autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „SOFTCOM” prin transformare în societate cu răspundere limitată.
• Eliberarea avizului prealabil pentru modificarea participaţiilor calificate deţinute indirect în capitalul social al SA „ACORD GRUP” SA.
• Aprobarea în calitate de entitate de audit “MOLDAUDITING” SRL şi a membrilor echipei acesteia în scopul efectuării misiunilor de audit obligatoriu pentru perioada de gestiune aferentă anului 2022 în cadrul SA „ACORD GRUP” SA.
• Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a Statutului CA „DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP” (în redacţie nouă), aprobat la adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 19.04.2022.
• Eliberarea avizului prealabil pentru înregistrarea de stat a Statutului Companiei „INTACT ASIGURĂRI GENERALE” SA (în redacţie nouă), aprobat la adunarea generală extraordinară a acţionarilor din 14.06.2022.

III. Supraveghere

• Prescrierea unor organizaţii de creditare nebancară să achite, în termen de 10 zile, plăţile regulatorii de funcţionare restante şi penalităţile aferente.
• Prescrierea repetată a BAR „OMNIS” SRL să prezinte documentele şi informaţiile aferente reperfectării licenţei urmare a modificării adresei juridice, precum şi documentele aferente aprobării persoanei cu funcţie de răspundere (administrator).

În cadrul şedinţei din 1 iulie 2022, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii de reglementare aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

• Proiectul de modificare a unor acte normative ale CNPF din domeniul de reglementare a activităţii birourilor istoriilor de credit, care are drept scop aducerea în concordanţă a acestora cu prevederile Legii nr. 122/2008 privind birourile istoriilor de credit (modificată prin Legea nr. 175/2021). Principalele modificări şi actualizări vizează excluderea obligativităţii exprimării consimţământului persoanei fizice pentru prelucrarea informaţiei din istoria de credit, dar cu respectarea de către sursa/utilizatorul de informaţii a legislaţiei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, extinderea listei entităţilor care pot avea calitatea de surse de formare a istoriei de credit, concretizarea tipului şi volumului informaţiei care poate fi solicitată de către utilizator etc.
• De asemenea, având în vedere obligaţia tuturor creditorilor (bancari şi nebancari) de a verifica informaţia din istoria de credit din toate birourile licenţiate, în scopul menţinerii unui echilibru financiar în raport cu consumatorii – persoane fizice, a fost plafonat preţul unui raport de credit, obţinut în cadrul schimbului de informaţii între birouri.
• Modificarea Anexei 1 din Hotărârea CNPF nr. 25/2 din 24.06.2019 cu privire la modul de prezentare, avizare şi aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Modificările au survenit în urma ajustării formulei de calcul al primei de asigurare de bază ca efect al aplicării sistemului bonus-malus, fiind estimată o creştere de cca 36% a primei de asigurare odată cu aplicarea acesteia. Proiectul Hotărârii urmează să fie expediat spre avizare autorităţilor şi instituţiilor interesate, precum şi să fie supus procedurii de consultări publice, în condiţiile prevederilor legislaţiei în vigoare. Acesta va putea fi consultat şi pe pagina web a CNPF, la rubrica „Cadrul normativ”, subrubrica „Consultări publice”.

Serviciul de presă al CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.26 (950) din 6 iulie 2022