Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 30 mai 2023

În cadrul şedinţei din 30 mai 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare:

• Eliberarea avizului pentru înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind desemnarea dlui Petru Flocosu în funcţia de lichidator al AEÎ „COTOVA”.

• Radierea OCN „IDEEA CREDIT” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

• Confirmarea în funcţia de administrator al AEÎ „GRIMĂNCĂUŢI” a dlui Valeriu Bandalac, ales în funcţia de membru al consiliului asociaţiei date.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de „ACORD” SA şi majorarea capitalului social cu 312 165 lei, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 20 lei la 41 lei, din contul activelor nete. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 609 465 lei, divizat în 14 865 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 41 lei.
– a restructurării emisiunii anterioare de valori mobilia­re, plasate de „PROMETEU-NORD” SA, prin mărirea valorii nominale a unei acţiuni ordinare nominative de la 5 lei la 8 lei şi majorarea capitalului social cu 234 615 lei, din contul capitalului propriu. Capitalul social al societăţii după restructurare şi majorare va constitui 625 640 lei, divizat în 78 205 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 8 lei.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „GRISAN HAMB” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „INTERACTIV” SA, precum şi ca efect al lichidării – a valorilor mobiliare emise anterior de ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „CEBA-VIN” SA.

II. Supraveghere:

• Prelungirea termenului de executare de către OCN „SUPER CREDIT” SRL a Hotărârii CNPF nr. 15/4/2023 până la 10.07.2023. Totodată, entitatea urmează să întreprindă toate măsurile necesare şi să depună diligenţă maximă în vederea conformării necondiţionate cu prevederile hotărârii menţionate, să informeze săptămânal autoritatea de supraveghere privind măsurile întreprinse, inclusiv cu anexarea copiilor documentelor confirmative.

• Anularea suspendării operaţiunilor bancare la conturile curente şi de depozit ale AEÎ „CREDITE-SUDARCA”, aplicată prin Ordonanţa CNPF nr. 12/12-O din 25.03.2019.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.22 (997) din 7 iunie 2023