Decizii ale Consiliului de Administraţie al CNPF - 2 mai 2023

În cadrul şedinţei din 2 mai 2023, Consiliul de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, potrivit obiectivelor de bază şi atribuţiilor conferite de legea-cadru, a aprobat o serie de decizii aferente pieţei financiare nebancare, inter alia:

I. Reglementare:

• Regulamentul privind participaţiile calificate în capitalul social al societăţilor de asigurare sau de reasigurare. Documentul este primul act normativ subsecvent noii legi în domeniu – Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022 (în vigoare de la 1 ianuarie 2023). Scopul principal al Regulamentului constă în sporirea transparenţei acţionarilor societăţilor de asigurare sau de reasigurare, prin intervenţia autorităţii de supraveghere la formarea acţionariatului, precum şi facilitarea urmăririi de către supraveghetor a modificărilor în structura acestuia.

II. Autorizare:

• Înregistrarea AA „SPEED INSURANCE” SRL în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance şi aprobarea dlui Sergiu Bulat în funcţia de administrator la această entitate.

• Constatarea corespunderii cu cerinţele actelor normative a persoanelor propuse în funcţia de membru al comitetului de audit în cadrul CA „ASTERRA GRUP” SA, după cum urmează: Sergiu Brînzilă, Sergiu Borta şi Neli Savin.

• Înregistrarea în Registrul emitenţilor de valori mobiliare:
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „BURSA DE VALORI A MOLDOVEI” SA, în sumă de 124 708,50 lei, în număr de 214 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea fixată a unei acţiuni de 582,75 lei, din contul mijloacelor băneşti. După majorare, capitalul social va constitui 624 708,50 lei, divizat în 1 072 acţiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea fixată a unei acţiuni de 582,75 lei.
– a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale „DACIA-LV” SA, în sumă de 6 676 785 lei, în număr de 445 119 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală a unei acţiuni de 15 lei, din contul mijloacelor băneşti. După majorare, capitalul social al societăţii va constitui 70 276 620 lei, divizat în 4 685 108 acţiuni ordinare nominative de cl. I cu valoarea nominală de 15 lei/per acţiune.

• Autorizarea reorganizării societăţii pe acţiuni „INTERACTIV” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenţilor de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de „SUDOR” SA, în număr de 472 964 acţiuni ordinare nominative.

• Radierea OCN „REALTY CAPITAL” SRL din Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, în baza cererii depuse.

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul Asociaţiei Naţionale Centrale a asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobate de adunarea generală a membrilor din 28.03.2023.

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul AEÎ „PRIMCREDIT”, aprobate de adunarea generală repetată a membrilor din 25.03.2023.

• Avizarea înregistrării de stat a modificărilor operate în Statutul AEÎ „SUPERCREDIT”, aprobate de adunarea generală repetată a membrilor din 26.03.2023.

III. Supraveghere:

• Prescrierea administratorilor a 8 OCN să-şi conformeze activitatea cerinţelor legislaţiei, prin prezentarea, în termen de 20 zile lucrătoare, a informaţiei cu privire la corespunderea membrilor organului executiv, conducătorilor sucursalei/oficiului secundar criteriilor de calificare şi experienţă stabilite la art. 12 alin. (3¹) şi (3²) din Legea nr. 1/2018.

Direcţia generală comunicare şi educaţie financiară a CNPF

Numarul ziarului: 
Nr.18 (993) din 10 mai 2023