Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 21 martie 2023

În cadrul şedinţei din 21 martie 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Autorizare

• Aprobarea candidaturii dlui Boris Blajco în funcţia de administrator al BAR „NOVA ASSISTANCE” SRL.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare a obligaţiunilor emise anterior de Primăria oraşului Sîngera de clasa I, în număr de 2 000 valori mobiliare, cu valoarea nominală 1 000 lei, în rezultatul răscumpărării anticipate ale acestora de către Emitent.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „ECHIPAMENT” SA, în sumă de 274 760 lei, în număr de 27476 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 10 lei, din contul mijloacelor băneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 411 880 lei, divizat în 41 188 acţiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 10 lei/per acţiune.
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „B&M TEST” SA, în sumă de 10 351 941 lei, în număr de 10 351 941 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 1 leu, din contul aporturilor nebăneşti. Capitalul social al societăţii după majorare va constitui 20 844 941 lei, divizat în 20 844 941 acţiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 1 leu/per acţiune.

• Autorizarea reorganizării prin transformare în societăţi cu răspundere limitată a societăţilor pe acţiuni: „INMARK” şi „SUDOR”.

II. Supraveghere

• Suspendarea activităţii de creditare nebancară a OCN „TRUST CAPITAL” SRL pe un termen de o lună, ca urmare a neîndeplinirii prescripţiilor CNPF privind înlăturarea încălcărilor constatate în activitatea entităţii. Totodată, autoritatea de supraveghere a prescris OCN „TRUST CAPITAL” să întreprindă măsurile privind înlăturarea încălcărilor constatate ce ţin de elaborarea/crearea/asigurarea accesibilităţii paginii web oficiale şi publicarea informaţiei prevăzute de Legea nr. 1/2018.

• Prescrierea AEÎ „SUCCESUL FERMIERULUI” să prezinte la CNPF, în termen de 15 zile lucrătoare, rapoartele specifice pentru luna ianuarie şi februarie 2023.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.12 (987) din 29 martie 2023