CONCEPT privind mecanismul general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori

Aprobat de catre Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

nr. 59/12 din 14 decembrie 2013

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Scopul conceptului

Prezentul concept este elaborat în temeiul pct. 3.5 din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011-2014, aprobat prin Legea nr. 35 din 03.03.2011, în scopul stabilirii acţiunilor comune ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerului Finanţelor şi bursei de valori pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori (piaţa reglementată).

2. Obiectivul conceptului

Obiectivul prezentului concept este dezvoltarea pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat, diversificarea gamei de instrumente financiare tranzacţionate la bursa de valori (piaţa reglementată) şi sporirea accesului investitorilor la valorile mobiliare de stat.

3. Importanţa dezvoltării pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat

Dezvoltarea pieţei secundare a valorilor mobiliare de stat prin tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la bursa de valori (piaţa reglementată) va reprezenta un stimul în procesul de relansare a pieţei de capital autohtone. Acest proces va facilita accesul investitorilor la instrumente financiare lichide, eficiente şi sigure, precum şi va sprijini reformele în desfăşurare pe piaţa de capital prin creşterea atractivităţii bursei de valori.

4. Cadrul normativ actual

Actele normative aplicabile pieţei valorilor mobiliare de stat sînt:

a) Legea nr. 35 din 03.03.2011 “Pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011 – 2014 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2011 – 2014”;

b) Legea nr. 419-XVI din 22.12.2006 “Cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”;

c) Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (în continuare – Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare);

d) Legea nr. 171 din 11.07.2012 “Privind piaţa de capital” (în continuare – Legea privind piaţa de capital);

e) Regulamentul cu privire la plasarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi, aprobat la 17.05.2013 prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 96 şi de Ministerul Finanţelor prin nr. 13/2-1/133;

f) Regulamentul cu privire la sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 250 din 25.10.2012;

g) Regulile Bursei de Valori a Moldovei, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 62/14 din 26.12.2008;

h) Regulile Bursei de Valori Chişinău, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 2/22 din 12.01.2012;

i) Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei, aprobate prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 11/10 din 19.03.2010.

5. Noţiuni utilizate

În sensul prezentului concept, noţiunile definite mai jos au următoarele semnificaţii:

Banca Naţională a Moldovei (BNM) – banca centrală a Republicii Moldova, persoană juridică publică autonomă care este responsabilă faţă de Parlament;

Bursa de valori (BV) – persoană juridică creată în formă de societate pe acţiuni, ce desfăşoară activitate bursieră pe piaţa de capital, licenţiată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) – autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei;

Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (DNVM) – persoană juridică care deţine licenţă pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de depozitar central ca activitate de bază, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare;

Ministerul Finanţelor (MF) – organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice;

Piaţa reglementată – noţiune utilizată în conformitate cu definiţia prevăzută de Legea privind piaţa de capital.

6. Situaţia actuală

Actualmente, piaţa valorilor mobiliare de stat se află într-un stadiu incipient de dezvoltare.

1) Guvernul, în persoana MF ca emitent al valorilor mobiliare de stat, şi BNM, în calitate de agent fiscal al statului, organizează piaţa primară a valorilor mobiliare de stat.

2) La licitaţiile de vînzare a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară participă dealerii primari şi băncile participante care nu au calitatea de dealer primar. Investitorii, persoane fizice şi persoane juridice, rezidente sau nerezidente, inclusiv Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, pot să participe la licitaţii numai prin intermediul dealerilor primari.

3) Piaţa secundară a valorilor mobiliare de stat este o piaţă extrabursieră organizată prin intermediul dealerilor primari.

4) Tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an pe piaţa secundară la bursa de valori în prezent nu are loc.

7. Analiza comparativă a practicilor din alte state

Pentru determinarea unei soluţii optime în adoptarea mecanismului eficient de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, au fost analizate informaţiile privind practicile din alte ţări, ca rezultat fiind constatate următoarele:

1) În majoritatea ţărilor autorităţile responsabile pentru piaţa valorilor mobiliare de stat sînt banca centrală, ministerul de finanţe sau o agenţie de stat autorizată pentru gestionarea datoriilor publice ale statului, autoritatea de reglementare a pieţei de capital.

2) Valorile mobiliare de stat se tranzacţionează pe piaţa secundară în cadrul bursei de valori şi pe piaţa extrabursieră.

3) Depozitarea şi decontarea valorilor mobiliare de stat are loc atît la banca centrală, cît şi la Depozitarul central ori în comun la ambele entităţi.

4) Decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat se realizează în majoritatea statelor cu un ciclu de decontare de la [T+0] la [T+3], cele mai utilizate fiind [T+0] şi [T+1], cu aplicarea principiului DvP(Delivery Versus Payment).

Capitolul II

MECANISMUL GENERAL DE TRANZACŢIONARE A VALORILOR MOBILIARE DE STAT CU TERMEN DE CIRCULAŢIE MAI MARE DE UN AN LA BURSA DE VALORI

Luînd în considerare scopul şi obiectivul conceptului, se propune următorul mecanism de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an.

8. Domeniul de reglementare al autorităţilor publice cu privire la valorile mobiliare de stat

În sensul prezentului concept, se determină în conformitate cu legislaţia aplicabilă următoarele domenii de reglementare ale autorităţilor publice implicate:

1) MF stabileşte caracteristicile valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, determină şi, în coordonare cu BNM, reglementează condiţiile de emitere a acestora.

2) BNM acţionează ca agent fiscal al statului în temeiul Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi al Acordului de agent fiscal încheiat cu MF şi este responsabilă de plasarea pe piaţa primară a valorilor mobiliare de stat, efectuarea înregistrărilor valorilor mobiliare de stat în sistemul de înscrieri în conturi, de plata sumei principale şi a dobînzilor (cupoanelor) aferente valorilor mobiliare de stat.

3) CNPF supraveghează şi monitorizează circulaţia valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la BV (piaţa reglementată).

9. Circulaţia pe piaţa reglementată

1) Modul şi condiţiile de admitere spre tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la BV (piaţa reglementată) se realizează în conformitate cu reglementările stabilite de către MF în comun cu CNPF.

2) Tranzacţionarea valorilor mobilare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an se realizează în conformitate cu reglementările speciale ale BV, aprobate de către CNPF.

3) Valorile mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an vor fi admise spre tranzacţionare la BV (piaţa reglementată) la iniţiativa MF. Informaţia privind valorile mobiliare de stat incluse în lista celor admise spre tranzacţionare la BV va fi pusă la dispoziţia participanţilor pieţei.

4) BV va asigura accesul nelimitat publicului larg la statisticile cu privire la tranzacţiile cu valori mobiliare de stat pe piaţa reglementată, poziţiile deschise privind valorile mobiliare de stat şi alte informaţii relevante aferente pe pagina sa electronică. Informaţiile vor fi difuzate la sfîrşitul zilei de tranzacţionare.

10. Evidenţa, depozitarea, compensarea şi decontarea valorilor mobiliare de stat

1) Evidenţa şi înregistrarea drepturilor de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat, începînd de la data emiterii pînă la scadenţa acestora, se efectuează în Sistemul de înscrieri în conturi (SIC), organizat de BNM în conformitate cu reglementările sale speciale în acest sens.

2) DNVM este admis în calitate de participant la SIC al BNM şi înregistrează drepturile de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an tranzacţionate la BV (piaţa reglementată), începînd cu data înregistrării acestora în conturile fiecărui proprietar al obligaţiunilor de stat în sistemul DNVM. Pentru confirmarea dreptului de proprietate asupra acestor valori mobiliare DNVM eliberează extras din registrul deţinătorilor de valori mobiliare. Acesta înregistrează schimbarea proprietarilor în urma operaţiunilor care au loc pe piaţa bursieră.

3) Operaţiunile de depozitare, compensare şi decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an efectuate pe piaţa bursieră se realizează de către DNVM, care deţine licenţă în conformitate cu prevederile Legii cu privire la piaţa valorilor mobiliare şi, după caz, Legii privind piaţa de capital.

4) DNVM transferă pe conturile clienţilor săi, proprietari ai valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, plata dobînzii şi valoarea nominală a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an supuse răscumpărării, după obţinerea mijloacelor băneşti pe contul său curent deschis la BNM.

5) DNVM va deţine un singur cont în SIC la BNM, în vederea efectuării operaţiunilor cu valorile mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la BV (piaţa reglementată).

6) Transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an ca urmare a tranzacţiilor efectuate se realizează la data decontării.

7) Decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, admise spre tranzacţionare la BV (piaţa reglementată), se realizează de către DNVM la ciclul de decontare [T+0] conform principiului DvP1.

Decontarea mijloacelor băneşti pentru aceste valori mobiliare se realizează prin Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) administrat de BNM.

Capitolul III

ATRIBUŢIILE ŞI SARCINILE INSTITUŢIILOR IMPLICATE ÎN IMPLEMENTAREA PREZENTULUI CONCEPT

11. Atribuţii şi sarcini de bază

Pentru asigurarea atingerii obiectivelor stabilite, instituţiile implicate în elaborarea prezentului concept au următoarele atribuţii şi sarcini de bază, cu luarea în considerare a mecanismului general de tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la BV (piaţa reglementată):

1) MF şi CNPF – stabilesc modul şi condiţiile de admitere spre tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an.

2) BV – realizează acţiunile necesare pentru admiterea spre tranzacţionare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an; elaborează şi propune reglementări speciale aferente organizării tranzacţionării valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an; asigură dezvăluirea informaţiilor privind tranzacţiile încheiate cu valorile mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an.

3) DNVM, de comun acord cu BNM, stabileşte şi propune spre examinare modalitatea optimă privind evidenţa, depozitarea, compensarea şi decontarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, admise spre tranzacţionare la BV (piaţa reglementată), inclusiv crearea legăturii dintre sistemele DNVM şi BNM, procesarea evenimentelor de plată aferente valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an; elaborează şi propune reglementări speciale în conformitate cu modalitatea identificată, care se aprobă de către CNPF cu avizare de către BNM.

4) MF – determină volumul total al valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an pasibile tranzacţionării la BV; aprobă calendarul de emisiune al acestora şi le emite în colaborare cu BNM; realizează acţiunile necesare pentru admiterea spre tranzacţionare la BV a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an.

5) BNM – organizează plasarea pe piaţa primară a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an, în baza dispoziţiilor MF, cu înregistrarea rezultatelor plasării în SIC la BNM; realizează acţiunile necesare pentru admiterea spre tranzacţionare la BV a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an.

Capitolul IV

DISPOZIŢII FINALE

12. Planul de acţiuni

Implementarea măsurilor necesare pentru tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat cu termen de circulaţie mai mare de un an la BV (piaţa reglementată) va fi efectuată în conformitate cu planul de acţiuni (se anexează).

Numarul ziarului: 
Nr.49 (520) din 25 decembrie 2013